Art. 16. - Jurisprudență

(1) Se înființează Autoritatea Națională de Control, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, condusă de ministrul delegat pentru coordonarea autorităților de control.

(2) Autoritatea Națională de Control are sediul în municipiul București, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 1.

(3) În subordinea Autorității Naționale de Control se organizează și funcționează Corpul de Control al Guvernului, instituție publică, cu personalitate juridică, care preia din cadrul aparatului de lucru al primului-ministru atribuțiile și personalul existent al Corpului de control al primului-ministru, care se desființează, precum și atribuția de coordonare a corpurilor de control din cadrul ministerelor și celorlalte instituții din administrația publică centrală.

(4) În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin în calitate de structură de coordonare a luptei antifraudă și protejare a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România și de punct unic de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Corpul de Control al Guvernului acționează pe bază de deplină autonomie funcțională și decizională, independent de alte instituții publice, conform obligațiilor asumate de România.

(5) Autoritatea Națională de Control preia în subordine și următoarele instituții și activități:

a) Garda Națională de Mediu, care se reorganizează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, prin preluarea în subordine a inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic - instituții cu personalitate juridică din subordinea fostului Minister al Agriculturii, Alimentației și Pădurilor;

b) Inspectoratul de Stat în Construcții, instituție publică, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, preluată din subordinea fostului Minister al Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței;

c) Garda Financiară și structurile din cadrul Direcției Generale a Vămilor care desfășoară activitate de inspecție vamală și activitate de control vamal ulterior, exclusiv stabilirea și încasarea drepturilor de import, după intrarea în vigoare a actelor normative de reorganizare a acestora. Modificări (1)

(6) Actele normative de reorganizare a structurilor prevăzute la alin. (5) lit. c) vor fi elaborate de Autoritatea Națională de Control și Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Până la data intrării în vigoare a actelor normative de reorganizare a Gărzii Financiare și a Direcției Generale a Vămilor, acestea rămân în structura, respectiv în subordinea Ministerului Finanțelor Publice.

(7) Până la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (6), ministrul delegat pentru coordonarea autorităților de control asigură și coordonarea următoarelor activități:

a) activitatea de control operativ din cadrul Gărzii Financiare, exclusiv stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor bugetare și valorificarea actelor de control și soluționarea contestațiilor;

b) activitatea de inspecție vamală și activitatea de control vamal ulterior din cadrul Direcției Generale a Vămilor, exclusiv stabilirea și încasarea drepturilor de import.

(8) Ministrul delegat pentru coordonarea autorităților de control asigură directa coordonare a următoarelor instituții, autorități publice și activități:

a) Agenția Națională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice, care își schimbă denumirea în Agenția Națională de Control al Exporturilor, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe;

b) Inspecția Muncii, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei;

c) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, instituție de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

d) activitatea de inspecție sanitară din cadrul Ministerului Sănătății;

e) activitatea de inspecție și poliție sanitar-veterinară din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului;

f) alte instituții, autorități publice și activități, stabilite prin decizie a primului-ministru.

(9) Finanțarea activității Autorității Naționale de Control se face de la bugetul de stat, ministrul delegat pentru coordonarea autorităților de control având calitatea de ordonator principal de credite pentru bugetul aparatului propriu al Autorității Naționale de Control, precum și pentru autoritățile de control din subordine.

(10) Instituțiile și autoritățile publice aflate în subordinea sau în coordonarea Autorității Naționale de Control virează lunar Autorității Naționale de Control o cotă din fondurile de stimulente constituite potrivit legii. Cota se stabilește prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autorităților de control, în cazul autorităților aflate în subordine, sau prin ordin comun al ministrului delegat pentru coordonarea autorităților de control și al ordonatorului principal de credite, în cazul autorităților coordonate, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice. Cu sumele virate se constituie Fondul de stimulente la dispoziția ministrului delegat pentru coordonarea autorităților de control. Modalitatea de repartizare și persoanele din cadrul aparatului propriu al Autorității Naționale de Control și din cadrul autorităților aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia, care beneficiază de stimulente, se aprobă de către ministrul delegat pentru coordonarea autorităților de control.

(11) Ministrul delegat pentru coordonarea autorităților de control îndeplinește și următoarele funcții specifice:

a) conduce aparatul propriu al Autorității Naționale de Control, numește și eliberează din funcție personalul acesteia;

b) asigură conducerea unitară a activității de control a autorităților aflate în subordinea Autorității Naționale de Control, numește și eliberează din funcție conducătorii acestor autorități sau face propuneri de numire și de eliberare a lor din funcție de către primul-ministru, după caz;

c) exercită, prin aparatul propriu al Autorității Naționale de Control și structurile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia, după caz, controlul activității caselor de asigurări de sănătate și a furnizorilor de servicii medicale, medicamente și materiale sanitare;

d) coordonează activitatea de control a autorităților prevăzute la alin. (8) și dă aviz conform pentru numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor acestor autorități sau face propuneri de numire și de eliberare din funcție a acestora de către primul-ministru, după caz;

e) aprobă statul de funcții al Autorității Naționale de Control, în limita numărului de posturi aprobate; dă aviz conform pentru statele de funcții ale autorităților aflate în subordinea sau în coordonarea sa, după caz;

f) acordă stimulente din fondul constituit conform alin. (10), pentru personalul din aparatul propriu, cât și pentru cel din cadrul autorităților aflate în subordinea sau în coordonarea Autorității Naționale de Control;

g) dă aviz conform pentru numirea și eliberarea din funcție a personalului cu funcții de conducere de la nivel central al fiecărei autorități aflate în subordinea sau în coordonarea Autorității Naționale de Control, precum și pentru conducătorii structurilor teritoriale ale acestora, după caz;

h) sancționează, dispune sancționarea sau, după caz, avizează actele de sancționare a personalului cu funcții de conducere al autorităților aflate în subordinea sau în coordonarea Autorității Naționale de Control, în condițiile legii.

(12) Personalului din aparatul propriu al Autorității Naționale de Control și celui din Corpul de Control al Guvernului nu li se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

(13) Salarizarea personalului din aparatul propriu al Autorității Naționale de Control și a personalului din cadrul Corpului de Control al Guvernului se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.

(14) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale de Control se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 64/2003:
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
Art 21
Art 22
Art 23
Art 31 "
Art 6 "
Art 9 "
;
se încarcă...