Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2004 până la 24 noiembrie 2012, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 277/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Alocația familială complementară

Art. 1. -

Beneficiază de alocația familială complementară, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, familiile formate din soț, soție și copiii în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună.

Art. 2. - Modificări (2)

Alocația familială complementară se acordă lunar familiei prevăzute la art. 1, dacă aceasta realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 1,5 milioane lei. Modificări (4)

Art. 3. - Modificări (1)

Cuantumul alocației familiei complementare este de:

a) 300.000 lei pentru familia cu un copil; Modificări (4)

b) 350.000 lei pentru familia cu 2 copii; Modificări (4)

c) 400.000 lei pentru familia cu 3 copii; Modificări (4)

d) 450.000 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii. Modificări (4)

Art. 4. -

Pentru familiile prevăzute la art. 1, care sunt beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul alocației familiale complementare prevăzut la art. 3 se majorează cu 25%.

CAPITOLUL II Alocația de susținere pentru familia monoparentală

Art. 5. - Reviste (1)

Beneficiază de alocație de susținere familiile formate din persoana singură și copiii în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținere și care locuiesc împreună cu aceasta, denumite familii monoparentale.

Art. 6. -

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin persoană singură se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații:

a) este necăsătorită;

b) este văduvă;

c) este divorțată;

d) al cărei soț/soție este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

e) al cărei soț/soție este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

f) nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-e);

g) a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-c), cu excepția asistentului maternal profesionist.

Art. 7. - Modificări (2)

Alocația de susținere se acordă lunar familiilor monoparentale dacă realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 1,5 milioane lei. Modificări (4)

Art. 8. - Modificări (1)

Cuantumul alocației de susținere este de:

a) 450.000 lei pentru familia cu un copil; Modificări (4)

b) 525.000 lei pentru familia cu 2 copii; Modificări (4)

c) 600.000 lei pentru familia cu 3 copii; Modificări (4)

d) 675.000 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii. Modificări (4)

CAPITOLUL III Dispoziții comune

Art. 9. -

Beneficiază de alocațiile prevăzute la art. 1 și 5 familiile ai căror membri sunt cetățeni români care locuiesc în România, precum și cetățeni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile legislației române.

Art. 10. -

Sunt considerați ca făcând parte din familia definită la art. 1 și 5 și copiii adoptați, încredințați sau aflați în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.

Art. 11. -

Familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară, definite la art. 1 și 5, beneficiază de alocație familială complementară sau de alocație de susținere, în condițiile în care copiii urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

Art. 12. -

Limita de venituri prevăzută la art. 2 și 7, cuantumurile alocației familiale complementare prevăzute la art. 3, precum și cuantumurile alocației de susținere prevăzute la art. 8 se corectează anual în funcție de evoluția prețurilor de consum și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL IV Stabilirea și plata drepturilor

Art. 13. -

Alocațiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se acordă pe bază de cerere însoțită de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile acesteia.

Art. 14. -

(1) Cererile pentru stabilirea și acordarea alocațiilor se întocmesc de reprezentantul familiei și se înregistrează la primăria localității sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială locuiește familia.

(2) Pentru cetățenii străini sau apatrizi cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria localității sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială își are domiciliul sau reședința familia.

(3) În cazul familiilor fără locuință, cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria localității sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială acestea trăiesc.

Art. 15. -

(1) Componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentanții legali se dovedesc cu livretul de familie.

(2) Pentru situațiile care nu sunt evidențiate în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, în mod obligatoriu, actele doveditoare necesare.

Art. 16. -

(1) La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocația familială complementară și alocația de susținere se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei la realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări pentru șomaj, obligații legale de întreținere, indemnizații cu caracter permanent, precum și alte creanțe legale.

(2) Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

Art. 17. -

Formularul de cerere pentru solicitarea alocației și lista actelor doveditoare privind veniturile realizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 18. -

Dreptul la alocațiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pentru familiile beneficiare de ajutor social se stabilește numai pe baza cererii întocmite de reprezentantul familiei, documentele justificative pentru acordarea alocației fiind cele pe baza cărora s-a acordat dreptul la ajutorul social.

Art. 19. -

(1) În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condițiilor de acordare a alocației familiale complementare sau a alocației de susținere, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii.

(2) Ancheta socială se efectuează de către personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, din compartimentul de specialitate din aparatul de lucru al consiliului local.

(3) Ancheta socială se întocmește potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență și constituie probă legală pentru instanțele judecătorești, în legătură cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.

(4) Răspunderea asupra conținutului anchetei sociale revine primarului și persoanelor care au efectuat ancheta socială.

(5) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplinește condițiile de acordare a alocației familiale complementare sau a alocației de susținere.

Art. 20. -

(1) Stabilirea dreptului la alocația familială complementară sau la alocația de susținere și a cuantumului acestora se face prin dispoziție scrisă a primarului.

(2) În termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligația să comunice solicitanților dispoziția de acordare a dreptului sau respingerea cererii privind alocația familială complementară ori alocația de susținere.

Art. 21. -

Dreptul la alocația familială complementară și la alocația de susținere se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.

Art. 22. -

Titularul alocației familiale complementare sau al alocației de susținere este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia.

Art. 23. -

Plata drepturilor pentru alocația familială complementară sau alocația de susținere se asigură de către direcțiile pentru dialog, familie și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare direcții teritoriale, prin decizie a directorului executiv.

Art. 24. -

Emiterea deciziei directorului executiv al direcției teritoriale are la bază dispoziția primarului privind acordarea dreptului, însoțită de cererea prevăzută la art. 14, certificată de primar.

Art. 25. -

Pentru familiile care îndeplinesc condițiile de acordare a alocației familiale complementare sau a alocației de susținere, primarul are obligația de a transmite direcției teritoriale până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, pe bază de borderou, documentele prevăzute la art. 24.

Art. 26. -

(1) Data plății alocației familiale complementare și a alocației de susținere, precum și modalitatea de plată se stabilesc de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

(2) Plata alocației familiale complementare și a alocației de susținere se realizează, după caz, pe bază de mandat poștal sau în cont curent personal.

Art. 27. -

(1) În cazul în care intervin modificări cu privire la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocației familiale complementare sau al alocației de susținere are obligația ca, în termen de maximum 5 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.

(2) În situația în care modificările intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocația familială complementară sau la alocația de susținere, titularul solicită modificarea cuantumului dreptului printr-o nouă cerere însoțită de actele doveditoare privind modificările intervenite.

(3) Primarul are obligația să verifice prin anchetă socială modificările intervenite și să emită dispoziție scrisă referitoare la noul cuantum.

(4) Primarul transmite direcției teritoriale documentele prevăzute la art. 24.

(5) Modificarea cuantumului se face începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

Art. 28. -

(1) În vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la alocația familială complementară sau la alocația de susținere, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni.

(2) În situația în care se constată modificări ce conduc la diminuarea cuantumului alocației familiale complementare sau al alocației de susținere, primarul emite dispoziție scrisă privind noul cuantum, pe care o comunică direcției teritoriale, însoțită de ancheta socială.

(3) Cuantumul prevăzut la alin. (2) se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat ancheta socială.

Art. 29. -

Familiile care beneficiază de alocație familială complementară sau de alocație de susținere au obligația ca, pentru copiii de vârstă școlară, să prezinte primarului, din 3 în 3 luni, dovada frecventării cursurilor.

Art. 30. -

(1) Plata alocației familiale complementare și a alocației de susținere se suspendă în luna următoare celei în care se constată una dintre următoarele situații:

a) nerespectarea prevederilor art. 29;

b) pe perioada încredințării copilului unei instituții de asistență socială sau unui asistent maternal profesionist.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...