Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice

Modificări (14), Puneri în aplicare (5), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (5)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 februarie 2003 până la 01 septembrie 2011, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 70/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Modalități de facturare a energiei termice

Art. 1. -

(1) Agenții economici și serviciile publice producători și/sau distribuitori de energie termică în sistem centralizat, denumiți în continuare furnizori de energie termică, stabilesc pe bază de contract, împreună cu asociațiile de proprietari/chiriași sau cu persoane fizice, denumite în continuare titulari de contract de furnizare a energiei termice, modul de facturare și de plată a contravalorii energiei termice consumate, care, după caz, poate fi:

a) facturarea și plata în tranșe lunare egale pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantităților medii lunare de energie termică consumată efectiv în anul calendaristic anterior;

b) facturarea și plata în tranșe lunare egale, stabilite diferențiat în perioada sezonului rece și în restul anului, pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantităților medii lunare de energie termică consumată efectiv în perioadele corespunzătoare ale anului calendaristic anterior;

c) facturarea și plata lunară pe baza consumului efectiv.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2004 furnizorii de energie termică au obligația să accepte, la solicitarea titularilor de contract de furnizare a energiei termice, facturarea în condițiile prevederilor alin. (1) lit. a) sau b), după caz.

(3) Pentru perioada februarie-decembrie 2003 facturarea și plata în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se fac pe baza cantităților medii lunare consumate în perioada februarie-decembrie 2002.

Art. 2. -

(1) Pentru situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b) furnizorii de energie termică vor comunica titularilor de contract de furnizare a energiei termice, până la data de 15 februarie a anului în curs, consumul efectiv înregistrat în anul calendaristic încheiat, precum și eventualele diferențe de regularizat.

(2) Sumele rezultate din regularizare, datorate titularilor de contract de furnizare a energiei termice de către furnizorii de energie termică, se deduc din valoarea facturii pe luna următoare.

(3) Sumele rezultate din regularizare, datorate de către titularii de contract furnizorilor de energie termică, se plătesc, începând cu luna martie, integral sau eșalonat, până la data de 31 iulie a anului în curs, conform înțelegerii dintre părți.

(4) În situația în care sumele rezultate din regularizare nu sunt plătite la termenele prevăzute la alin. (2) și (3), titularii de contract de furnizare a energiei termice sau furnizorii de energie termică plătesc penalități de întârziere egale cu cele percepute pentru neplata obligațiilor către bugetul de stat.

Art. 3. -

(1) Subvențiile cuvenite pentru acoperirea diferențelor stabilite între prețul local, mai mare, al gigacaloriei și prețul național de referință se acordă lunar de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, în funcție de modul de facturare și de plată a energiei termice livrate populației, prevăzut la art. 1 alin. (1).

(2) Pentru situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b) regularizarea subvențiilor se face până la data de 15 februarie a anului în curs, pe baza deconturilor justificative privind consumul de energie termică pe anul anterior.

Art. 4. -

Persoanele fizice și juridice beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat sunt obligate să achite contravaloarea facturilor reprezentând energia termică furnizată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data expedierii facturii prin poștă, certificată prin înscrisul de pe ștampila poștei, sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire, în cazul transmiterii facturii prin curier/delegat.

CAPITOLUL II Ajutoare pentru încălzirea locuinței Modificări (3)

Art. 5. -

(1) Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței, după cum urmează:

a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 750.000 lei li se acordă o sumă de 1.656.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 690.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni;

b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 750.001 lei și 1.000.000 lei li se acordă o sumă de 1.080.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 450.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni;

c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.000.001 lei și 1.250.000 lei li se acordă o sumă de 720.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 300.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni;

d) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.250.001 lei și 1.500.000 lei li se acordă o sumă de 480.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 200.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni;

e) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.500.001 lei și 1.750.000 lei li se acordă o sumă de 360.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 150.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni;

f) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.750.001 lei și 2.106.000 lei li se acordă o sumă de 240.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 100.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni.

(2) Pentru familiile și persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, ajutorul pentru încălzirea locuinței se majorează cu până la 20% din valoarea acestuia, fără a depăși cheltuielile cu încălzirea și cu apa caldă menajeră confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori de factura individuală.

(3) Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni în situația în care beneficiarii au optat pentru facturare în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a).

(4) Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 5 luni în situația în care beneficiarii au optat pentru facturare în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) și c).

Art. 6. -

Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, după cum urmează:

a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează până la 1.053.000 lei li se acordă o sumă de 550.000 lei; Modificări (1)

b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 1.053.001 lei și 1.287.000 lei li se acordă o sumă de 330.000 lei; Modificări (1)

c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 1.287.001 lei și 1.638.000 lei li se acordă o sumă de 165.000 lei. Modificări (1)

Art. 7. -

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în cuantumurile stabilite la art. 5 alin. (1) și la art. 6, dar nu mai mult decât cheltuielile cu încălzirea și cu apa caldă menajeră confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori de factura individuală.

Art. 8. -

Familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social în condițiile prevăzute de Legea nr. 416/2001 și care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni și combustibili petrolieri beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței, în perioada sezonului rece, în sumă de 300.000 lei lunar.

Art. 9. -

(1) În sensul art. 5 și 6, prin familie se înțelege soțul, soția și alte persoane care au același domiciliu sau reședință.

(2) Prin persoană singură se înțelege persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuiește și se gospodărește singură.

Art. 10. -

(1) Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestora.

(2) Prin locuință de domiciliu sau de reședință se înțelege locuința situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie și ale altor persoane majore, precum și ale copiilor care locuiesc efectiv cu aceștia și sunt luați în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței.

Art. 11. -

(1) Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă lunar, la cererea titularului, pe baza documentelor doveditoare privind componența familiei și a declarației pe propria răspundere privind veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, însoțită de actele doveditoare.

(2) Cererile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței se depun și se înregistrează la primăria localității sau a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială se află locuința de domiciliu sau de reședință, individual sau prin asociațiile de proprietari/chiriași.

(3) Veniturile pe baza cărora se stabilește cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din Legea nr. 416/2001.

(4) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței este proprietarul locuinței sau titularul contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie major și legal împuternicit de către proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere.

(5) Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței, a cuantumului acestuia, precum și a majorării prevăzute la art. 5 alin. (2) se face prin dispoziție a primarului.

(6) Primarul are obligația ca, până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, să comunice direcțiilor generale de muncă și solidaritate socială județene, respectiv Direcției Generale de Muncă și Solidaritate Socială a Municipiului București, datele statistice privind numărul titularilor de ajutor pentru încălzirea locuinței, drepturile bănești aprobate cu acest titlu, precum și plățile efectuate.

Art. 12. -

(1) Pentru beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței prevăzuți la art. 8 documentele doveditoare privind componența familiei, declarația pe propria răspundere privind veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, precum și actele doveditoare sunt cele depuse la stabilirea dreptului la ajutor social.

(2) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței prevăzut la art. 8 este titularul ajutorului social.

Art. 13. -

(1) Sumele reprezentând cheltuielile pentru încălzirea locuinței, aferente consumului de energie termică sau de gaze naturale, plătite direct de titularii de contract de furnizare a energiei termice, precum și subvențiile și ajutoarele pentru încălzirea locuinței, achitate furnizorilor de energie termică de către autoritățile administrației publice locale, se vor colecta în conturile tip angajament scris în păstrarea unui terț, escrow, deschise la bănci de către distribuitorii și producătorii de energie termică sau de gaze naturale.

(2) Sumele reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinței, prevăzute la art. 8, se acordă direct titularului la data stabilită pentru plata ajutorului social.

Art. 14. -

(1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și nivelul acestuia se corectează în funcție de evoluția prețurilor și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Ajutoarele pentru încălzirea locuinței, acordate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi și obligații.

Art. 15. -

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin sezonul rece se înțelege perioada de 5 luni cuprinsă între 1 noiembrie anul curent și 31 martie anul următor, iar perioada de 12 luni reprezintă anul calendaristic.

Art. 16. -

Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinței se suportă din bugetele locale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

CAPITOLUL III Facilități acordate populației pentru plata energiei termice

Art. 17. -

(1) În perioada ianuarie-martie 2003 titularii contractelor de furnizare a energiei termice care nu înregistrează restanțe din perioadele anterioare beneficiază de o reducere cu 10% din valoarea sumelor facturate pe luna curentă, în cazul în care au achitat în termenul scadent contravaloarea integrală a acestora.

(2) Reducerea prevăzută la alin. (1) se evidențiază și se operează în factura lunii următoare și se suportă din subvențiile cuvenite pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif la energia termică livrată populației.

(3) Asociațiile de proprietari/chiriași, după caz, vor repartiza suma rezultată din aplicarea facilității prevăzute la alin. (1) numai familiilor sau persoanelor singure care au achitat integral și la termen obligațiile de plată a întreținerii.

(4) Prevederile alin. (1), (2) și (3) nu se aplică în cazul titularilor de contract de furnizare a energiei termice cărora li se facturează energia termică consumată pe lunile februarie și martie 2003 în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b).

Art. 18. -

(1) În cazul în care titularii de contract de furnizare a energiei termice au achitat sau își achită la termenele scadente facturile pentru plata energiei termice, precum și sumele restante, fără penalități, până la data de 31 martie 2003, beneficiază de amânare în vederea scutirii de la plata penalităților facturate de furnizorii de energie termică.

(2) În situația în care în perioada următoare, până la data de 31 decembrie 2004, beneficiarii de amânare în vederea scutirii de la plata penalităților nu își achită facturile de energie termică la termenele scadente, aceștia vor fi obligați să plătească și penalitățile amânate în condițiile alin. (1).

(3) În situația în care până la data de 31 decembrie 2004 beneficiarii de amânare în vederea scutirii de la plata penalităților își achită facturile de energie termică la termenele scadente, aceștia sunt scutiți de la plata penalităților.

Art. 19. -

(1) Autoritățile administrației publice locale vor identifica, până la data de 1 martie 2003, dintre restanțierii la plata întreținerii, pe bază de anchete sociale, familiile și persoanele pentru care s-a stabilit dreptul la venit minim garantat și care vor putea beneficia de acordarea unor ajutoare de urgență, în temeiul art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, în vederea stingerii datoriei către furnizorii de energie termică.

(2) Sumele necesare pentru plata ajutoarelor de urgență stabilite în condițiile alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003.

(3) Autoritățile administrației publice locale împreună cu furnizorii de energie termică vor lua măsurile legale pentru recuperarea debitelor de la rău-platnici.

CAPITOLUL IV Sancțiuni

Art. 20. -

Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obține foloase materiale necuvenite, constituie infracțiune de fals, uz de fals sau înșelăciune, după caz, și se pedepsește potrivit dispozițiilor Codului penal.

Art. 21. - Modificări (3)

(1) Nerespectarea dispozițiilor art. 11 și 12 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei. Modificări (2)

(2) Încasarea de către furnizorii de energie termică a sumelor de la titularii de contract de furnizare a energiei termice, precum și a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele tip escrow constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2002.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele cu atribuții de control ale Ministerului Finanțelor Publice și ale autorității administrației publice locale.

Art. 22. -

(1) Nerespectarea prevederilor art. 17-19 constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanți împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Art. 23. -

(1) Contravențiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 21, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 24. -

Alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2002, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În execuție sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pot fi alocate în limita prevederilor aprobate și cu încadrarea în proporția prevăzută la alin. (1) lit. a)."

Art. 25. -

În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Administrației Publice, Ministerul Industriei și Resurselor și Ministerul Finanțelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 26. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) cap. II din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare;

b) alin. (11) al art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 4 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare;

c) Ordonanța Guvernului nr. 6/2003 privind acordarea unor facilități populației pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 24 ianuarie 2003.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

București, 20 februarie 2003.

Nr. 5.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...