Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Administrația Națională a Drumurilor din România

Modificări (9), Referințe (60), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 octombrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Se înființează Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., denumită în continuare C.N.A.D.N.R., societate comercială pe acțiuni, cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", care se desființează. Modificări (1), Jurisprudență

(2) C.N.A.D.N.R. este persoană juridică română de interes strategic național, care se organizează și funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, conform legilor în vigoare și statutului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte din prezenta ordonanță de urgență. Modificări (4), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) C.N.A.D.N.R. poate înființa sucursale, reprezentanțe, agenții și alte asemenea subunități în țară și în străinătate, în condițiile legii și ale statutului. Aceste subunități vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Filiale ale C.N.A.D.N.R. pot fi înființate la propunerea adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii și statutului. Modificări (1), Jurisprudență

(5) C.N.A.D.N.R. desfășoară în principal activități de interes public național în domeniul administrării drumurilor naționale și autostrăzilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Capitalul social inițial al C.N.A.D.N.R. este de 163.702.200.000 lei și se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", în baza situației financiare anuale și a situației patrimoniului, întocmite la data de 31 decembrie 2002. Modificări (1)

(2) Capitalul social inițial este împărțit în 1.637.022 acțiuni nominative, fiecare având valoarea nominală de 100.000 lei.

(3) Capitalul social inițial este subscris și integral vărsat de statul român, în calitate de acționar unic, care își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. Modificări (1)

(4) Predarea-preluarea activului și pasivului între Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România", pe de o parte, și C.N.A.D.N.R., pe de altă parte, se va face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Dacă valoarea capitalului social stabilită prin protocolul de predare-preluare va fi diferită de cea prevăzută la alin. (1), se va solicita la oficiul registrului comerțului competent rectificarea cuvenită, în termen de 60 de zile de la semnarea protocolului. Modificări (4)

(5) Acțiunile emise de C.N.A.D.N.R. pot fi cotate la bursă și tranzacționate liber pe piața de capital. Modificări (1)

(6) C.N.A.D.N.R. se poate privatiza, în condițiile legii, statul având opțiunea de a păstra pachetul majoritar de acțiuni sau acțiunea nominativă de control. Modificări (1)

(7) Pe perioada în care statul este acționar majoritar C.N.A.D.N.R. poate vinde, închiria, concesiona sau poate da în folosință gratuită temporară active din proprietatea sa persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la inițiativa consiliului de administrație, cu acordul adunării generale a acționarilor și cu mandatarea specială a reprezentanților Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în adunarea generală a acționarilor. Sumele rezultate din vânzarea, închirierea sau concesionarea activelor sunt venituri proprii ale C.N.A.D.N.R. și pot fi utilizate în condițiile legii. Modificări (1)

(8) C.N.A.D.N.R. poate participa cu capital, în condițiile legii, la constituirea de societăți comerciale cu obiect de activitate similar sau conex, împreună cu persoane fizice și/sau juridice, române și/sau străine. Modificări (4)

Art. 3. - Modificări (1)

(1) C.N.A.D.N.R. deține în proprietate bunuri imobile și mobile. Bunurile mobile și imobile aparținând proprietății publice a statului, de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, reprezentând ampriza, inclusiv partea carosabilă, podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, construcțiile de apărare și consolidare, trotuarele, pistele pentru cicliști, locurile de parcare, oprire și staționare, indicatoarele de semnalizare rutieră și alte dotări pentru siguranța circulației, terenurile și plantațiile care fac parte din zona de siguranță a drumului, precum și bunurile mobile și imobile rezultate din investiții, dezvoltări, modificări ale traseelor și/sau modernizări ale autostrăzilor și ale drumurilor naționale, inclusiv cele aflate în curs de execuție la data înființării C.N.A.D.N.R., se atribuie în concesiune C.N.A.D.N.R. pe o durată de 49 de ani, fără plata redevenței, pe bază de contract încheiat cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, respectiv, după caz, se supun aceluiași regim de la data finalizării acestora, prin derogare de la prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. În situația privatizării C.N.A.D.N.R. clauzele contractului de concesiune vor fi reanalizate. Modificări (1)

(2) Contravaloarea bunurilor aparținând proprietății publice a statului nu se regăsește în valoarea capitalului social al C.N.A.D.N.R.

(3) Elementele concrete ale infrastructurii rutiere de autostrăzi și de drumuri naționale, proprietate publică a statului, sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Modificări (4)

(4) Bunurile mobile și imobile aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", trec în proprietatea C.N.A.D.N.R. la data înmatriculării sale în registrul comerțului și se regăsesc în capitalul social inițial al acesteia. Contravaloarea terenurilor aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" nu este cuprinsă în capitalul social prevăzut la art. 2 alin. (1). Aceste terenuri se vor evalua în concordanță cu prevederile legale, majorându-se în mod corespunzător capitalul social al C.N.A.D.N.R. Acțiunile nou-emise, aferente majorării de capital social cu valoarea terenurilor, vor reveni statului.

(5) Veniturile rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică a statului, precum și tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, inclusiv tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor, stabilite potrivit legii, constituie venit propriu al C.N.A.D.N.R. Modificări (1)

Art. 4. - Jurisprudență

(1) C.N.A.D.N.R. are ca obiect principal de activitate: Modificări (2)

a) proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor de interes național, în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației; Jurisprudență

b) coordonarea dezvoltării unitare a întregii rețele de drumuri publice în concordanță cu cerințele economiei naționale și cu cele de apărare; Modificări (3)

c) activități comerciale, industriale, precum și alte activități necesare îndeplinirii obiectului său de activitate;

d) stabilirea și încasarea obligațiilor transportatorilor pentru folosirea rețelei de drumuri de interes național, în punctele de frontieră și în alte puncte de pe această rețea.

(2) C.N.A.D.N.R. va putea efectua orice alte operațiuni și activități legale necesare realizării obiectului său de activitate stabilit în statut. Modificări (2), Reviste (1)

(3) C.N.A.D.N.R. poate să dețină acțiuni sau părți sociale din capitalul social al altor societăți comerciale și să decidă, în condițiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1), Reviste (1)

Potrivit obiectului său de activitate, C.N.A.D.N.R. asigură condițiile pentru desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță a circulației pe întreaga rețea rutieră de drumuri de interes național deschise circulației publice, exercitând atribuțiile care îi revin conform legii. Modificări (1)

Art. 6. - Modificări (1)

(1) C.N.A.D.N.R. are dreptul să utilizeze, în condițiile legii, zona de siguranță și zona de protecție a infrastructurii rutiere de drumuri de interes național, așa cum sunt definite în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul desfășurării în bune condiții a circulației rutiere și al prevenirii evenimentelor rutiere. Modificări (1)

(2) Pe terenurile aflate în zona de protecție a drumurilor de interes național unde C.N.A.D.N.R. nu este proprietară aceasta poate amplasa, în mod temporar și gratuit, cu înștiințarea prealabilă a deținătorului legal, materiale, utilaje și alte bunuri mobile necesare, în scopul eliminării consecințelor evenimentelor rutiere sau al prevenirii oricărui pericol pentru siguranța circulației. În cazul producerii de pagube materiale se va acorda proprietarilor terenurilor afectate o justă despăgubire, stabilită pe bază de negocieri, în maximum 60 de zile de la terminarea lucrărilor care au determinat ocuparea. În caz de neînțelegere cuantumul despăgubirilor se stabilește prin hotărâre judecătorească. Dreptul de ocupare temporară a terenului nu este condiționat de plata prealabilă a despăgubirii. Modificări (1)

(3) Pe terenurile aflate în zona de protecție a drumurilor de interes național, pe sectoarele susceptibile de înzăpezire, C.N.A.D.N.R. este în drept să utilizeze, în mod temporar și gratuit, fără înștiințarea prealabilă a deținătorilor legali, suprafețele necesare pentru instalarea de parazăpezi și alte bunuri mobile destinate apărării drumului. În cazul producerii de pagube materiale sunt aplicabile dispozițiile alin. (2). Modificări (1)

(4) C.N.A.D.N.R. va acționa imediat, în condițiile legii, pentru oprirea oricăror lucrări sau pentru mutarea, dezafectarea ori desființarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare amplasate ilegal în zona de siguranță sau de protecție a infrastructurii rutiere de drumuri naționale, fără plata vreunei despăgubiri, precum și pentru recuperarea pagubelor produse în zona de protecție a infrastructurii rutiere de drumuri naționale. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1)

Închiderea definitivă și/sau temporară a circulației publice pe drumurile de interes național, pentru considerente tehnologice sau de siguranță, precum și pentru executarea de lucrări ori instituirea de restricții, se face în baza acordului comun încheiat între C.N.A.D.N.R. și organele competente ale poliției, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 8. - Modificări (1)

În cazul unor calamități naturale, dezastre sau evenimente rutiere C.N.A.D.N.R. va acționa în cel mai scurt timp pentru repunerea în funcțiune a infrastructurii rutiere de drumuri naționale afectate. Modificări (1)

Art. 9. - Modificări (1)

(1) C.N.A.D.N.R. este administratorul drumurilor de interes național, are drepturile, obligațiile și răspunderile ce îi revin în această calitate, potrivit reglementărilor interne și actelor juridice internaționale la care România este parte. Modificări (2)

(2) C.N.A.D.N.R., corespunzător obiectului său de activitate, preia toate drepturile și va fi ținută de toate obligațiile legale și contractuale ale Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terții, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanțele arbitrale, judecătorești sau cu atribuții jurisdicționale, din contractele și acordurile internaționale, precum și din creditele contractate direct de stat și subîmprumutate către Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România" prin acorduri subsidiare. Aceste credite, în limita în care au fost preluate, vor fi rambursate de către C.N.A.D.N.R., care preia drepturile și obligațiile ce reveneau Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România". Modificări (1)

Art. 10. -

În vederea satisfacerii nevoilor de apărare a țării și în limita obiectului său de activitate C.N.A.D.N.R. are, în principal, următoarele obligații: Modificări (1)

a) să întocmească și să asigure punerea în aplicare a planului de mobilizare; Modificări (1)

b) să asigure rezervele și capacitățile necesare îndeplinirii sarcinilor de mobilizare;

c) să întocmească documentele privind completarea forței de muncă, necesară în caz de război, cu personal cu obligații militare.

Art. 11. - Modificări (3)

(1) Bugetul de venituri și cheltuieli al C.N.A.D.N.R. cuprinde venituri proprii ale companiei, alocații de la bugetul de stat, credite interne/externe, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite și se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Veniturile C.N.A.D.N.R. se utilizează, potrivit legii, după cum urmează:

a) veniturile proprii se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și rambursări de credite, plăți de dobânzi și de comisioane;

b) veniturile cu destinație specială se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor cu reabilitarea, repararea, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere de interes național;

c) veniturile din credite interne și externe și din fonduri externe nerambursabile se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de reabilitare a infrastructurii rutiere de interes național, în conformitate cu prevederile acordurilor de împrumut și ale contractelor de finanțare;

d) alocațiile de la bugetul de stat se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de reabilitare a infrastructurii rutiere de interes național, inclusiv pentru rambursări de credite, de plăți de dobânzi și de comisioane.

Art. 12. -

(1) Crearea de noi bunuri proprietate publică, precum și dezvoltarea și modernizarea celor existente, în scopul integrării infrastructurii rutiere de interes național a României în sistemul european de transport, se asigură cu finanțare din surse proprii, din surse cu destinație specială, din credite interne și externe și, în completare, din alocații de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. Modificări (4)

(2) Crearea de noi bunuri proprietate publică se poate realiza și ca urmare a obligațiilor asumate de către autoritatea publică contractantă în regim de parteneriat public-privat, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii datoriei publice nr. 81/1999.

(3) Obligațiile de plată ale Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", nescadente până la data înființării C.N.A.D.N.R., conform condițiilor și perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare pentru realizarea programelor de investiții aparținând proprietății publice a statului sau proprietății Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", se vor asigura din veniturile proprii ale C.N.A.D.N.R. și, în completare, din alocații de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, conform legislației în baza căreia au fost aprobate contractele. Modificări (4)

(4) În cazurile în care interesele de stat, inclusiv cele de ordin militar, impun executarea de către C.N.A.D.N.R. de lucrări sau prestarea de servicii speciale, sursele de finanțare aferente vor fi stabilite potrivit prevederilor legale. Modificări (2)

(5) Sumele prevăzute la alin. (4) se asigură și se transferă C.N.A.D.N.R., indiferent de nivelul veniturilor proprii ale acesteia, și se constituie ca venituri din care se acoperă cheltuielile pentru aceste activități, potrivit legii. Modificări (1)

Art. 13. -

C.N.A.D.N.R. poate contracta credite interne sau externe, garantate de stat sau garantate cu activele proprii deținute în proprietate, sau poate face emisiuni de obligațiuni pe piața internă ori internațională, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 14. -

(1) La înființare personalul necesar desfășurării activității C.N.A.D.N.R. este preluat, potrivit legislației muncii și contractului colectiv de muncă, de la Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România", în funcție de competența profesională și de disciplina în activitate. Modificări (2)

(2) Până la încheierea contractului colectiv de muncă al C.N.A.D.N.R. personalul prevăzut la alin. (1) va beneficia de drepturile de salarizare și de celelalte drepturi de personal prevăzute în contractul colectiv de muncă al Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", corespunzătoare posturilor pe care urmează a le ocupa, precum și de alte drepturi prevăzute în legislația în vigoare. Modificări (1)

(3) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal, condițiile de muncă, obligațiile generale și specifice, timpul de muncă și de odihnă, programele de perfecționare profesională a salariaților și alte condiții în care se desfășoară procesul muncii se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, încheiat în condițiile legii, în termen de cel mult 90 de zile de la data înmatriculării C.N.A.D.N.R. în registrul comerțului. Modificări (2)

Art. 15. -

(1) C.N.A.D.N.R. este condusă de adunarea generală a acționarilor. Modificări (1)

(2) Adunarea generală a acționarilor are atribuții și competențe stabilite prin statut în conformitate cu legislația în vigoare.

(3) Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului. Modificări (3)

(4) Până la privatizarea C.N.A.D.N.R. interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor. Modificări (4)

Art. 16. -

(1) C.N.A.D.N.R. este administrată de către un consiliu de administrație. Modificări (1)

(2) În perioada în care statul, prin Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, este acționar majoritar, consiliul de administrație și președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului. Modificări (4)

(3) Președintele consiliului de administrație este și directorul general al C.N.A.D.N.R. Modificări (1)

(4) Atribuțiile consiliului de administrație și ale președintelui acestuia sunt stabilite prin statut.

Art. 17. - Jurisprudență

Statutul C.N.A.D.N.R. poate fi modificat și completat prin hotărâre a Guvernului, în perioada în care statul este acționar majoritar. Modificări (1)

Art. 18. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.275/1990 privind înființarea Administrației Naționale a Drumurilor din România, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 31 ianuarie 1991, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 18 septembrie 2003.

Nr. 84.

ANEXA Nr. 1 Jurisprudență

STATUTUL
Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale
din România - S.A.
Modificări (4)

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

ELEMENTELE CONCRETE
ale infrastructurii rutiere de autostrăzi și drumuri naționale

Elementele concrete ale infrastructurii rutiere de autostrăzi și drumuri naționale sunt:

a) Autostrăzile și drumurile naționale, suprafețele de teren pe care sunt construite, precum și terenurile situate de o parte și de alta a amprizei, care constituie zona de siguranță a drumului

Nr. crt. Elementul concret Definirea elementului
1. Rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările ulterioare Ansamblul de elemente tehnice format din suprastructura și infrastructura drumului, situat în cadrul amprizei cu terenul aferent, precum și suprafețele de teren situate de o parte și de cealaltă a drumului, care formează zonele de siguranță, în limitele prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
2. Podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate și alte lucrări de artă Ansamblul elementelor constructive ale podurilor, podețelor, tunelelor, viaductelor și pasajelor denivelate, cu terenul aferent
3. Locurile de parcare, oprire și staționare, indicatoarele de semnalizare rutieră și celelalte dotări pentru siguranța circulației Ansamblul elementelor constructive și al dotărilor locurilor de parcare, oprire, staționare, precum și al elementelor pentru siguranța circulației
4. Lucrările de consolidare, de protecție și de apărare, plantațiile rutiere și terenurile aferente pe care sunt amplasate Zidurile de sprijin, polatele, pereurile, pragurile, epiurile, apărările de maluri, apeductele, drenurile, casiurile, chesoanele, plantațiile de arbori, arbuști, spațiile verzi și terenul aferent tuturor acestora

b) Clădirile de serviciu și orice alte construcții, amenajări sau instalații destinate apărării sau exploatării autostrăzilor sau drumurilor naționale, inclusiv terenurile necesare aferente

Nr. crt. Elementul concret Definirea elementului
1. Clădirile de serviciu și orice alte construcții, amenajări sau instalații destinate apărării sau exploatării autostrăzilor ori drumurilor naționale, inclusiv terenurile necesare aferente Construcțiile, amenajările și instalațiile (clădiri, șoproane, rampe, depozite materiale antiderapante, rezervoare de carburanți, împrejmuiri, anexe și altele asemenea), cu terenurile aferente, destinate, potrivit legii sau reglementărilor specifice, apărării sau exploatării autostrăzilor sau drumurilor naționale

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
9. Competența angajaților unor societăți în constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale
Drepturi salariale. Acțiune pornită de o subunitate. Competență
;
se încarcă...