Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: - 1. Capitolul II "Ajutoare pentru încălzirea locuinței" va avea următorul cuprins: - " - CAPITOLUL II Ajutoare pentru încălzirea locuinței -
← SECȚIUNEA 1 Condiții de acordare și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței
Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: - 1. Capitolul II "Ajutoare pentru încălzirea locuinței" va avea următorul cuprins: - " - CAPITOLUL II Ajutoare pentru încălzirea locuinței -
SECȚIUNEA a 3 a Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri →

SECȚIUNEA a 2-a Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței
cu energie termică furnizată în sistem centralizat și gaze naturale

Art. 13. -

(1) Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă la cererea titularului, însoțită de declarația pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia.

(2) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței este proprietarul locuinței sau titularul contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie major și legal împuternicit de către proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere.

Art. 14. -

(1) Formularele conținând cererile și declarațiile pe propria răspundere sunt transmise de furnizorii de energie termică în sistem centralizat și gaze naturale titularilor de contract, respectiv consumatorilor individuali și asociațiilor de proprietari/chiriași, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

(2) Formularul de cerere și declarație pe propria răspundere se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 15. -

Familiile și persoanele singure care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și 6 depun individual, prin asociațiile de proprietari/chiriași sau prin furnizorii de energie termică în sistem centralizat și gaze naturale, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, cererile și declarațiile pe propria răspundere la primăria localității sau a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială se află locuința de domiciliu sau de reședință.

Art. 16. -

(1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a cuantumului acestuia în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, inclusiv majorarea prevăzută la art. 5 alin. (2), se face prin dispoziție a primarului, o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului.

(2) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) se transmit până la data de 15 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinței.

(3) În termenul prevăzut la alin. (2) primarii vor transmite furnizorilor de energie termică în sistem centralizat și gaze naturale și asociațiilor de proprietari/chiriași situația centralizatoare privind titularii ajutoarelor și a sumelor aprobate cu acest titlu, în condițiile art. 5 și 6.

(4) În termenul prevăzut la alin. (2) primarii vor comunica solicitanților care nu îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței dispoziția privind respingerea cererii.

(5) În situația în care consumatorii individuali îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și 6 pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face începând cu luna depunerii cererii.

Art. 161. -

(1) Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

(2) Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere, individual, prin asociațiile de proprietari/chiriași sau prin furnizori.

(3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) primarii vor emite noi dispoziții privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor.

(4) Modificarea cuantumului sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face începând cu luna următoare comunicării modificărilor prevăzute la alin. (1).

(5) Primarii vor transmite titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinței dispozițiile prevăzute la alin. (3), în termen de 5 zile de la data emiterii.

(6) În termenul prevăzut la alin. (5) primarii vor transmite furnizorilor de energie termică în sistem centralizat și gaze naturale și asociațiilor de proprietari/chiriași situația privind modificarea cuantumului sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor.

Art. 162. -

Lunar, furnizorii de energie termică în sistem centralizat și gaze naturale transmit consumatorilor individuali, titulari de contracte, facturile reprezentând consumul de energie termică sau gaze naturale și, după caz, suma de plată calculată ca diferență între contravaloarea consumului și ajutorul pentru încălzirea locuinței aprobat de primar.

Art. 163. -

(1) În cazul asociațiilor de proprietari/chiriași, furnizorii de energie termică în sistem centralizat și gaze naturale transmit lunar factura reprezentând consumul de energie termică sau gaze naturale la nivel de asociație.

(2) Lunar, în termen de 10 zile de la primirea facturii, asociațiile de proprietari/chiriași au obligația de a defalca cheltuielile privind energia termică sau gazele naturale pe consumatori individuali și de a întocmi borderoul privind sumele de plată calculate ca diferență între contravaloarea consumului și ajutorul pentru încălzirea locuinței stabilit în condițiile art. 7.

(3) Furnizorii de energie termică în sistem centralizat și gaze naturale au obligația să preia de la asociațiile de proprietari/chiriași borderoul prevăzut la alin. (2).

Art. 164. -

(1) Pe baza facturilor prevăzute la art. 162 și a borderourilor prevăzute la art. 163 alin. (3), furnizorii întocmesc situația centralizatoare privind sumele reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinței, pe care o transmit lunar la primării.

(2) Situația prevăzută la alin. (1) este certificată de către primari și este transmisă de aceștia la direcțiile pentru dialog, familie și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare direcții teritoriale.

(3) Situația prevăzută la alin. (2) reprezintă document de plată pe baza căruia direcțiile teritoriale achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinței.

Art. 165. -

Sumele reprezentând cheltuielile pentru încălzirea locuinței, aferente consumului de energie termică sau de gaze naturale, plătite direct de titularii de contract de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale, subvențiile achitate furnizorilor de energie termică de către autoritățile administrației publice locale, precum și ajutoarele pentru încălzirea locuinței achitate de direcțiile teritoriale se vor colecta în conturile de tip ESCROW, deschise la bănci de către distribuitorii și producătorii de energie termică sau de gaze naturale.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...