Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (30), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 294 din 25 aprilie 2003.

În vigoare de la 01 mai 2003 până la 31 decembrie 2003, fiind abrogat prin Codul Fiscal 2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Uleiurile minerale supuse accizelor, care se produc, se procesează sau se importă pe teritoriul României, sunt depozitate în spații speciale, denumite în continuare depozite speciale.

(2) De la prevederile prezentei ordonanțe de urgență fac excepție gazele petroliere lichefiate și uleiurile pentru motoare auto.

Art. 2. - Jurisprudență

Depozitele speciale se organizează la agenții economici producători, procesatori și importatori de uleiuri minerale, până la data de 15 mai 2003.

Art. 3. -

Se interzice orice operațiune comercială cu uleiuri minerale care nu provin din depozitele speciale.

Art. 4. -

(1) Agenții economici distribuitori pot achiziționa uleiuri minerale numai din depozitele speciale.

(2) Depozitele speciale vor fi autorizate, la solicitarea agenților economici, de Ministerul Industriei și Resurselor și Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 5. -

(1) Uleiurile minerale comercializate către utilizatorii finali nu pot proveni decât de la depozitele speciale sau de la depozitele comercianților în sistem angro.

(2) Depozitele comercianților în sistem angro se pot aproviziona cu uleiuri minerale accizabile numai de la depozitele speciale.

Art. 6. -

Autorizația pentru depozitele speciale se eliberează persoanelor juridice care:

a) au capacitate de depozitare de minimum 500 m3;

b) au sisteme individuale de măsurare și evidență;

c) au o evidență cantitativă și valorică a produselor ce poate fi controlată;

d) dețin autorizații de funcționare emise de organele abilitate conform prevederilor legale.

Art. 7. - Referințe (1)

Se interzice importul de uleiuri minerale de tipul benzinelor și motorinelor, care nu corespund standardelor naționale SR EN 228, SR EN 590 și prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 415/2003 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea calității benzinelor.

Art. 8. -

(1) Efectuarea formalităților vamale de import, aferente uleiurilor minerale menționate la art. 7, se face la 6 birouri vamale de control și vămuire la frontieră și este condiționată de prelevarea de probe în punctul vamal, în vederea efectuării analizelor de laborator. Modificări (1)

(2) Analizele de laborator menționate la alin. (1) vor fi efectuate numai de laboratoare agreate de Direcția Generală a Vămilor, care vor elibera expertizele tehnice.

(3) Cheltuielile ocazionate de analizele de laborator și staționarea mijloacelor de transport până la finalizarea acestora sunt în sarcina importatorului.

(4) Birourile vamale de control și vămuire la frontieră care efectuează formalitățile vamale de import sunt stabilite prin decizie a directorului general al Direcției Generale a Vămilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) La efectuarea formalităților vamale de import importatorul sau reprezentantul legal al acestuia va prezenta obligatoriu expertizele tehnice emise pentru mostrele prelevate, în vederea identificării felului mărfurilor, potrivit alin. (1) și (2).

(6) Expertizele tehnice vor preciza dacă marfa corespunde sau nu corespunde standardelor naționale menționate la art. 7 și prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 415/2003.

Art. 9. -

Calculul accizelor datorate bugetului de stat pentru uleiurile minerale, cu excepția gazelor petroliere lichefiate și a uleiurilor pentru motoare auto, se face pe litru de produs, pe baza densității determinate la temperatura de 15°C.

Art. 10. -

(1) Livrarea uleiurilor minerale din depozitele speciale aparținând agenților economici producători și procesatori se efectuează numai în momentul în care cumpărătorul prezintă documentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantității ce urmează a fi facturată.

(2) Cu ocazia depunerii declarației lunare privind obligațiile de plată la bugetul de stat se vor regulariza eventualele diferențe dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de către beneficiarii produselor și valoarea accizelor aferente cantităților de uleiuri minerale efectiv livrate de agenții economici producători și procesatori, în decursul lunii precedente.

Art. 11. -

(1) În termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, agenții economici care desfășoară activitate de comerț în sistem angro de uleiuri minerale vor prezenta la Garda Financiară centrală următoarele documente:

a) datele de identificare a societății;

b) adresele depozitelor și capacitățile de depozitare deținute;

c) cantitățile de produse aflate în stoc la data declarării;

d) mijloacele de transport deținute în patrimoniu;

e) certificatul fiscal.

(2) Pe baza acestor documente se întocmește lista agenților economici comercianți angro de uleiuri minerale.

(3) Lista agenților economici prevăzuți la alin. (2) împreună cu lista depozitelor speciale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către Ministerul Finanțelor Publice. Referințe (27)

Art. 12. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) comercializarea de uleiuri minerale provenite de la alți furnizori decât depozitele speciale sau comercianți în sistem angro, înscriși în listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevăzute la art. 11 alin. (2) și (3);

b) comercializarea de uleiuri minerale în sistem angro de către agenții economici care nu sunt înscriși în lista prevăzută la art. 11 alin. (2);

c) nedepunerea în termen a documentelor prevăzute la art. 11 la Garda Financiară centrală.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

a) cele prevăzute la lit. a) și b), cu amendă de la 1 miliard lei la 3 miliarde lei, confiscarea produselor aflate în stoc și/sau a sumelor provenite din vânzarea unor astfel de produse și interzicerea comercializării uleiurilor minerale pe o perioadă de 3 luni;

b) cele prevăzute la lit. c), cu amendă de la 500 milioane lei la 1 miliard lei și interzicerea ridicării documentelor cu regim special de la direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau, după caz, a municipiului București.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de comisarii Gărzii Financiare și de organele special abilitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 13. -

Contravențiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 14. -

Livrarea de uleiuri minerale de către agenții economici producători și procesatori, fără prezentarea de către cumpărător a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantității ce urmează a fi facturată, încălcându-se astfel dispozițiile prevăzute la art. 10 alin. (1), constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 ani la 7 ani.

Art. 15. -

Agenții economici producători, procesatori și importatori de uleiuri minerale care au depus la Ministerul Finanțelor Publice declarațiile privind cantitățile de combustibili auto estimate a fi livrate pe piața internă, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a colectării unor venituri bugetare, își vor desfășura activitatea ca depozite speciale până la data de 15 mai 2003, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 16. -

În situația în care la data de 1 iunie 2003 se estimează că veniturile din accizele aferente carburanților auto nu s-au realizat la nivelul stabilit prin graficele privind plata lunară a accizelor prevăzute la art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 3/2003, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, Guvernul va aproba aplicarea începând cu data de 15 iunie 2003 a nivelului accizelor prevăzut în col. 5 de la pct. 2 al art. I din această ordonanță.

Art. 17. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență prevederile alin. (3) al art. VI din Ordonanța Guvernului nr. 3/2003 se modifică în mod corespunzător.

Art. 18. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică începând cu data de 1 mai 2003.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

București, 24 aprilie 2003.

Nr. 30.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...