Definiții | Ordonanță de urgență 45/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Definiții

Art. 2. - Jurisprudență

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

1. an bugetar - anul financiar pentru care se aprobă bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care începe la data de 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie;

2. angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competentă potrivit legii afectează fonduri publice unei anumite destinații, în limita creditelor bugetare aprobate;

3. angajament legal - fază în procesul execuției bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o obligație pe seama fondurilor publice;

4. articol bugetar - subdiviziune a clasificației cheltuielilor bugetare, determinată în funcție de caracterul economic al operațiunilor în care acestea se concretizează și care desemnează natura unei cheltuieli, indiferent de acțiunea la care se referă;

5. autorități ale administrației publice locale - consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, ca autorități deliberative, și primarii, președinții consiliilor județene și primarul general al municipiului București, ca autorități executive;

6. buget - document prin care sunt prevăzute și aprobate în fiecare an veniturile și cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcție de sistemul de finanțare a instituțiilor publice;

7. buget local - document prin care sunt prevăzute și aprobate în fiecare an veniturile și cheltuielile unităților administrativ-teritoriale;

8. buget local pe ansamblul județului, respectiv al municipiului București - totalitatea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și bugetului propriu al județului, respectiv ale sectoarelor și al municipiului București;

9. cheltuieli bugetare - sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în limitele și potrivit destinațiilor stabilite prin bugetele respective;

10. clasificație bugetară - gruparea veniturilor și cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie și după criterii unitare;

11. clasificație economică - gruparea cheltuielilor după natura și efectul lor economic;

12. clasificație funcțională - gruparea cheltuielilor după destinația lor, pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activități sau obiective care definesc necesitățile publice;

13. contabil - denumire generică pentru persoana și/sau persoanele care lucrează în compartimentul financiar-contabil, care verifică documentele justificative și întocmesc instrumentele de plată a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice;

14. compartimentul financiar-contabil - structură organizatorică din cadrul instituției publice, în care este organizată execuția bugetară (serviciu, birou, compartiment);

15. consolidare - operațiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în vederea evitării dublei evidențieri a acestora;

16. cotă defalcată - procent stabilit din unele venituri ale bugetului de stat, care se alocă bugetelor locale;

17. credite destinate unor acțiuni multianuale - sume alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective și altele asemenea, care se desfășoară pe o perioadă mai mare de un an și dau loc la credite de angajament și credite bugetare;

18. credit de angajament - limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în timpul exercițiului bugetar, în limitele aprobate;

19. credit bugetar - suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanța și efectua plăți în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercițiului bugetar și/sau din exerciții anterioare pentru acțiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanța și efectua plăți din buget pentru celelalte acțiuni;

20. cofinanțare - finanțarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv și altele asemenea, parțial prin credite bugetare, parțial prin finanțarea provenită din surse externe;

21. contribuție - prelevare obligatorie a unei părți din veniturile persoanelor fizice și juridice, cu sau fără posibilitatea obținerii unei contraprestații;

22. datorie publică locală - totalitatea obligațiilor de plată, interne și externe, ale autorității administrației publice locale, la un moment dat, provenind din împrumuturi contractate sau garantate de aceasta de pe piața internă și externă de capital;

23. deficit bugetar - parte a cheltuielilor bugetare ce depășește veniturile bugetare într-un an bugetar;

24. deschidere de credite bugetare - aprobare comunicată trezoreriei statului de către ordonatorul principal de credite, în limita căreia se pot efectua repartizări de credite bugetare și plăți de casă din bugetele locale;

25. dobândă - prețul folosirii temporare a capitalului împrumutat;

26. donație - fonduri bănești sau bunuri materiale primite de o instituție publică de la o persoană juridică sau fizică cu titlu nerambursabil și fără contraprestație;

27. echilibru bugetar - egalitatea dintre veniturile bugetare și cheltuielile bugetare în cadrul unui exercițiu bugetar;

28. excedent bugetar - parte a veniturilor bugetare ce depășește cheltuielile bugetare într-un an bugetar;

29. execuție bugetară - activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plății cheltuielilor aprobate prin buget;

30. execuție de casă a bugetului - complex de operațiuni care se referă la încasarea veniturilor și plata cheltuielilor bugetare;

31. exercițiu bugetar - perioadă egală cu anul bugetar pentru care se elaborează, se aprobă, se execută și se raportează bugetul;

32. fonduri publice locale - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), precum și cele gestionate în afara bugetului local;

33. fond de risc - fond constituit în afara bugetului local de către autoritățile administrației publice locale din comisioanele suportate de beneficiarii împrumuturilor garantate de către aceste autorități și din alte surse;

34. fond de rulment - partea din excedentul anual bugetar definitiv al bugetului local, care se constituie la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale și se utilizează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;

35. fond de rezervă bugetară - fond prevăzut la partea de cheltuieli a bugetelor locale;

36. garanție locală - angajament asumat de o autoritate a administrației publice locale față de instituția creditoare de a plăti acesteia o anumită sumă, în cazul neexecutării obligațiilor de plată de către agenți economici și servicii publice din subordinea acesteia, pentru împrumuturile interne și externe garantate de această autoritate;

37. impozit - prelevare obligatorie, fără contraprestație imediată, directă și nerambursabilă, pentru satisfacerea necesităților de interes general; Jurisprudență

38. instituții publice - denumire generică ce include comunele, orașele, municipiile, sectoarele municipiului București, județele, municipiul București, instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora;

39. împrumut - suma primită de la un creditor de către o autoritate a administrației publice locale, rambursabilă la un anumit termen (scadență), cu plata unei sume în plus (dobândă) în favoarea creditorului;

40. lichidarea cheltuielilor - fază în procesul execuției bugetare în care se verifică existența angajamentelor, se determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică condițiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care să ateste operațiunile respective;

41. ordonanțarea cheltuielilor - fază în procesul execuției bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri și servicii au fost efectuate sau alte creanțe au fost verificate și că plata poate fi realizată;

42. plata cheltuielilor - fază în procesul execuției bugetare reprezentând actul final prin care instituția publică achită obligațiile sale față de terți;

43. proces bugetar - etape consecutive de elaborare, aprobare, executare, control și raportare ale bugetului, care se încheie cu aprobarea contului anual de execuție a acestuia;

44. program - o acțiune sau un ansamblu coerent de acțiuni ce se referă la același ordonator principal de credite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite și pentru care sunt stabiliți indicatori de program care să evalueze rezultatele ce vor fi obținute, în limitele de finanțare aprobate;

45. registrul datoriei publice locale - documentul care evidențiază situația datoriei publice locale contractate direct, în ordine cronologică, și care are două componente: subregistrul datoriei publice interne locale și subregistrul datoriei publice externe locale;

46. registrul garanțiilor locale - documentul care evidențiază situația garanțiilor locale acordate de autoritățile administrației publice locale, în ordine cronologică, și care are două componente: subregistrul garanțiilor interne locale și subregistrul garanțiilor externe locale;

47. sume defalcate - parte alocată unităților administrativ-teritoriale din unele venituri ale bugetului de stat, în vederea echilibrării bugetelor proprii ale acestora și finanțării unor activități descentralizate sau cheltuieli publice noi, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale legii bugetului de stat și legii de rectificare a acestuia;

48. șeful compartimentului financiar-contabil - persoana care ocupă funcția de conducere a compartimentului financiar-contabil și care răspunde de activitatea de încasare a veniturilor și de plată a cheltuielilor sau, după caz, una dintre persoanele care îndeplinește aceste atribuții în cadrul unei instituții publice care nu are în structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoana care îndeplinește aceste atribuții pe bază de contract, în condițiile legii;

49. taxă - suma plătită de o persoană fizică sau juridică pentru serviciile prestate acesteia de către o instituție publică sau un serviciu public organizat în structura unei autorități a administrației publice locale; Jurisprudență

50. unități administrativ-teritoriale - comunele, orașele, municipiile, sectoarele municipiului București, județele și municipiul București;

51. vărsământ - modalitate de stingere a obligației legale, prin virarea unei sume de bani, efectuată de un agent economic, o instituție publică, un serviciu public ori o instituție financiară;

52. venituri bugetare - resursele bănești care se cuvin bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c), după caz, în baza unor prevederi legale, formate din impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri, cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și cele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b)-d);

53. virare de credite bugetare - operațiune prin care se diminuează creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificației bugetare care prezintă disponibilități și se majorează corespunzător o altă subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispozițiilor legale de efectuare a operațiunilor respective.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 45/2003:
Obiectul ordonanței de urgență
Definiții
Veniturile și cheltuielile bugetare
Autorizarea bugetară/Angajamentele multianuale
Veniturile și cheltuielile bugetelor locale
Descentralizarea unor activități
Aprobarea împrumuturilor
Datoria publică locală
Condiții pentru contractarea sau garantarea de împrumuturi
Fondul de risc
Împrumuturi din contul curent general al trezoreriei statului
Verificări excepționale
;
se încarcă...