Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare

Modificări (7), Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe (8), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 712 din 13 octombrie 2003.

În vigoare de la 13 octombrie 2003 până la 29 octombrie 2013, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 74/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Garda Financiară se organizează ca instituție publică de control, cu personalitate juridică, în subordinea Autorității Naționale de Control, finanțată de la bugetul de stat. Modificări (2)

(2) Autoritatea Națională de Control preia, în condițiile legii, de la Ministerul Finanțelor Publice atribuțiile specifice activității privind Garda Financiară, cu excepția celor privind stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor bugetare și soluționarea contestațiilor.

(3) Garda Financiară exercită controlul operativ și inopinat, cu excepția controlului fiscal, privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte din domeniul economic, financiar și vamal care au ca efect evaziunea și frauda fiscală. Modificări (2), Jurisprudență

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Garda Financiară se organizează și funcționează pe întreg teritoriul țării prin Comisariatul general, comisariatele regionale și Comisariatul Municipiului București, ale căror competențe teritoriale și sedii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Garda Financiară, organizată conform art. 1, preia de la Ministerul Finanțelor Publice toate drepturile și obligațiile în derulare, inclusiv bunurile mobile și imobile folosite de Garda Financiară și structurile acesteia, pe bază de protocol, conform legii. Prin același protocol vor fi reglementate spațiile care rămân în folosința Gărzii Financiare.

Art. 3. -

(1) Garda Financiară coordonează, îndrumă și controlează activitatea tuturor comisariatelor prin intermediul Comisariatului general și desfășoară acțiuni operative pe întreg teritoriul țării, în baza competențelor stabilite prin prezenta ordonanță de urgență.

(2) La solicitarea Gărzii Financiare, Ministerul Administrației și Internelor asigură Comisariatului general al Gărzii Financiare, comisariatelor regionale și Comisariatului Municipiului București, din cadrul subunităților specializate de intervenție rapidă ale poliției, personalul necesar pentru asigurarea protecției și siguranței operațiunilor desfășurate de comisarii Gărzii Financiare în realizarea actului de control. Condițiile concrete și modalitățile în care personalul subunităților specializate de intervenție rapidă ale poliției participă la acțiunile de control se stabilesc de Ministerul Administrației și Internelor și Autoritatea Națională de Control prin protocol. Modificări (3)

(3) Garda Financiară este condusă de un comisar general, numit prin ordin de ministrul delegat pentru coordonarea autorităților de control. Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite. Structura organizatorică a Gărzii Financiare, numărul de posturi, normele generale și speciale de dotare, însemnele distinctive și modelele de uniformă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Regulamentul de organizare și funcționare a Gărzii Financiare stabilește competențele și atribuțiile personalului care ocupă funcții publice de conducere și de execuție, precum și ale personalului contractual și se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autorităților de control. Modificări (2)

CAPITOLUL II Atribuțiile Gărzii Financiare

Art. 4. - Jurisprudență

(1) În vederea realizării atribuțiilor sale, pentru combaterea actelor și faptelor de evaziune și fraudă fiscală, Garda Financiară efectuează controlul operativ și inopinat cu privire la:

a) respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii și combaterii oricăror acte și fapte interzise de lege;

b) respectarea normelor de comerț, urmărind prevenirea, depistarea și înlăturarea operațiunilor ilicite;

c) modul de producere, depozitare, circulație și valorificare a bunurilor, în toate locurile și spațiile în care se desfășoară activitatea agenților economici;

d) participarea, în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere și instituții specializate, la acțiuni de depistare și combatere a activităților ilicite care generează fenomene de evaziune și fraudă fiscală.

(2) Garda Financiară face propuneri Autorității Naționale de Control privind proiectele de acte normative pentru îmbunătățirea activității specifice și îndeplinește orice alte atribuții și activități stabilite de către ministrul delegat pentru coordonarea autorităților de control sau care îi revin din alte dispoziții legale.

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Garda Financiară, în exercitarea atribuțiilor proprii, încheie acte de control operativ și inopinat, constată prin proces-verbal contravențiile săvârșite și aplică amenzile legale. Modificări (2), Jurisprudență

(2) Împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se poate formula plângere potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului ca urmare a activității Gărzii Financiare se valorifică potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Garda Financiară va delega reprezentanți în comisiile constituite conform art. 1 alin. (7) și art. 11 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 128/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările și completările ulterioare, și participă la activitatea de valorificare a bunurilor confiscate.

(5) Din veniturile încasate din valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (3), după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificării acestora, și din sumele obținute ca urmare a valorificării actelor de control ale Gărzii Financiare se reține o cotă de 1% care se virează Autorității Naționale de Control pentru constituirea fondului de stimulente la dispoziția ministrului delegat pentru coordonarea autorităților de control.

CAPITOLUL III Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare

Art. 6. -

(1) Personalul Gărzii Financiare execută:

a) operațiuni de control curent; Respingeri de neconstituționalitate (1)

b) operațiuni de control tematic. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Controlul curent se execută operativ și inopinat, pe baza legitimației de control, a insignei de împuternicire și a ordinului de serviciu. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Controlul tematic se execută de către comisarii Gărzii Financiare în baza ordinelor date de conducerea Autorității Naționale de Control sau de comisarul general. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Persoana care dispune controlul tematic stabilește obiectivele de verificat, entitățile supuse controlului, perioada asupra căreia se efectuează verificarea, precum și durata controlului. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(5) La orice acțiune de control participă minimum 2 comisari.

(6) La acțiunile de control cu grad sporit de periculozitate, echipele de comisari vor fi însoțite de membri ai subunităților specializate de intervenție rapidă ale poliției.

(7) Personalul Gărzii Financiare nu va fi antrenat în acțiuni de control fiscal de natura celor privind stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor bugetare. Modificări (1)

Art. 7. -

În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, comisarii Gărzii Financiare sunt în drept:

a) să efectueze controale în spațiile în care se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri ori se desfășoară activități ce cad sub incidența actelor normative în vigoare cu privire la prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care sunt interzise de acestea;

b) să verifice respectarea reglementărilor legale privind circulația mărfurilor pe drumurile publice, în porturi, căi ferate și fluviale, aeroporturi, în vecinătatea punctelor vamale, antrepozite, zone libere, precum și în alte locuri în care se desfășoară o asemenea activitate;

c) să verifice legalitatea activităților desfășurate, existența și autenticitatea documentelor justificative în activitățile de producție și prestări de servicii ori pe timpul transportului, depozitării și comercializării bunurilor și să aplice sigilii pentru asigurarea integrității bunurilor;

d) să dispună măsuri cu privire la confiscarea, în condițiile legii, a bunurilor a căror fabricație, depozitare, transport sau desfacere este ilicită, precum și a veniturilor realizate din activități comerciale sau prestări de servicii nelegale și să ridice documentele financiar-contabile și de altă natură care pot servi la dovedirea contravențiilor sau, după caz, a infracțiunilor;

e) să solicite, în condițiile și potrivit Codului de procedură penală, efectuarea de către organele abilitate de lege a perchezițiilor în localuri publice sau particulare - case, curți, dependințe și grădini -, dacă există indicii că în aceste locuri sunt ascunse documente, mărfuri sau se desfășoară activități care au ca efect evaziunea sau frauda fiscală;

f) să constate acte și fapte care au avut ca efect evaziunea și frauda fiscală, să solicite organelor fiscale stabilirea obligațiilor fiscale în întregime datorate, să ceară organelor de executare competente, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, luarea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să își ascundă ori să își risipească averea și să sesizeze, după caz, organele de urmărire penală; Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

g) să solicite administratorilor unităților controlate și persoanelor implicate explicații, lămuriri, precizări verbale și/sau în scris, după caz, cu privire la faptele constatate; Modificări (1)

h) să solicite, potrivit legii, copii certificate de pe documentele originale, să preleveze probe, eșantioane, mostre etc., necesare finalizării actului de control. Analiza și examinarea probelor, eșantioanelor și mostrelor se fac în laboratoare de specialitate, cheltuielile privind efectuarea acestora fiind suportate din fondurile special alocate în bugetul de venituri și cheltuieli al Gărzii Financiare; Modificări (1)

i) să constate contravențiile și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit competențelor prevăzute de lege;

j) să întocmească acte de control operativ și inopinat privind rezultatele verificărilor, să aplice măsurile prevăzute de normele legale și să sesizeze organele competente în vederea valorificării constatărilor; Jurisprudență

k) să oprească mijloacele de transport, în condițiile legii, pentru verificarea documentelor de însoțire a bunurilor și persoanelor transportate;

l) să solicite instituțiilor financiar-bancare, de asigurări și reasigurări, în condițiile legii, date sau, după caz, documente, în scopul instrumentării și fundamentării constatărilor cu privire la săvârșirea unor fapte ce contravin legislației în vigoare;

m) să poarte uniforma, să păstreze, să folosească și să facă uz de armamentul și mijloacele de apărare din dotare, în condițiile legii;

n) să utilizeze mijloacele auto purtând însemne și dispozitive de avertizare sonore și luminoase specifice, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 8. -

(1) Comisarii Gărzii Financiare poartă uniformă cu însemne specifice și sunt dotați cu armament, în condițiile legii, stabilite prin hotărâre a Guvernului. Modificări (2)

(2) Folosirea armamentului din dotare pentru autoapărare sau pază se face în legitimă apărare sau în stare de necesitate, potrivit legii.

Art. 9. -

(1) Funcțiile utilizate de Garda Financiară în realizarea atribuțiilor stabilite de lege sunt funcții publice specifice și funcții publice generale. Garda Financiară poate utiliza și personal contractual, care nu exercită prerogativele de putere publică în condițiile legii.

(2) Comisarii sunt funcționari publici cu statut special, ale căror drepturi și îndatoriri specifice de serviciu se stabilesc prin Statutul comisarului Gărzii Financiare, aprobat prin lege.

Art. 10. -

(1) Personalul Gărzii Financiare este obligat să respecte legea, să aibă o conduită corectă, să fie integru și incoruptibil, să acționeze cu hotărâre pentru prevenirea și combaterea oricăror acte de natură să știrbească autoritatea și prestigiul instituției.

(2) Răspunderea personalului Gărzii Financiare este cea prevăzută de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, de Statutul comisarului Gărzii Financiare și de Codul muncii, după caz. Modificări (1)

(3) Pentru pagubele cauzate în activitatea de control ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor de control, în măsura în care nu sunt îndeplinite condițiile atragerii răspunderii penale, comisarii răspund potrivit art. 998 din Codul civil. Răspunderea civilă delictuală poate fi antrenată numai pe baza hotărârii instanțelor de judecată sesizate și de către Autoritatea Națională de Control.

(4) Cererile formulate de Autoritatea Națională de Control pentru angajarea răspunderii civile delictuale prevăzute la alin. (3) sunt scutite de taxe judiciare de timbru, timbru judiciar, cauțiuni și alte taxe.

Art. 11. -

(1) Personalul Gărzii Financiare beneficiază de drepturile salariale prevăzute de legea privind salarizarea funcționarilor publici și de cele prevăzute pentru personalul contractual, după caz.

(2) Comisarilor li se consideră vechime în specialitate, economică sau juridică, după caz, întreaga perioadă în care își desfășoară activitatea în Garda Financiară. Jurisprudență

Art. 12. -

(1) Funcționarii Gărzii Financiare au obligația de a nu folosi în scop personal și de a nu divulga informațiile dobândite ca urmare a exercitării funcției. De asemenea, nu pot divulga aceste informații, inclusiv după încetarea raporturilor de muncă, pe o durată de 3 ani, cu excepția cazurilor impuse de procedurile judiciare ori în cazul schimbului de informații între instituțiile abilitate ale statului, precum și în cazul comunicărilor făcute, în condițiile legii, organismelor străine cu atribuții similare.

(2) Funcționarii Gărzii Financiare au obligația păstrării secretului informațiilor fiscale și bancare prevăzute de lege.

Art. 13. -

(1) Personalul Gărzii Financiare beneficiază de stimulente din sumele încasate pentru bugetul de stat, ca urmare a controlului, reprezentând amenzi și sume confiscate, în procent de până la 15%, sau provenite din valorificarea bunurilor rezultate din confiscări, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și ale Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1), Reviste (2)

(2) Nivelul de constituire pentru fiecare sursă și condițiile de repartizare și utilizare a fondului de stimulente se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. -

În exercitarea atribuțiilor de serviciu, comisarii Gărzii Financiare sunt învestiți cu exercițiul autorității publice și beneficiază de protecție, potrivit legii.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale Jurisprudență

Art. 15. -

Garda Financiară organizează și gestionează, în condițiile legii, banca proprie de date privind faptele ce intră în competența sa de activitate.

Art. 16. -

(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin lege, Garda Financiară are acces la informațiile necesare, în mod operativ și gratuit, de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Direcția Generală a Vămilor, direcțiile generale ale finanțelor publice județene, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția Generală de Evidență Informatizată a Persoanei, Serviciul Pașapoarte din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, precum și de la instituțiile financiar-bancare, în condițiile legii. Modificări (1)

(2) Instituțiile prevăzute la alin. (1) furnizează relațiile și informațiile solicitate și eliberează copii certificate de pe documentele necesare definitivării controlului, în condițiile legii.

Art. 17. -

Garda Financiară cooperează cu organele cu atribuții similare din alte state, pe baza tratatelor internaționale la care România este parte sau pe bază de reciprocitate, precum și cu organismele de combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene, în cauzele de interes comun, potrivit protocoalelor încheiate în acest sens.

Art. 18. - Jurisprudență

(1) Garda Financiară, înființată potrivit prezentei ordonanțe de urgență, preia de la Ministerul Finanțelor Publice, prin transfer în interesul serviciului, personalul aferent activității desfășurate de Garda Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Numărul comisarilor, al funcționarilor publici și al personalului contractual se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru coordonarea autorităților de control privind aprobarea protocolului de preluare a activității Gărzii Financiare de către Autoritatea Națională de Control.

Art. 19. - Jurisprudență

Personalul preluat de Garda Financiară prin transfer în interesul serviciului se va numi pe funcții potrivit structurii organizatorice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 20. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în structura bugetului de stat și în bugetele Ministerului Finanțelor Publice și al Autorității Naționale de Control, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-primire.

Art. 21. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, secțiunea a 2-a a cap. II și art. 23 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 27 martie 1991, cu modificările ulterioare, precum și orice prevederi contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministru delegat pentru coordonarea
autorităților de control,
Ionel Blănculescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul integrării europene,
Hildegard Carola Puwak
Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru

București, 2 octombrie 2003.

Nr. 91.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Desființare instituție publică. Funcționar public eliberare din funcție. Condiții
Invocarea efectului direct al Directivei nr. 2003/88/CE anterior modificării art. 145 alin. (2) din Codul muncii într-un litigiu având ca obiect plata indemnizației de concediu
;
se încarcă...