Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare | Ordonanță de urgență 91/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare

Art. 6. -

(1) Personalul Gărzii Financiare execută:

a) operațiuni de control curent; Respingeri de neconstituționalitate (1)

b) operațiuni de control tematic. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Controlul curent se execută operativ și inopinat, pe baza legitimației de control, a insignei de împuternicire și a ordinului de serviciu. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Controlul tematic se execută de către comisarii Gărzii Financiare în baza ordinelor date de conducerea Autorității Naționale de Control sau de comisarul general. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Persoana care dispune controlul tematic stabilește obiectivele de verificat, entitățile supuse controlului, perioada asupra căreia se efectuează verificarea, precum și durata controlului. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(5) La orice acțiune de control participă minimum 2 comisari.

(6) La acțiunile de control cu grad sporit de periculozitate, echipele de comisari vor fi însoțite de membri ai subunităților specializate de intervenție rapidă ale poliției.

(7) Personalul Gărzii Financiare nu va fi antrenat în acțiuni de control fiscal de natura celor privind stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor bugetare. Modificări (1)

Art. 7. -

În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, comisarii Gărzii Financiare sunt în drept:

a) să efectueze controale în spațiile în care se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri ori se desfășoară activități ce cad sub incidența actelor normative în vigoare cu privire la prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care sunt interzise de acestea;

b) să verifice respectarea reglementărilor legale privind circulația mărfurilor pe drumurile publice, în porturi, căi ferate și fluviale, aeroporturi, în vecinătatea punctelor vamale, antrepozite, zone libere, precum și în alte locuri în care se desfășoară o asemenea activitate;

c) să verifice legalitatea activităților desfășurate, existența și autenticitatea documentelor justificative în activitățile de producție și prestări de servicii ori pe timpul transportului, depozitării și comercializării bunurilor și să aplice sigilii pentru asigurarea integrității bunurilor;

d) să dispună măsuri cu privire la confiscarea, în condițiile legii, a bunurilor a căror fabricație, depozitare, transport sau desfacere este ilicită, precum și a veniturilor realizate din activități comerciale sau prestări de servicii nelegale și să ridice documentele financiar-contabile și de altă natură care pot servi la dovedirea contravențiilor sau, după caz, a infracțiunilor;

e) să solicite, în condițiile și potrivit Codului de procedură penală, efectuarea de către organele abilitate de lege a perchezițiilor în localuri publice sau particulare - case, curți, dependințe și grădini -, dacă există indicii că în aceste locuri sunt ascunse documente, mărfuri sau se desfășoară activități care au ca efect evaziunea sau frauda fiscală;

f) să constate acte și fapte care au avut ca efect evaziunea și frauda fiscală, să solicite organelor fiscale stabilirea obligațiilor fiscale în întregime datorate, să ceară organelor de executare competente, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, luarea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să își ascundă ori să își risipească averea și să sesizeze, după caz, organele de urmărire penală; Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

g) să solicite administratorilor unităților controlate și persoanelor implicate explicații, lămuriri, precizări verbale și/sau în scris, după caz, cu privire la faptele constatate; Modificări (1)

h) să solicite, potrivit legii, copii certificate de pe documentele originale, să preleveze probe, eșantioane, mostre etc., necesare finalizării actului de control. Analiza și examinarea probelor, eșantioanelor și mostrelor se fac în laboratoare de specialitate, cheltuielile privind efectuarea acestora fiind suportate din fondurile special alocate în bugetul de venituri și cheltuieli al Gărzii Financiare; Modificări (1)

i) să constate contravențiile și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit competențelor prevăzute de lege;

j) să întocmească acte de control operativ și inopinat privind rezultatele verificărilor, să aplice măsurile prevăzute de normele legale și să sesizeze organele competente în vederea valorificării constatărilor; Jurisprudență

k) să oprească mijloacele de transport, în condițiile legii, pentru verificarea documentelor de însoțire a bunurilor și persoanelor transportate;

l) să solicite instituțiilor financiar-bancare, de asigurări și reasigurări, în condițiile legii, date sau, după caz, documente, în scopul instrumentării și fundamentării constatărilor cu privire la săvârșirea unor fapte ce contravin legislației în vigoare;

m) să poarte uniforma, să păstreze, să folosească și să facă uz de armamentul și mijloacele de apărare din dotare, în condițiile legii;

n) să utilizeze mijloacele auto purtând însemne și dispozitive de avertizare sonore și luminoase specifice, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 8. -

(1) Comisarii Gărzii Financiare poartă uniformă cu însemne specifice și sunt dotați cu armament, în condițiile legii, stabilite prin hotărâre a Guvernului. Modificări (2)

(2) Folosirea armamentului din dotare pentru autoapărare sau pază se face în legitimă apărare sau în stare de necesitate, potrivit legii.

Art. 9. -

(1) Funcțiile utilizate de Garda Financiară în realizarea atribuțiilor stabilite de lege sunt funcții publice specifice și funcții publice generale. Garda Financiară poate utiliza și personal contractual, care nu exercită prerogativele de putere publică în condițiile legii.

(2) Comisarii sunt funcționari publici cu statut special, ale căror drepturi și îndatoriri specifice de serviciu se stabilesc prin Statutul comisarului Gărzii Financiare, aprobat prin lege.

Art. 10. -

(1) Personalul Gărzii Financiare este obligat să respecte legea, să aibă o conduită corectă, să fie integru și incoruptibil, să acționeze cu hotărâre pentru prevenirea și combaterea oricăror acte de natură să știrbească autoritatea și prestigiul instituției.

(2) Răspunderea personalului Gărzii Financiare este cea prevăzută de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, de Statutul comisarului Gărzii Financiare și de Codul muncii, după caz. Modificări (1)

(3) Pentru pagubele cauzate în activitatea de control ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor de control, în măsura în care nu sunt îndeplinite condițiile atragerii răspunderii penale, comisarii răspund potrivit art. 998 din Codul civil. Răspunderea civilă delictuală poate fi antrenată numai pe baza hotărârii instanțelor de judecată sesizate și de către Autoritatea Națională de Control.

(4) Cererile formulate de Autoritatea Națională de Control pentru angajarea răspunderii civile delictuale prevăzute la alin. (3) sunt scutite de taxe judiciare de timbru, timbru judiciar, cauțiuni și alte taxe.

Art. 11. -

(1) Personalul Gărzii Financiare beneficiază de drepturile salariale prevăzute de legea privind salarizarea funcționarilor publici și de cele prevăzute pentru personalul contractual, după caz.

(2) Comisarilor li se consideră vechime în specialitate, economică sau juridică, după caz, întreaga perioadă în care își desfășoară activitatea în Garda Financiară. Jurisprudență

Art. 12. -

(1) Funcționarii Gărzii Financiare au obligația de a nu folosi în scop personal și de a nu divulga informațiile dobândite ca urmare a exercitării funcției. De asemenea, nu pot divulga aceste informații, inclusiv după încetarea raporturilor de muncă, pe o durată de 3 ani, cu excepția cazurilor impuse de procedurile judiciare ori în cazul schimbului de informații între instituțiile abilitate ale statului, precum și în cazul comunicărilor făcute, în condițiile legii, organismelor străine cu atribuții similare.

(2) Funcționarii Gărzii Financiare au obligația păstrării secretului informațiilor fiscale și bancare prevăzute de lege.

Art. 13. -

(1) Personalul Gărzii Financiare beneficiază de stimulente din sumele încasate pentru bugetul de stat, ca urmare a controlului, reprezentând amenzi și sume confiscate, în procent de până la 15%, sau provenite din valorificarea bunurilor rezultate din confiscări, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și ale Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1), Reviste (2)

(2) Nivelul de constituire pentru fiecare sursă și condițiile de repartizare și utilizare a fondului de stimulente se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. -

În exercitarea atribuțiilor de serviciu, comisarii Gărzii Financiare sunt învestiți cu exercițiul autorității publice și beneficiază de protecție, potrivit legii.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 91/2003:
Dispoziții generale
Atribuțiile Gărzii Financiare
Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Dispoziții finale
Reviste:
Desființare instituție publică. Funcționar public eliberare din funcție. Condiții
Invocarea efectului direct al Directivei nr. 2003/88/CE anterior modificării art. 145 alin. (2) din Codul muncii într-un litigiu având ca obiect plata indemnizației de concediu
;
se încarcă...