Dispoziții finale | Ordonanță de urgență 91/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Dispoziții finale Jurisprudență

Art. 15. -

Garda Financiară organizează și gestionează, în condițiile legii, banca proprie de date privind faptele ce intră în competența sa de activitate.

Art. 16. -

(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin lege, Garda Financiară are acces la informațiile necesare, în mod operativ și gratuit, de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Direcția Generală a Vămilor, direcțiile generale ale finanțelor publice județene, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția Generală de Evidență Informatizată a Persoanei, Serviciul Pașapoarte din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, precum și de la instituțiile financiar-bancare, în condițiile legii. Modificări (1)

(2) Instituțiile prevăzute la alin. (1) furnizează relațiile și informațiile solicitate și eliberează copii certificate de pe documentele necesare definitivării controlului, în condițiile legii.

Art. 17. -

Garda Financiară cooperează cu organele cu atribuții similare din alte state, pe baza tratatelor internaționale la care România este parte sau pe bază de reciprocitate, precum și cu organismele de combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene, în cauzele de interes comun, potrivit protocoalelor încheiate în acest sens.

Art. 18. - Jurisprudență

(1) Garda Financiară, înființată potrivit prezentei ordonanțe de urgență, preia de la Ministerul Finanțelor Publice, prin transfer în interesul serviciului, personalul aferent activității desfășurate de Garda Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Numărul comisarilor, al funcționarilor publici și al personalului contractual se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru coordonarea autorităților de control privind aprobarea protocolului de preluare a activității Gărzii Financiare de către Autoritatea Națională de Control.

Art. 19. - Jurisprudență

Personalul preluat de Garda Financiară prin transfer în interesul serviciului se va numi pe funcții potrivit structurii organizatorice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 20. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în structura bugetului de stat și în bugetele Ministerului Finanțelor Publice și al Autorității Naționale de Control, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-primire.

Art. 21. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, secțiunea a 2-a a cap. II și art. 23 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 27 martie 1991, cu modificările ulterioare, precum și orice prevederi contrare se abrogă.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 91/2003:
Dispoziții generale
Atribuțiile Gărzii Financiare
Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Dispoziții finale
;
se încarcă...