Art 7 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare | Ordonanță de urgență 91/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare -
Art. 7.
-

În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, comisarii Gărzii Financiare sunt în drept:

a) să efectueze controale în spațiile în care se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri ori se desfășoară activități ce cad sub incidența actelor normative în vigoare cu privire la prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care sunt interzise de acestea;

b) să verifice respectarea reglementărilor legale privind circulația mărfurilor pe drumurile publice, în porturi, căi ferate și fluviale, aeroporturi, în vecinătatea punctelor vamale, antrepozite, zone libere, precum și în alte locuri în care se desfășoară o asemenea activitate;

c) să verifice legalitatea activităților desfășurate, existența și autenticitatea documentelor justificative în activitățile de producție și prestări de servicii ori pe timpul transportului, depozitării și comercializării bunurilor și să aplice sigilii pentru asigurarea integrității bunurilor;

d) să dispună măsuri cu privire la confiscarea, în condițiile legii, a bunurilor a căror fabricație, depozitare, transport sau desfacere este ilicită, precum și a veniturilor realizate din activități comerciale sau prestări de servicii nelegale și să ridice documentele financiar-contabile și de altă natură care pot servi la dovedirea contravențiilor sau, după caz, a infracțiunilor;

e) să solicite, în condițiile și potrivit Codului de procedură penală, efectuarea de către organele abilitate de lege a perchezițiilor în localuri publice sau particulare - case, curți, dependințe și grădini -, dacă există indicii că în aceste locuri sunt ascunse documente, mărfuri sau se desfășoară activități care au ca efect evaziunea sau frauda fiscală;

f) să constate acte și fapte care au avut ca efect evaziunea și frauda fiscală, să solicite organelor fiscale stabilirea obligațiilor fiscale în întregime datorate, să ceară organelor de executare competente, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, luarea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să își ascundă ori să își risipească averea și să sesizeze, după caz, organele de urmărire penală; Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

g) să solicite administratorilor unităților controlate și persoanelor implicate explicații, lămuriri, precizări verbale și/sau în scris, după caz, cu privire la faptele constatate; Modificări (1)

h) să solicite, potrivit legii, copii certificate de pe documentele originale, să preleveze probe, eșantioane, mostre etc., necesare finalizării actului de control. Analiza și examinarea probelor, eșantioanelor și mostrelor se fac în laboratoare de specialitate, cheltuielile privind efectuarea acestora fiind suportate din fondurile special alocate în bugetul de venituri și cheltuieli al Gărzii Financiare; Modificări (1)

i) să constate contravențiile și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit competențelor prevăzute de lege;

j) să întocmească acte de control operativ și inopinat privind rezultatele verificărilor, să aplice măsurile prevăzute de normele legale și să sesizeze organele competente în vederea valorificării constatărilor; Jurisprudență

k) să oprească mijloacele de transport, în condițiile legii, pentru verificarea documentelor de însoțire a bunurilor și persoanelor transportate;

l) să solicite instituțiilor financiar-bancare, de asigurări și reasigurări, în condițiile legii, date sau, după caz, documente, în scopul instrumentării și fundamentării constatărilor cu privire la săvârșirea unor fapte ce contravin legislației în vigoare;

m) să poarte uniforma, să păstreze, să folosească și să facă uz de armamentul și mijloacele de apărare din dotare, în condițiile legii;

n) să utilizeze mijloacele auto purtând însemne și dispozitive de avertizare sonore și luminoase specifice, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 91/2003:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Atribuțiile Gărzii Financiare
Art 5 Atribuțiile Gărzii Financiare
Art 6 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 7 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 8 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 9 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 10 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 11 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 12 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 13 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 14 Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Art 15 Dispoziții finale
Art 16 Dispoziții finale
Art 17 Dispoziții finale
;
se încarcă...