Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Instrucțiunea de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru exporturi și alte operațiuni similare, pentru transportul internațional și pentru operațiunile legate de traficul internațional de bunuri, prevăzute la art. 143 alin. (1) și la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 22.12.2003

Modificări (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 ianuarie 2004 până la 31 decembrie 2006, fiind abrogat prin Ordin 2222/2006 și înlocuit de Instrucțiuni 2006;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Aplicarea scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru exporturi,
alte operațiuni similare și transportul internațional, prevăzute
la art. 143 alin. (1) lit. a)-h), o) și p) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. 1. -

(1) Prin prezentele instrucțiuni se reglementează modul de justificare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată cu drept de deducere pentru persoanele înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată.

(2) Persoanele impozabile stabilite în străinătate, care realizează operațiuni scutite cu drept de deducere în România, pot să-și desemneze un reprezentant fiscal pentru aceste operațiuni potrivit art. 151 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Dacă nu-și desemnează reprezentant fiscal pentru aceste operațiuni, aplică scutirea de taxă pe valoarea adăugată pe care nu trebuie să o justifice cu documente și nu au drept de deducere.

(3) Persoanele impozabile române care nu sunt înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată aplică scutirile de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 și 144 din Legea nr. 571/2003, dar nu au drept de deducere și nu sunt obligate să justifice cu documente aplicarea acestor scutiri.

(4) În situația în care, din cauze independente de voința furnizorului sau prestatorului, nu pot fi prezentate toate documentele justificative prevăzute de prezentele instrucțiuni, scutirea de taxă pe valoarea adăugată se poate aplica dacă există alte documente prin care se poate face dovada realizării operațiunii. Referințe în jurisprudență (1)

(5) În sensul prezentelor instrucțiuni, prin contract se înțelege și comanda urmată de executarea acesteia.

Art. 2. -

(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, livrările de bunuri expediate sau transportate în afara țării de către furnizor sau de altă persoană în contul său. Prin persoană care expediază sau transportă bunuri în afara țării în contul furnizorului se înțelege orice persoană care face transportul. În situația în care transportul este efectuat cu mijloace proprii sau închiriate, persoana care efectuează serviciul este denumită transportator. Orice persoană care contractează servicii de transport pe care nu le realizează cu mijloace proprii sau închiriate este denumită în prezentele instrucțiuni casă de expediție.

(2) Pentru exportul efectuat în nume propriu de exportator, justificarea regimului de scutire se face cu: Referințe în jurisprudență (4)

a) factura fiscală și factura externă;

b) declarația vamală de export din care să rezulte că s-a acordat liberul de vamă conform reglementărilor vamale în vigoare.

(3) Dacă, potrivit contractului încheiat între producătorul bunurilor și exportator, expediția sau transportul bunurilor către beneficiarul extern se face direct de la producător, scutirea se aplică atât de exportator, cât și de producător. Referințe în jurisprudență (1)

a) Exportatorul justifică regimul de scutire pe baza documentelor prevăzute la alin. (2).

b) Producătorul bunurilor justifică regimul de scutire cu: Referințe în jurisprudență (1)

1. contractul încheiat cu unitatea exportatoare;

2. factura fiscală emisă către unitatea exportatoare;

3. copia de pe declarația vamală de export din care să rezulte că s-a acordat liberul de vamă conform reglementărilor vamale în vigoare, în care la rubrica 31 se înscrie denumirea producătorului și localitatea. În situația în care există mai mulți producători care trebuie menționați în declarația vamală de export se înscrie "conform anexei conținând producătorii - localitatea". Anexa se certifică prin semnătură și ștampilă de către declarant și se atașează la declarația vamală de export, nefiind necesară viza organului vamal.

(4) Pentru exportul realizat prin comisionari care acționează în nume propriu, dar în contul unui comitent din țară, scutirea de taxă pe valoarea adăugată se aplică atât de către comisionar, cât și de către comitent. Comisionarul, care este exportatorul bunurilor în sensul taxei pe valoarea adăugată, justifică scutirea cu documentele prevăzute la alin. (2), inclusiv în situația în care, potrivit prevederilor contractuale, comisionul este facturat separat comitentului. Comitentul justifică scutirea cu următoarele documente: Referințe în jurisprudență (1)

a) contractul încheiat cu comisionarul, din care să rezulte cantitățile de bunuri, precum și data la care trebuie efectuat exportul;

b) copia de pe declarația vamală de export pentru care autoritatea vamală a acordat liberul de vamă și copia de pe lista-anexă la declarația vamală, în care comisionarul a înscris denumirea comitentului. Aceste documente sunt prezentate obligatoriu la termenele prevăzute în contract pentru efectuarea exportului. Scutirea cu drept de deducere se aplică și în perioada în care comitentul nu este în posesia copiei de pe declarația vamală de export;

c) factura fiscală emisă de comitent către comisionar.

Art. 3. -

(1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri expediate sau transportate în afara țării de cumpărătorul care nu este stabilit în interiorul țării sau de altă persoană în contul său, pentru care se aplică procedura de vămuire la domiciliu. Astfel de livrări au loc în cadrul unor contracte precum cele în care condiția de livrare este ex works conform normelor INCOTERMS. Scutirea de taxă pe valoarea adăugată se justifică pe baza documentelor prevăzute la art. 2.

(2) În cazul în care livrarea de bunuri se referă la bunuri cumpărate din România de persoane fizice cu domiciliul în străinătate, scoase din țară ca bagaje însoțite sau neînsoțite, scutirea de taxă pe valoarea adăugată se aplică potrivit procedurilor și condițiilor stabilite printr-un ordin distinct al ministrului finanțelor publice.

Art. 4. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) În situația în care beneficiarul stabilit în străinătate, în vederea obținerii unui produs final, contractează livrări de bunuri și/sau prestări de servicii cu fiecare unitate care concură la realizarea produsului final, scutirea de taxă pe valoarea adăugată se aplică de fiecare unitate potrivit prevederilor prezentului articol, în baza art. 143 alin. (1) lit. a), c) și p) din Legea nr. 571/2003.

(2) Exportul bunurilor poate fi efectuat de oricare dintre unitățile care au participat la realizarea produsului final, precum și de către un intermediar.

(3) Predarea bunurilor între unitățile care concură la realizarea produsului final se efectuează din dispoziția beneficiarului extern, potrivit prevederilor contractuale, pe baza avizului de însoțire a mărfii cu mențiunea "nu se facturează".

(4) Unitățile care efectuează livrări de bunuri care sunt încorporate în produsul final, inclusiv ambalajele, justifică scutirea cu următoarele documente:

a) contractul încheiat cu beneficiarul extern, din care să rezulte cantitățile de bunuri și unitățile la care se face predarea acestora, precum și termenul pentru justificarea exportului;

b) copia de pe declarația vamală de export întocmită de exportator, din care să rezulte că s-a acordat liberul de vamă pentru produsul final, conform reglementărilor vamale în vigoare;

c) factura fiscală și factura externă, emise către beneficiarul extern;

d) avizul de însoțire a mărfii cu mențiunea "nu se facturează", cu excepția exportatorului.

(5) Unitățile care efectuează prestări de servicii care concură la realizarea produsului final justifică scutirea cu următoarele documente:

a) contractul încheiat cu partenerul extern, din care să rezulte prestările de servicii efectuate și termenul pentru efectuarea exportului;

b) copia de pe declarația vamală de export întocmită de exportator, din care să rezulte că s-a acordat liberul de vamă pentru produsul final, conform reglementărilor vamale în vigoare;

c) factura fiscală și factura externă, emise către beneficiarul extern.

Art. 5. -

(1) În baza art. 143 alin. (1) lit. a), c) și p) din Legea nr. 571/2003 se aplică scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii legate de bunurile plasate în regim de perfecționare activă, precum și pentru livrările de bunuri contractate cu beneficiarul stabilit în străinătate de către alte unități decât cea care are autorizația de perfecționare activă și care sunt încorporate în produsele compensatoare.

(2) Unitățile care nu au autorizația de perfecționare activă, dar au contractat cu beneficiarul stabilit în străinătate livrări de bunuri care sunt încorporate în produsele compensatoare justifică scutirea de taxă pe valoarea adăugată cu următoarele documente:

a) contractul încheiat cu beneficiarul extern, din care să rezulte cantitățile de bunuri și unitățile la care se face predarea acestora, precum și termenul pentru justificarea exportului;

b) copia de pe declarația vamală de export întocmită de exportator, din care să rezulte că s-a acordat liberul de vamă pentru produsele compensatoare, conform reglementărilor vamale în vigoare;

c) factura fiscală și factura externă, emise către beneficiarul extern;

d) avizul de însoțire a mărfii cu mențiunea "nu se facturează".

(3) Persoanele impozabile care au încheiat contracte de prestări de servicii cu beneficiari din străinătate pentru bunurile plasate în regim de perfecționare activă și care realizează exportul sau reexportul produselor compensatoare justifică scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile efectuate pe baza următoarelor documente:

a) contractul încheiat cu beneficiarul din străinătate;

b) autorizația pentru perfecționare activă;

c) factura fiscală pentru prestarea de servicii și factura externă;

d) declarația vamală de export sau, după caz, de reexport, din care să rezulte că autoritatea vamală a acordat liberul de vamă conform reglementărilor vamale în vigoare, ori copie de pe declarația vamală de export sau, după caz, de reexport, întocmită de unitatea care realizează exportul/reexportul produselor compensatoare, în cazul unităților care au cesionat regimul de perfecționare activă.

(4) Unitățile care efectuează prestări de servicii care concură la realizarea produselor compensatoare sau orice alte prestări de servicii legate direct de bunurile plasate în regim de perfecționare activă justifică scutirea cu următoarele documente:

a) contractul încheiat cu titularul autorizației pentru operațiunile de perfecționare activă sau cu beneficiarul din străinătate;

b) copia de pe autorizația pentru operațiuni de perfecționare activă;

c) factura fiscală pentru prestația efectuată.

(5) Se interzice facturarea bunurilor date spre prelucrare de către titularul operațiunii de perfecționare activă sau de persoana căreia i-a fost cesionat regimul de perfecționare activă către unitățile care realizează prelucrarea acestora. Bunurile respective se predau spre prelucrare pe baza avizului de însoțire a mărfii. Unitățile care realizează prelucrarea predau bunurile titularului operațiunii de perfecționare activă sau persoanei căreia i-a fost cesionat regimul de perfecționare activă, pe baza avizului de însoțire a mărfii și a facturii fiscale pentru contravaloarea prestației efectuate.

(6) Scutirea pentru transportul, precum și pentru prestările de servicii accesorii transportului, aferente bunurilor plasate în regim de perfecționare activă, se justifică conform prevederilor art. 6.

Art. 6. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. c) și p) din Legea nr. 571/2003, prestările de servicii, inclusiv transportul și prestările de servicii accesorii transportului, legate direct de exportul de bunuri sau de bunurile plasate în regimuri vamale suspensive, precum și prestările de servicii efectuate de intermediari în astfel de operațiuni.

(2) În sensul art. 143 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003, prin exportul de bunuri se înțelege orice scoatere de bunuri de pe teritoriul României.

(3) Scutirea pentru transportul efectuat la introducerea în țară a bunurilor plasate în regimuri suspensive se justifică cu:

a) contractul încheiat cu titularul regimului vamal suspensiv sau cu beneficiarul din străinătate ori cu casa de expediție;

b) documentul specific de transport internațional, în funcție de tipul transportului, prevăzut la alin. (6);

c) documentele din care să rezulte că bunurile transportate sunt în regim vamal suspensiv.

(4) Scutirea pentru transportul bunurilor aflate în regim vamal suspensiv pe teritoriul României se justifică cu:

a) contractul încheiat cu titularul regimului vamal suspensiv sau cu beneficiarul din străinătate ori cu casa de expediție;

b) factura fiscală sau alt document legal aprobat;

c) documentele din care să rezulte că bunurile transportate sunt în regim vamal suspensiv.

(5) Scutirea pentru transportul internațional al produselor rezultate din operațiuni de perfecționare pasivă care intră în România se justifică cu:

a) contractul încheiat cu titularul autorizației de perfecționare pasivă sau cu prestatorul din străinătate ori cu casa de expediție;

b) documentul specific de transport, în funcție de tipul transportului, sau copie de pe documentul de transport în cazul caselor de expediție, prevăzut la alin. (6);

c) documentele din care să rezulte că bunurile respective sunt în regim de perfecționare pasivă.

(6) Scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru transportul aferent bunurilor exportate se justifică astfel:

a) în cazul transportului auto, cu următoarele documente: contractul încheiat cu exportatorul sau, după caz, cu casa de expediție ori cu beneficiarul din străinătate; copie de pe carnetul TIR sau de pe documentul de tranzit comunitar T, documentul de transport internațional sau copie de pe acesta pentru casele de expediție;

b) în cazul transportului feroviar, cu următoarele documente: contractul încheiat cu unitatea exportatoare sau, după caz, cu casa de expediție ori cu beneficiarul din străinătate; documentul de transport internațional pe căile ferate, care să poarte ștampila stației de expediție pentru transportator, sau copia acestuia pentru casele de expediție; documentul de transmitere a vagonului la calea ferată vecină, care să confirme ieșirea mărfii din țară pentru transportator;

c) în cazul transportului multimodal cale ferată-naval: contractul încheiat cu unitatea exportatoare sau, după caz, cu casa de expediție ori cu beneficiarul din străinătate sau comenzile acestora; scrisoarea de trăsură și foaia de conosament;

d) în cazul transportului feroviar și/sau combinat de vagoane, containere și altele asemenea, fără încărcătură, până la stația de încărcare a bunurilor exportate, cu următoarele documente: contractul încheiat cu unitatea exportatoare sau, după caz, cu casa de expediție ori cu beneficiarul din străinătate; documentul de transport;

e) în cazul transporturilor fluviale, maritime, aeriene, precum și în cazul transporturilor combinate, cu următoarele documente: contractul încheiat cu exportatorul sau, după caz, cu casa de expediție ori cu beneficiarul din străinătate; documentul specific de transport;

f) în cazul transportului prin conducte, cu următoarele documente: contractul încheiat cu exportatorul sau, după caz, cu casa de expediție ori cu beneficiarul din străinătate sau comenzile acestora; documentul emis de transportator, cuprinzând date referitoare la bunurile transportate.

(7) Scutirea pentru prestările de servicii accesorii transportului legat direct de exportul de bunuri sau de bunurile plasate în regimuri vamale suspensive se justifică cu:

a) contractul încheiat cu beneficiarul prestării de servicii, care poate fi: exportatorul, respectiv titularul regimului vamal suspensiv, beneficiarul din străinătate, comisionari care acționează în numele și în contul unuia dintre aceștia, transportatorul sau casa de expediții;

b) factura fiscală sau alte documente legal aprobate și, după caz, factura externă;

c) documentele din care să rezulte că bunurile respective sunt plasate în regimuri vamale suspensive sau sunt exportate.

(8) Scutirea pentru prestările de servicii legate de bunurile aflate în regimuri vamale suspensive, altele decât cele de transport și accesorii transportului, se justifică cu:

a) contractul încheiat cu titularul regimului vamal suspensiv sau cu beneficiarul din străinătate;

b) factura fiscală sau alte documente legal aprobate și, după caz, factura externă;

c) documentele din care să rezulte că bunurile respective sunt plasate în regimuri vamale suspensive.

(9) Pentru serviciile de intermediere a unor operațiuni de export realizate de comisionari, atunci când aceștia acționează în numele și în contul comitentului, scutirea de taxă pe valoarea adăugată se justifică cu:

a) contractul încheiat cu comitentul, care este fie exportatorul, fie beneficiarul din străinătate;

b) factura fiscală și, după caz, factura externă;

c) copia de pe declarația vamală de export pentru care autoritatea vamală a acordat liberul de vamă.

(10) Scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru alte prestări de servicii legate de exportul de bunuri se justifică cu: Referințe în jurisprudență (1)

a) contractul încheiat cu exportatorul ori cu beneficiarul din străinătate sau cu intermediari care acționează în numele ori în contul acestora;

b) documentele prezentate de exportator ori de intermediarul care acționează în numele ori în contul său, din care să rezulte că operațiunile respective sunt legate direct de exportul bunurilor, sau factura externă, în cazul prestărilor de servicii contractate cu beneficiari din străinătate sau cu intermediari care acționează în numele ori în contul acestora.

(11) În baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 571/2003, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată transportul și prestările de servicii accesorii transportului bunurilor personale care sunt scutite de drepturi de import și de export conform Ordonanței Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003. Scutirea de taxă pe valoarea adăugată se justifică cu:

a) factura fiscală;

b) documente specifice din care să rezulte că bunurile respective beneficiază de scutirea prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 59/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003;

c) documente specifice de transport, pentru serviciile de transport.

Art. 7. - Referințe în jurisprudență (2)

(1) Pentru transportul mărfurilor importate a cărui contravaloare a fost inclusă în valoarea în vamă potrivit prevederilor art. 139 din Legea nr. 571/2003, scutirea de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. d) din aceeași lege, se justifică de transportatori, respectiv de casele de expediție, în funcție de tipul transportului, astfel: Referințe în jurisprudență (1)

a) în cazul transportului auto, cu următoarele documente: contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de expediție ori cu furnizorul din străinătate, copie de pe carnetul TIR sau de pe documentul de tranzit comunitar T, documentul de transport internațional din care să rezulte că bunurile transportate provin din import sau copie de pe acesta pentru casele de expediție;

b) în cazul transportului prin conducte, cu următoarele documente: contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de expediție ori cu furnizorul din străinătate, documentul emis de transportator, cuprinzând date referitoare la bunurile transportate;

c) în cazul transporturilor fluviale, maritime, aeriene, precum și al transporturilor combinate, cu următoarele documente: contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de expediție ori cu furnizorul din străinătate, documentul specific de transport cuprinzând date referitoare la bunurile transportate;

d) în cazul transportului feroviar, cu următoarele documente: contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de expediție ori cu furnizorul din străinătate sau comenzile acestora; documentul de transport internațional pe căile ferate, care să poarte ștampila stației de expediție, sau copie de pe acesta pentru casele de expediție; documentul de transmitere a vagonului de la calea ferată vecină, care să confirme intrarea mărfii în țară pentru transportator;

e) în cazul transporturilor maritime sau fluviale care se continuă cu transport pe calea ferată până la primul loc de destinație care figurează pe documentul de transport care însoțește bunurile la intrarea în țară, cu următoarele documente: pentru partea de transport maritim sau fluvial, cu documentele menționate la lit. c), iar pentru partea de transport intern efectuat pe căile ferate, cu contractul încheiat cu persoana care angajează transportul sau comanda acesteia, în care să fie specificat primul loc de destinație al mărfurilor importate, scrisoarea de trăsură din care să rezulte că bunurile transportate provin din import.

(2) Prestările de servicii accesorii transportului și alte prestări de servicii aferente mărfurilor din import, a căror contravaloare a fost inclusă în valoarea în vamă potrivit prevederilor art. 139 din Legea nr. 571/2003, se justifică de unitățile prestatoare cu:

a) contractul încheiat cu unitatea transportatoare, cu importatorul mărfurilor ori cu beneficiarul din străinătate sau cu intermediari care acționează în numele ori în contul acestora sau comenzile date de aceștia;

b) documentele prezentate de transportator sau de importatorul mărfurilor ori de intermediarul care acționează în numele ori în contul său, din care să rezulte că prestările de servicii respective sunt accesorii transportului sau sunt aferente mărfurilor importate; factura externă, în cazul prestărilor de servicii contractate cu beneficiari din străinătate sau cu intermediari care acționează în numele ori în contul acestora.

Art. 8. -

(1) Transportul internațional de persoane pentru care se aplică scutirea de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 571/2003, este transportul pentru care locul prestării se consideră a fi în România potrivit art. 133 alin. (2) lit. b) din aceeași lege.

(2) Justificarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru transportul de persoane internațional cu mijloace auto se face cu următoarele documente:

a) licența de transport;

b) caietul de sarcini al licenței de traseu, după caz;

c) foaia de parcurs sau alte documente din care să rezulte data de ieșire/intrare din/în țară, vizate de organul vamal;

d) diagrama biletelor de călătorie sau, după caz, facturile fiscale în cazul curselor ocazionale;

e) factura fiscală pentru contravaloarea biletelor vândute, în situația în care vânzarea biletelor se face prin intermediari.

(3) Pentru transportul internațional aerian, fluvial, maritim, feroviar, de persoane, justificarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată se face de către transportatori cu:

a) documentele specifice de transport din care să rezulte traseul transportului, data de ieșire/intrare din/în țară, după caz;

b) factura fiscală, în situația în care biletele de călătorie au fost vândute prin intermediari;

c) borderoul/diagrama biletelor de călătorie vândute sau, după caz, facturile fiscale în cazul curselor ocazionale.

(4) Persoanele impozabile care vând bilete pentru transportul internațional de persoane justifică scutirea de taxă pe valoarea adăugată cu:

a) borderoul/diagrama biletelor de călătorie vândute;

b) factura fiscală pentru comision sau, după caz, factura primită de la transportator pentru biletele vândute.

(5) Scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru serviciile direct legate de transportul internațional de persoane se justifică cu documente din care să rezulte natura prestației și legătura directă cu transportul internațional de persoane.

(6) Agențiile companiilor aeriene străine care funcționează pe teritoriul României beneficiază de scutire de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzările de bilete aferente transportului internațional de persoane, conform art. 143 alin. (1) lit. e) și p) din Legea nr. 571/2003, pe bază de reciprocitate acordată companiilor aeriene române care au deschise agenții în străinătate. Răspunderea pentru verificarea respectării condițiilor de reciprocitate revine Direcției generale de servicii transport aerian și aeroporturi din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. Aceasta va comunica Ministerului Finanțelor Publice lista cu țările în care companiile aeriene române au deschise agenții, dacă acestea beneficiază în țările respective de rambursarea taxei pe valoarea adăugată și în ce condiții. Informațiile respective vor fi actualizate ori de câte ori intervin modificări în relațiile reciproce dintre țări.

(7) Scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzările de bilete efectuate în România de agențiile companiilor aeriene străine se realizează prin restituirea de către Ministerul Finanțelor Publice prin direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau, după caz, a municipiului București a taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor și serviciilor achiziționate destinate necesităților de funcționare a agențiilor. Restituirea taxei pe valoarea adăugată se efectuează trimestrial pe bază de cerere depusă de agențiile companiilor aeriene străine la direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau, după caz, a municipiului București. Cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată vor fi justificate numai cu documente aferente cumpărărilor efectuate în trimestrul pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată, însoțite de documentele care atestă efectuarea plății contravalorii bunurilor și serviciilor până la data depunerii cererii.

(8) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau, după caz, a municipiului București analizează cererile de restituire, precum și documentele însoțitoare. În urma verificării și analizei se întocmește o notă în care se consemnează numărul și data cererii, rezultatul verificării și propunerea restituirii sau, după caz, respingerea cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată. Nota se aprobă de directorul general al direcției generale a finanțelor publice județene sau, după caz, a municipiului București.

(9) În cazul aprobării restituirii taxei pe valoarea adăugată, se întocmesc comunicările către trezorerie, precum și comunicarea către solicitant. În baza comunicării primite, trezoreria va întocmi ordine de plată tip trezorerie (OPHT) pentru fiecare agenție, în care se va înscrie suma care se restituie.

Art. 9. -

(1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 571/2003, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri destinate a fi acordate ca tratație pasagerilor la bordul unui vapor, avion, autocar sau tren, care efectuează transport internațional de persoane, dacă locul livrării se consideră a fi în România.

(2) Se consideră tratație a pasagerilor bunurile consumate de pasageri la bordul unui vapor, avion, autocar sau tren.

(3) Transportatorul sau altă persoană impozabilă înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, care efectuează livrarea bunurilor acordate ca tratație pasagerilor la bordul unui vapor, avion, autocar sau tren, justifică scutirea de taxă pe valoarea adăugată cu:

a) documentele de livrare și contractul încheiat cu transportatorul, în cazul în care livrarea bunurilor se efectuează de o altă persoană impozabilă decât transportatorul;

b) avizul de însoțire a mărfii de la magazie la bordul vaporului, avionului, autocarului sau trenului, în cazul în care livrarea se face de transportator, și decontul privind livrările de bunuri efectuate pentru fiecare călătorie, cuprinzând: felul, cantitatea, valoarea bunurilor consumate, mijlocul de transport, ruta, numărul de locuri, numărul de pasageri.

Art. 10. -

(1) Justificarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. f) pct. 1 din Legea nr. 571/2003 se face astfel:

a) în cazul livrărilor de bunuri pentru navele sub pavilion românesc, cu documentul ștampilat și semnat de agentul vamal, care atestă că bunurile respective au fost efectiv introduse la bordul navei, și cu factura fiscală;

b) în cazul livrărilor de bunuri pentru navele sub pavilion străin, cu următoarele documente: factura externă, factura fiscală, declarația vamală de export vizată de organele vamale. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Pentru prestările de servicii efectuate pentru nevoile directe ale navelor și/sau pentru încărcătura acestora, justificarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003, se face cu factura fiscală și, după caz, cu factura externă, precum și cu documente specifice din care să rezulte că serviciile sunt efectuate pentru nevoile directe ale navelor și/sau pentru încărcătura acestora.

Art. 11. -

(1) Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, care efectuează livrări de bunuri destinate utilizării sau încorporării pe aeronave sub pavilion românesc, care prestează transporturi internaționale de persoane și de bunuri, vor justifica scutirea de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. g) pct. 1 din Legea nr. 571/2003, cu documentul ștampilat și semnat de agentul vamal, care atestă că bunurile respective au fost efectiv introduse la bordul aeronavei, și factura fiscală sau alte documente legal aprobate.

(2) Justificarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru bunuri destinate utilizării pe aeronave ori încorporării în aeronave sub pavilion străin, care prestează transporturi internaționale de persoane și/sau de bunuri, se face cu:

a) factura externă și factura fiscală;

b) declarația vamală de export din care să rezulte că s-a acordat liberul de vamă, conform reglementărilor vamale în vigoare.

(3) Justificarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. g) pct. 2 din Legea nr. 571/2003, se face cu factura fiscală și, după caz, cu factura externă, precum și cu documente specifice din care să rezulte că serviciile sunt efectuate pentru nevoile directe ale aeronavelor care efectuează transporturi internaționale de persoane și/sau de bunuri, precum și pentru încărcătura lor.

Art. 12. -

Scutirea de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003, se justifică de:

a) prestatorii serviciilor efectuate pentru navele aflate în proprietatea companiilor de navigație care își desfășoară activitatea în regim special maritim sau operate de acestea, cu următoarele documente: documentul specific din care să rezulte că serviciul prestat este destinat navelor; factura fiscală în care să se specifice prestarea de servicii din documentul specific; declarația pe propria răspundere a persoanei care angajează răspunderea juridică a companiei maritime, din care să rezulte că la data efectuării prestării compania de navigație este autorizată să desfășoare activitatea în regim special maritim în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin menționarea actului normativ, a certificatului, a altor documente care atestă regimul special maritim;

b) furnizorii de nave în întregul lor către companiile de navigație care își desfășoară activitatea în regim special maritim, cu următoarele documente: contractul încheiat cu compania de navigație care își desfășoară activitatea în regim special maritim; factura fiscală în care să se specifice obiectul livrării; declarația pe propria răspundere a persoanei care angajează compania maritimă, din care să rezulte că la data efectuării livrării navei compania de navigație este autorizată să desfășoare activitatea în regim special maritim în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin menționarea actului normativ, a certificatului, a altor documente care atestă regimul special maritim.

Art. 13. -

(1) Serviciile prestate de persoane din România în contul beneficiarilor cu sediul sau cu domiciliul în străinătate, pentru bunurile din import aflate în perioada de garanție, sunt scutite conform art. 143 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 571/2003. Scutirea de taxă pe valoarea adăugată se justifică cu:

a) facturile externe și facturile fiscale;

b) contractele încheiate cu partenerii externi.

(2) Pentru piesele de schimb care trebuie puse în mod gratuit la dispoziție de producătorul mărcii, taxa pe valoarea adăugată se datorează numai la importul acestora în România. Piesele respective, utilizate pentru reparații în perioada de garanție, nu se facturează către clienți, întrucât contravaloarea lor a fost inclusă în prețul de cumpărare al bunurilor.

(3) Dacă persoana care efectuează service în perioada de garanție face importul unor loturi de marfă din care o parte cuprinde și piese de schimb în perioada de garanție, dar nu se cunoaște cu exactitate cantitatea acestora din urmă în momentul importului, nu se datorează taxă pe valoarea adăugată pentru factura către partenerul extern prin care se recuperează contravaloarea pieselor de schimb respective. Această operațiune nu reprezintă livrare de bunuri, reprezentând decontarea contravalorii pieselor de schimb pe care partenerul extern trebuie să le pună la dispoziție în mod gratuit în perioada de garanție.

CAPITOLUL II Aplicarea scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile
legate de traficul internațional de bunuri, prevăzute
la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. 14. -

(1) Scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri plasate în regim de antrepozit vamal în vederea exportului/reexportului, prevăzută la art. 144 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, se justifică cu următoarele documente: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

a) contractul încheiat cu beneficiarul din străinătate;

b) factura fiscală și factura externă;

c) declarația vamală de antrepozitare.

(2) Sunt, de asemenea, scutite de taxă pe valoarea adăugată prestările de servicii legate direct de operațiunile prevăzute la alin. (1). Acestea se justifică cu: Referințe în jurisprudență (1)

a) contractul încheiat cu unitatea care plasează bunurile în antrepozit vamal, cu beneficiarul din străinătate sau cu intermediari care acționează în numele ori în contul acestora;

b) documentele prezentate de unitatea care plasează bunurile în antrepozit vamal, din care să rezulte că operațiunile respective sunt legate direct de bunurile plasate în antrepozit, ori factura externă, în cazul prestărilor de servicii contractate cu beneficiari din străinătate sau cu intermediari care acționează în numele ori în contul acestora.

Art. 15. -

(1) Pentru livrările de bunuri destinate plasării în magazinele duty-free și în alte magazine situate în aeroporturile internaționale, prevăzute la cap. I secțiunea 1 din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, justificarea aplicării scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 144 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, se face astfel:

a) contractul încheiat cu persoana juridică deținătoare a magazinelor duty-free și/sau magazinelor situate în aeroporturile internaționale, din care să rezulte că bunurile livrate vor fi comercializate numai prin aceste magazine;

b) factura fiscală.

(2) Pentru bunurile livrate în cursul unei luni prin magazine duty-free și/sau în magazinele situate în aeroporturile internaționale, scutirea de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 144 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, se justifică astfel:

a) în cazul magazinelor duty-free, cu:

1. declarația vamală de import pentru bunurile străine;

2. declarația vamală de export pentru bunurile din producția internă;

b) în cazul magazinelor situate în aeroporturile internaționale, cu:

1. declarația vamală de import pentru bunurile străine;

2. declarația vamală de export atât pentru bunurile străine, cât și pentru bunurile din producția internă.

(3) Scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii, inclusiv transportul și prestările accesorii transportului, legate direct de operațiunile scutite de taxă pe valoarea adăugată, conform prevederilor art. 144 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, se justifică cu:

a) contractul încheiat cu beneficiarul serviciilor, care poate fi furnizorul bunurilor din țară, persoana juridică deținătoare a magazinelor duty-free și/sau magazinelor situate în aeroporturile internaționale, transportatorul bunurilor sau casa de expediție, după caz;

b) factura fiscală sau alte documente legal aprobate;

c) documente din care să rezulte că prestările de servicii sunt direct legate de livrările de bunuri prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003.

Art. 16. -

(1) Scutirea de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 144 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003, se acordă atât timp cât bunurile străine nu sunt importate sau plasate sub un alt regim vamal, după care se vor aplica regulile sau regimul de impozitare în funcție de regimul vamal sub care sunt plasate bunurile străine.

(2) Prestările de servicii, inclusiv transportul și prestările accesorii transportului, legate direct de operațiunile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003, sunt scutite conform art. 144 alin. (1) lit. d) din aceeași lege. Prestatorul serviciilor justifică scutirea de taxă pe valoarea adăugată cu contractele încheiate cu beneficiarii serviciilor și alte documente specifice care atestă efectuarea prestării de servicii și legătura directă cu operațiunile scutite conform prevederilor art. 144 art. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003.

(3) Bunurile străine care sunt introduse din zonele libere sau dintr-un port liber în România ori care se consumă sau se utilizează în zonele libere vor fi supuse reglementărilor prevăzute la art. 126-134 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare, sau, după caz, reglementărilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...