Curtea Constituțională

Decizia nr. 148/2003 privind constituționalitatea propunerii legislative de revizuire a Constituției României

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 mai 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

- Prevederile literelor f), g) și h) ale alineatului (2) se modifică și au următorul cuprins:

"

f) aprobarea strategiei naționale de apărare a țării, examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării;

g) numirea, la propunerea Președintelui României, a directorilor serviciilor de informații și exercitarea controlului asupra activității acestor servicii;

h) numirea Avocatului Poporului;"

- După litera h) a alineatului (2) se introduc două noi litere, i) și j), cu următorul cuprins:

"

i) stabilirea statutului deputaților și al senatorilor, stabilirea indemnizației și a celorlalte drepturi ale acestora;

j) îndeplinirea altor atribuții care, potrivit Constituției, legilor organice sau regulamentului, se exercită în ședință comună."

21. Alineatul (1) al articolului 67 se modifică și are următorul cuprins:

"

(1) Deputații și senatorii intră în exercițiul mandatului la data întrunirii legale a Camerei din care fac parte, sub condiția validării alegerii și a depunerii jurământului. Jurământul se stabilește prin lege organică."

22. Articolul 69 se modifică și are următorul cuprins:

"

(1) Deputații și senatorii nu pot fi trași la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

(2) Deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziționați sau arestați fără încuviințarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor. Competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție."

23. Articolul 70 se abrogă.

24. Articolul 71 se abrogă.

25. Alineatul (3) al articolului 72 se modifică și are următorul cuprins:

"

(3) Prin lege organică se reglementează:

a) sistemul electoral; organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente;

b) organizarea și funcționarea partidelor politice;

c) statutul deputaților și al senatorilor, stabilirea indemnizației și a celorlalte drepturi ale acestora;

d) organizarea și desfășurarea referendumului;

e) organizarea Guvernului și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării;

f) regimul stării de asediu și al celei de urgență;

g) infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora;

h) acordarea amnistiei sau a grațierii colective;

i) organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanțelor judecătorești, a Ministerului Public și a Curții de Conturi;

j) regimul juridic general al proprietății și al moștenirii;

k) organizarea generală a învățământului;

l) organizarea administrației locale, a teritoriului, precum și regimul general privind autonomia locală;

m) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele și protecția socială;

n) statutul minorităților naționale din România;

o) regimul general al cultelor;

p) celelalte domenii pentru care, în Constituție, se prevede adoptarea de legi organice."

26. Articolul 73 se modifică și are următorul cuprins:

- Alineatul (1) are următorul cuprins:

"

(1) Inițiativa legislativă aparține Guvernului, deputaților, senatorilor, precum și unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot. Cetățenii care își manifestă dreptul la inițiativa legislativă trebuie să provină din cel puțin un sfert din județele țării, iar în fiecare din aceste județe și în municipiul București trebuie să fie înregistrate cel puțin 5.000 de semnături în sprijinul acestei inițiative."

- Alineatul (3) are următorul cuprins:

"

(3) Guvernul își exercită inițiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte în primă lectură."

- Alineatul (5) are următorul cuprins:

"

(5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai întâi Camerei competente să le adopte în primă lectură."

27. După articolul 73 se introduce un nou articol, 731, cu următorul cuprins:

- Denumirea este: "Sesizarea Camerelor"

- Cuprinsul articolului este:

"

Art. 731. -

(1) Se supun spre dezbatere și adoptare Camerei Deputaților, în primă lectură, proiectele de legi și propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaționale și a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor tratate sau acorduri, precum și proiectele legilor organice prevăzute la art. 31 alin. (5), art. 37 alin. (3), art. 52 alin. (2), art. 55 alin. (3), art. 72 alin. (3) lit. e), i), k), l), art. 79 alin. (2), art. 101 alin. (3), art. 104 alin. (2), art. 116 alin. (3), art. 117 alin. (2) și (3), art. 119 alin. (2), art. 125 alin. (4) și (5) și art. 140 alin. (4). Celelalte proiecte de legi sau propuneri legislative se supun dezbaterii și adoptării, în primă lectură, Senatului.

(2) Camera sesizată în primă lectură se pronunță în termen de 30 de zile. Pentru coduri și alte legi de complexitate deosebită, termenul este de 45 de zile. În cazul depășirii acestor termene se consideră că proiectul de lege sau propunerea legislativă au fost adoptate tacit.

(3) După adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată, proiectul sau propunerea legislativă se trimite, pentru a doua lectură, la cealaltă Cameră, care va decide definitiv."

28. Articolul 75 se abrogă.

29. Articolul 76 se abrogă.

30. Articolul 78 se modifică și are următorul cuprins:

"

Legea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei."

31. Articolul 84 se modifică astfel:

- Alineatul (2) se modifică și are următorul cuprins:

"

(2) Președintele României se bucură de imunitate. Prevederile alin. (1) al art. 69 se aplică în mod corespunzător."

- Alineatul (3) se abrogă.

32. După alineatul (2) al articolului 85 se introduce un nou alineat, (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziția politică a Guvernului, Președintele României va putea exercita atribuția prevăzută la alin. (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru."

33. Alineatul (1) al articolului 91 se modifică și are următorul cuprins:

"

(1) Președintele încheie tratate internaționale în numele României, negociate de Guvern, și le supune spre ratificare Parlamentului într-un termen rezonabil. Celelalte tratate și acorduri internaționale se încheie, se aprobă sau se ratifică potrivit procedurii stabilite prin lege."

34. După articolul 95 se introduce un nou articol, 951, cu următorul cuprins:

- Denumirea este: "Punerea sub acuzare"

- Cuprinsul articolului este:

"

Art. 951. -

Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, pot hotărî punerea sub acuzare a Președintelui României pentru înaltă trădare, cu votul a cel puțin două treimi din numărul deputaților și senatorilor. Competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție, în condițiile legii. Președintele este demis de drept la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare."

35. După alineatul (2) al articolului 106 se introduce un nou alineat, (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Președintele României nu poate revoca primul-ministru."

36. Articolul 111 se modifică și se completează astfel:

- Denumirea este: "Întrebări, interpelări și moțiuni simple"

- Alineatul (2) se modifică și are următorul cuprins:

"

(2) Camera Deputaților sau Senatul poate adopta o moțiune simplă prin care să își exprime poziția cu privire la o problemă de politică internă sau externă sau, după caz, cu privire la o problemă ce a făcut obiectul unei interpelări."

37. Alineatul (3) al articolului 113 se modifică și are următorul cuprins:

"

(3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alin. (2), proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar programul sau declarația de politică generală devine obligatorie pentru Guvern."

38. Articolul 114 se modifică și se completează astfel:

- Alineatul (4) are următorul cuprins:

"

(4) În situații extraordinare, a căror reglementare nu comportă sub nici o formă amânarea, Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență, având obligația motivării în cuprinsul acestora a măsurilor dispuse. Ordonanța intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgență la Camera competentă să fie sesizată și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunță asupra ordonanței, aceasta este considerată adoptată și se trimite la cea de-a doua Cameră care decide, de asemenea, în procedură de urgență. Ordonanța cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută de alin. (1) al art. 74."

- După alineatul (4) se introduce un nou alineat, (41), cu următorul cuprins:

"

(41) Ordonanțele de urgență nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, nu pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție, drepturile electorale ale cetățenilor și nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietatea publică."

- Alineatul (5) se modifică și are următorul cuprins:

"

(5) Ordonanțele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege în care vor fi cuprinse și ordonanțele ale căror efecte au încetat potrivit alin. (3)."

- După alineatul (5) se introduce un nou alineat, (51), cu următorul cuprins:

"

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...