Guvernul României

Ordonanța nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor

Modificări (14), Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (4), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (5), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 65 din 02 februarie 2003.

În vigoare de la 01 ianuarie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

Dispozițiile prezentei ordonanțe se aplică funcționarilor publici cu statut special, denumiți în continuare polițiști, din unitățile Ministerului de Interne aflate sub incidența Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.

CAPITOLUL II
Salarizarea polițiștilor și drepturile bănești ale elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor

SECȚIUNEA 1
Salariul de bază al polițiștilor

Art. 2. - Jurisprudență

Polițiștii au dreptul lunar la un salariu de bază, compus din: salariul pentru funcția îndeplinită, salariul pentru gradul profesional deținut, gradații, sporul pentru misiune permanentă și, după caz, indemnizația de conducere și salariul de merit. Jurisprudență

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Salariile pentru funcția îndeplinită de polițiști sunt diferențiate prin coeficienți de ierarhizare, în raport cu atribuțiile ce revin fiecărei funcții, complexitatea și gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, solicitările la efort și cu eșalonul la care își desfășoară activitatea. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Principalele funcții, nivelul studiilor și coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile îndeplinite, pe grade profesionale și categorii pentru polițiști, sunt prevăzute în anexa nr. 1 lit. A și B. Modificări (1)

(3) Coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile îndeplinite, în raport cu eșalonul la care își desfășoară activitatea polițiștii, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, ce va fi aprobată în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Salariul corespunzător funcției îndeplinite se acordă de la data prevăzută în ordinul/dispoziția de numire. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul polițiștilor salariul pentru funcția îndeplinită se acordă de la data prezentării la serviciu.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Polițiștii, pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, pot primi un salariu de merit lunar, de până la 20% din salariul pentru funcția îndeplinită. Jurisprudență

(2) Salariul de merit se stabilește o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului, în baza criteriilor elaborate prin ordin al ministrului de interne, și se acordă pentru cel mult 30% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare. Jurisprudență

(3) Salariul de merit se poate acorda după cel puțin un an de la încadrarea polițistului.

(4) Salariul de merit se retrage în cursul anului, dacă polițistului i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 58 lit. b)-g) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Polițiștii împuterniciți să asigure îndeplinirea atribuțiilor funcțiilor prevăzute cu indemnizații de conducere beneficiază pe perioada respectivă de salariul pentru funcția în care sunt împuterniciți și de indemnizația de conducere corespunzătoare funcției respective.

(2) Polițiștii împuterniciți își mențin salariile pentru funcția îndeplinită și indemnizațiile de conducere avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza prevederilor alin. (1).

(3) Regulile privind împuternicirea polițiștilor pe funcțiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 6. - Jurisprudență, Reviste (1)

Pentru activitatea desfășurată în instituțiile din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, în calitate de militar, polițist, funcționar public și personal contractual, polițiștilor li se acordă un spor de fidelitate de până la 20% din salariul de bază, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Art. 7. -

(1) Polițiștii beneficiază de salariul pentru gradul profesional deținut, calculat în raport cu coeficienții de ierarhizare prevăzuți în anexa nr. 1 lit. C.

(2) Salariul pentru gradul profesional deținut se acordă de la data obținerii acestuia. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în poliție salariul pentru gradul profesional se plătește de la data prezentării la serviciu.

Art. 8. - Modificări (1)

Ofițerii de poliție care îndeplinesc funcții pentru care sunt prevăzute grade profesionale superioare gradului profesional pe care îl au beneficiază de o sumă egală cu 50% din diferența dintre salariul gradului profesional al funcției ocupate și salariul gradului profesional deținut. Sumele care se acordă în aceste condiții se includ în salariul gradului profesional deținut.

Art. 9. - Jurisprudență

(1) Ofițerii și agenții de poliție, în raport cu timpul servit în calitate de polițist și în funcție de rezultatele obținute, au dreptul la 1-7 gradații, care se acordă din 3 în 3 ani. Gradațiile obținute de polițiști până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe se mențin și după această dată. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul polițiștilor, precum și rezerviștii concentrați beneficiază de gradații în raport cu vechimea în muncă legal stabilită, după cum urmează: Jurisprudență

- 3-5 ani, gradația I;

- 5-10 ani, gradația a II-a;

- 10-15 ani, gradația a III-a;

- 15-20 de ani, gradația a IV-a;

- 20-25 de ani, gradația a V-a;

- peste 25 de ani, gradația a VI-a.

(3) Persoanele reintegrate în rândul polițiștilor beneficiază de numărul de gradații avut înainte de încetarea raporturilor de serviciu, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (2), luându-se în calcul pentru acordarea gradației următoare și vechimea scursă de la acordarea ultimei gradații până la încetarea raporturilor de serviciu.

(4) Prevederile alin. (2) se aplică și absolvenților instituțiilor de învățământ pentru formarea polițiștilor, pentru vechimea în muncă avută până la data intrării în aceste instituții. Jurisprudență

(5) Fiecare gradație reprezintă 6% din salariul pentru funcția îndeplinită, din salariul pentru gradul profesional deținut, din salariul de merit și din indemnizația de conducere. Jurisprudență

Art. 10. -

(1) Polițiștii care, potrivit prevederilor legale, îndeplinesc funcții de conducere beneficiază lunar de o indemnizație de conducere reprezentând 10-50% din salariul pentru funcția îndeplinită.

(2) Funcțiile pentru care se acordă indemnizația de conducere, mărimea concretă a procentului, precum și normele de acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

(3) Indemnizația de conducere se acordă de la data numirii în funcțiile stabilite conform prevederilor alin. (2) și încetează la data schimbării din funcțiile respective. Jurisprudență

Art. 11. - Jurisprudență

Polițiștii beneficiază de un spor pentru misiune permanentă de 25% din salariul pentru funcția îndeplinită, din salariul pentru gradul profesional deținut, din salariul de merit, din indemnizația de conducere și gradații.

Art. 12. -

Elevii și studenții instituțiilor de învățământ pentru formarea polițiștilor beneficiază de drepturile bănești prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 13. - Jurisprudență

Statele de organizare se elaborează de Ministerul de Interne, conform structurilor organizatorice aprobate, și cuprind funcțiile și gradele profesionale corespunzătoare acestora, nivelul studiilor și coeficienții de ierarhizare.

SECȚIUNEA a 2-a
Indemnizații, sporuri, premii, prime și alte drepturi bănești ale polițiștilor

Art. 14. -

(1) Polițiștii, pentru titlurile de clasificare obținute în specialitate, beneficiază de o indemnizație reprezentând 6-10% din salariul de bază.

(2) Cuantumul indemnizației, specialitățile, condițiile de acordare și de retragere a titlurilor de clasificare, retrogradarea dintr-o clasă superioară în una inferioară se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 15. -

Polițiștii care lucrează cu cifru au dreptul la o indemnizație de 15-20% din salariul de bază. Funcțiile cu drept de indemnizație și mărimea concretă a procentului se stabilesc prin statele de organizare.

Art. 16. - Jurisprudență

(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de polițiștii încadrați în funcții de execuție se vor plăti cu un spor din salariul de bază, astfel: Modificări (1), Reviste (1)

a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare.

Cu spor de 100% se plătesc și orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensată cu timp liber corespunzător, la cererea polițistului, în condițiile în care orele nu au fost plătite. Jurisprudență

(3) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de șeful ierarhic, fără a se depăși 120 de ore anual, iar în cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare și peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite și cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 17. -

(1) Polițiștii trimiși în interesul serviciului, în delegare sau detașare, la aplicații, trageri, instrucție în tabără sau în alte misiuni, în alte localități decât cele în care se află sediul unității din care fac parte, au dreptul la indemnizația de delegare sau de detașare, precum și la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile funcționarilor publici.

(2) Elevii și studenții instituțiilor de învățământ pentru formarea polițiștilor, care se deplasează în interes de serviciu și cărora nu li se pot asigura masa și cazarea gratuit în unitățile din localitatea unde se execută misiunea, au dreptul la indemnizația de delegare și la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit alin. (1).

(3) Reglementările privind drepturile de transport ale polițiștilor, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, aprobată în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 18. -

(1) Polițiștii mutați sau transferați, în interes de serviciu, în unități sau subunități ale Ministerului de Interne, situate în altă localitate decât cea în care își au domiciliul, individual sau împreună cu unitatea ori subunitatea, au dreptul la:

a) indemnizație de mutare egală cu salariul de bază cuvenit pentru funcțiile în care au fost numiți la noua unitate sau subunitate;

b) indemnizație pentru fiecare membru de familie aflat în întreținere, egală cu o pătrime din salariul de bază cuvenit în luna schimbării domiciliului membrilor de familie.

(2) Indemnizația de mutare prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă polițiștilor, prin dispoziție a organelor competente, la prezentarea în unitate sau subunitate, iar indemnizația prevăzută la alin. (1) lit. b) se acordă membrilor de familie numai după schimbarea domiciliului în localitatea în care au fost mutați polițiștii.

(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă și persoanelor nouîncadrate sau reintegrate în rândul polițiștilor, dacă sunt încadrate în unități sau subunități situate în alte localități decât cele în care își au domiciliul. Indemnizația se calculează în raport cu salariul de bază stabilit pentru funcțiile în care sunt numite.

(4) La absolvirea instituțiilor de învățământ elevii și studenții cărora li se acordă grade profesionale au dreptul, la prezentarea la unități, la o indemnizație de instalare egală cu salariul de bază stabilit pentru funcțiile în care au fost numiți. În localități cu condiții grele de cazare sau izolate, stabilite prin ordin al ministrului de interne, indemnizația este la nivelul a două salarii de bază.

(5) Polițiștii care au beneficiat de indemnizația de instalare și care ulterior și-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituțiilor de învățământ vor restitui indemnizația primită, proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani.

Art. 19. -

(1) Polițiștii care fac parte din personalul navigant de marină din unitățile și subunitățile de nave, îmbarcat, precum și scafandrii beneficiază și de drepturile bănești specifice, acordate potrivit legii acestor categorii de personal din Ministerul Apărării Naționale.

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și polițiștii îmbarcați pe nave sau ambarcațiuni în vederea îndeplinirii unor misiuni cu caracter permanent sau temporar, pe durata misiunii respective.

Art. 20. -

Pentru activitatea desfășurată în unități situate în localități sau în zone izolate ori unde încadrarea personalului se face cu dificultate, polițiștii beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază. Criteriile de stabilire a localităților și a zonelor izolate, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 21. - Jurisprudență

(1) Polițiștii care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor operative de protecție a demnitarilor, a acțiunilor de gardare, protecție și control antiterorist, supraveghere operativă, a procedurilor speciale și activităților de pază, supraveghere, escortare, reeducare, integrare și asistență medicală pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobândit o formă de protecție în România, culegere, prelucrare, verificare și valorificare a informațiilor, investigări, acțiuni și intervenție cu un grad ridicat de risc ori în condiții de pericol deosebit beneficiază de un spor de până la 30% din salariul de bază. Jurisprudență

(2) Unitățile, categoriile de personal și cuantumul sporului se stabilesc prin ordin al ministrului de interne. Jurisprudență

Art. 22. - Jurisprudență

(1) Polițiștii care lucrează în condiții de pericol determinate de experimentarea, analiza sau depozitarea munițiilor, pulberilor, explozivilor și substanțelor toxice speciale sau care execută operațiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora beneficiază de un spor pentru condiții periculoase de muncă, diferențiat în funcție de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, calculat la salariul de bază, astfel:

a) locuri de muncă sau operațiuni deosebit de periculoase 37-50%;

b) locuri de muncă sau operațiuni foarte periculoase - 16-30%;

c) locuri de muncă sau operațiuni periculoase - până la 16%.

(2) Locurile de muncă sau operațiunile periculoase, diferențiate în funcție de gradul de pericol pe care îl reprezintă, procentul corespunzător fiecărui loc de muncă sau operațiune, precum și normele de acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 23. - Jurisprudență

Dispozițiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru condiții periculoase sau vătămătoare, pentru activități care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfășoară în condiții deosebite de muncă, pentru condiții grele de muncă, pentru activitatea desfășurată în schimb de noapte, precum și alte reglementări se aplică și polițiștilor care se află în situații similare, cu avizul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 24. - Jurisprudență

(1) Lunar se constituie un fond de premiere în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut la art. 1, cu încadrarea în fondurile aprobate anual în buget cu această destinație.

(2) Din fondul prevăzut la alin. (1) ministrul de interne și conducătorii unităților pot acorda polițiștilor premii pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

(3) Metodologia de constituire a fondului și criteriile de premiere și acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 25. -

(1) Polițiștii care, prin acțiuni deosebite, au determinat aducerea de venituri la bugetul de stat pot fi recompensați cu premii de până la 1% din cuantumul acestor venituri, dar nu mai mult decât venitul lor brut anual, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

(2) Plata premiilor prevăzute la alin. (1) se face dintr-un fond de stimulente a cărui constituire și utilizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 26. - Jurisprudență

(1) Pentru activitatea desfășurată polițiștii beneficiază la sfârșitul anului calendaristic de un premiu anual egal cu salariul de bază din ultima lună a anului pentru care se face premierea.

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporțional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul salariul de bază din ultima lună de activitate.

(3) Premiul anual se poate reduce până la anulare în cazul în care polițiștii nu au desfășurat în cursul anului o activitate profesională corespunzătoare sau au săvârșit abateri grave sancționate disciplinar.

Art. 27. - Jurisprudență

(1) La încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, polițiștii beneficiază pentru activitatea depusă, în funcție de vechimea efectivă ca militar, polițist, funcționar public și personal contractual în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și în structurile militare ale Ministerului Justiției, de un ajutor stabilit în raport cu salariul de bază net avut în luna schimbării poziției de activitate, astfel: Jurisprudență

Vechime:

a) până la 5 ani - un ajutor egal cu 3 salarii;

b) între 5-10 ani - un ajutor egal cu 6 salarii;

c) între 10-15 ani - un ajutor egal cu 8 salarii;

d) între 15-20 de ani - un ajutor egal cu 10 salarii;

e) între 20-25 de ani - un ajutor egal cu 12 salarii; Jurisprudență

f) între 25-30 de ani - un ajutor egal cu 15 salarii;

g) peste 30 de ani - un ajutor egal cu 20 de salarii. Jurisprudență

(2) Polițiștii, la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie de serviciu și care încheie activitatea înainte de împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de reglementările în vigoare, mai beneficiază pentru fiecare an întreg rămas până la limita de vârstă de un ajutor egal cu două salarii de bază nete. Jurisprudență

(3) Baza de calcul a salariului de bază net o constituie salariul de bază brut din ultima lună de activitate, din care se scade suma corespunzătoare impozitului pe salariu, calculat conform prevederilor în vigoare. Jurisprudență

(4) Ajutoarele prevăzute la alin. (1) și (2) urmează același regim fiscal ca cel al ajutoarelor acordate la trecerea în rezervă a cadrelor militare. Jurisprudență

(5) În caz de deces al beneficiarului înainte de data plății ajutorului, acesta se acordă soției sau soțului supraviețuitor ori copiilor, iar în lipsa acestora, părinților.

Art. 28. - Jurisprudență

(1) Polițiștii care nu îndeplinesc condițiile de pensie, ale căror raporturi de serviciu au încetat fiind clasați "Apt limitat" sau ca urmare a reorganizării unor unități ori a reducerii unor funcții din statele de organizare și pentru care nu sunt posibilități pentru a fi încadrați în alte funcții corespunzătoare în aceeași unitate sau în alte unități, primesc un ajutor egal cu 10 salarii de bază nete din luna schimbării poziției de activitate, stabilite conform art. 27 alin. (3). Jurisprudență

(2) În cazul în care polițiștii prevăzuți la alin. (1) sunt apți de muncă, dar nu se pot încadra din lipsă de locuri de muncă corespunzătoare pregătirii lor, mai beneficiază de plata unui ajutor, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc încetarea raporturilor de serviciu și până la încadrarea în muncă, fără a se depăși durata maximă prevăzută de lege pentru acordarea indemnizației de șomaj, în raport cu vechimea efectivă ca militar, polițist, funcționar public sau personal contractual în cadrul ministerelor și instituțiilor precizate la art. 27 alin. (1), calculat astfel:

a) 50% din salariul de bază brut avut în luna schimbării poziției de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de până la 5 ani inclusiv;

b) 55% din salariul de bază brut avut în luna schimbării poziției de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de la 5 ani până la 15 ani inclusiv; Jurisprudență

c) 60% din salariul de bază brut avut în luna schimbării poziției de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de peste 15 ani.

(3) Ajutoarele prevăzute la alin. (1) și (2) urmează același regim fiscal al ajutoarelor acordate la trecerea în rezervă a cadrelor militare.

Art. 29. -

(1) Despăgubirile acordate personalului militar, personalului navigant de marină, elevilor și studenților instituțiilor de învățământ militar și militarilor în rezervă concentrați, pentru cazurile de invaliditate sau deces produse în timp de pace, ca urmare a accidentelor, catastrofelor sau a altor asemenea evenimente, intervenite în timpul și din cauza îndeplinirii serviciului militar, se acordă și polițiștilor aflați în situațiile respective, ca urmare a îndeplinirii serviciului polițienesc.

(2) În caz de deces al polițistului se acordă un ajutor suplimentar, în aceleași condiții stabilite pentru cadrele militare. Modificări (1), Referințe (1)

(3) Despăgubirile și ajutorul prevăzute la alin. (1) și (2) se calculează în raport cu salariul de bază brut al polițiștilor și urmează același regim fiscal al despăgubirilor acordate personalului militar. Referințe (1)

Art. 30. - Modificări (1)

(1) Persoanele care au redobândit calitatea de polițist după 90 de zile calendaristice de la data încetării raporturilor de serviciu, atunci când le încetează din nou raporturile de serviciu beneficiază de ajutorul prevăzut la art. 27, din care se deduce ajutorul acordat la încetarea anterioară a raporturilor de serviciu, exprimat în număr de salarii de bază nete.

(2) În cazul redobândirii calității de polițist în termen de până la 90 de zile calendaristice de la data încetării raporturilor de serviciu, ajutorul exprimat în număr de salarii de bază nete se restituie, iar la o nouă încetare a raporturilor de serviciu se ia în considerare și timpul servit înaintea primei încetări a raporturilor de serviciu.

Art. 31. - Modificări (1)

Drepturile bănești prevăzute la art. 27 și 28 nu se acordă polițiștilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 69 lit. c), d), e), f), g), h) sau j) din Legea nr. 360/2002.

Art. 32. - Jurisprudență

În caz de deces al polițiștilor, soția sau soțul supraviețuitor ori copiii, iar în lipsa acestora, părinții beneficiază de ajutorul prevăzut la art. 27 alin. (1), fără a fi necesară îndeplinirea condițiilor de pensionare a celor decedați.

Art. 33. - Jurisprudență

Polițiștii care posedă titlul științific de doctor beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul științific respectiv.

Art. 34. - Jurisprudență

(1) Polițiștii care execută, în domenii specifice activității instituției cu care au raporturi de serviciu, lucrări de excepție și misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, beneficiază de un spor de până la 50% din salariul de bază.

(2) Sporul prevăzut la alin. (1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare pentru polițiști.

(3) Prin ordin al ministrului de interne se stabilesc, în mod individual, perioada pentru care se acordă și procentul care se aplică sporului prevăzut la alin. (1).

SECȚIUNEA a 3-a
Drepturile bănești cuvenite polițiștilor pe timpul studiilor și în alte situații

Art. 35. -

(1) Polițiștii, pe timpul cât sunt studenți ai instituțiilor de învățământ sau urmează cursuri ori alte forme de pregătire, precum și cei care frecventează cursurile de zi ale instituțiilor civile de învățământ superior beneficiază de salariul de bază avut la data începerii cursurilor, cu excepția indemnizației de conducere. Aceste drepturi se mențin și pe perioada stagiului la unități. Modificări (1)

(2) Pe timpul participării la cursurile de carieră polițiștii beneficiază de salariul de bază avut la data începerii cursurilor și, după caz, de sporurile aplicabile personalului din instituția de învățământ, potrivit art. 23. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Pentru ofițerii de poliție care în timp ce urmează cursurile instituțiilor de învățământ superior, precum și doctoratul sunt înaintați în grad profesional sau pentru agenții de poliție aflați în această situație când li se acordă grade profesionale de ofițeri de poliție salariul funcției acestora nu poate fi mai mic decât salariul de funcție prevăzut pentru gradul profesional respectiv. Modificări (1)

Art. 36. -

(1) Prevederile legale în vigoare privind salarizarea în valută în străinătate și în lei în țară se aplică și polițiștilor trimiși în străinătate în misiune permanentă sau temporară.

(2) Polițiștii, pe timpul exercitării misiunilor de menținere a păcii, cooperării de profil cu alte state, precum și pe timpul altor activități desfășurate în afara țării, beneficiază de drepturile bănești prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 37. - Jurisprudență

(1) Polițiștii, pe timpul cât se află în delegare, detașare, incapacitate temporară de muncă, concediu de odihnă, concediu de maternitate și alte concedii plătite care se acordă în baza dispozițiilor legale în vigoare, primesc salariile de bază și celelalte drepturi bănești avute. În cazul în care detașarea se face pe un post cu un nivel de salarizare superior, polițiștii beneficiază de salariul funcției respective și de celelalte drepturi bănești legal cuvenite. Jurisprudență

(2) La plecarea în concediul de odihnă polițistul primește o primă de concediu egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu. Polițistul are dreptul să solicite acordarea salariului de bază cuvenit pentru perioada de concediu, cu anticipație. Salariul de bază și prima de concediu se plătesc cumulat, cu cel puțin 5 zile înaintea datei plecării în concediu. În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fracționat, prima de concediu și salariul de bază se acordă cu anticipație, o singură dată. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

(3) Polițiștilor ale căror raporturi de serviciu au încetat sau care au decedat înainte de a fi efectuat concediul de odihnă li se compensează în bani concediul neefectuat, în raport cu salariul de bază avut în luna în care s-a petrecut schimbarea poziției de activitate, respectiv decesul.

(4) Polițistul, pe durata concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani pentru copilul cu handicap, beneficiază de o indemnizație reprezentând 85% din salariul de bază avut. Perioada concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani pentru copilul cu handicap constituie vechime în muncă și în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta. Modificări (2)

(5) Polițistul, pe timpul concediului pentru îngrijirea copilului bolnav, în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, beneficiază de salariul de bază avut, în procentele prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar. Modificări (2)

Art. 38. - Modificări (1)

Polițiștii care au efectuat concediul de odihnă în anul în curs, înainte de data încetării raporturilor de serviciu, dacă aceasta a avut loc în baza art. 58 lit. g) și art. 69 lit. c), e), f), g), h) sau j) din Legea nr. 360/2002, vor restitui cota-parte din salariul de bază pe timpul concediului de odihnă.

Art. 39. - Jurisprudență

(1) La încetarea raporturilor de serviciu în alte situații decât cele prevăzute la art. 28 alin. (2), polițiștii primesc salariul de bază până la sfârșitul lunii în care a avut loc schimbarea poziției de activitate.

(2) Dacă termenul legal de predare a funcției depășește luna respectivă, plata salariului de bază se va face în continuare până la terminarea predării, fără a depăși acest termen. Termenul legal de predare a funcției începe de la data schimbării poziției de activitate și nu poate depăși 22 de zile lucrătoare.

(3) Polițiștii cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 58 lit. g) și art. 69 lit. c), d), e), f), g), h) sau j) din Legea nr. 360/2002 primesc salariul de bază până la data schimbării poziției de activitate, la care se adaugă termenul legal pentru predarea funcției. Modificări (1), Jurisprudență

SECȚIUNEA a 4-a
Drepturile bănești cuvenite polițiștilor pe timpul concentrării

Art. 40. -

(1) Pe timpul concentrării rezerviștii polițiști beneficiază de salariul pentru funcția pe care o îndeplinesc sau cea pentru care se pregătesc, după caz, de salariul pentru gradul profesional deținut, de gradațiile la care au dreptul, precum și de alte drepturi bănești ca și polițiștii de la unitățile unde sunt concentrați.

(2) Drepturile bănești prevăzute la alin. (1) sunt achitate de unitățile la care sunt concentrați rezerviștii polițiști.

SECȚIUNEA a 5-a
Unele drepturi salariale ale polițiștilor pensionari

Art. 41. -

Polițiștii pensionari angajați în unități de poliție sau din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională ori în funcții cu atribuții în acest domeniu din cadrul instituțiilor publice beneficiază de sporul de vechime pentru vechimea totală în muncă, precum și de celelalte drepturi prevăzute de lege.

CAPITOLUL III
Dispoziții finale

Art. 42. - Jurisprudență

(1) Valoarea corespunzătoare coeficienților de ierarhizare din prezenta ordonanță se stabilește în raport cu valoarea de referință sectorială prevăzută în anexa nr. 1 lit. D.

(2) Valoarea de referință sectorială se stabilește anual prin legea bugetului de stat. Modificări (1)

Art. 43. - Jurisprudență

Salariile stabilite în raport cu coeficienții de ierarhizare, prevăzute în prezenta ordonanță, sunt brute și se vor indexa în baza reglementărilor care privesc salarizarea personalului din sectorul bugetar.

Art. 44. -

Salariile polițiștilor se calculează în raport cu numărul zilelor lucrătoare din lună, iar plata acestora se face lunar, între 5-15 ale fiecărei luni pentru luna precedentă.

Art. 45. - Jurisprudență

(1) Polițiștii cercetați și judecați în stare de libertate - puși la dispoziție - beneficiază de coeficienții de ierarhizare minimi ai salariului pentru funcția îndeplinită, corespunzători gradelor profesionale pe care le au, salariul pentru gradul profesional deținut, gradațiile la care au dreptul, precum și de sporul pentru misiune permanentă, până al definitivarea situației. Jurisprudență

(2) Pe perioada suspendării din funcție, ca urmare a arestării preventive, polițistul nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute de prezenta ordonanță.

(3) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum și în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal polițistul va fi repus în toate drepturile anterioare, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziție, respectiv a suspendării din funcție, potrivit competențelor stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Art. 46. -

(1) În caz de deces drepturile bănești cuvenite polițiștilor se plătesc, pentru întreaga lună în care a avut loc decesul, soțului supraviețuitor, copiilor sau părinților, iar în lipsa acestora se plătesc celorlalți moștenitori legali.

(2) Familiei polițistului decedat sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, i se acordă un ajutor suplimentar de deces egal cu de două ori salariul de bază avut.

Art. 47. - Jurisprudență

Drepturile neachitate polițiștilor și nereclamate în termen de 3 ani de la data când trebuiau plătite se prescriu.

Art. 48. - Jurisprudență

Elementele salariului de bază al polițiștilor, pentru care, prin prezenta ordonanță, s-a prevăzut stabilirea unor drepturi în raport cu salariul de bază avut, se actualizează ori de câte ori are loc o majorare sau o indexare a salariilor.

Art. 49. -

Salarizarea polițiștilor care îndeplinesc funcții în afara Ministerului de Interne se face potrivit prevederilor anexei nr. 4.

Art. 50. -

(1) Controlul financiar preventiv al planificării și utilizării fondului de salarii, precum și a fondului pentru asistența socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații, cheltuieli de delegare, detașare, cazare, mutare și transport se exercită de către organele proprii de control.

(2) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Finanțelor Publice controlează, prin organele speciale, modul de aplicare a dispozițiilor legale referitoare la salarizare.

Art. 51. - Modificări (1)

(1) Ofițerii de poliție care ocupă funcții de demnitate publică beneficiază de indemnizația lunară prevăzută la art. 19 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările ulterioare, de salariul pentru gradul profesional deținut ca drept al titularului, de gradațiile calculate la acesta, precum și de sporul pentru misiune permanentă calculat la gradul profesional și gradații.

(2) Ofițerii de poliție prevăzuți la alin. (1) pot opta pentru drepturile salariale prevăzute de prezenta ordonanță.

Art. 52. -

Polițiștii care, potrivit reglementărilor specifice, sunt obligați să locuiască în locuințele de intervenție, de serviciu ori de protocol sunt scutiți de plata chiriei.

Art. 53. -

Prevederile legale, referitoare la contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj și contribuția la bugetul pentru asigurările sociale de stat nu se aplică polițiștilor.

Art. 54. - Jurisprudență

În aplicarea prezentei ordonanțe se vor emite norme metodologice în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, aprobate prin ordin al ministrului de interne.

Art. 55. -

Alte drepturi specifice polițiștilor sunt cuprinse în anexa nr. 5.

Art. 56. -

Polițiștii trimiși în delegare pe o durată mai mare de 30 de zile neîntrerupte în aceeași localitate pot primi, în cazuri excepționale, cu aprobarea prealabilă a conducătorului unității, indemnizația de delegare integrală pe toată durata delegării.

Art. 57. - Jurisprudență

Acordarea drepturilor bănești reglementate prin prezenta ordonanță se face în limita fondurilor bugetare aprobate anual unităților prevăzute la art. 1.

Art. 58. -

Pe timp de mobilizare sau război se aplică prevederile prezentei ordonanțe, precum și unele reglementări specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 59. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. 60. - Jurisprudență

Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministru de interne,
Ioan Rus
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Răzvan Ionuț Cirică,
secretar de stat

București, 30 ianuarie 2003.

Nr. 38.

ANEXA Nr. 1 Jurisprudență

A. Coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile îndeplinite, specifice ofițerilor de poliție Modificări (2)

I. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Gradul profesional Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
minim maxim
1. Funcții corespunzătoare gradului profesional chestor-șef de chestor-șef de poliție S 5,30 6,00
2. Funcții corespunzătoare gradului profesional chestor-șef de chestor-șef adjunct de poliție adjunct S 5,00 5,20
3. Funcții corespunzătoare gradului profesional chestor de chestor principal de poliție principal S 4,70 4,90
4. Funcții corespunzătoare gradului profesional chestor de chestor de poliție S 4,40 4,60
5. Funcții corespunzătoare gradului profesional comisar-șef de comisar-șef de poliție S 3,50 4,30
6. Funcții corespunzătoare gradului profesional comisar de comisar de poliție S 2,90 3,30
7. Funcții corespunzătoare gradului profesional subcomisar de subcomisar de poliție S S.S.D. Școala de ofițeri 2,40 2,70
8. Funcții corespunzătoare gradului profesional Inspector de inspector principal de poliție principal S S.S.D. Școala de ofițeri 2,20 2,30

II. Funcții de execuție Modificări (1)

1. Ofițer specialist principal inspector principal - comisar-șef S 3,80 4,20
2. Ofițer specialist inspector principal - comisar-șef S 3,00 3,85
3. Ofițer principal inspector- comisar S S.S.D. Școala de ofițeri 2,60 3,30
4. Ofițer operativ subin- spector - subcomisar S S.S.D. Școala de ofițeri 2,10 2,70
5. Ofițer debutant subin- spector S S.S.D. Școala de ofițeri 2,00
Modificări (1)

III. Funcții de execuție specifice unităților din domeniile marină, învățământ, sănătate, cultură, presă și sport Modificări (1)

1. Funcții corespunzătoare gradelor profesionale de subinspector - comisar-șef subinspector - comisar-șef S 2,10 3,80
2. Funcții corespunzătoare gradului profesional de subinspector - subcomisar subinspector - subcomisar S S.S.D. Școala de ofițeri 2,10 2,60
Modificări (1)

B. Coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile îndeplinite, specifice agenților de poliție Modificări (2)

Nr. crt. Funcția Gradul profesional Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
minim maxim
1. Funcții corespunzătoare gradului profesional de agent de poliție - agent-șef principal de poliție Agent - agent șef principal M 1,80 2,00
2. Agent de poliție debutant Agent M 1,65

C. Coeficienții de ierarhizare ai salariului de grad profesional pentru polițiști

Gradul profesional Coeficientul de ierarhizare
I. Ofițeri de poliție
Subinspector 1,50
Inspector 1,55
Inspector principal 1,60
Subcomisar 1,65
Comisar 1,70
Comisar-șef 1,80
Chestor 1,85
Chestor principal 1,90
Chestor-șef adjunct 1,95
Chestor-șef 2,05
II. Agenți de poliție
Agent 1,25
Agent principal 1,30
Agent-șef adjunct 1,35
Agent-șef 1,40
Agent-șef principal 1,45
Modificări (1)

D. Valoarea de referință sectorială 1.187.195 lei Modificări (4)

NOTĂ:

1. Polițiștii care, prin reorganizarea unităților prevăzute la art. 1 din ordonanță, au fost numiți în funcții inferioare beneficiază pe o durată de 6 luni de salariul de bază al funcției pe care au îndeplinit-o, cu excepția indemnizației de conducere. Referințe (1)

2. Pentru personalul din unitățile aparatului central al Ministerului de Interne coeficienții de ierarhizare ai funcțiilor în care sunt încadrați se majorează cu 0,25%.

3. Pentru medicii polițiști coeficienții de ierarhizare ai funcțiilor în care sunt încadrați se majorează cu 0,10%. Pentru polițiștii din anatomie patologică și medicină legală, care lucrează în morgi, prosecturi și histopatologie, coeficienții de ierarhizare ai salariului de funcție se majorează cu 100%.

4. Polițiștii care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt încadrați pe funcții și nu îndeplinesc condițiile de studii vor putea beneficia în continuare, până la data de 25 august 2007, de coeficienții de ierarhizare ai funcțiilor echivalate, atât timp cât sunt menținuți în aceste funcții, dacă își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile ce le revin.

ANEXA Nr. 2

INDEMNIZAȚIILE
studenților și elevilor din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor

Studenții și elevii din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor beneficiază de o indemnizație stabilită în raport cu următorii coeficienți de ierarhizare:

Instituții de învățământ Coeficientul de ierarhizare
Anul I Anul II Anul III Anul IV
Școli de agenți de poliție 0,200 0,240 - -
Academia și instituții de învățământ superior 0,240 0,280 0,420 0,500
Școli de ofițeri de rezervă 0,240

Studenții și elevii din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor, care sunt numiți în funcțiile prevăzute mai jos, primesc, începând cu data de întâi a lunii următoare numirii în funcție, pe lângă indemnizație și un spor diferențiat pe coeficienți de ierarhizare, astfel:

- student sau elev șef de grupă 0,200
- student sau elev șef de clasă 0,220
- student sau elev monitor de detașament (similare) 0,240
- student sau elev monitor de an (similare) 0,260
- student sau elev monitor de academie, instituție de învățământ superior (școală) 0,400

ANEXA Nr. 3

DREPTURILE BĂNEȘTI
ale polițiștilor care desfășoară misiuni în străinătate

1. Polițiștii care desfășoară misiuni în străinătate în cadrul forțelor de menținere a păcii sub egida O.N.U., NATO sau a altor organizații internaționale beneficiază de următoarele drepturi bănești: Modificări (1)

a) salariul de bază, corespunzător funcției îndeplinite, prevăzut în decizia de numire, sau cel avut anterior, dacă acesta este mai mare;

b) un spor lunar de 30%, calculat la salariul de bază;

c) o primă de campanie neimpozabilă, o singură dată pentru toată perioada misiunii, egală cu salariul de bază. Plata acestei prime se face la plecarea în zona desfășurării misiunii.

2. Drepturile bănești cuvenite personalului care încadrează batalioanele mixte constituite din polițiști români și polițiști ai altor țări se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

3. Polițiștii care se deplasează în interesul unității trimițătoare pentru a participa la cursuri, stagii de practică și specializare, perfecționare sau care desfășoară orice fel de activitate în străinătate, mai puțin cele menționate la pct. 1 din prezenta anexă, beneficiază pe timpul deplasării de salariul de bază lunar avut.

ANEXA Nr. 4 Jurisprudență

UNELE REGLEMENTĂRI
privind salarizarea polițiștilor care îndeplinesc funcții
în afara Ministerului de Interne
Modificări (2)

1. Polițiștii detașați în baza reglementărilor în vigoare să îndeplinească funcții în afara Ministerului de Interne beneficiază de următoarele drepturi salariale:

a) salariul de bază al funcției îndeplinite, sporul de vechime în muncă, indemnizații, premii, sporuri și alte drepturi care se acordă personalului civil din unitățile unde își desfășoară activitatea, potrivit legislației care se aplică în unitățile respective; Modificări (1), Jurisprudență

b) salariul pentru gradul profesional și gradațiile calculate la acesta, potrivit legislației care se aplică polițiștilor; Jurisprudență

c) în situația în care drepturile salariale prevăzute la lit. a) și b) sunt mai mici decât cele ce li s-ar cuveni ca polițiști încadrați în instituțiile din structura poliției pe funcții similare celor pe care le îndeplinesc la instituțiile unde sunt detașați, cei în cauză pot opta pentru salariile de bază cuvenite celor încadrați în unitățile de poliție. În acest caz drepturile salariale cuvenite conform prevederilor lit. a) se acordă de către unitățile unde sunt detașați, iar diferența până la totalul drepturilor salariale cuvenite în calitate de polițiști se acordă de către unitățile de poliție. Modificări (2), Jurisprudență

2. Salariul de bază, inclusiv indemnizațiile, sporurile sau alte drepturi care fac parte din salariul de bază, prevăzute de dispozițiile legale, salariul pentru gradul profesional, gradațiile și sporul de vechime în muncă se iau în calcul la stabilirea drepturilor de pensie, ajutorului acordat la încetarea raporturilor de serviciu și a altor drepturi care se acordă în funcție de salariul de bază prevăzut pentru polițiști. Modificări (1), Jurisprudență

3. Drepturile bănești cuvenite pe timpul incapacității temporare de muncă, al concediilor de odihnă, învoirilor, precum și pe timpul deplasărilor în interesul serviciului sau în caz de mutare se acordă potrivit reglementărilor care se aplică în unitățile de poliție și se achită din fondurile unităților unde sunt detașați. Referințe (1)

4. Drepturile salariale acordate la încetarea raporturilor de serviciu pe timpul cursurilor și școlilor urmate în interesul pregătirii de specialitate și în alte situații se acordă pentru polițiștii prevăzuți la pct. 1 de către unitățile de unde au fost detașați.

5. Polițiștii prevăzuți la pct. 1 beneficiază de premiile care se acordă polițiștilor, calculate, în condițiile reglementate pentru aceștia, asupra drepturilor plătite de către unitățile de poliție și achitate din fondurile acestora.

6. Polițiștii detașați la compartimentele speciale din ministere, din alte organe centrale și din serviciile de mobilizare a economiei, subordonate Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, vor putea beneficia de un spor de salariu de până la 10%, care face parte din salariul de bază. Diferențierea acestui spor pe categorii de personal se face de către ministere, respectiv de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale pentru serviciile de mobilizare, cu avizul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

7. Drepturile bănești prevăzute la pct. 1 lit. a) și la pct. 6 din prezenta anexă se plătesc din fondurile unităților în care polițiștii își desfășoară activitatea, iar cele prevăzute la pct. 1 lit. b) și la pct. 2 din prezenta anexă se plătesc din fondurile unităților de la care au fost detașați.

8. Pentru polițiștii salarizați potrivit prezentei anexe asimilarea funcțiilor îndeplinite, precum și coeficienții de ierarhizare ai acestora se stabilesc de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, la propunerea Ministerului de Interne.

9. Pentru polițiștii cărora le încetează detașarea și care sunt puși la dispoziție pentru încadrare, coeficientul de ierarhizare al salariului pentru funcția îndeplinită este cel corespunzător gradului profesional stabilit conform pct. 8 din prezenta anexă, la minim.

ANEXA Nr. 5

ALTE DREPTURI
specifice polițiștilor

1. Polițiștii care au în primire cai sau câini de serviciu au dreptul, pe perioada respectivă, la un spor de 5% din salariul de bază.

2. În cazuri cu totul excepționale, când nevoia justificată a muncii o cere, polițiștii pot călători cu orice tren, la orice clasă, cu vagon de dormit și cu orice alt mijloc de transport, numai cu aprobarea prealabilă a comandanților (șefilor) de unități, care răspund personal de aceasta. Referințe (1)

3. Guvernul României este abilitat să stabilească și alte drepturi specifice polițiștilor, prevăzute în prezenta ordonanță. Referințe (1)

4. Perioadele pentru care se acordă drepturile prevăzute la art. 28 alin. (2) din ordonanță constituie vechime în muncă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Jurisprudența neunitară a instanțelor de judecată în litigiile referitoare la drepturi salariale și alte drepturi conexe. Examen critic
Scurte considerații privind orele lucrate de polițiști în zilele de repaus săptămânal sau în cele de sărbătoare legală
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 12/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicabilitatea dispozițiilor art. 37 alin. (2) teza I din Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la acordarea primei de concediu de odihnă
;
se încarcă...