Guvernul României

Ordonanța nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător

Modificări (6), Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Reviste (1), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2004 până la 29 iunie 2011, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 66/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. II. 3 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Definiții

Art. 1. - Modificări (2), Jurisprudență

Prezenta ordonanță reglementează modalitățile de control și de recuperare a sumelor provenite din asistența financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană, precum și a sumelor reprezentând fondurile de cofinanțare aferente.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: Jurisprudență

a) neregulă înseamnă orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate, precum și orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finanțare, memorandumurilor de înțelegere, acordurilor de finanțare - privind asistența financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană -, precum și a prevederilor contractelor încheiate în baza acestor memorandumuri/acorduri, rezultând dintr-o acțiune sau omisiune a operatorului economic, care, printr-o cheltuială neeligibilă, are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunității Europene și/sau a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale; Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

b) fraudă înseamnă orice acțiune sau omisiune intenționată în legătură cu: utilizarea sau prezentarea de declarații ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale prevăzute în cap. III secțiunea 41 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările ulterioare, care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunității Europene și/sau a sumelor de cofinanțare aferente de la bugetul de stat, bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003; necomunicarea unei informații prin încălcarea unei obligații specifice, având același efect la care s-a făcut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate inițial; Modificări (1), Jurisprudență

c) operatorul economic este persoana fizică sau juridică ori alte organe și/sau entități constituite potrivit legii;

d) creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă reprezintă sume de recuperat la bugetul Comunității Europene, la bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare și a sumelor de cofinanțare aferente. Modificări (2), Jurisprudență

SECȚIUNEA a 2-a Obiectul controlului și recuperării creanțelor bugetare rezultate din
nereguli și/sau fraudă și autorități competente
Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) În sensul prezentei ordonanțe, activitatea de recuperare constă în exercitarea funcției administrative care conduce la stingerea creanțelor bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă și este reglementată de prezenta ordonanță, precum și de actele normative emise în aplicarea acesteia. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Constituie obiect al controlului și recuperării creanțelor bugetare în sensul prezentei ordonanțe sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare și/sau din cofinanțarea aferentă, ca urmare a neregulilor și/sau fraudei, accesoriile acestora, respectiv dobânzi, penalități de întârziere și alte penalități, după caz, precum și costurile bancare. Jurisprudență

(3) Titlul de creanță este actul/documentul prin care se stabilește și se individualizează obligația de plată privind creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă, întocmit de organele de inspecție sau de alte structuri de control abilitate de lege, după cum urmează: Modificări (2), Jurisprudență

a) actul/documentul de constatare și stabilire a obligațiilor de plată privind creanțele bugetare provenite din sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare și/sau din sume de cofinanțare aferente, ca urmare a neregulilor și/sau fraudei, precum și a accesoriilor acestora și a costurilor bancare, care se emite de către organele de inspecție ori de către alte structuri de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și alte instituții abilitate de lege; Modificări (1)

b) hotărârea judecătorească definitivă sau irevocabilă prin care se stabilește obligația de plată privind creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă;

c) alte documente emise de organele competente, prin care, potrivit legii, se constată și se individualizează creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă.

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Sunt competente să efectueze controlul și să gestioneze recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă, conform prevederilor legale în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetare, autoritățile administrației publice centrale sau locale și unitățile teritoriale ale acestora, după caz, precum și alte instituții publice abilitate de lege. Modificări (2)

(2) Prin documentele prevăzute la art. 3 alin. (3) se stabilesc sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare și/sau din cofinanțarea aferentă, ca urmare a neregulilor și/sau fraudei, accesoriile acestora, respectiv dobânzi, penalități de întârziere și alte penalități, după caz, precum și costurile bancare, cadrul legal încălcat, precum și persoanele obligate la plata acestora. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 3-a Obligația și răspunderea la plată

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Plătitor al obligației bugetare prevăzute la art. 3 alin. (2) este operatorul economic în calitate de debitor sau persoana care, potrivit legii, îl reprezintă sau care, în numele operatorului debitor, a beneficiat în mod necuvenit de sume din fonduri comunitare și/sau din fonduri de cofinanțare aferente ca urmare a unei nereguli și/sau fraude. Jurisprudență

(2) În cazul în care obligația bugetară rezultată din nereguli și/sau fraudă nu a fost achitată de către persoanele prevăzute la alin. (1), sunt obligați la plata sumei datorate, după caz, în condițiile legii: Modificări (1)

a) instituția/persoana care își asumă obligația la plată a debitorului, printr-un angajament de plată sau printr-un alt act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei garanții reale la nivelul obligației la plată;

b) alte instituții/persoane, în condițiile legii.

CAPITOLUL II Modalități de stingere a creanțelor bugetare Jurisprudență

Art. 6. - Modificări (2), Jurisprudență

Stingerea creanțelor bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă se realizează prin plata voluntară efectuată de către persoanele prevăzute la art. 5, deducere din declarațiile de cheltuieli ce vor urma, prin executare silită ori prin alte modalități prevăzute de lege.

Art. 7. - Modificări (2), Jurisprudență

(1) Plata creanțelor bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă, prevăzute la art. 3 alin. (2), constatate și stabilite de organele de inspecție sau de alte structuri de control abilitate de lege, se efectuează de către debitori în conturile indicate de creditorii bugetari, la termenele prevăzute de legislația în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetare. Modificări (1)

(2) Obligațiile de plată ale debitorilor, precum și accesoriile acestora datorate pentru neplata lor la termen și costurile bancare se calculează și se plătesc în lei la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ziua în care se face plata. Modificări (1)

Art. 8. - Jurisprudență

(1) Dacă debitorul nu și-a plătit în termenul legal de plată creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă, prevăzute la art. 3 alin. (2), și dacă aceste creanțe nu au fost stinse în alt mod, organul de executare transmite debitorului o înștiințare de plată, conform prevederilor legale în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetare.

(2) În termen de 15 zile de la data comunicării înștiințării de plată, debitorul urmează să își plătească obligațiile restante sau să facă dovada stingerii acestora.

Art. 9. - Jurisprudență

(1) Contestarea obligației de plată a creanțelor bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă se face potrivit procedurii reglementate de legislația în vigoare privind contestarea obligațiilor de plată a creanțelor bugetare.

(2) Procedura de recuperare a sumelor plătite necuvenit din fondurile comunitare și/sau din sumele de cofinanțare aferente, precum și a accesoriilor acestora și a costurilor bancare nu influențează în nici un mod exercitarea acțiunii penale în cazul în care neregulile sau fraudele constituie, potrivit legii penale, infracțiuni. Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) În cazul în care debitorul nu își plătește de bunăvoie obligațiile de plată privind creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă, organele competente vor dispune și vor duce la îndeplinire măsurile asigurătorii și vor efectua procedura de executare silită în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetare. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Pentru creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă, actul/documentul prevăzut la art. 3 alin. (3), întocmit de organele de inspecție sau de alte structuri de control abilitate de lege, constituie titlu executoriu în condițiile legii. Jurisprudență

(3) Pentru creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă asupra cărora s-a pronunțat instanța judecătorească, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătorești care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 11. - Modificări (3), Jurisprudență

Ministerul Finanțelor Publice și ceilalți creditori bugetari care administrează creanțele bugetare ale bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003, prin organele competente, sunt abilitați să efectueze controlul, să dispună și să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii și să efectueze procedura de executare silită în condițiile prevăzute de lege. Jurisprudență

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 12. -

În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

Art. 13. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 28 august 2003.

Nr. 79.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Considerații asupra DCC nr. 66/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) și art. 66 din O.U.G. nr. 66/2011, în forma anterioară modificărilor aduse prin O.U.G. nr. 47/2014 și aplicarea ei după Hotărârea CJUE din 26 mai 2016 în cauzele conexate C-260/14 și C-261/14
;
se încarcă...