Guvernul României

Ordonanța nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe

Modificări (5), Referințe (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 622 din 30 august 2003.

În vigoare de la 29 septembrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituție, precum și al art. 1 pct. II.17 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Modificări (1)

Prezenta ordonanță reglementează:

a) modul de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare;

b) condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe.

Art. 2. -

Prevederile prezentei ordonanțe se aplică la frontiera României, în punctele de trecere a frontierei în care se vor constitui viitoarele posturi de inspecție la frontiera Uniunii Europene.

Art. 3. -

În sensul prezentei ordonanțe, expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) post de inspecție la frontieră, denumit în continuare PIF - oricare post de inspecție responsabil pentru controalele veterinare, situat în imediata vecinătate a unui punct de intrare pe teritoriul României, într-o zonă desemnată de autoritățile vamale în conformitate cu reglementările vamale, care corespunde principiilor privind organizarea controalelor sanitare veterinare pentru animalele vii, produsele de origine animală și alte produse supuse controalelor sanitare veterinare, provenind din țări terțe, introduse în România și a căror listă se aprobă prin ordin comun al autorităților publice centrale care răspund de administrația publică, agricultură, alimentație, silvicultură, protecția mediului și transport; Modificări (1)

b) țară terță - orice alt stat decât statele cu care România a încheiat acorduri, convenții sau alte înțelegeri internaționale privind eliminarea controlului la frontieră;

c) punct de trecere a frontierei - orice loc organizat și autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de stat;

d) administrator - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Modificări (2)

Art. 4. -

(1) Pentru a fi incluse în lista posturilor de inspecție la frontieră aprobate pentru controlul animalelor vii, al produselor de origine animală și al altor produse supuse controalelor sanitare veterinare, PIF trebuie să corespundă condițiilor generale și speciale stabilite de către autoritatea veterinară centrală a României prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului. Modificări (3)

(2) În funcție de asigurarea condițiilor prevăzute de reglementările veterinare, un PIF poate fi agreat numai pentru anumite tipuri de mărfuri supuse controalelor veterinare și, în consecință, poate avea în structură unul sau mai multe centre de inspecție. Modificări (1)

(3) Spațiile, facilitățile, echipamentele și instalațiile PIF trebuie menținute în stare de curățenie permanentă. Spațiile de inspecție trebuie să fie igienizate și dezinfectate permanent, în funcție de necesități, medicul veterinar inspector responsabil de post având posibilitatea de a solicita igienizări și dezinfecții suplimentare.

Art. 5. -

(1) Închiderea temporară sau permanentă a PIF sau a unui centru de inspecție din structura acestuia, precum și reactualizarea listei punctelor de inspecție la frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare se fac prin ordin comun al autorităților publice centrale care răspund de administrația publică, agricultură, alimentație, silvicultură, protecția mediului și transport. Modificări (2)

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situații deosebite privind apărarea sănătății publice, sănătății animale, precum și datorită altor riscuri majore, autoritatea veterinară centrală a României poate dispune, prin decizie, închiderea temporară a unui PIF sau a unui centru de inspecție.

Art. 6. - Modificări (2)

Tipurile de mărfuri care sunt supuse controlului sanitar veterinar pentru fiecare PIF se vor stabili prin ordin comun al autorităților publice centrale care răspund de administrația publică, agricultură, alimentație, silvicultură, protecția mediului și transport.

Art. 7. - Modificări (4)

Serviciile sanitare veterinare de control de la punctele de trecere a frontierei se organizează și funcționează în cadrul PIF, asimilate ca secții în structura Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală, în subordinea tehnică a Agenției Naționale Sanitare Veterinare.

Art. 8. -

Sediile centrale ale PIF sunt stabilite în punctele de lucru cu traficul cel mai crescut la data emiterii prezentei ordonanțe.

Art. 9. - Modificări (2)

Atribuțiile personalului angajat în PIF se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului.

Art. 10. - Modificări (2)

Coordonarea și controlul activității tehnice și administrative a PIF, competențele și responsabilitățile pe linie de comandă sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului.

Art. 11. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului împreună cu Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Generală a Vămilor vor propune spre dezbatere Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei strategia de implementare a prevederilor prezentei ordonanțe. Modificări (1)

(2) Strategia de implementare va fi supusă dezbaterii altor instituții, inclusiv asociațiilor profesionale interesate, în principal celor ce desfășoară activități legate de comerțul internațional cu mărfuri specifice.

(3) După realizarea dezbaterilor menționate, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice și Direcția Generală a Vămilor vor elabora norme metodologice pentru implementarea prevederilor prezentei ordonanțe, privind strategia pe termen lung, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului și vor cuprinde răspunderile și termenele, încadrate în strategia națională privind aderarea la Uniunea Europeană, pentru cei responsabili cu construirea, echiparea și asigurarea de personal pentru viitoarele PIF de interes național. Modificări (3)

Art. 12. - Modificări (3)

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului este responsabil pentru finanțarea proiectării și construirii PIF prevăzute în strategia pe termen lung, în baza condițiilor veterinare stabilite de Agenția Națională Sanitară Veterinară.

Art. 13. - Modificări (4)

Imobilele necesare constituirii și funcționării PIF vor fi dobândite în proprietatea publică a statului în unul dintre modurile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și vor fi date în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului.

Art. 14. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă orice alte dispoziții contrare.

Art. 15. -

Prezenta ordonanță va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului,
Ilie Sârbu
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus
Ministru delegat pentru administrația publică,
Gabriel Oprea

București, 28 august 2003.

Nr. 83.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...