Guvernul României

Ordonanța nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 noiembrie 2003 până la 26 iulie 2007, fiind abrogat prin Lege 241/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță stabilește cazurile în care, datorită unor circumstanțe speciale, se acordă scutirea de la plata drepturilor de import sau a drepturilor de export pentru unele bunuri introduse ori scoase din țară.

Art. 2. -

În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, prin termenii de mai jos de înțelege:

a) drepturi de import - taxele vamale și taxele cu efect echivalent acestora, taxa pe valoarea adăugată, accizele și orice alte sume care se cuvin statului la importul de bunuri;

b) drepturi de export - impozite care se cuvin statului la exportul de bunuri;

c) datorie vamală - obligația unei persoane de a plăti drepturile de import sau de export;

d) bunuri personale - bunuri destinate uzului personal sau pentru necesitățile gospodărești. Referințe în jurisprudență (1)

Constituie bunuri personale, în înțelesul celor de mai sus, efectele gospodărești, precum și bicicletele și motocicletele, autovehiculele pentru folosință privată și remorcile acestora, rulotele pentru camping, ambarcațiunile pentru agrement și avioanele pentru agrement.

De asemenea, sunt bunuri personale proviziile pentru gospodărie corespunzătoare unei aprovizionări familiale normale, animalele de casă și cele de tracțiune, precum și instrumentele portabile pentru exercitarea profesiunilor libere.

Bunurile personale nu trebuie să permită, prin natura sau prin cantitatea lor, desfășurarea unei activități cu caracter comercial.

Prin profesiuni libere se înțelege acele profesii independente, cu organizare și funcționare autonomă, recunoscute ca atare de legislația națională;

e) efecte gospodărești - sunt efecte personale, lenjerie de pat și articole de mobilier sau de dotare, destinate utilizării personale ori necesităților gospodărești;

f) produse alcoolice - produse care se regăsesc la pozițiile tarifare 2203-2208 din Tariful vamal de import al României.

CAPITOLUL II Scutiri de la plata drepturilor de import

SECȚIUNEA 1 Bunuri personale introduse de către persoanele fizice care își schimbă
domiciliul sau reședința, după caz, dintr-o țară terță în România

Art. 3. - Referințe în jurisprudență (4)

Sunt scutite de la plata drepturilor de import bunurile personale introduse de către persoanele fizice care își mută domiciliul sau reședința, după caz, dintr-o țară terță pe teritoriul României.

Art. 4. - Referințe în jurisprudență (3)

Scutirea este limitată la bunurile personale care:

a) au fost în posesia persoanei interesate și, fiind vorba de bunuri neconsumptibile, au fost utilizate de aceasta la locul vechiului domiciliu sau vechii reședințe, după caz, cel puțin 6 luni înainte de data la care a încetat să aibă domiciliul ori reședința, după caz, în țara terță de proveniență. Excepție de la această regulă fac cazurile particulare justificate de circumstanțe, aprobate de autoritatea vamală sau de Ministerul Afacerilor Externe, după caz; Referințe în jurisprudență (2)

b) la noul domiciliu sau reședință, după caz, sunt afectate aceleiași destinații.

Art. 5. -

(1) Pot beneficia de scutire de la plata drepturilor de import doar persoanele fizice care au avut domiciliul sau reședința, după caz, în afara României cel puțin 12 luni consecutive. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Ministerul Administrației și Internelor sau Ministerul Afacerilor Externe, după caz, poate acorda derogări de la prevederile alin. (1) în baza unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte că intenția de a avea domiciliul sau reședința, după caz, în afara României pentru o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive a fost reală.

Art. 6. -

Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru:

a) produse alcoolice;

b) tutun și produse din tutun;

c) mijloace de transport cu destinație comercială;

d) bunuri folosite pentru exercitarea meseriei sau profesiei, altele decât instrumentele portabile pentru exercitarea unor profesiuni libere.

Art. 7. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Cu excepția unor cazuri particulare reglementate prin prezenta ordonanță, precum cel prevăzut la art. 9 alin. (1), scutirea nu este acordată decât pentru bunurile personale introduse pe o perioadă de 12 luni începând cu data stabilirii domiciliului sau reședinței, după caz, pe teritoriul României. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Introducerea bunurilor poate fi făcută de mai multe ori în termenul prevăzut la alin. (1).

Art. 8. -

(1) Până la expirarea termenului de 12 luni de la data introducerii lor, bunurile personale admise în scutire nu pot face obiectul unui împrumut, gajări/garanții reale mobiliare, locațiuni sau al unei cesiuni cu titlu oneros ori cu titlu gratuit fără ca autoritățile vamale să fie în prealabil informate.

(2) Împrumutul, gajarea/garanția reală mobiliară, locațiunea sau cesiunea realizată înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage plata drepturilor de import aferente bunurilor respective, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinației, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul introducerii bunurilor în cauză. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 9. -

(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 7 alin. (1), scutirea poate fi acordată pentru bunurile personale introduse înainte de stabilirea domiciliului sau reședinței, după caz, pe teritoriul României, pe baza angajamentului scris privind intenția persoanei interesate de a se stabili efectiv într-un termen de 6 luni pe teritoriul României și a acordului autorității vamale sau al Ministerului Afacerilor Externe, după caz. Acest angajament este însoțit de o garanție ale cărei formă și cuantum sunt stabilite de autoritățile vamale.

(2) În situația menționată la alin. (1) termenul de 6 luni prevăzut la art. 4 lit. a) se calculează de la data introducerii bunurilor personale pe teritoriul României.

Art. 10. -

(1) În situația în care, motivat de obligațiile profesionale, persoana interesată părăsește țara terță unde aceasta avea vechiul domiciliu sau vechea reședință, după caz, fără să-și stabilească simultan domiciliul sau reședința, după caz, pe teritoriul României, dar cu intenția de a se stabili ulterior, în baza unui angajament scris al acesteia, autoritățile vamale sau Ministerul Afacerilor Externe, după caz, permit introducerea cu scutire de la plata drepturilor de import a bunurilor personale care sunt transferate cu acest scop în teritoriul României.

(2) Introducerea cu scutire a bunurilor personale prevăzute la alin. (1) se supune condițiilor prevăzute la art. 3-8, în sensul că:

a) termenele prevăzute la art. 4 lit. a) și la art. 7 alin. (1) sunt calculate începând de la data introducerii bunurilor personale pe teritoriul României;

b) termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) este calculat începând de la data efectivă a stabilirii domiciliului sau reședinței, după caz, a persoanei interesate pe teritoriul României.

(3) Admiterea în scutire este acordată în baza angajamentului scris al persoanei interesate să-și stabilească domiciliul sau reședința, după caz, pe teritoriul României într-un termen stabilit de autoritățile vamale sau de Ministerul Afacerilor Externe, după caz. Autoritățile vamale pot cere ca angajamentul să fie însoțit de o garanție ale cărei formă și sumă o vor stabili.

Art. 11. - Referințe în jurisprudență (1)

Autoritățile vamale sau Ministerul Afacerilor Externe, după caz, pot să acorde derogări de la prevederile art. 4 lit. a) și b), de la art. 6 lit. c) și d) și de la art. 8 în cazul în care, ca urmare a circumstanțelor politice excepționale, o persoană fizică este determinată să-și schimbe vechiul domiciliu sau vechea reședință, după caz, dintr-o țară terță pe teritoriul României.

SECȚIUNEA a 2-a Bunuri introduse cu ocazia căsătoriei

Art. 12. -

(1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, în condițiile art. 13-16, trusourile și efectele gospodărești, fie că sunt noi sau nu, aparținând unei persoane care își schimbă domiciliul sau reședința, după caz, dintr-o țară terță pe teritoriul României, cu ocazia căsătoriei sale.

(2) De asemenea, sunt scutite de la plata drepturilor de import, în condițiile art. 13-16, cadourile care se oferă în mod obișnuit cu ocazia căsătoriei, destinate unei persoane care se încadrează în condițiile prevăzute la alin. (1), de către persoanele care au domiciliul sau reședința, după caz, într-o țară terță. Valoarea fiecărui cadou admis în scutire nu poate depăși 1.000 euro.

Art. 13. -

Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 12 se acordă doar persoanelor care:

a) au domiciliul sau reședința, după caz, în afara teritoriului român de cel puțin 12 luni consecutive. Derogări de la această regulă pot fi acordate de către Ministerul Administrației și Internelor pe baza declarației pe propria răspundere a persoanei fizice în cauză, din care să rezulte că intenția de a avea domiciliul sau reședința, după caz, în afara României pentru o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive a fost reală;

b) fac dovada căsătoriei lor.

Art. 14. -

Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru produse alcoolice, tutun și produse din tutun.

Art. 15. -

(1) Cu excepția circumstanțelor excepționale stabilite de autoritățile vamale, scutirea se acordă doar pentru bunurile care îndeplinesc următoarele condiții:

a) au fost introduse pe teritoriul României cu cel mult două luni înainte de data stabilită pentru căsătorie. În acest caz, scutirea este acordată numai în baza unei garanții corespunzătoare, ale cărei formă și cuantum se stabilesc de către autoritățile vamale;

b) au fost introduse pe teritoriul României nu mai târziu de 4 luni de la data căsătoriei.

(2) Introducerea bunurilor prevăzute la art. 12 poate fi făcută de mai multe ori în termenul prevăzut la alin. (1).

Art. 16. -

(1) Până la expirarea termenului de 12 luni calculat de la data introducerii, bunurile admise în scutire în condițiile prevăzute la art. 12 nu pot face obiectul unui împrumut, gajări/garanții reale mobiliare, locațiuni sau cesiuni cu titlu oneros sau cu titlu gratuit fără ca autoritățile vamale să fie în prealabil informate.

(2) Împrumutul, gajarea/garanția reală mobiliară, locațiunea sau cesiunea realizată înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage plata drepturilor de import aferente bunurilor respective, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinației, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul introducerii.

SECȚIUNEA a 3-a Bunuri obținute prin moștenire

Art. 17. -

(1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, în condițiile art. 18-20, bunurile obținute prin moștenire legală sau testamentară de o persoană fizică având domiciliul sau reședința, după caz, pe teritoriul României.

(2) În sensul alin. (1) se înțeleg toate bunurile prevăzute la art. 2 lit. d) care intră în masa succesorală.

Art. 18. -

Scutirea de la plata drepturilor de import nu se aplică pentru:

a) produse alcoolice;

b) tutun și produse din tutun;

c) mijloace de transport cu destinație comercială;

d) bunuri folosite pentru exercitarea meseriei sau profesiei, altele decât instrumentele portabile necesare pentru exercitarea meseriei sau profesiei defunctului;

e) stocurile de materii prime și de produse finite sau semifabricate;

f) șeptelul viu și stocurile de produse agricole ce depășesc cantitățile corespunzătoare unei aprovizionări familiale normale.

Art. 19. -

(1) Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă decât bunurilor introduse cel mai târziu la expirarea termenului de 2 ani începând cu data punerii în posesie a bunurilor. Prelungirea termenului menționat poate fi acordată de autoritățile vamale în anumite cazuri particulare justificate de anumite circumstanțe.

(2) Introducerea bunurilor poate fi efectuată de mai multe ori în termenul prevăzut la alin. (1).

Art. 20. -

Dispozițiile art. 17-19 sunt aplicabile în mod corespunzător bunurilor dobândite prin moștenire de persoane juridice angajate în activități nonprofit, cu sediul pe teritoriul României.

SECȚIUNEA a 4-a Efecte gospodărești destinate mobilării unei reședințe secundare

Art. 21. -

Sunt scutite de la plata drepturilor de import, în condițiile art. 22-25, efectele gospodărești introduse de o persoană fizică având domiciliul sau reședința, după caz, în afara României, în vederea mobilării unei reședințe secundare situate pe teritoriul României.

Art. 22. -

Scutirea este limitată la efectele gospodărești care:

a) au fost deținute și utilizate de către persoana interesată timp de cel puțin 6 luni înainte de data scoaterii efectelor gospodărești în cauză din țara de domiciliu. Excepție fac cazurile particulare justificate de circumstanțe aprobate de autoritățile vamale;

b) corespund ca natură și cantitate mobilării normale a reședinței secundare în cauză.

Art. 23. -

(1) Scutirea de la plata drepturilor de import se acordă doar persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au avut domiciliul sau reședința, după caz, în afara României pentru o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive;

b) sunt proprietari ai reședinței secundare în cauză sau au dobândit dreptul de folosință, prin închiriere, pentru o perioadă de minimum 2 ani; și

c) se angajează, în baza unei declarații pe propria răspundere, să nu închirieze această reședință secundară unei terțe persoane în timpul absenței lor sau a familiei lor.

(2) Scutirea se acordă o singură dată pentru aceeași reședință secundară.

(3) Scutirea se acordă doar pentru o reședință secundară.

Art. 24. -

Acordarea scutirii poate fi condiționată de constituirea unei garanții care să asigure plata eventualei datorii vamale, în aplicarea art. 25.

Art. 25. -

(1) Închirierea către o persoană terță a reședinței secundare sau cesiunea înainte de expirarea unui termen de 2 ani începând cu data introducerii efectelor gospodărești atrage plata drepturilor de import aferente acestora, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data închirierii sau cesiunii, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul introducerii. Scutirea rămâne acordată dacă efectele gospodărești în cauză sunt folosite pentru mobilarea unei noi reședințe secundare, în condițiile respectării dispozițiilor art. 23 alin. (1) lit. b) și c).

(2) Împrumutul, gajarea/garanția mobiliară reală, locațiunea sau cesiunea cu titlu oneros sau cu titlu gratuit a efectelor gospodărești înainte de expirarea unui termen de 2 ani începând cu data introducerii lor atrage plata drepturilor de import aferente, în aceleași condiții cu cele de la alin. (1). Acest termen poate fi prelungit până la 10 ani prin ordin al ministrului finanțelor publice pentru efectele gospodărești de valoare mare.

SECȚIUNEA a 5-a Echipamente, materiale școlare și efecte gospodărești
introduse de elevi sau studenți

Art. 26. -

(1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import echipamentele, materialele școlare și efectele gospodărești școlare aparținând elevilor sau studenților care vin să locuiască pe teritoriul României în vederea efectuării studiilor și destinate folosirii personale pe timpul duratei studiilor lor.

(2) În sensul alin. (1), prin termenii de mai jos se înțelege:

a) elev sau student - orice persoană înscrisă într-o instituție de învățământ pentru a urma cursuri de zi;

b) echipament - lenjeria de corp sau de casă, precum și îmbrăcămintea, chiar dacă sunt noi sau nu;

c) materiale școlare - obiectele și instrumentele, inclusiv calculatoarele și mașinile de scris, folosite în mod obișnuit de elevi și studenți pentru efectuarea studiilor lor;

d) efecte gospodărești școlare - bunuri necesare pentru dotarea normală a unei camere de elev sau student.

Art. 27. -

Numărul de introduceri de bunuri care beneficiază de scutire nu este limitat.

SECȚIUNEA a 6-a Scrisori și colete de valoare neglijabilă

Art. 28. -

Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispozițiilor art. 29, scrisorile și coletele expediate, prin serviciile poștale, direct dintr-o țară terță unui destinatar aflat pe teritoriul României, care conțin bunuri a căror valoare nu depășește 22 euro.

Art. 29. -

Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru:

a) produse alcoolice;

b) parfumuri și ape de toaletă;

c) tutun și produse din tutun.

SECȚIUNEA a 7-a Colete expediate de la o persoană fizică la alta, fără scop comercial

Art. 30. -

(1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispozițiilor art. 31, bunurile expediate prin colete de o persoană fizică dintr-o țară terță la o altă persoană fizică care se află pe teritoriul României, cu condiția ca acestea să nu fie de natură comercială.

(2) În aplicarea alin. (1) nu sunt de natură comercială coletele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) prezintă un caracter ocazional;

b) conțin bunuri destinate exclusiv uzului personal al destinatarului sau familiei sale;

c) conțin bunuri care prin natura sau cantitatea lor nu sunt destinate comercializării;

d) sunt trimise de către expeditor către destinatar fără nici o obligație de plată;

e) sunt constituite din bunuri a căror valoare totală nu depășește 45 euro/colet, inclusiv bunurile menționate la art. 31.

(3) Dacă valoarea globală a bunurilor din colet depășește suma prevăzută la alin. (2) lit. e), scutirea va fi acordată doar până la concurența acestei sume pentru acele bunuri care, importate separat, ar fi putut beneficia de scutire, ținându-se seama de faptul că valoarea unui bun nu poate fi fracționată.

Art. 31. -

Pentru bunurile enumerate mai jos scutirea prevăzută la art. 30 alin. (1) este limitată, pe colet, la următoarele cantități:

1. produse din tutun: 50 de țigări sau 25 de țigarete (țigări de foi cu o greutate maximă de 3 gr/bucată) ori 10 țigări de foi sau 50 gr tutun pentru fumat ori o combinație proporțională a acestor produse; Modificări (1)

2. alcool și băuturi alcoolice:

a) băuturi distilate și spirtoase cu un conținut de alcool ce depășește 22% din volum; alcool etilic netratat de 80% din volum și peste: 1 litru; sau

b) băuturi distilate și spirtoase și aperitive pe bază de vin sau alcool, tafia, sake sau băuturi similare cu un conținut alcoolic ce nu depășește 22% din volum; vinuri spumoase, lichioruri: 1 litru sau o combinație proporțională a acestor produse; și

c) vinuri ușoare: 2 litri;

3. parfumuri: 50 ml sau apă de toaletă: 250 ml.

SECȚIUNEA a 8-a Bunuri de capital și alte echipamente importate la transferul
activității dintr-o țară terță în România

Art. 32. -

(1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, în condițiile art. 33-37, bunurile de capital și alte echipamente aparținând întreprinderilor care și-au încetat activitatea într-o țară terță, pentru a desfășura o activitate similară pe teritoriul României. În înțelesul prezentei ordonanțe, prin bunuri de capital se înțelege bunurile care constituie aport la capitalul întreprinderilor. În cazul în care întreprinderea transferată este o exploatare agricolă, șeptelul viu este, de asemenea, scutit de la plata drepturilor de import.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin întreprindere se înțelege o unitate economică privată de producție sau de servicii.

Art. 33. -

Scutirea prevăzută la art. 32 este limitată la bunurile de capital și alte echipamente care:

a) au fost efectiv folosite în cadrul întreprinderii cel puțin 12 luni înainte de încetarea activității acesteia în țara terță de unde și-a transferat activitatea. Excepție fac cazurile particulare justificate în anumite circumstanțe aprobate de autoritățile vamale;

b) după transfer, sunt afectate aceleiași destinații;

c) prin natura și mărimea lor sunt potrivite pentru întreprinderea în cauză.

Art. 34. -

Nu beneficiază de scutire de la plata drepturilor de import întreprinderile al căror transfer pe teritoriul României se face în scopul fuziunii prin absorbire de către o întreprindere cu sediul pe teritoriul României, fără crearea unei întreprinderi noi.

Art. 35. -

Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru:

a) mijloacele de transport care nu sunt folosite pentru producție sau servicii;

b) proviziile de bunuri de tot felul, destinate consumului uman sau pentru hrana animalelor;

c) combustibilii și stocurile de materii prime sau de produse finite ori semifabricate;

d) șeptel în proprietatea comercianților de animale.

Art. 36. -

Scutirea prevăzută la art. 32 este acordată numai pentru bunurile de capital și alte echipamente importate înainte de expirarea unui termen de 12 luni începând de la data încetării activității întreprinderii în țara terță de proveniență, cu excepția cazurilor particulare justificate de anumite circumstanțe, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 37. -

(1) Pe o perioadă de 12 luni de la data efectuării importului, bunurile de capital și alte echipamente ce beneficiază de scutire de la plata drepturilor de import nu pot face obiectul unui împrumut, gajări/garanții reale mobiliare, locațiuni sau cesiuni cu titlu oneros sau cu titlu gratuit fără ca autoritățile vamale să fie în prealabil informate. Acest termen poate fi prelungit, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, până la 36 de luni în ceea ce privește locațiunea sau cesiunea în caz de risc de abuz.

(2) Împrumutul, gajarea/garanția reală mobiliară, locațiunea sau cesiunea realizată înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage plata drepturilor de import aferente bunurilor în cauză, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinației, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul importului.

Art. 38. -

Dispozițiile art. 32-37 sunt aplicabile în mod corespunzător bunurilor de capital și altor echipamente aparținând persoanelor care exercită o profesiune liberă, precum și persoanelor juridice care exercită o activitate nonprofit și care transferă această activitate dintr-o țară terță pe teritoriul României.

SECȚIUNEA a 9-a Produse obținute de producătorii agricoli români
pe proprietățile dintr-o țară terță

Art. 39. -

(1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispozițiilor art. 40 și 41, produsele agricole, cele obținute din creșterea animalelor, din apicultură, horticultură și silvicultură, provenind de pe proprietățile situate în țările terțe aflate în imediata vecinătate a teritoriului României și exploatate de producătorii agricoli al căror sediu se află în teritoriul român, în imediata vecinătate a țărilor terțe în cauză.

(2) Pentru a beneficia de dispozițiile alin. (1) produsele crescătorilor de animale trebuie să provină de la animale originare din România sau de la animale importate în teritoriul României.

Art. 40. -

Scutirea de la plata drepturilor de import se aplică doar pentru produsele care nu au fost supuse altor tratamente decât cele normale după recoltare sau producție.

Art. 41. -

Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă decât pentru produsele introduse pe teritoriul României de către producătorul agricol sau în numele lui.

Art. 42. -

Dispozițiile art. 39-41 se aplică în mod corespunzător produselor de pescuit sau de piscicultură obținute în lacurile și cursurile de apă limitrofe României și unui stat terț de pescari români și produselor rezultate din vânătoarea practicată de vânătorii români pe aceleași lacuri sau cursuri de apă.

SECȚIUNEA a 10-a Semințe, îngrășăminte și produse pentru tratamentul solului și al
recoltelor, importate de producătorii agricoli din țări terțe pentru a
fi utilizate pe proprietățile din teritoriul României
învecinate acelor țări

Art. 43. -

Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispozițiilor art. 44, semințele, îngrășămintele și produsele pentru tratamentul solului și recoltelor destinate folosirii pe teritoriul României, în vecinătatea imediată a unei țări terțe, și exploatate de producătorii agricoli care își au principala activitate pe teritoriul țării terțe în imediata vecinătate a teritoriului român.

Art. 44. -

(1) Scutirea de la plata drepturilor de import se acordă semințelor, îngrășămintelor sau altor produse importate în cantități necesare desfășurării activității de exploatare a proprietății în cauză.

(2) Scutirea de la plata drepturilor de import se acordă semințelor, îngrășămintelor sau altor produse introduse direct pe teritoriul României de către producătorul agricol sau în numele lui.

(3) Scutirea poate fi condiționată de reciprocitate.

SECȚIUNEA a 11-a Bunurile conținute în bagajele personale ale călătorilor

Art. 45. -

(1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva art. 46-49, bunurile conținute în bagajele personale ale călătorilor provenind dintr-o țară terță, cu condiția ca acestea să nu fie introduse în scopuri comerciale. Modificări (1)

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), se înțelege prin:

a) bagaj personal - ansamblul de bagaje pe care călătorul este în măsură să le prezinte la vamă la sosirea în țară, la fel ca și orice bagaj prezentat aceleiași autorități la o dată ulterioară, cu condiția ca acesta să dovedească că bagajul a fost înregistrat, la momentul plecării sale, ca bagaj însoțit la compania care l-a transportat în România dintr-o țară terță.

Fără a se încălca dispozițiile art. 115 alin. (1) lit. b), rezervoarele portabile ce conțin combustibil nu vor constitui bagaj personal;

b) bunuri care nu sunt introduse în scopuri comerciale - bunurile introduse în bagaje care sunt de natură ocazională și sunt bunuri destinate exclusiv uzului personal al călătorului sau familiei sale ori bunuri destinate a fi oferite drept cadou și care, prin natura ori cantitatea lor, nu au caracter comercial.

Art. 46. -

Scutirea prevăzută la art. 45 alin. (1), pentru bunurile enumerate mai jos, va fi aplicată în următoarele limite cantitative pe călător:

1. produse din tutun: 200 de țigări sau 100 de țigarete (țigări de foi cu o greutate maximă de 3 gr/bucată) ori 50 de țigări de foi sau 250 gr tutun pentru fumat ori o combinație proporțională a acestor produse; Modificări (1)

2. alcool și băuturi alcoolice:

a) băuturi distilate și spirtoase cu un conținut de alcool ce depășește 22% din volum; alcool etilic netratat de 80% din volum și peste: 1 litru; sau

b) băuturi distilate și spirtoase și aperitive pe bază de vin sau alcool, tafia, sake sau băuturi similare cu un conținut alcoolic ce nu depășește 22% din volum; vinuri spumoase, lichioruri: 2 litri sau o combinație proporțională a acestor produse; și

c) vinuri ușoare: 2 litri;

3. parfumuri: 50 ml și apă de toaletă 250 ml;

4. medicamente: cantitatea necesară pentru a satisface nevoile personale ale călătorilor.

Călătorii care au sub 18 ani nu beneficiază de nici o scutire pentru bunurile prevăzute la pct. 1-2.

Art. 47. -

Scutirea menționată la art. 45 alin. (1) va fi acordată până la o valoare totală de 175 euro/călător pentru alte bunuri decât cele enumerate la art. 46. Pentru călătorii sub 15 ani scutirea va fi acordată până la o valoare de 90 euro/călător.

Art. 48. -

Atunci când valoarea totală pe călător a mai multor bunuri depășește suma prevăzută la art. 47, scutirea va fi acordată doar până la concurența acestei sume pentru acele bunuri care, importate separat, ar fi putut beneficia de scutire, ținându-se seama de faptul că valoarea unui bun nu poate fi fracționată.

Art. 49. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice este competent să reducă valoarea și/sau cantitatea bunurilor admise în scutire atunci când ele sunt importate:

a) de persoanele având reședința în zonele de frontieră;

b) de lucrătorii din zonele de frontieră;

c) de personalul mijloacelor de transport utilizate în traficul dintre țările terțe și România.

Aceste reduceri nu sunt aplicabile atunci când persoanele care au reședința în zonele de frontieră dovedesc că bunurile nu revin în zona de frontieră a unei țări terțe limitrofe. Aceste reduceri sunt totuși aplicabile lucrătorilor din zonele de frontieră și personalului mijloacelor de transport utilizate în traficul dintre țările terțe și România atunci când ei importă bunuri cu ocazia unei deplasări efectuate în cadrul activității lor profesionale.

(2) Pentru aplicarea dispozițiilor alin. (1), prin zonă de frontieră se înțelege o zonă care nu poate depăși lungimea de 15 km, în interiorul teritoriului, calculată de la frontiera stabilită în baza acordurilor și convențiilor de frontieră încheiate de România cu statele vecine. Prin lucrător în zona de frontieră se înțelege orice persoană obligată, în virtutea activității profesionale normale pe care o desfășoară, să se afle în zilele de lucru de cealaltă parte a frontierei.

SECȚIUNEA a 12-a Materiale educaționale, științifice sau culturale; instrumente
și aparate științifice

Art. 50. -

Sunt scutite de la plata drepturilor de import materialele educaționale, științifice sau culturale menționate în anexa nr. 1, indiferent de destinatar sau de modul de utilizare.

Art. 51. -

Sunt scutite de la plata drepturilor de import materialele educaționale, științifice sau culturale menționate în anexa nr. 2, care sunt destinate:

a) instituțiilor publice sau serviciilor publice ori de utilitate publică cu caracter educativ, științific sau cultural;

b) instituțiilor sau organizațiilor care sunt desemnate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului să primească astfel de materiale în regim de scutire de la plata drepturilor de import.

Art. 52. -

(1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispozițiilor art. 53-57, instrumentele și aparatele științifice care nu se regăsesc la art. 51 și care sunt importate exclusiv în scopuri necomerciale.

(2) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică pentru instrumentele și aparatele științifice care sunt destinate:

a) instituțiilor publice sau de utilitate publică care au ca activitate principală învățământul sau cercetarea științifică, precum și serviciilor publice descentralizate ale acestora;

b) instituțiilor private care au ca activitate principală învățământul sau cercetarea științifică, desemnate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului să primească aceste bunuri în scutire de la plata drepturilor de import.

Art. 53. -

Scutirea de la plata drepturilor de import se aplică, de asemenea:

a) pieselor de schimb, componentelor sau accesoriilor pentru instrumentele sau aparatele științifice, importate în același timp cu instrumentele sau aparatele științifice în cauză;

b) pieselor de schimb, componentelor sau accesoriilor pentru instrumentele sau aparatele științifice, importate ulterior, cu condiția ca acestea să fie recunoscute ca destinate instrumentelor sau aparatelor care: au fost admise anterior în scutire de la plata drepturilor de import și prezintă, la momentul solicitării scutirii de la plata drepturilor de import pentru piesele de schimb, componente sau accesorii, un caracter științific sau ar fi susceptibile să beneficieze de scutire la momentul la care aceasta a fost solicitată pentru piesele de schimb, componente sau accesorii;

c) uneltelor destinate întreținerii, controlului, calibrării sau reparării instrumentelor sau aparatelor științifice, care sunt importate în același timp cu aceste instrumente sau aparate;

d) uneltelor destinate întreținerii, controlului, calibrării sau reparării instrumentelor sau aparatelor științifice, importate ulterior, cu condiția ca acestea să fie recunoscute ca destinate instrumentelor sau aparatelor care: au fost admise anterior în scutire de la plata drepturilor de import pentru unelte sau ar fi susceptibile să beneficieze de scutire, la momentul la care aceasta a fost solicitată pentru unelte.

Art. 54. -

În aplicarea prevederilor art. 52 și 53 prin termenii de mai jos se înțelege:

a) instrument sau aparat științific - orice instrument sau aparat care, datorită caracteristicilor tehnice obiective și rezultatelor pe care le poate obține, este în mod exclusiv sau în principal destinat activităților științifice;

b) importate exclusiv în scopuri necomerciale - instrumentele sau aparatele științifice definite la lit. a), destinate a fi utilizate în activități fără scop lucrativ de învățământ sau de cercetare științifică.

Art. 55. -

În situația în care importul unor astfel de bunuri în scutire de la plata drepturilor de import aduce atingere intereselor industriei românești în sectorul de producție în cauză, Ministerul Finanțelor Publice, cu avizul Ministerului Economiei și Comerțului, la propunerea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, poate decide să nu acorde scutire instrumentelor sau aparatelor științifice, precum și uneltelor menționate mai sus.

Art. 56. -

(1) Materialele menționate la art. 51, precum și instrumentele sau aparatele științifice care au fost importate în regim de scutire de la plata drepturilor de import în condițiile prevăzute la art. 53 nu pot face obiectul unui împrumut, locațiuni sau cesiuni cu titlu oneros sau cu titlu gratuit fără ca autoritățile vamale să fie în prealabil informate.

(2) În caz de împrumut, locațiune sau cesiune către o instituție sau organism îndreptățit să beneficieze de scutirea prevăzută la art. 51 sau 52, scutirea rămâne dobândită cu condiția ca instituția sau organizația să utilizeze materialele, instrumentele sau aparatele în scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea împrumutului, locațiunii sau cesiunii în alte situații decât cele menționate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinației, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul importului.

Art. 57. -

(1) Instituțiile sau organizațiile menționate la art. 51 și art. 52 alin. (2) care nu mai îndeplinesc condițiile cerute pentru a beneficia de scutire sau care intenționează să utilizeze un bun admis în scutire în alte condiții decât cele prevăzute mai sus sunt obligate să informeze autoritățile vamale.

(2) Bunurile rămase în posesia instituțiilor sau organizațiilor, care încetează să îndeplinească condițiile cerute pentru a beneficia de scutire, sunt supuse drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data la care condițiile încetează a fi îndeplinite și la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul importului. Instituțiile sau organizațiile care au beneficiat de scutire în baza art. 51 și 52, dar care au utilizat bunurile în cauză în alte scopuri, sunt obligate la plata drepturilor de import, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinației, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul importului.

Art. 58. -

Prevederile art. 55-57 sunt aplicabile în mod corespunzător bunurilor la care se referă art. 53.

Art. 59. -

(1) Echipamentele introduse în scopuri necomerciale de către o instituție sau organizație de cercetare științifică care își are sediul în afara teritoriului român sunt scutite de la plata drepturilor de import.

(2) Scutirea va fi acordată cu condiția ca:

a) echipamentele să fie destinate a fi utilizate de membrii sau reprezentanții instituțiilor ori organizațiilor menționate la alin. (1) sau cu acordul acestora, în cadrul și în limitele acordurilor de cooperare științifică al căror obiect îl constituie realizarea programelor internaționale de cercetare științifică, în cadrul instituțiilor cu sediul pe teritoriul României, și care sunt desemnate în acest scop de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;

b) echipamentele să rămână în proprietatea persoanei fizice sau juridice stabilite în afara teritoriului român, pe toată perioada folosirii acestora pe teritoriul României.

(3) În înțelesul acestui articol:

a) prin echipamente se înțelege instrumentele, aparatele, mașinile, accesoriile lor, piesele de schimb, instrumentele special concepute pentru întreținerea, inspecția, calibrarea sau repararea acestora, folosite în scopul cercetării științifice;

b) introduse în scopuri necomerciale - echipamentele destinate a fi utilizate pentru cercetarea științifică realizată fără scop lucrativ.

Art. 60. -

(1) Echipamentele care au beneficiat de scutire în baza art. 59 pot face obiectul împrumutului, locațiunii sau cesiunii fără plata drepturilor de import, în condițiile notificării prealabile la autoritățile vamale.

(2) La efectuarea împrumutului, locațiunii sau cesiunii către o instituție sau organizație îndreptățită să beneficieze de scutirea prevăzută la art. 59, scutirea va continua să se aplice cu condiția ca instituția sau organizația respectivă să folosească echipamentul în scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Fără a se încălca dispozițiile art. 52 și 53, efectuarea împrumutului, locațiunii sau cesiunii în alte condiții decât cele menționate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinației, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul introducerii bunurilor.

(3) Instituțiile sau organizațiile menționate la art. 59 alin. (1) care nu mai îndeplinesc condițiile care le dau dreptul la scutire sau care intenționează să folosească echipamentele scutite în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 59 au obligația de a informa autoritățile vamale.

(4) Echipamentele folosite de către instituțiile sau organizațiile care au încetat să îndeplinească condițiile care le dau dreptul la scutire sunt supuse drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data la care condițiile încetează a fi îndeplinite și la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul importului. Fără a se încălca dispozițiile art. 52 și 53, utilizarea echipamentului de către instituția sau organizația ce beneficiază de scutire în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 59 atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinației, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul importului.

SECȚIUNEA a 13-a Animale de laborator și substanțe biologice sau chimice
destinate cercetării

Art. 61. -

(1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import:

a) animalele special pregătite pentru folosirea în laboratoare;

b) substanțele biologice sau chimice stabilite de autoritățile competente care sunt importate exclusiv pentru scopuri necomerciale.

(2) Scutirea prevăzută la alin. (1) este limitată la animalele și substanțele biologice sau chimice care sunt destinate pentru:

a) instituțiile publice, serviciile publice ori de utilitate publică care au ca activitate principală învățământul sau cercetarea științifică ori serviciile publice descentralizate ale acestora care au ca activitate principală învățământul sau cercetarea științifică;

b) instituțiile private care au ca activitate principală activitatea de învățământ și cercetare științifică și care sunt desemnate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului să primească asemenea bunuri în regim de scutire.

(3) Scutirea prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi acordată doar substanțelor biologice sau chimice în cazul cărora în țară nu se obțin produse echivalente și care, datorită specificității sau gradului de puritate, sunt exclusiv sau în principal destinate cercetării științifice.

Produsele echivalente sunt acelea care se încadrează la aceeași subpoziție din nomenclatura Tarifului vamal de import al României, prezintă aceeași calitate comercială și au aceleași caracteristici tehnice.

SECȚIUNEA a 14-a Substanțe terapeutice de origine umană și reactivi pentru
determinarea grupelor sanguine și a tipurilor de țesuturi

Art. 62. -

(1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispozițiilor art. 63, următoarele:

a) substanțe terapeutice de origine umană;

b) reactivi pentru determinarea grupelor sanguine;

c) reactivi pentru determinarea tipurilor de țesuturi.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin termenii de mai jos se înțelege:

a) substanțe terapeutice de origine umană - sânge uman și derivatele sale (sânge uman total, plasmă umană uscată, albumină umană și soluții de fixare a proteinelor plasmatice umane, imunoglobulină umană și fibrinogenă umană);

b) reactivi pentru determinarea grupelor sanguine - toți reactivii de origine umană, animală, vegetală sau de altă natură/origine, folosiți pentru determinarea grupelor sanguine și pentru depistarea incompatibilității de sânge;

c) reactivi pentru determinarea tipurilor de țesuturi - toți reactivii de origine umană, animală, vegetală sau de altă natură/origine, folosiți pentru determinarea tipurilor de țesut uman.

Art. 63. -

Scutirea de la plata drepturilor de import se aplică exclusiv produselor care:

a) sunt destinate instituțiilor sau laboratoarelor aprobate de Ministerul Sănătății, în vederea folosirii lor numai în scopuri medicale sau științifice, necomerciale;

b) sunt însoțite de un certificat de conformitate emis de un organism abilitat stabilit de Ministerul Sănătății în acest scop în țara terță de proveniență;

c) sunt conținute în containere ce poartă o etichetă specială de identificare a lor.

Art. 64. -

Scutirea se va aplica și pentru ambalajele speciale indispensabile transportului substanțelor terapeutice de origine umană sau reactivilor pentru determinarea grupelor sanguine și a tipurilor de țesuturi, precum și solvenților și accesoriilor necesare pentru utilizare, care sunt incluse în ambalaje.

SECȚIUNEA a 15-a Instrumente și aparate destinate cercetării medicale, stabilirii de
diagnostice medicale sau pentru realizarea tratamentului medical

Art. 65. -

(1) Instrumentele și aparatele destinate pentru cercetare medicală, stabilirea de diagnostice medicale sau pentru realizarea tratamentului medical, care sunt donate de către o organizație caritabilă sau filantropică ori de către o persoană privată unei autorități, unui spital sau unei instituții de cercetare medicală desemnate de Ministerul Sănătății să primească astfel de bunuri în scutire ori care sunt achiziționate de asemenea autorități din domeniul sănătății, de spitale sau de instituții de cercetare medicală, în întregime din fonduri primite de la o organizație caritabilă sau din contribuții voluntare, sunt scutite de la plata drepturilor de import în următoarele condiții:

a) donația instrumentelor sau aparatelor în cauză să nu fie însoțită de nici un fel de obligație de plată;

b) donatorul să nu fie în nici un fel legat de producătorul instrumentului sau aparatului pentru care este solicitată scutirea.

(2) Scutirea se va aplica de asemenea, în aceleași condiții, pentru:

a) piese de schimb, componente sau accesorii specifice destinate instrumentelor și aparatelor menționate la alin. (1), importate în același timp cu aceste instrumente sau aparate;

b) piese de schimb, componente sau accesorii specifice destinate instrumentelor și aparatelor menționate la alin. (1), importate ulterior, cu condiția ca acestea să poată fi identificate ca fiind destinate instrumentelor și aparatelor anterior admise în scutire de la plata drepturilor de import;

c) dispozitive care se folosesc pentru întreținerea, verificarea, calibrarea sau repararea instrumentelor ori aparatelor menționate la alin. (1), cu condiția ca aceste dispozitive să fie importate în același timp cu aceste instrumente sau aparate;

d) dispozitive care se folosesc pentru întreținerea, verificarea, calibrarea sau repararea instrumentelor ori aparatelor menționate la alin. (1), importate ulterior, cu condiția ca acestea să poată fi identificate ca fiind necesare pentru instrumentele și aparatele admise anterior în scutire de la plata drepturilor de import.

Art. 66. -

Pentru realizarea scopurilor art. 65, prevederile art. 55-57 se vor aplica în mod corespunzător.

SECȚIUNEA a 16-a Substanțe de referință pentru controlul calității medicamentelor

Art. 67. -

Coletele/containerele care conțin mostre de substanțe de referință aprobate de Organizația Mondială a Sănătății pentru controlul calității materialelor utilizate în fabricarea de medicamente și care sunt trimise unor destinatari agreați de către Ministerul Sănătății din România să primească asemenea colete/containere fără taxe sunt scutite de la plata drepturilor de import.

SECȚIUNEA a 17-a Produse farmaceutice utilizate cu ocazia manifestărilor
sportive internaționale

Art. 68. -

Sunt scutite de la plata drepturilor de import produsele farmaceutice pentru uz medical uman sau veterinar destinate a fi folosite de persoanele sau de animalele provenite din țări terțe, pentru participare la manifestările sportive internaționale organizate pe teritoriul României, în limitele necesare pentru acoperirea necesităților pe durata sejurului pe teritoriul României, acceptate de autoritatea vamală.

SECȚIUNEA a 18-a Bunuri destinate organizațiilor caritabile și filantropice;
bunuri destinate persoanelor nevăzătoare și altor persoane cu handicap

1. Dispoziții generale

Art. 69. - Modificări (1)

(1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, atât timp cât nu dau ocazia unor abuzuri sau distorsiuni majore ale concurenței, sub rezerva dispozițiilor art. 71 și 72:

a) bunurile de primă necesitate importate de organizațiile de stat sau de alte organizații cu caracter caritabil sau filantropic desemnate de Ministerul Finanțelor Publice, cu scopul de a fi distribuite gratuit persoanelor nevoiașe; Referințe (1)

b) bunurile de orice natură trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizație stabilită în afara României și fără scop comercial din partea expeditorului, către organizații de stat sau alte organizații cu caracter caritabil sau filantropic desemnate de Ministerul Finanțelor Publice, în vederea creșterii fondurilor colectate în cursul manifestărilor caritabile ocazionale, organizate în beneficiul persoanelor nevoiașe; Referințe (1)

c) echipamentele și materialele de birou trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizație stabilită în afara României și fără scop comercial din partea expeditorului, către organizații cu caracter caritabil sau filantropic desemnate de Ministerul Finanțelor Publice, în vederea utilizării exclusiv pentru nevoile lor de funcționare și realizare a obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmăresc. Referințe (1)

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) se înțelege prin bunuri de primă necesitate bunuri indispensabile satisfacerii nevoilor imediate ale persoanelor, cum ar fi produsele alimentare, medicamentele, îmbrăcămintea și lenjeria de pat.

Art. 70. -

Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru:

a) produse alcoolice;

b) tutun sau produse din tutun;

c) cafea și ceai;

d) autovehicule, altele decât ambulanțe.

Art. 71. -

Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă decât organizațiilor a căror evidență contabilă permite autorităților competente să controleze acțiunile lor și care oferă toate garanțiile considerate necesare.

Art. 72. -

(1) Organizațiile care beneficiază de scutire de la plata drepturilor de import nu pot să împrumute, să dea în locație sau să cesioneze bunurile, echipamentele și materialele menționate la art. 69 în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. a) și b), fără ca autoritățile vamale să fie informate în prealabil.

(2) În caz de împrumut, locație sau cesiune către o organizație îndreptățită să beneficieze de scutire în baza art. 69-71, scutirea va continua să se aplice cu condiția ca organizația să utilizeze bunurile, echipamentele și materialele pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea împrumutului, locațiunii sau cesiunii în alte situații decât cele menționate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinației, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul importului.

Art. 73. -

(1) Organizațiile menționate la art. 69, care nu mai îndeplinesc condițiile care le dau dreptul la scutire sau care intenționează să folosească bunurile, echipamentele și materialele scutite în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 69, sunt obligate să informeze autoritățile vamale.

(2) Bunurile, echipamentele și materialele utilizate de organizațiile care au încetat să îndeplinească condițiile care le dau dreptul la scutire sunt supuse drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data la care condițiile încetează a fi îndeplinite și la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul importului.

(3) Utilizarea bunurilor, echipamentelor și materialelor de către organizațiile care beneficiază de scutire, în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 69, atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinației, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul importului.

2. Pentru persoanele cu handicap

2.1. Bunuri destinate persoanelor nevăzătoare

Art. 74. -

Bunurile special destinate pentru pregătirea educațională, științifică sau culturală a persoanelor nevăzătoare, prevăzute în anexa nr. 3, sunt scutite de la plata drepturilor de import.

Art. 75. -

(1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import bunurile prevăzute în anexa nr. 4, special destinate pentru pregătirea educațională, științifică sau culturală a persoanelor nevăzătoare, care sunt importate:

a) de persoane nevăzătoare pentru uz personal;

b) de instituții sau organizații care se ocupă cu educația persoanelor nevăzătoare sau cu asistența acestora, desemnate de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap pentru primirea acestor bunuri în regim de scutire.

(2) Scutirea menționată la alin. (1) se aplică și pieselor de schimb, componentelor sau accesoriilor specifice bunurilor menționate la alin. (1), precum și instrumentelor folosite pentru întreținerea, controlul, calibrarea sau repararea acestor bunuri, cu condiția ca aceste piese de schimb, componente, accesorii sau instrumente să fie importate în același timp cu bunurile menționate ori, în cazul în care acestea sunt importate ulterior, să se poată dovedi că sunt destinate bunurilor anterior admise în scutire sau că sunt îndreptățite să beneficieze de scutire la momentul importului.

2.2. Bunuri destinate altor persoane cu handicap

Art. 76. -

(1) Sunt admise în scutire de la plata drepturilor de import bunurile special destinate pentru pregătirea educațională, angajarea sau adaptarea socială a persoanelor cu handicap fizic sau mental, altele decât persoanele nevăzătoare, dacă acestea sunt importate: Modificări (1)

a) de persoane cu handicap în nume propriu, pentru uzul personal;

b) de instituții sau organizații care au ca activitate principală educația persoanelor cu handicap sau asistența acestor persoane, desemnate de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap pentru primirea acestor bunuri în scutire.

(2) Scutirea menționată la alin. (1) se aplică și pieselor de schimb, componentelor sau accesoriilor specifice bunurilor prevăzute la alin. (1), precum și instrumentelor folosite pentru întreținerea, controlul, calibrarea sau repararea acestor bunuri menționate, cu condiția ca aceste piese de schimb, componente, accesorii sau instrumente să fie importate în același timp cu bunurile menționate ori, în cazul în care acestea sunt importate ulterior, să se poată dovedi că sunt destinate bunurilor anterior admise în scutire sau că sunt îndreptățite să beneficieze de scutire la momentul importului.

Art. 77. -

În situația în care scutirea de la plata drepturilor de import a unor astfel de bunuri este în detrimentul intereselor industriei în sectorul de producție în cauză, Ministerul Economiei și Comerțului, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, poate decide, prin derogare de la art. 76, să excludă anumite bunuri de la scutire.

2.3. Dispoziții comune

Art. 78. -

Acordarea directă a scutirii pentru bunurile destinate uzului personal al persoanelor nevăzătoare sau al altor categorii de persoane cu handicap, care este prevăzută la art. 75 alin. (1) lit. a) și art. 76 alin. (1) lit. a), este condiționată de posibilitatea pe care o au aceste persoane, potrivit dispozițiilor legale în vigoare în România, de a face dovada statutului lor de persoană cu handicap îndreptățită să beneficieze de scutire.

Art. 79. -

(1) Bunurile importate în scutire de la plata drepturilor de import de către persoanele menționate la art. 75 și art. 76 alin. (1) nu pot face obiectul unui împrumut, unei locațiuni sau cesiuni cu titlu oneros ori cu titlu gratuit fără ca autoritățile vamale să fie în prealabil informate.

(2) În caz de împrumut, locațiune sau cesiune către o persoană, instituție sau organizație îndreptățită să beneficieze de scutire în baza art. 75 și 76, scutirea va continua să se aplice pentru cel ce utilizează bunul, dacă îl folosește pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea împrumutului, locațiunii sau cesiunii în alte situații decât cele menționate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinației, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul importului.

Art. 80. -

(1) Bunurile importate de instituțiile sau organizațiile îndreptățite să beneficieze de scutire în condițiile art. 75 și 76 pot fi împrumutate, date în locație sau cesionate de către aceste instituții ori organizații persoanelor nevăzătoare sau altor persoane cu handicap de care se ocupă, fără plata drepturilor de import corespunzătoare, în condițiile în care acestea nu sunt utilizate pentru o activitate comercială.

(2) Împrumutul, locațiunea sau cesiunea în alte condiții decât cele prevăzute la alin. (1) nu pot fi efectuate fără ca autoritățile vamale să fie în prealabil informate. În caz de împrumut, locațiune sau cesiune către o instituție sau organizație îndreptățită să beneficieze de scutire în baza art. 75 și art. 76 alin. (1), scutirea va continua să se aplice dacă bunurile sunt utilizate pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea împrumutului, locațiunii sau cesiunii în alte situații decât cele menționate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinației, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul importului.

Art. 81. -

(1) Instituțiile sau organizațiile menționate la art. 75 și 76, care nu mai îndeplinesc condițiile care le dau dreptul la scutire sau care folosesc bunurile scutite în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 80, sunt obligate să informeze autoritățile vamale.

(2) Bunurile utilizate de instituțiile sau organizațiile care nu mai îndeplinesc condițiile care le dau dreptul la scutire sunt supuse drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data la care condițiile încetează a fi îndeplinite și la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul importului.

(3) Utilizarea bunurilor de către instituțiile sau organizațiile care beneficiază de scutire, în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 75 și 76, atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinației, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul importului.

3. Pentru victimele unor dezastre

Art. 82. -

(1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva art. 83-88, bunurile importate de către instituții publice, alte organizații cu caracter caritabil sau filantropic desemnate de Ministerul Finanțelor Publice, în vederea: Modificări (1), Referințe (1)

a) distribuirii gratuite către victimele dezastrelor care afectează teritoriul României; sau

b) punerii, cu titlu gratuit, la dispoziția victimelor catastrofelor, rămânând în proprietatea organizațiilor în cauză.

(2) De asemenea, sunt scutite de la plata drepturilor de import, în aceleași condiții, bunurile importate destinate pentru folosința unităților de intervenție, în vederea acoperirii necesităților lor pe perioada de intervenție.

Art. 83. -

Nu sunt scutite de la plata drepturilor de import materialele și echipamentul destinate pentru reconstrucția zonelor sinistrate.

Art. 84. -

Acordarea scutirii se face prin hotărâre a Guvernului, adoptată în procedură de urgență, hotărâre care va stabili modalitățile și condițiile aplicării scutirii.

Art. 85. -

Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă decât instituțiilor publice și organizațiilor a căror evidență contabilă permite autorităților competente să controleze acțiunile lor și care oferă toate garanțiile considerate necesare.

Art. 86. -

(1) Instituțiile publice și organizațiile care beneficiază de scutire de la plata drepturilor de import nu pot să împrumute, să dea în locație sau să cesioneze bunurile menționate la art. 82 alin. (1) în alte scopuri decât cele prevăzute în respectivul alineat, fără ca autoritățile vamale să fie informate în prealabil.

(2) În caz de împrumut, locațiune sau cesiune către o instituție publică sau organizație îndreptățită să beneficieze de scutire în baza art. 82, scutirea va continua să se aplice dacă bunurile sunt utilizate pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea împrumutului, locațiunii sau cesiunii în alte situații decât cele menționate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinației, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul importului.

Art. 87. -

(1) Bunurile menționate la art. 82 alin. (1) lit. b), după ce au încetat să fie folosite de către victimele dezastrelor, nu pot fi împrumutate, date în locație sau cesionate fără înștiințarea prealabilă a autorităților vamale.

(2) În caz de împrumut, locațiune sau cesiune către o organizație îndreptățită să beneficieze de scutire în baza art. 82 sau a art. 69 alin. (1) lit. a), scutirea va continua să se aplice dacă bunurile sunt utilizate pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea împrumutului, locațiunii sau cesiunii în alte situații decât cele menționate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinației, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul importului.

Art. 88. -

(1) Instituțiile publice sau organizațiile menționate la art. 82, care nu mai îndeplinesc condițiile care le dau dreptul la scutire sau care intenționează să folosească bunurile scutite în alte scopuri decât cele prevăzute de acel articol, sunt obligate să informeze autoritățile vamale.

(2) În caz de împrumut, locațiune sau cesiune către o instituție publică sau o organizație îndreptățită să beneficieze de scutire în baza art. 82 sau a art. 69 alin. (1) lit. a), scutirea va continua să se aplice dacă bunurile sunt utilizate pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea împrumutului, locațiunii sau cesiunii în alte situații decât cele menționate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinației, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul importului.

(3) Utilizarea bunurilor de către instituțiile publice sau organizațiile care beneficiază de scutire, în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 82, atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinației, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul importului.

SECȚIUNEA a 19-a Premii și decorații onorifice

Art. 89. -

(1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import următoarele bunuri, care nu au o destinație cu caracter comercial:

a) decorațiile acordate de către guvernele unor țări terțe unor persoane a căror reședință normală este pe teritoriul României;

b) cupele, medaliile și alte articole similare, cu caracter preponderent simbolic, care au fost acordate într-o țară terță unor persoane care își au reședința normală pe teritoriul României, drept recompensă adusă activității lor în domenii cum ar fi artă, știință, sport sau servicii publice ori ca recunoaștere a unui merit la un eveniment anume, și care sunt importate în România de către aceste persoane în nume propriu;

c) cupele, medaliile și alte articole similare, cu caracter preponderent simbolic, care sunt oferite fără obligații de plată de autorități sau persoane stabilite într-o țară terță, care să fie acordate pe teritoriul României pentru aceleași scopuri ca cele menționate la lit. b);

d) premiile, trofeele și suvenirurile cu caracter preponderent simbolic și cu o valoare neglijabilă, destinate a fi distribuite gratuit, cu ocazia conferințelor de afaceri sau evenimentelor internaționale similare, unor persoane care au reședința normală în alte țări. Natura lor, valoarea unitară sau alte caracteristici trebuie să indice că nu au fost importate în scopuri comerciale.

(2) Scutirea menționată la alin. (1) se acordă cu condiția ca la import să se prezinte o dovadă privind dobândirea unor astfel de premii și decorații onorifice.

SECȚIUNEA a 20-a Cadouri primite în contextul unor relații internaționale

Art. 90. -

Prin derogare de la prevederile art. 45-49 și ale art. 91 și 92, sunt scutite de la plata drepturilor de import bunurile:

a) importate pe teritoriul României de către persoane care au efectuat o vizită oficială într-o țară terță și primite cu această ocazie ca daruri de la autoritățile gazdă;

b) importate pe teritoriul României de către persoane care vin să efectueze o vizită oficială în România și care intenționează să le ofere cu această ocazie ca daruri autorităților gazdă;

c) trimise ca daruri în semn de prietenie sau bunăvoință de către o autoritate oficială, colectivitate publică sau un grup care exercită activități de interes public, care sunt stabilite într-o țară terță, către o autoritate oficială, colectivitate publică sau un grup care exercită activități de interes public, care sunt stabilite pe teritoriul României și desemnate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor Publice să primească asemenea bunuri în regim de scutire.

Art. 91. -

Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru produse alcoolice, tutun și produse din tutun.

Art. 92. -

Scutirea de la plata drepturilor de import se acordă doar atunci când:

a) bunurile sunt destinate ca daruri ce sunt oferite în mod ocazional;

b) bunurile, prin natura, valoarea și cantitatea lor, nu au un caracter comercial;

c) bunurile nu sunt folosite în scopuri comerciale.

SECȚIUNEA a 21-a Bunuri destinate monarhilor sau șefilor de stat

Art. 93. -

(1) În cadrul limitelor și condițiilor stabilite de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor Publice, sunt scutite de la plata drepturilor de import următoarele bunuri:

a) donații oferite monarhilor și șefilor de stat;

b) bunuri pentru folosința sau consumul monarhilor și șefilor de stat din țări terțe sau persoanelor oficiale care îi reprezintă în timpul șederii lor oficiale pe teritoriul României.

Acordarea scutirii pentru bunurile prevăzute la lit. a) și b) poate fi condiționată de către statul român de principiul reciprocității.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică, de asemenea, persoanelor care se bucură de prerogative similare la nivel internațional cu acelea de care se bucură monarhii și șefii de stat.

SECȚIUNEA a 22-a Bunuri importate în scopuri de promovare comercială

1. Mostre de bunuri fără valoare comercială

Art. 94. -

(1) Fără a se încălca prevederile art. 98 alin. (1) lit. a), mostrele de bunuri fără valoare comercială și care pot fi folosite doar pentru a solicita comenzi pentru bunurile de tipul pe care îl reprezintă, cu scopul ca acestea să fie importate pe teritoriul României, sunt scutite de la plata drepturilor de import.

(2) Autoritățile vamale pot solicita ca anumite mostre de bunuri, pentru a beneficia de scutire, să fie făcute neutilizabile prin rupere, perforare sau marcare clară care nu poate fi ștearsă, cu condiția ca astfel de operații să nu distrugă caracterul de mostră.

(3) În sensul alin. (1), prin mostre de bunuri se înțelege orice articol reprezentând un tip de bun al cărui mod de prezentare și cantitate, pentru bunuri de același fel sau calitate, îl face de nefolosit pentru orice alt scop decât acela de a da comenzi.

2. Materiale publicitare

Art. 95. -

Cu respectarea prevederilor art. 96, materialele publicitare, cum ar fi cataloage, liste de prețuri, indicații de utilizare sau broșuri, sunt scutite de la plata drepturilor de import cu condiția ca acestea să se refere la bunuri pentru vânzare sau de închiriat, la servicii de transport, asigurări comerciale, servicii bancare, precum și cele din domeniul tehnologiei informației, de tipul hardware și software oferite de către o persoană stabilită în afara teritoriului român.

Art. 96. -

Scutirea de la plata drepturilor de import menționată la art. 95 se acordă doar materialelor publicitare care îndeplinesc următoarele condiții:

a) afișează în mod clar denumirea societății care produce, vinde sau închiriază bunurile ori care prestează serviciile la care se referă materialele publicitare;

b) fiecare expediere trebuie să conțină nu mai mult de un document sau un exemplar al fiecărui document dacă acesta este alcătuit din mai multe documente.

Expedierile ce conțin mai multe copii ale aceluiași document beneficiază de scutire cu condiția ca greutatea totală brută a copiilor să nu depășească 1 kg;

c) nu pot face obiectul unor expedieri grupate ale aceluiași expeditor către același destinatar.

Art. 97. -

Sunt scutite de la plata drepturilor de import materialele cu caracter publicitar care sunt destinate exclusiv reclamei și care nu au valoare comercială, trimise fără nici o obligație de plată de către furnizor clienților săi.

3. Produse utilizate sau consumate la târguri comerciale sau la evenimente similare

Art. 98. -

(1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, cu respectarea prevederilor art. 99-102, următoarele bunuri:

a) mici mostre reprezentative de bunuri fabricate în afara teritoriului român, destinate pentru târguri comerciale sau evenimente similare;

b) bunuri importate doar cu scopul de a face obiectul unor demonstrații sau de a fi utilizate în cadrul unor demonstrații pentru mașinile și aparatele fabricate în afara României și prezentate la târguri comerciale sau evenimente similare;

c) materiale variate de o valoare mică, cum ar fi vopseluri, lacuri, tapete etc., folosite în construirea, mobilarea și decorarea standurilor, temporar ocupate de către reprezentanțele țărilor terțe la un târg comercial sau la un eveniment similar, care sunt distruse prin folosire;

d) materiale editate, cataloage, prospecte, liste de prețuri, afișe pentru reclamă, calendare, ilustrate sau neilustrate, fotografii neînrămate și alte articole furnizate, fără nici o obligație de plată, cu scopul de a face reclamă bunurilor fabricate în afara teritoriului român și prezentate la târguri comerciale sau evenimente similare.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin târg comercial sau eveniment similar se înțelege:

a) expoziții, târguri, saloane și evenimente similare legate de comerț, industrie, agricultură sau meșteșugărit;

b) expoziții și evenimente ținute în principal pentru motive caritabile;

c) expoziții sau evenimente ținute în principal în scopuri științifice, tehnice, meșteșugărești, artistice, educaționale, culturale, sportive, religioase, de cult, sindicale, turistice sau în scop de promovare a cooperării internaționale;

d) întâlniri ale reprezentanților organizațiilor sau organismelor internaționale;

e) ceremonii și manifestări cu caracter oficial sau comemorativ.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru expozițiile organizate în scopuri private în magazine sau clădiri comerciale cu scopul de a vinde bunuri din țări terțe.

Art. 99. -

Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 98 alin. (1) se va limita la mostrele care:

a) sunt importate fără nici o obligație de plată sau sunt obținute din bunuri importate vrac cu prilejul demonstrațiilor organizate în cadrul târgurilor comerciale;

b) sunt destinate exclusiv distribuirii gratuite, cu ocazia expoziției, în scopul utilizării sau consumării de către persoanele cărora le-au fost distribuite;

c) sunt identificate ca mostre publicitare de o valoare unitară redusă;

d) nu sunt susceptibile a fi comercializate și sunt ambalate, acolo unde este cazul, în așa fel încât cantitatea oferită să fie mai mică decât cea mai mică cantitate care este vândută pe piață;

e) în cazul alimentelor și băuturilor neambalate, în condițiile prevăzute la lit. d), sunt consumate pe loc, cu ocazia manifestării respective;

f) în valoarea și cantitatea lor totală, sunt potrivite pentru natura expoziției, numărul vizitatorilor și importanța participării expozanților.

Art. 100. -

Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. b) se va limita la bunurile care:

a) sunt consumate sau distruse la locul expoziției; și

b) în valoarea și cantitatea lor totală, sunt potrivite pentru natura expoziției, numărul vizitatorilor și importanța participării expozanților.

Art. 101. -

Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. d) se va limita la materialele editate și articolele pentru reclamă care:

a) sunt destinate în mod exclusiv să fie distribuite gratuit publicului în locul în care expoziția este ținută;

b) în valoarea și cantitatea lor totală, sunt potrivite pentru natura expoziției, numărul vizitatorilor și importanța participării expozanților.

Art. 102. -

Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. a) și b) nu va fi acordată pentru:

a) produse alcoolice;

b) tutun și produse din tutun;

c) combustibili, indiferent dacă sunt solizi, lichizi sau gazoși.

SECȚIUNEA a 23-a Bunuri importate în scopul de a fi analizate, examinate sau testate

Art. 103. -

Cu respectarea prevederilor art. 104-109, bunurile destinate a fi supuse examinării, analizei și testării pentru determinarea compoziției, calității lor sau a altor caracteristici tehnice în scopuri de informare sau cercetare industrială ori comercială sunt scutite de la plata drepturilor de import.

Art. 104. -

Fără a încălca prevederile art. 107, scutirea prevăzută la art. 103 se acordă doar cu condiția ca bunurile ce trebuie analizate, examinate sau testate să fie complet utilizate ori distruse în cursul analizării, examinării sau testării.

Art. 105. -

Bunurile care servesc analizei, examinării sau testării, care ele în sine constituie operațiuni de promovare comercială, nu beneficiază de scutire de la plata drepturilor de import.

Art. 106. -

Scutirea se va acorda doar pentru cantitățile de bunuri strict necesare pentru scopurile pentru care au fost importate. Aceste cantități vor fi, în fiecare caz, determinate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, ținând cont de scopul menționat.

Art. 107. -

(1) Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 103 cuprinde bunurile care nu sunt în întregime utilizate sau distruse în timpul analizei, examinării sau testării, cu condiția ca produsele care rămân, sub supravegherea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și cu acordul acestuia:

a) să fie complet distruse sau făcute fără valoare comercială, la încheierea analizării, examinării ori testării; sau

b) să fie predate statului, fără să cauzeze acestuia nici un fel de cheltuială, acolo unde este posibil, în baza legislației naționale; sau

c) în situații pe deplin justificate, să fie exportate în afara teritoriului român.

(2) Prin produse care rămân se înțelege produse care rezultă din analiză, examinare sau testare ori bunuri care nu au fost folosite efectiv.

Art. 108. -

Produsele care rămân la sfârșitul analizelor, examinărilor sau testărilor la care se face referire la art. 103 și care nu respectă prevederile art. 107 alin. (1) sunt supuse drepturilor de import, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data încheierii analizelor, examinărilor sau testărilor, în funcție de tipul bunurilor și valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul importului.

Cu acordul și sub supravegherea autorităților vamale, partea interesată poate să transforme produsele rămase în deșeuri sau rebuturi. În acest caz, taxele datorate vor fi cele aplicabile unor astfel de deșeuri sau rebuturi, la momentul transformării.

Art. 109. -

Perioada în cadrul căreia analizele, examinările sau testările trebuie efectuate și formalitățile ce trebuie încheiate pentru a se asigura utilizarea bunurilor în scopurile prevăzute vor fi stabilite de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, cu avizul autorităților vamale.

SECȚIUNEA a 24-a Bunuri trimise organizațiilor de protecție a drepturilor de autor
ori a drepturilor de proprietate industrială sau comercială

Art. 110. -

Mărcile, desenele, modelele ori dosarele depuse în legătură cu acestea, dosarele depuse pentru eliberarea brevetelor de invenție sau altele asemenea, destinate organizațiilor pentru protecția dreptului de autor ori a dreptului de proprietate industrială ori comercială, sunt scutite de la plata drepturilor de import.

SECȚIUNEA a 25-a Materiale de informare turistică

Art. 111. -

Fără a încălca prevederile art. 50-58, sunt scutite de la plata drepturilor de import următoarele bunuri:

a) documentația (pliante, broșuri, cărți, reviste, ghiduri, afișe înrămate sau neînrămate, fotografii normale sau mărite, neînrămate, cărți ilustrate sau neilustrate, panouri rotative de reclamă și calendare ilustrate) destinată a fi distribuită gratuit cu scopul principal de a încuraja publicul să viziteze țări străine și să participe la întâlniri sau evenimente culturale, turistice, sportive, religioase ori profesionale, cu condiția ca asemenea materiale să nu conțină mai mult de 25% reclamă comercială privată, cu excepția reclamelor comerciale private pentru firme românești și cu scop evident de promovare turistică;

b) listele și anuarele hotelurilor străine, publicate de către agențiile oficiale de turism sau sub auspiciile lor, și orarele pentru serviciile de transport străine, care se distribuie gratuit și care nu conțin mai mult de 25% reclamă comercială privată, cu excepția reclamelor comerciale private pentru firme românești;

c) materialul de referință furnizat reprezentanților acreditați sau corespondenților numiți de către agențiile oficiale de turism naționale, care nu este destinat pentru distribuție, precum: anuare, liste de telefon sau numere de fax, liste hoteliere, cataloagele târgurilor, eșantioanele bunurilor de artizanat având o valoare neglijabilă și materiale privind muzee, universități sau alte instituții similare.

SECȚIUNEA a 26-a Diverse bunuri

Art. 112. -

Sunt scutite de la plata drepturilor de import următoarele bunuri:

a) documentele trimise fără taxe serviciilor publice ale României;

b) publicațiile guvernelor străine și publicațiile organismelor oficiale internaționale destinate pentru distribuire gratuită;

c) buletine de vot pentru alegeri organizate de organisme stabilite în țări terțe;

d) obiecte destinate să servească ca dovezi sau în scopuri similare instanțelor judecătorești sau altor agenții oficiale ale României;

e) specimene de semnături și circulare privind semnăturile trimise ca parte a schimburilor de informații între serviciile publice sau instituțiile de credit;

f) materiale oficiale editate, trimise Băncii Naționale a României;

g) rapoarte, declarații, note, prospecte, formulare de cerere și alte documente întocmite de către societăți având sediul într-o țară terță și destinate titularilor sau deținătorilor titlurilor emise de aceste societăți;

h) mijloace de înregistrare (cartele perforate, înregistrări sonore, microfilme etc.) folosite pentru transmiterea informațiilor trimise fără plată destinatarilor atât timp cât admiterea lor în scutire nu dă naștere unor abuzuri sau unor distorsiuni majore ale concurenței;

i) dosare, arhive, formulare sau alte documente de folosit la întâlniri, ședințe, conferințe sau congrese internaționale și rapoartele asupra unor astfel de adunări;

j) planuri, schițe tehnice, desene, descrieri sau alte documente similare importate în vederea obținerii ori întocmirii comenzilor în țări terțe sau a participării la o competiție ținută pe teritoriul României;

k) documente ce vor fi folosite la examinările ținute pe teritoriul României de către instituții stabilite în țări terțe;

l) formulare folosite ca documente oficiale în traficul internațional de vehicule sau bunuri, în cadrul convențiilor internaționale;

m) formulare, etichete, bilete și documente similare trimise de transportatori sau de către întreprinzători din industria hotelieră dintr-o țară terță către agențiile de turism stabilite pe teritoriul României;

n) formulare, facturi de transport, conosamente, scrisori de trăsură și alte documente comerciale sau documente de birou care au fost folosite;

o) formulare oficiale emise de autoritățile unor țări terțe sau de către autorități internaționale și materiale editate în conformitate cu standardele internaționale, trimise pentru distribuție de către asociații din țări terțe către asociațiile corespunzătoare stabilite pe teritoriul României;

p) fotografii, diapozitive și clișee pentru fotografii cu sau fără titlu, trimise agențiilor de presă sau editurilor de ziare ori reviste;

q) timbre fiscale sau altele similare ce dovedesc plata taxelor în țări terțe.

SECȚIUNEA a 27-a Materiale auxiliare folosite pentru stivuirea și protecția
bunurilor în timpul transportului

Art. 113. -

Materialele diverse, cum ar fi frânghii, paie, textile, hârtie și carton, lemn sau plastic, ce sunt folosite pentru stivuirea și protecția, inclusiv protecția termică, a bunurilor în timpul transportului lor dintr-o țară terță pe teritoriul României, ce nu sunt în mod normal reutilizabile, sunt scutite de la plata drepturilor de import.

SECȚIUNEA a 28-a Îngrășăminte, nutrețuri și alimente pentru hrana animalelor
în timpul transportului lor

Art. 114. -

Îngrășămintele, nutrețurile și alimentele de orice fel încărcate în mijloacele de transport folosite pentru expedierea animalelor dintr-o țară terță pe teritoriul României, în scopul hrănirii animalelor în cauză în timpul călătoriei, sunt scutite de la plata drepturilor de import.

SECȚIUNEA a 29-a Combustibili și lubrifianți existenți în rezervorul autovehiculelor
și în containere speciale

Art. 115. -

(1) Cu respectarea prevederilor art. 116-118, sunt scutite de la plata drepturilor de import următoarele:

a) combustibilul conținut în rezervoarele standard ale autovehiculelor pentru turism, autovehiculelor utilitare și motocicletelor ce intră pe teritoriul României;

b) combustibilul conținut în rezervoarele standard ale containerelor ce intră pe teritoriul României;

c) combustibilul conținut în rezervoarele portabile transportate de către autovehicule private și motociclete, de maximum 10 litri/autovehicul, și fără a aduce un prejudiciu prevederilor naționale privind deținerea și transportul de combustibil.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin termenii de mai jos se înțelege:

A. autovehicule utilitare - orice autovehicul rutier, inclusiv tractoare cu sau fără remorci, care prin modalitatea lor de construcție și dotare sunt create pentru și sunt capabile să transporte, cu plată sau fără plată:

a) mai mult de 9 persoane, inclusiv șoferul;

b) mărfuri; și

c) orice autovehicule rutiere cu destinație specială, alta decât transportul propriu-zis;

B. autovehicule pentru turism - orice autovehicul care nu este cuprins în definiția de la lit. a);

C. rezervoare standard:

a) rezervoare fixate permanent de către producător tuturor autovehiculelor de același fel cu autovehiculul ce intră pe teritoriul României și a căror adaptare permanentă permite combustibilului să fie folosit direct, atât în scopul propulsiei, cât și pentru operarea, în timpul transportului, a sistemelor de înghețare sau a altor sisteme, acolo unde este cazul.

Rezervoarele de benzină adaptate autovehiculelor create pentru utilizarea directă a benzinei drept combustibil și rezervoarele adaptate altor sisteme cu care autovehiculele pot fi echipate vor fi, de asemenea, considerate a fi rezervoare standard;

b) rezervoare fixate permanent de către producător tuturor containerelor de același fel cu containerul care este introdus pe teritoriul României și a căror adaptare permanentă permite combustibilului să fie folosit direct pentru operarea, în timpul transportului, a sistemelor de înghețare și a altor sisteme cu care containerele speciale sunt echipate;

D. containere speciale - orice container adaptat cu aparate special produse pentru sistemele de înghețare, sistemele de aerisire, sistemele de izolare termică sau alte sisteme.

Art. 116. -

În ceea ce privește combustibilul conținut în rezervoarele standard ale autovehiculelor utilitare și containerelor speciale, Ministerul Finanțelor Publice poate limita aplicarea scutirii la 200 litri/autovehicul, pe container special, pe călătorie.

Art. 117. -

Ministerul Finanțelor Publice poate limita cantitatea combustibilului admis în scutire de la plata drepturilor de import, în cazul:

a) autovehiculelor utilitare angajate în transport internațional în zona lor de frontieră până la maximum 25 km, cu condiția ca călătoriile să fie făcute de persoane rezidente în zona de frontieră;

b) autovehiculelor pentru turism aparținând persoanelor rezidente în zona de frontieră menționate la art. 49 alin. (2).

Art. 118. -

Combustibilul scutit de la plata drepturilor de import în baza art. 115-117 nu poate fi folosit într-un alt autovehicul decât acela în care a fost importat și nici să fie mutat din acel autovehicul și depozitat, cu excepția perioadei de reparații necesare acelui autovehicul, și nici să fie transferat, indiferent de motiv, cu sau fără plată, de către persoana care beneficiază de scutire. Nerespectarea prevederilor alineatului precedent atrage plata drepturilor de import aferente produselor în cauză, taxele aplicabile fiind cele de la data la care s-a produs fapta, în funcție de tipul de bun și la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul importului.

Art. 119. -

Scutirea prevăzută la art. 115 se aplică de asemenea și lubrifianților existenți în autovehicule și necesari pentru operarea lor normală în timpul călătoriei în cauză.

SECȚIUNEA a 30-a Materiale pentru construcția, întreținerea și decorarea
monumentelor sau cimitirelor pentru victime de război

Art. 120. -

Bunurile de orice fel, importate de către organizații desemnate în acest scop de către Guvernul României, folosite pentru construcția, întreținerea sau decorarea cimitirelor sau cavourilor victimelor războiului și a monumentelor victimelor războiului din țări terțe, care sunt înmormântate pe teritoriul României, sunt scutite de la plata drepturilor de import.

SECȚIUNEA a 31-a Sicrie, urne funerare și articole funerare ornamentale

Art. 121. -

Sunt scutite de la plata drepturilor de import următoarele bunuri:

a) sicrie conținând corpuri și urne conținând cenușa persoanelor decedate, ca și florile, ghirlandele funerare și alte obiecte ornamentale obișnuite care le însoțesc;

b) flori, ghirlande și alte obiecte ornamentale aduse de persoane domiciliate în țări terțe ce participă la funerarii sau care vin să decoreze mormintele aflate pe teritoriul României, cu condiția ca aceste importuri, prin natura și cantitatea lor, să nu aibă scop comercial.

CAPITOLUL III Scutiri de la plata drepturilor de export

SECȚIUNEA 1 Scrisori și colete de valoare neglijabilă

Art. 122. -

Sunt scutite de la plata drepturilor de export scrisorile și coletele expediate la destinatar prin servicii poștale, care conțin bunuri a căror valoare totală nu depășește 10 euro.

SECȚIUNEA a 2-a Animale domestice exportate la transferul activităților agricole
din România către o țară terță

Art. 123. -

(1) Sunt scutite de la plata drepturilor de export animalele domestice ce formează șeptelul unui întreprinzător agricol care și-a încetat activitatea pe teritoriul României și își transferă activitățile într-o țară terță.

(2) Scutirea prevăzută la alin. (1) este limitată la un număr de animale potrivit cu natura și mărimea activității agricole în cauză.

SECȚIUNEA a 3-a Produse obținute de către producătorii agricoli pe proprietăți
situate în România

Art. 124. -

(1) Produsele agricole sau cele rezultate din creșterea animalelor domestice, obținute pe teritoriul României pe proprietăți învecinate unei țări terțe de către producătorii agricoli, în calitate de proprietari sau locatari, ce au activitatea principală într-o țară terță învecinată cu teritoriul României, pot fi exportate în limita capacității de producție a proprietarilor sau locatarilor, fără plata drepturilor de export.

(2) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1) produsele obținute de la animalele domestice trebuie să provină de la animale originare din țara terță în cauză sau să satisfacă cerințele pentru introducerea în acea țară.

Art. 125. -

Scutirea prevăzută la art. 124 alin. (1) va fi limitată la produsele care nu au suferit nici un tratament, altul decât acela care în mod obișnuit privește recolta sau producția lor.

Scutirea se acordă doar pentru produsele exportate în țara terță în cauză de către producătorul agricol sau în numele acestuia.

SECȚIUNEA a 4-a Semințe exportate de către producătorii agricoli pentru
a fi folosite pe proprietăți situate în țări terțe

Art. 126. -

Semințele destinate folosirii pe terenurile situate într-o țară terță, în imediata vecinătate a teritoriului român, și exploatate, în calitate de proprietari sau locatari, de către producătorii agricoli ce au activitatea principală în teritoriul român în imediata vecinătate a țării terțe în cauză pot fi exportate în limita capacității de producție a proprietarului sau locatarului, fără plata drepturilor de export.

Art. 127. -

Scutirea prevăzută la art. 126 va fi limitată la cantitățile de semințe necesare pentru folosirea pe proprietate. Scutirea va fi acordată pentru semințele exportate direct din teritoriul României de către producătorul agricol sau în numele acestuia.

SECȚIUNEA a 5-a Nutrețuri și alimente pentru hrana animalelor în
timpul transportului lor

Art. 128. -

Nutrețul și alimentele de orice fel ce sunt aduse la bordul mijloacelor de transport folosite pentru a transporta animalele din teritoriul României către o țară terță, în scopul hrănirii animalelor menționate în timpul călătoriei, sunt scutite de la plata drepturilor de export.

SECȚIUNEA a 6-a

Art. 129. - Modificări (1)

Categoriile de bunuri prevăzute la cap. II sunt scutite de la plata drepturilor de export în aceleași condiții cu cele prevăzute pentru import.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 130. -

(1) Prevederile cap. II se aplică atât bunurilor importate direct din țări terțe, cât și bunurilor importate care au fost supuse altei proceduri vamale.

(2) Cazurile în care scutirea de la plata drepturilor de import nu poate fi acordată pentru bunurile introduse pe teritoriul României, după ce ele au fost supuse altei proceduri vamale, vor fi determinate în conformitate cu procedura prevăzută în Codul vamal al României.

Art. 131. -

Autoritățile competente vor lua măsuri potrivite pentru a se asigura că bunurile introduse pe teritoriul României vor fi scutite de la plata drepturilor de import, cu condiția ca bunurile să fie folosite în scopurile pentru care au fost importate de către destinatar și să nu poată fi folosite în alte scopuri, fără ca drepturile de import să fie plătite, doar dacă asemenea utilizare alternativă este în conformitate cu condițiile prevăzute în această ordonanță.

Art. 132. -

În situația în care aceeași persoană îndeplinește simultan condițiile cerute pentru acordarea scutirii de la plata drepturilor de import sau de export în baza unor prevederi diferite ale prezentei ordonanțe, prevederile se vor aplica simultan.

Art. 133. -

Dacă prezenta ordonanță prevede că acordarea scutirii va face obiectul îndeplinirii anumitor condiții, persoana în cauză va furniza dovada că aceste condiții au fost îndeplinite.

Art. 134. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. 135. - Modificări (1)

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 28-31 și a art. 45-49, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

Art. 136. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă:

a) art. 5 lit. a) și b), art. 7 lit. e), f) și g) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 31 august 1993, aprobată cu modificări prin Legea nr. 102/1994, cu modificările și completările ulterioare;

b) pct. 1 lit. d), pct. 8, scutirea de la plata taxelor vamale acordată persoanelor care își stabilesc domiciliul definitiv în România, prevăzută la pct. 9, pct. 16 paragraful 2 din anexa nr. 6 la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare; Modificări (1)

c) art. 19 alin. (1) lit. d) și art. 38 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 se abrogă: Modificări (1)

a) art. 173 alin. (3) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. 70 alin. (7) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 18 iunie 2002;

c) art. 88-90 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare;

d) anexa nr. 6 la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
p. Ministrul economiei și comerțului,
Iulian Iancu,
secretar de stat

București, 22 august 2003.

Nr. 59.

ANEXA Nr. 1

A. Cărți, publicații și documente

Codul tarifar Descrierea
ex. 3705 20 00 -- Microfilme (microfilme care conțin: cărți, cărți ilustrate pentru copii și cărți de desenat sau de colorat, cărți și caiete de exerciții pentru școală, ziare și periodice, documente editate sau rapoarte cu caracter necomercial, și de ilustrate, pagini tipărite și probe reproduse pentru producția de cărți)
ex. 3705 90 00 -- Altele (filme care conțin cărți pentru producția de cărți)
4903 00 00 Albume sau cărți cu ilustrații și cărți de desenat sau colorat pentru copii
ex. 4905 99 00 --- Altele (hărți, hărți maritime, diagrame de interes în domeniul științific cum ar fi geologie, zoologie, botanică, mineralogie, paleontologie, arheologie, etnologie, meteorologie, climatologie și geofizică)
ex. 4906 00 00 - Planuri și desene de arhitectură, de inginerie și alte planuri și desene industriale, comerciale, topografice sau similare originale, executate manual; texte manuscrise; reproduceri fotografice pe hârtie sensibilizată și copii carbon obținute după planurile, desenele sau textele enumerate mai sus (planuri și desene de arhitectură sau industriale și reproduceri ale acestora)
ex. 4911 10 90 --- Altele (cataloage de cărți și publicații, reprezentând cărți și publicații oferite spre vânzare de către editori și vânzători de cărți stabiliți în afara teritoriului României; cataloage de film, înregistrări sau alte materiale vizuale și audio cu caracter educațional, științific sau cultural; afișe pentru promovarea turismului și publicații turistice, broșuri, ghiduri, orare, pamflete și publicații similare, ilustrate sau nu, inclusiv acelea publicate în domeniul privat, destinate să încurajeze publicul să călătorească în afara României, incluzând microcopii ale unor asemenea articole; materiale de informare bibliografică destinate a fi distribuite gratuit.)
ex. 4911 99 00 --- Altele (ilustrații izolate, pagini imprimate și probe reproduse pentru producția de cărți și microcopii ale unor asemenea articole1); microreproduceri de cărți, albume de pictură, cărți de desen sau de colorat pentru copii, cărți școlare de exerciții, caiete de exerciții, ziare și periodice, documente editate sau rapoarte cu caracter necomercial1); diagrame meteorologice și geofizice; publicații invitații pentru a face studii în afara teritoriului României și microreproduceri ale lor)
ex. 9023 00 80 -- Altele (hărți și diagrame în relief de interes în domeniul științific cum ar fi geologie, zoologie, botanică, mineralogie, paleontologie, arheologie, etnologie, meteorologie, climatologie și geofizică)

1) Scutirea nu se va aplica articolelor în care reclama/publicitatea acoperă mai mult de 25% din suprafață. În cazul publicațiilor și afișelor de promovare a turismului acest procentaj se aplică doar materialelor publicitare comerciale private.

B. Materiale vizuale și audio cu caracter educațional, științific sau cultural

Articolele menționate la lit. A din anexa nr. 2, produse de către Organizația Națiunilor Unite sau oricare dintre instituțiile sale specializate

ANEXA Nr. 2

A. Materiale vizuale și audio cu caracter educațional, științific și cultural

Codul t arifar Descrierea Instituțiile sau organizațiile beneficiare
ex. 3705 - Plăci și pelicule fotografice, impresionate și developate, altele decât filmele (cu caracter educațional, științific și cultural) Toate organizațiile (incluzând organizații de radio și televiziune), instituții sau asociații aprobate de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului în scopul admiterii în regim de scutire de la plata drepturilor de import a acestor bunuri
ex. 3706 10 99 ---- Alte pozitive (filme de actualități, cu sau fără sunet, ce descriu evenimente curente la momentul importului, și importate până la o limită de două copii pentru fiecare subiect în scopul copierii; filme de arhivă, cu sau fără sunet, destinate pentru utilizarea în legătură cu filmele de actualitate; filme recreative în special potrivite pentru copii și tineri; alte filme cu caracter educațional, științific sau cultural)
ex. 3706 90 51 ----- Filme de actualități (filme de actualități, cu sau fără sunet, ce descriu evenimente curente la momentul importului, și importate până la o limită de două copii pentru fiecare subiect în scopul copierii; filme de arhivă, cu sau fără sunet, destinate pentru utilizarea în legătură cu filmele de actualitate; filme recreative în special potrivite pentru copii și tineri; alte filme cu caracter educațional, științific sau cultural)
ex. 3706 90 91 ------ Sub 10 mm (filme de actualități, cu sau fără sunet, ce descriu evenimente curente la momentul importului, și importate până la o limită de două copii pentru fiecare subiect în scopul copierii; filme de arhivă, cu sau fără sunet, destinate pentru utilizarea în legătură cu filmele de actualitate; filme recreative în special potrivite pentru copii și tineri; alte filme cu caracter educațional, științific sau cultural)
ex. 3706 90 99 ------ De minimum 10 mm (filme de actualități, cu sau fără sunet, ce descriu evenimente curente la momentul importului, și importate până la o limită de două copii pentru fiecare subiect în scopul copierii; filme de arhivă, cu sau fără sunet, destinate pentru utilizarea în legătură cu filmele de actualitate; filme recreative în special potrivite pentru copii și tineri; alte filme cu caracter educațional, științific sau cultural)
ex. 4911 99 00 --- Altele (microcartele sau alte suporturi utilizate de serviciile de informare și de documentare cu caracter educațional, științific sau cultural; tabele de perete destinate doar pentru demonstrații și educație)
ex. 8524 - Discuri, benzi și alte suporturi pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare, înregistrate, inclusiv matrițe și formele galvanice pentru fabricarea discurilor, cu excepția produselor de la cap. 37 (cu caracter educativ, științific sau cultural)
ex. 9023 00 - Instrumente, aparate și modele destinate demonstrațiilor (de ex., în învățământ sau la expoziții) improprii altor utilizări (modele, machete și tabele de perete cu caracter educațional, științific și cultural destinate doar pentru demonstrații și educație; machete sau module vizuale pentru vizualizarea conceptelor abstracte cum ar fi structurile moleculare sau formule matematice; holograme diverse pentru proiecție laser; materiale pentru instrucțiuni programate, incluzând materialele sub formă de prezentare, însoțite de materiale imprimate corespondente)

B. Piese de colecție și opere de artă cu caracter educațional, științific și cultural

Codul tarifar Descrierea Instituțiile sau organizațiile beneficiare
*) Piese de colecție și opere de artă, care nu sunt destinate vânzării Galerii, muzee și alte instituții aprobate de către autoritățile competente în scopul admiterii în regim de scutire de la plata drepturilor de import a acestor bunuri

*) Încadrarea în funcție de natura bunului, în conformitate cu nomenclatura pentru Tariful vamal de import al României.

ANEXA Nr. 3

Codul tarifar Descrierea
ex. 4911 10 90 --- Altele (în relief pentru orbi sau pentru cei nevăzători parțial)
ex. 4911 91 80 ---- Altele (imagini și desene în relief pentru orbi sau pentru cei nevăzători parțial)
ex. 4911 99 00 --- Altele (în relief pentru orbi sau pentru cei nevăzători parțial)

ANEXA Nr. 4

Codul tarifar Descrierea
ex. 4802 57 00 --- Altele, cu o greutate de minimum 40 g/m2, dar nu mai mult de 150 g/m2 (tip Braille)
ex. 4802 58 90 ---- Altele (tip Braille)
ex. 4802 61 50 ---- Altele, cu o greutate pe m2 de sub 72 g/m2 și la care peste 50% din greutatea totală a compoziției fibroase este constituită din fibre obținute printr-un procedeu mecanic: (tip Braille)
ex. 4802 61 90 ---- Altele (tip Braille)
ex. 4805 24 00 --- Cu o greutate pe m2 de maximum 150 g (tip Braille)
ex. 4805 92 99 ----- Altele (tip Braille)
ex. 4805 93 99 ----- Altele (tip Braille)
ex. 4823 90 14 ----- Altele (tip Braille)
ex. 6602 00 00 - Bastoane, bastoane-scaun, bice, cravașe și alte articole similare (bastoane albe pentru nevăzători sau nevăzători parțial)
ex. 8469 - Mașini de scris, altele decât imprimantele de la poziția 84.71; mașini pentru prelucrarea textelor (adaptate pentru uzul nevăzătorilor sau nevăzătorilor parțial)
ex. 8471 - Mașini automate de prelucrare a datelor și unități ale acestora; cititori magnetici sau optici, mașini pentru transpunerea informațiilor pe suport sub formă codificată și mașini de prelucrare a acestor date, nedenumite și necuprinse în altă parte (adaptate pentru uzul nevăzătorilor sau nevăzătorilor parțial)
ex. 8519 - Patefoane și gramofoane, picupuri, cititoare de casete și alte aparate de reproducere a sunetului, care nu încorporează un dispozitiv de înregistrare a sunetului (cititoare de casete sau discuri special concepute sau adaptate pentru uzul nevăzătorilor sau nevăzătorilor parțial)
ex. 8524 - Discuri, benzi și alte suporturi pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare, înregistrate, inclusiv matrițele și formele galvanice pentru fabricarea discurilor, cu excepția produselor de la cap. 37 (cărțile vorbitoare și benzile magnetice și casetele destinate fabricației cărților tip Braille și cărților vorbitoare)
ex. 9013 80 90 --- Altele (dispozitiv de mărit pentru uzul nevăzătorilor sau nevăzătorilor parțial)
ex. 9021 90 90 --- Altele (dispozitiv de mărit și mașini electronice de citit pentru uzul nevăzătorilor sau nevăzătorilor parțial)
ex. 9023 00 80 -- Altele (auxiliare pedagogice și aparate specifice pentru uzul nevăzătorilor sau nevăzătorilor parțial)
ex. 9102 - Ceasurile de mână, ceasurile de buzunar și ceasurile asemănătoare (inclusiv contoarele de timp de același tip), altele decât cele de la poziția 91.01 (ceasuri tip Braille realizate din materiale obișnuite)
ex. 9504 90 90 --- Altele (table de joc și accesorii adaptate uzului nevăzătorilor sau nevăzătorilor parțial)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...