Parlamentul României

Legea nr. 609/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 930 din 23 decembrie 2003.

În vigoare de la 26 decembrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 86 din 28 august 2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"

Ordonanță privind unele reglementări în domeniul financiar"

2. Titlul capitolului I va avea următorul cuprins:

"

Reglementări specifice în domeniul financiar"

3. La capitolul I, alineatul (3) al articolului (4) va avea următorul cuprins:

"

(3) Prețurile de vânzare a mărfurilor vor fi exprimate în euro și vor fi afișate la vedere. Excepție fac ziarele și revistele, care pot fi comercializate și în lei, în limita a 500.000 lei. Pentru aceste vânzări nu se vor întocmi bonuri fiscale și nu se vor solicita cumpărătorilor pașaportul, cartea de îmbarcare sau biletul de avion. Pentru justificarea vânzărilor se va face zilnic un singur bon fiscal."

4. La capitolul I, alineatul (5) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"

(5) Prin derogare de la prevederile legale în vigoare, comercializarea mărfurilor străine prin astfel de magazine este considerată export, pentru care se vor întocmi formalitățile specifice exportului și se vor aplica prevederile art. 11 lit. a) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată."

5. La capitolul I, alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

"

(2) Toate autorizațiile emise în cursul anului 2003 în baza Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale sunt valabile până la data de 31 decembrie 2003."

6. La capitolul I, articolul 22 va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

Predarea-primirea în administrare a bunurilor mobile și imobile între Ministerul Finanțelor Publice și Agenție, respectiv unitățile subordonate acesteia, se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare".

7. La capitolul I, alineatul (1) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea și soluționarea contestațiilor pentru contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări pentru șomaj, contribuția pentru asigurări sociale de sănătate și contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și alte contribuții datorate de persoanele juridice și persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitățile asimilate angajatorului, denumite în continuare contribuții sociale, se va realiza de către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile sale subordonate, care au și calitatea de creditor bugetar."

8. La capitolul I, alineatele (1) și (4) ale articolului 28 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

(1) Persoanele juridice și persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitățile asimilate angajatorului au obligația să declare contribuțiile sociale datorate lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale. Declararea se face la unitățile subordonate ale Ministerului Finanțelor Publice unde sunt luate în evidență ca plătitori de impozite și taxe.

............................................................................................

(4) Persoanele juridice și persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitățile asimilate angajatorului au obligația să se înregistreze ca plătitori de contribuții sociale conform legislației privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe."

9. La capitolul I, alineatul (2) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

"

(2) Obligațiile angajatorilor sau entităților asimilate angajatorului de depunere a Declarațiilor privind evidența nominală a asiguraților și obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj și a listelor nominale privind persoanele asigurate pentru care se plătește contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și personalul care intră/iese în/din activitate, rămân supuse prevederilor legale care reglementează contribuțiile sociale."

10. La capitolul I, alineatul (1) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

"

Art. 39. -

(1) Debitorii plătitori de contribuții sociale, persoane juridice și persoane fizice care au calitatea de angajator sau entitățile asimilate angajatorului, sunt obligați să întocmească pe propria răspundere și să depună, până la 15 februarie 2004 la unitățile subordonate Ministerului Finanțelor Publice la care sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe, declarații-inventar privind contribuțiile sociale în sold la 31 decembrie 2003 și neachitate până la 31 ianuarie 2004, inclusiv accesoriile aferente, pe ani fiscali."

11. La capitolul II articolul II punctul 5, alineatul (3) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

"

(3) Nedecontarea de către unitățile bancare a sumelor cuvenite bugetului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului, atrage pentru plătitor dobânzi și penalități la nivelul celor prevăzute la art. 14 alin. (1), art. 16 și la art. 17 alin. (1), după cele 3 zile lucrătoare."

12. La capitolul II, alineatul (2) al articolului V va avea următorul cuprins:

"

(2) Cererile pentru acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante, însoțite de documentația aferentă întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pot fi depuse de către debitori numai până la data de 1 decembrie 2003, inclusiv. Termenul maxim de soluționare a acestora este 31 martie 2003, inclusiv."

13. La capitolul II articolul V, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) În situația în care, ulterior încheierii unei convenții de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările și completările ulterioare, se constată că sumele și celelalte informații care au stat la baza analizei cererii de acordare a înlesnirilor la plată au fost eronate și au implicații majore în conținutul convenției respective sau se constată erori materiale de altă natură, începând cu data de 1 ianuarie 2004, pe baza documentelor care atestă această situație, se încheie un act adițional de corectare a convenției."

14. La capitolul II secțiunea a 7-a articolul IX, articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal, conform art. 116, 124 și 125 din Codul de procedură penală, în cauzele privind infracțiuni prevăzute în Codul penal sau în legi speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public, vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiției, Ministerului Public sau Ministerului Administrației și Internelor, după caz, urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive."

15. La capitolul II secțiunea a 9-a, la articolul XI se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Societățile cu capital integral de stat ce urmează să fie supuse privatizării potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și societățile comerciale privatizate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/1999 beneficiază de scutirea de plată a dobânzilor și penalităților de orice fel aferente obligațiilor bugetare datorate și neachitate la data de 31 decembrie 2001, care fac obiectul înlesnirilor la plată conform legii, calculate, după caz, de la data transferului dreptului de proprietate sau conform art. III, până la data emiterii ordinului comun, și neachitate. Pentru societățile comerciale pentru care s-au emis ordinele comune, scutirea de plată se acordă prin act adițional la ordinele respective, iar sumele ce fac obiectul scutirii la plată sunt stabilite prin certificate de obligații bugetare emise de organele competente."

16. La capitolul II, după secțiunea a 9-a se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 91-a, cu următorul cuprins:

SECȚIUNEA a 91-a Modificarea art. 18 alin. (62) al Legii nr. 137/2002
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

Art. XI1. -

Articolul 18 alin. (62) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, se modifică și va avea următorul cuprins:

«(62) Societățile comerciale cu capital majoritar de stat, aflate în proces de privatizare, precum și cele privatizate începând cu 1 decembrie 2001, pentru care au fost emise sau urmează a fi emise ordinele comune de acordare a înlesnirilor la plată, beneficiază de scutirea de plată a dobânzilor și penalităților de orice fel aferente obligațiilor bugetare datorate și neachitate la data de 31 decembrie 2001, care fac obiectul înlesnirilor la plată conform legii, calculate, după caz, de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare sau de la data transferului dreptului de proprietate până la data emiterii ordinului comun, și neachitate. Pentru societățile comerciale pentru care s-au emis ordinele comune, scutirea de plată se acordă prin act adițional la ordinele respective, iar sumele ce fac obiectul scutirii la plată sunt stabilite prin certificate de obligații bugetare emise de organele competente.»"

17. Punctul 17 din anexa la ordonanță va avea următorul cuprins:

"

17. Articole din sticlă, cristal, porțelan, lemn, metal (exclusiv mobilă)."

18. În anexa la ordonanță, după punctul 27 se introduc două puncte noi, 28 și 29, cu următorul cuprins:

"

28. gravuri (înrămate sau neînrămate);

29. tablouri de mici dimensiuni"

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 22 decembrie 2003.

Nr. 609.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...