Parlamentul României

Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (5), Reviste (13), Doctrine (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 decembrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale Reviste (2)

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor și intereselor legitime ale statului, ale autorităților publice centrale și locale, ale instituțiilor publice și de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum și ale persoanelor juridice de drept privat, în slujba cărora se află și în conformitate cu Constituția și legile țării.

Art. 2. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Consilierul juridic poate să fie numit în funcție sau angajat în muncă, în condițiile legii. Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 3. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

(1) Consilierul juridic numit în funcție are statutul funcționarului, potrivit funcției și categoriei acesteia. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(2) Consilierul juridic angajat în muncă are statut de salariat. Jurisprudență

Art. 4. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

Consilierul juridic în activitatea sa asigură consultanță și reprezentarea autorității sau instituției publice în serviciul căreia se află ori a persoanei juridice cu care are raporturi de muncă, apără drepturile și interesele legitime ale acestora în raporturile lor cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină; în condițiile legii și ale regulamentelor specifice unității, avizează și contrasemnează actele cu caracter juridic.

Art. 5. - Jurisprudență

Consilierii juridici pot constitui asociații profesionale în scopul apărării și promovării intereselor profesionale, în condițiile legii privind asocierea și constituirea persoanelor juridice.

Art. 6. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Consilierii juridici au drepturile și obligațiile prevăzute de lege potrivit statutului profesional și reglementărilor legale privind persoana juridică în serviciul căreia se află sau cu care are raporturi de muncă.

Art. 7. - Jurisprudență

Activitatea de consilier juridic este considerată vechime în muncă juridică în funcțiile de magistrat, avocat, notar public sau alte funcții juridice, potrivit dispozițiilor legale specifice fiecăreia dintre aceste profesii.

CAPITOLUL II Dobândirea și încetarea calității de consilier juridic

Art. 8. - Jurisprudență

Poate fi consilier juridic acela care îndeplinește următoarele condiții:

a) este cetățean român și are domiciliul în România;

b) are exercițiul drepturilor civile și politice;

c) este licențiat al unei facultăți de drept;

d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; această condiție se dovedește cu certificat medical eliberat în condițiile legii; Jurisprudență

e) nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege.

Art. 9. - Jurisprudență

Este nedemn de a fi consilier juridic:

a) cel care a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de natură a aduce atingere profesiei de consilier juridic;

b) cel care, în exercitarea profesiei de consilier juridic, a săvârșit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi și libertăți fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească irevocabilă;

c) cel care este declarat nedemn pentru alte cauze de lege.

Art. 10. - Jurisprudență

Exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibilă cu:

a) calitatea de avocat; Reviste (1)

b) activitățile care lezează demnitatea și independența profesiei de consilier juridic sau bunele moravuri;

c) orice altă profesie autorizată sau salarizată în țară sau în străinătate; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

d) funcția și activitatea de administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare și lichidare judiciară;

e) activitatea publicistică salarizată; Respingeri de neconstituționalitate (1)

f) alte incompatibilități prevăzute de lege sau rezultate din conflict de interese, în condițiile legii.

Art. 11. - Jurisprudență, Reviste (1)

Exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibilă cu:

a) activitatea didactică universitară și de cercetare juridică, activitatea literară, culturală și publicistică nesalarizată; Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

b) funcția de arbitru, mediator sau expert, în condițiile legii și cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese;

c) participarea la comisii de studii, de întocmire a proiectelor de reglementări juridice.

Art. 12. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) La debutul exercitării profesiei, consilierul juridic efectuează obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, perioadă în care are calitatea de consilier juridic stagiar. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Condițiile efectuării stagiului, asigurarea consilierului juridic îndrumător, definitivarea și celelalte condiții din perioada stagiului sunt cele prevăzute în legea pentru exercitarea profesiei de avocat și statutul profesional al acesteia, care se aplică în mod corespunzător.

(3) De asemenea, în ceea ce privește definitivarea în funcția de consilier juridic, pe baza vechimii în celelalte profesii juridice, se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

(4) Drepturile și obligațiile consilierului juridic stagiar sunt cele prevăzute în actul de numire sau în contractul de muncă, inclusiv toate celelalte drepturi ale funcției, pe perioada stagiului.

Art. 13. -

(1) Consilierul juridic stagiar poate pune concluzii la judecătorie și la tribunale ca instanță de fond, la organele de urmărire penală, precum și la celelalte organe administrative cu atribuții jurisdicționale. Doctrină (1)

(2) Consilierul juridic definitiv poate pune concluzii la instanțele judecătorești de toate gradele, la organele de urmărire penală, precum și la toate autoritățile și organele administrative cu atribuții jurisdicționale.

Art. 14. - Doctrină (1)

Consilierul juridic este obligat ca, în concluziile orale sau scrise, să susțină cu demnitate și competență drepturile și interesele legitime ale autorității sau persoanei juridice pe care o reprezintă și să respecte normele de deontologie profesională prevăzute în legea pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și statutul acestei profesii.

Art. 15. -

Evidențele activității consilierului juridic, actele și documentele sunt ținute de acesta, potrivit reglementărilor privind activitatea persoanei juridice în slujba căreia se află.

Art. 16. - Jurisprudență

Consilierul juridic este obligat să respecte dispozițiile legale privitoare la interesele contrare în aceeași cauză sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care persoana juridică ce o reprezintă le poate avea; el este, de asemenea, obligat să respecte secretul și confidențialitatea activității sale, în condițiile legii.

Art. 17. - Jurisprudență

Consilierul juridic răspunde juridic pentru încălcarea obligațiilor profesionale, potrivit legii și reglementărilor specifice ale domeniului activității persoanei juridice în slujba căreia se află.

Art. 18. -

Autoritățile și persoanele juridice de drept public sau privat, care încadrează consilieri juridici debutanți, beneficiază de reglementările financiare favorabile prevăzute de lege.

Art. 19. - Jurisprudență

Consilierii juridici din structurile administrației publice județene și locale sunt obligați să acorde consultanță și asistență juridică, la cerere, consiliilor comunale și primăriilor, iar reprezentarea acestora se poate face pe baza delegației emise de primar.

CAPITOLUL III Organizarea și protecția profesiei de consilier juridic

Art. 20. - Jurisprudență

(1) În condițiile prevăzute la art. 5, consilierii juridici se pot asocia în structuri județene, pe ramuri sau domenii de activitate, potrivit intereselor profesionale, și, după caz, la nivel național, cu respectarea legii privind asociațiile și fundațiile.

(2) Formele de asociere și organizare la nivel județean și la nivel național sunt stabilite prin statutul asociației, cerut de lege.

(3) Constituirea asocierilor profesionale are la bază principiile constituționale ale dreptului de asociere și reglementările legale privind asocierea și constituirea de persoane juridice. Doctrină (1)

Art. 21. - Jurisprudență

Asociația profesională a consilierilor juridici ține evidența acestora în condiții similare evidenței barourilor de avocați.

Art. 22. -

(1) Consilierul juridic răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi și ale reglementării legale privind activitatea persoanei juridice în slujba căreia se află. Jurisprudență

(2) Constatarea abaterii disciplinare, cercetarea acesteia, procedura de judecată și sancțiunile disciplinare sunt cele prevăzute în reglementarea specifică persoanei juridice în slujba căreia se află consilierul juridic.

(3) Autoritatea disciplinară poate fi sesizată de persoana vătămată sau, după caz, de asociația profesională.

Art. 23. - Jurisprudență

În activitatea sa profesională consilierul juridic se bucură de protecția legii, în condițiile prevăzute de legea pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 24. - Jurisprudență

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritățile publice, instituțiile și toate celelalte persoane juridice de drept public sau privat vor opera modificările prevăzute de prezenta lege în încadrarea și stabilirea statutului, a drepturilor și obligațiilor consilierilor juridici pe care îi au numiți sau angajați în slujba lor. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 25. - Jurisprudență

(1) Asociațiile profesionale se vor înființa și statutele acestora se vor adopta în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Doctrină (1)

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, asociațiile profesionale existente ale jurisconsulților și consilierilor juridici își încetează activitatea.

Art. 26. - Jurisprudență

Evidențele consilierilor juridici și actualizarea permanentă a acestora se vor realiza de către asociațiile profesionale la sfârșitul fiecărui an și se vor comunica prefecturii, consiliului județean, instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală și baroului din județul respectiv.

Art. 27. - Jurisprudență

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 143/1955 privitor la organizarea și funcționarea oficiilor juridice, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 8 din 30 aprilie 1955, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 28 noiembrie 2003.

Nr. 514.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Reprezentarea convențională a persoanelor juridice în litigiile din materia dreptului proprietății industriale
Reprezentarea convențională a persoanei juridice în procesul civil. Reglementare și aspecte practice
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, modificată prin Legea nr. 246/2006, raportate la dispozițiile art. 60 alin. (1) și (2) din Statutul profesiei de consilier juridic, art. 31 și 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, privind admisibilitatea acordării consilierilor juridici, cu statut de funcționari publici, a prestațiilor suplimentare în bani, reprezentând clauza de mobilitate și clauza de confidențialitate
Studiu de caz - În ce condiții se poate stabili un alt regim sancționator conform statutelor profesionale?
ÎCCJ a decis cum poate fi reprezentată o persoană juridică în fața instanțelor de judecată
Delegația dată unui consilier juridic - mandatul dat unui profesionist
II. Decizia nr. 9/2016
Lipsa semnăturii salariatului la încheiera actului adițional. Consecințe
Incompatibilitățile unor profesii juridice cu activitățile și funcțiile didactice din învățământul superior
Consilier juridic versus Avocat. Societăți profesionale ale consilierilor juridici versus contracte de asistență ale societăților de avocatură cu instituții statale
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 78/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, modificată prin Legea nr. 246/2006, raportate la dispozițiile art. 60 alin. (1) și (2) din Statutul profesiei de consilier juridic, art. 31 și 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, privind admisibilitatea acordării consilierilor juridici, cu statut de funcționari publici, a prestațiilor suplimentare în bani, reprezentând clauza de mobilitate și clauza de confidențialitate
;
se încarcă...