Parlamentul României

Legea nr. 429/2003 de revizuire a Constituției României

Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 octombrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Articol unic. - Reviste (1)

Constituția României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991, aprobată prin referendumul național din 8 decembrie 1991, se modifică și se completează astfel:

1. Articolul 1 se modifică și se completează astfel:

Alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989, și sunt garantate."

După alineatul (3) se introduc două noi alineate, (4) și (5), cu următorul cuprins:

"

(4) Statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor - legislativă, executivă și judecătorească - în cadrul democrației constituționale.

(5) În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie."

2. Alineatul (1) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum."

3. Alineatul (1) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român și solidaritatea cetățenilor săi."

4. Articolul 9 se modifică astfel:

Denumirea articolului va fi: "Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale"

Cuprinsul articolului va fi:

"

Articolul 9

Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale se constituie și își desfășoară activitatea potrivit statutelor lor, în condițiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor lor."

5. La articolul 11 se introduce un nou alineat, (3), cu următorul cuprins:

"

(3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziții contrare Constituției, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituției."

6. Alineatul (2) al articolului 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile."

7. Articolul 16 se modifică și se completează astfel:

Alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condițiile legii, de persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară. Statul român garantează egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru ocuparea acestor funcții și demnități."

După alineatul (3) se introduce un nou alineat, (4), cu următorul cuprins:

"

(4) În condițiile aderării României la Uniunea Europeană, cetățenii Uniunii care îndeplinesc cerințele legii organice au dreptul de a alege și de a fi aleși în autoritățile administrației publice locale."

8. După alineatul (1) al articolului 19 se introduce un nou alineat, (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), cetățenii români pot fi extrădați în baza convențiilor internaționale la care România este parte, în condițiile legii și pe bază de reciprocitate."

9. Alineatul (2) al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile."

10. La articolul 21 se introduc două noi alineate, (3) și (4), cu următorul cuprins:

"

(3) Părțile au dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdicțiile speciale administrative sunt facultative și gratuite."

11. Articolul 23 se modifică și se completează astfel:

Alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Arestarea preventivă se dispune de judecător și numai în cursul procesului penal."

După alineatul (4) se introduc trei noi alineate, (41), (42) și (43), cu următorul cuprins:

"

(41) În cursul urmăririi penale arestarea preventivă se poate dispune pentru cel mult 30 de zile și se poate prelungi cu câte cel mult 30 de zile, fără ca durata totală să depășească un termen rezonabil, și nu mai mult de 180 de zile.

(42) În faza de judecată instanța este obligată, în condițiile legii, să verifice periodic, și nu mai târziu de 60 de zile, legalitatea și temeinicia arestării preventive și să dispună, de îndată, punerea în libertate a inculpatului, dacă temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat sau dacă instanța constată că nu există temeiuri noi care să justifice menținerea privării de libertate.

(43) Încheierile instanței privind măsura arestării preventive sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege."

Alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Punerea în libertate a celui reținut sau arestat este obligatorie, dacă motivele acestor măsuri au dispărut, precum și în alte situații prevăzute de lege."

După alineatul (9) se introduce un nou alineat, (91), cu următorul cuprins:

"

(91) Sancțiunea privativă de libertate nu poate fi decât de natură penală."

12. Articolul 27 se modifică astfel:

Alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru următoarele situații:

a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătorești;

b) înlăturarea unei primejdii privind viața, integritatea fizică sau bunurile unei persoane;

c) apărarea securității naționale sau a ordinii publice;

d) prevenirea răspândirii unei epidemii."

Alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Percheziția se dispune de judecător și se efectuează în condițiile și în formele prevăzute de lege."

Alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Perchezițiile în timpul nopții sunt interzise, în afară de cazul infracțiunilor flagrante."

13. Alineatul (3) al articolului 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Dreptul la informație nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecție a tinerilor sau securitatea națională."

14. Articolul 32 se modifică astfel:

Alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Învățământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor și tinerilor proveniți din familii defavorizate și celor instituționalizați, în condițiile legii."

Alineatul (5) va avea următorul cuprins:

"

(5) Învățământul de toate gradele se desfășoară în unități de stat, particulare și confesionale, în condițiile legii."

15. După articolul 32 se introduce un nou articol, 321, cu următorul cuprins:

Denumirea articolului va fi: "Accesul la cultură"

Cuprinsul articolului va fi:

"

Articolul 321

(1) Accesul la cultură este garantat, în condițiile legii.

(2) Libertatea persoanei de a-și dezvolta spiritualitatea și de a accede la valorile culturii naționale și universale nu poate fi îngrădită.

(3) Statul trebuie să asigure păstrarea identității spirituale, sprijinirea culturii naționale, stimularea artelor, protejarea și conservarea moștenirii culturale, dezvoltarea creativității contemporane, promovarea valorilor culturale și artistice ale României în lume."

16. După articolul 33 se introduce un nou articol, 331, cu următorul cuprins:

Denumirea articolului va fi: "Dreptul la mediu sănătos"

Cuprinsul articolului va fi:

"

Articolul 331

(1) Statul recunoaște dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic.

(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...