Parlamentul României

Legea nr. 429/2003 de revizuire a Constituției României

Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 octombrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(3) Persoanele fizice și juridice au îndatorirea de a proteja și a ameliora mediul înconjurător."

17. Alineatul (2) al articolului 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Candidații trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puțin 23 de ani pentru a fi aleși în Camera Deputaților sau în organele administrației publice locale, vârsta de cel puțin 33 de ani pentru a fi aleși în Senat și vârsta de cel puțin 35 de ani pentru a fi aleși în funcția de Președinte al României."

18. După articolul 35 se introduce un nou articol, 351, cu următorul cuprins:

Denumirea articolului va fi: "Dreptul de a fi ales în Parlamentul European"

Cuprinsul articolului va fi:

"

Articolul 351

În condițiile aderării României la Uniunea Europeană, cetățenii români au dreptul de a alege și de a fi aleși în Parlamentul European."

19. Alineatul (1) al articolului 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Cetățenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate și în alte forme de asociere."

20. Alineatele (1) și (2) ale articolului 38 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum și a locului de muncă este liberă.

(2) Salariații au dreptul la măsuri de protecție socială. Acestea privesc securitatea și sănătatea salariaților, regimul de muncă al femeilor și al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe țară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiții deosebite sau speciale, formarea profesională, precum și alte situații specifice, stabilite prin lege."

21. La alineatul (2) al articolului 39, litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) activitățile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum și cele desfășurate, potrivit legii, în locul acestora, din motive religioase sau de conștiință;"

22. Articolul 41 se modifică și se completează astfel:

Denumirea articolului va fi: "Dreptul de proprietate privată"

Alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetățenii străini și apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condițiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană și din alte tratate internaționale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condițiile prevăzute prin lege organică, precum și prin moștenire legală."

După alineatul (3) se introduce un nou alineat, (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Sunt interzise naționalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenței sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor."

23. După articolul 41 se introduce un nou articol, 411, cu următorul cuprins:

Denumirea articolului va fi: "Libertatea economică"

Cuprinsul articolului va fi:

"

Articolul 411

Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera inițiativă și exercitarea acestora în condițiile legii sunt garantate."

24. Alineatul (2) al articolului 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Cetățenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistență medicală în unitățile sanitare de stat, la ajutor de șomaj și la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetățenii au dreptul și la măsuri de asistență socială, potrivit legii."

25. Alineatul (2) al articolului 45 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Statul acordă alocații pentru copii și ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protecție socială a copiilor și a tinerilor se stabilesc prin lege."

26. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:

Denumirea articolului va fi: "Protecția persoanelor cu handicap"

Cuprinsul articolului va fi:

"

Articolul 46

Persoanele cu handicap se bucură de protecție specială. Statul asigură realizarea unei politici naționale de egalitate a șanselor, de prevenire și de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viața comunității, respectând drepturile și îndatoririle ce revin părinților și tutorilor."

27. Articolul 48 se modifică astfel:

Alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptățită să obțină recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului și repararea pagubei."

Alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență."

28. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Articolul 49

(1) Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății."

29. Articolul 51 se abrogă.

30. Articolul 52 se modifică astfel:

Alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Condițiile privind îndeplinirea îndatoririlor militare se stabilesc prin lege organică."

Alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Cetățenii pot fi încorporați de la vârsta de 20 de ani și până la vârsta de 35 de ani, cu excepția voluntarilor, în condițiile legii organice."

31. Articolul 55 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Articolul 55

(1) Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani pentru apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice. Adjuncții Avocatului Poporului sunt specializați pe domenii de activitate.

(2) Avocatul Poporului și adjuncții săi nu pot îndeplini nici o altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior.

(3) Organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului se stabilesc prin lege organică."

32. Alineatul (1) al articolului 60 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Camera Deputaților și Senatul sunt alese pentru un mandat de 4 ani, care se prelungește de drept în stare de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență, până la încetarea acestora."

33. Articolul 62 se modifică și se completează astfel:

Denumirea articolului va fi: "Ședințele Camerelor"

Alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Camera Deputaților și Senatul lucrează în ședințe separate."

Partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Camerele își desfășoară lucrările și în ședințe comune, potrivit unui regulament adoptat cu votul majorității deputaților și senatorilor, pentru:"

Litera f) a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) aprobarea strategiei naționale de apărare a țării;"

După litera f) a alineatului (2) se introduce o nouă literă, f1), cu următorul cuprins:

"

f1) examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării;"

Litera g) a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) numirea, la propunerea Președintelui României, a directorilor serviciilor de informații și exercitarea controlului asupra activității acestor servicii;"

După litera g) a alineatului (2) se introduc două noi litere, g1) și g2), cu următorul cuprins:

"

g1) numirea Avocatului Poporului;

g2) stabilirea statutului deputaților și al senatorilor, stabilirea indemnizației și a celorlalte drepturi ale acestora;"

34. Alineatul (1) al articolului 67 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Deputații și senatorii intră în exercițiul mandatului la data întrunirii legale a Camerei din care fac parte, sub condiția validării alegerii și a depunerii jurământului. Jurământul se stabilește prin lege organică."

35. Articolul 69 se modifică și va avea următorul cuprins:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...