Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției | Lege 333/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IV Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției

SECȚIUNEA 1 Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției Puneri în aplicare (1)

Art. 28. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

(1) Conducătorii unităților care dețin bunuri, valori și suporturi de stocare a documentelor, a datelor și informațiilor cu caracter secret de stat sunt obligați să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecție și sistemele de alarmare împotriva efracției în locurile de păstrare, depozitare și manipulare a acestora, precum și în locurile unde se desfășoară activități care au un asemenea caracter. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Proiectele ce vizează măsurile prevăzute la alin. (1) se avizează de către instituțiile abilitate, potrivit actelor normative ce privesc protecția informațiilor clasificate.

(3) Elementele de protecție mecano-fizice încorporate imobilelor destinate păstrării, depozitării și manipulării bunurilor și valorilor de orice fel trebuie să fie certificate că rezistă la efracție, corespunzător gradului de siguranță impus de caracteristicile obiectivului păzit.

(4) În sensul prezentei legi, prin elemente de protecție mecano-fizice se înțelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, tezaure, geamuri și folie de protecție, grilaje, uși și încuietori.

(5) În sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare împotriva efracției se înțelege ansamblul de echipamente electronice compus din: centrala de comandă și semnalizare optică și acustică, detectoare de prezență, antișoc și acustice, butoane și pedale de panică, control de acces și televiziune cu circuit închis cu posibilități de înregistrare și stocare a imaginilor și datelor, de natură să asigure o protecție corespunzătoare obiectivelor și persoanelor.

(6) Instalarea, modificarea, inclusiv punerea în funcțiune a sistemelor de alarmare împotriva efracției, se avizează și se controlează potrivit prevederilor alin. (2).

(7) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracției se întocmesc în conformitate cu normele tehnice stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 29. -

(1) În cadrul măsurilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, conducătorii unităților prestatoare, precum și ai unităților beneficiare sunt obligați să asigure numai folosirea mijloacelor de protecție mecano-fizice și de alarmare împotriva efracției care sunt certificate.

(2) Certificarea calității mijloacelor de protecție mecano-fizice prevăzute la alin. (1) și a componentelor acestora, produse în România sau importate, se face de către un laborator de încercări din țară, autorizat și acreditat, potrivit legii.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) unitățile din cadrul structurilor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.

Art. 30. -

În proiectele de execuție a construcțiilor destinate producerii, păstrării sau deținerii unor bunuri ori valori importante sau a lucrărilor de modernizare, modificare și transformare a acestora trebuie să se prevadă construirea sau introducerea mijloacelor de protecție mecano-fizice și instalarea sistemelor tehnice de pază și alarmare împotriva efracției.

Art. 31. -

Se interzice comercializarea, în orice mod, a mijloacelor de alarmare împotriva efracției, a mijloacelor de protecție mecano-fizice sau a componentelor acestora fără prezentarea certificatului de calitate, eliberat de un laborator autorizat din țară, a standardului național sau internațional și fără precizarea clasei de siguranță în care se încadrează, conform normelor europene.

Art. 32. -

Beneficiarii, conducătorii și personalul societăților specializate în domeniul sistemelor de alarmare și al mijloacelor de protecție mecano-fizice sunt obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor referitoare la sistemele instalate sau avute în întreținere.

Art. 33. - Referințe în jurisprudență (2)

Clasificarea sistemelor de alarmare împotriva efracției se face în raport cu importanța bunurilor și a valorilor ce urmează a fi apărate și cu categoria de importanță a construcției de către societățile de asigurare.

SECȚIUNEA a 2-a Licențierea societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției Puneri în aplicare (1)

Art. 34. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Persoanele fizice sau juridice pot desfășura activități de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției sau a componentelor acestora numai pe baza licenței eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române, reînnoită la fiecare 3 ani, și cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informații, eliberat în termen de 30 de zile. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

(2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) sunt obligate ca, în termen de 15 zile, să comunice în scris unității de poliție competente orice modificare intervenită în structura și organizarea activității pentru care a fost eliberată licența.

(3) Conducătorii persoanelor juridice, personalul tehnic al acestora și persoanele fizice care desfășoară activități de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmă împotriva efracției sau a componentelor acestora se avizează de inspectoratele de poliție județene sau de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, pe raza căreia societatea își are sediul ori persoana fizică, domiciliul. Modificări (1)

Art. 35. -

(1) Societăților specializate în domeniul sistemelor de alarmare le sunt interzise culegerea de informații, înregistrările audio sau video care excedează obiectului de activitate pentru care li s-a acordat licență, precum și instalarea de echipamente disimulate care să le permită executarea acestor activități.

(2) Conducătorii societăților specializate în proiectarea, producerea, instalarea și întreținerea sistemelor de alarmare împotriva efracției sunt obligați să asigure respectarea prevederilor legale și a regulamentelor proprii de organizare și funcționare, aprobate cu ocazia acordării licenței.

(3) Societățile specializate în domeniul sistemelor de alarmare se pot asocia cu societăți sau firme de profil străine, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.

SECȚIUNEA a 3-a Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare Puneri în aplicare (1)

Art. 36. -

(1) Unitățile de jandarmi, Corpul gardienilor publici, societățile specializate de pază și protecție, precum și cele din domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției pot înființa dispecerate de zonă care să monitorizeze și să transmită alarmele de la sistemele electronice conectate la echipajele de intervenție.

(2) Înființarea dispeceratelor de zonă, potrivit alin. (1), se face numai după avizarea regulamentului de organizare și funcționare de către Inspectoratul General al Poliției Române. Fac excepție unitățile de jandarmi, pentru dispeceratele proprii. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat a sistemului de alarmare local se face pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii acestora.

(4) Intervenția echipajelor mobile în cazul receptării semnalelor de alarmă de la abonații conectați se va realiza cu personal calificat din cadrul jandarmeriei, al corpurilor gardienilor publici ori al societăților specializate de pază și protecție.

(5) În situațiile în care intervenția este confirmată și forțele proprii sunt depășite de amploarea evenimentelor, prin dispecerat se anunță unitatea de poliție competentă, în vederea prinderii infractorilor și a cercetării locului faptei. În celelalte cazuri, după prinderea infractorilor, aceștia vor fi predați de îndată unităților de poliție competente teritorial.

(6) Menționarea în planul de pază a faptului că obiectivul este asigurat prin conectarea sistemului de alarmă la un dispecerat de monitorizare și transmitere a semnalelor de alarmă este obligatorie.

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 333/2003:
Dispoziții generale
Formele de pază
Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante, precum și a transporturilor cu caracter special
Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției
Selecția, atestarea, angajarea, pregătirea și dotarea personalului de pază și gardă de corp
Atribuțiile personalului de pază și gardă de corp
Obligațiile conducătorilor de unități
Obligațiile Ministerului de Interne
Răspunderi și sancțiuni
Dispoziții finale
;
se încarcă...