Răspunderi și sancțiuni | Lege 333/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IX Răspunderi și sancțiuni

Art. 57. - Referințe în jurisprudență (1)

Nerespectarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravențională sau penală.

Art. 58. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

Desfășurarea de activități de pază sau protecție, de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmă împotriva efracției sau a componentelor acestora fără atestat sau fără licența de funcționare prevăzută de lege constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 59. - Modificări (2)

Implicarea, de către conducătorii unităților cu pază proprie, ai corpurilor gardienilor publici, ai corpurilor specializate de pază, ai societăților specializate de pază și protecție, a personalului propriu în desfășurarea de acțiuni de forță, executări silite, recuperări de debite, conflicte de muncă ori de opunere la desfășurarea acțiunilor de restabilire a ordinii de drept de către autoritățile publice competente, precum și nerespectarea dispozițiilor art. 21 se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.

Art. 60. - Referințe în jurisprudență (5)

Constituie contravenții la prezenta lege următoarele fapte: Referințe în jurisprudență (1)

a) neluarea măsurilor de organizare și funcționare a pazei, prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3), art. 5 alin. (1), art. 17 id_link=3645782;alin. (1) și la art. 18 alin. (2) și (3); Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (9)

b) neluarea măsurilor prevăzute la art. 25, art. 27 alin. (1), (2) și (4) și la art. 29 alin. (1); Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

c) neîntocmirea planului de pază, conform art. 5 alin. (3), sau a celui de transport de bunuri ori valori, conform art. 26 alin. (1), și neîndeplinirea sarcinilor prevăzute în acestea ori a măsurilor stabilite de unitatea de jandarmi; Referințe în jurisprudență (2)

d) încadrarea sau menținerea în funcție a personalului de pază de orice fel, cu încălcarea dispozițiilor art. 20 alin. (10), art. 22 alin. (1) și (4) și ale art. 39; Referințe în jurisprudență (1)

e) încălcarea de către personalul de pază ori gardă de corp a obligațiilor prevăzute la art. 48-51;

f) neîndeplinirea de către conducătorii unităților a obligațiilor prevăzute la art. 52; Respingeri de neconstituționalitate (1)

g) nerespectarea prevederilor art. 24, art. 34 alin. (2), art. 41 alin. (7) și (9) și ale art. 42; Modificări (1)

h) instalarea de sisteme tehnice de alarmă împotriva efracției sau de componente ale acestora cu încălcarea prevederilor art. 28 alin. (6) și (7), precum și nerespectarea prevederilor art. 30 și 31; Modificări (1)

i) refuzul de a asigura accesul reprezentanților autorităților publice aflați în exercițiul funcțiunii, al personalului poliției sau al jandarmeriei, special desemnat pentru exercitarea atribuțiilor legale de control, pentru luarea măsurilor de prevenire în obiectivele păzite sau asistate prin mijloace tehnice antiefracție și în organizarea activității de gardă de corp;

j) depășirea limitelor obiectului de activitate al societății specializate sau al corpurilor gardienilor publici;

k) refuzul de a furniza datele, informațiile sau documentele solicitate de către reprezentanții autorităților publice competente, potrivit legii, aflați în exercițiul funcțiunii;

l) executarea, în fapt, a atribuțiilor de organizare și funcționare a activității societăților specializate de către persoane care au suferit condamnări pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

m) nerespectarea condițiilor care au stat la baza eliberării licenței de funcționare. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 61. - Referințe în jurisprudență (5)

Contravențiile prevăzute la art. 60 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, contravențiile prevăzute la lit. g)-m); Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

b) cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, contravențiile prevăzute la lit. a)-d) și f); Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (7)

c) cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, contravenția prevăzută la lit. e). Modificări (2)

Art. 62. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Licența de funcționare se anulează în următoarele cazuri:

a) la săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 60 lit. i) -k), dacă făptuitorul are calitatea de conducător al societății care are ca obiect de activitate paza și/sau protecția, precum și a contravențiilor prevăzute la art. 60 lit. l) și m); Referințe în jurisprudență (1)

b) la repetarea, în interval de un an, a faptelor care atrag măsura suspendării; Referințe în jurisprudență (1)

c) la săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 59;

d) la săvârșirea de către conducătorii societăților specializate de pază și protecție, ai celor licențiate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției ori al componentelor acestora sau al celor de monitorizare a sistemelor de alarmare a unor infracțiuni în legătură cu activitatea acestor societăți.

(2) Anularea licenței de funcționare se dispune de către Inspectoratul General al Poliției Române sau, după caz, de către instanța de judecată și se comunică oficiului registrului comerțului pe raza căruia funcționează societatea specializată de pază și protecție, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a procesului-verbal de contravenție sau a hotărârii judecătorești prin care s-a respins plângerea împotriva procesului-verbal de contravenție. Referințe în jurisprudență (1)

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d), anularea licenței se dispune după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare a făptuitorului.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), anularea licenței se dispune în baza actului de constatare motivat, întocmit de agentul constatator din cadrul inspectoratului județean de poliție sau al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pe raza căreia își are sediul societatea sancționată, și se comunică Inspectoratului General al Poliției Române și societății respective.

(5) După anularea licenței de funcționare, conducătorul societății specializate de pază este obligat să rezilieze contractele încheiate cu beneficiarii, în termen de 10 zile de la comunicarea în scris a acestei măsuri.

(6) Măsura anulării licenței de funcționare poate fi atacată în justiție, potrivit legii, de către societatea sancționată, iar până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești nu se aplică prevederile alin. (5), referitoare la rezilierea contractelor cu beneficiarii.

(7) La nivelul Inspectoratului General al Poliției Române se organizează evidența informatizată a tuturor societăților care au primit licență de funcționare în domeniul pazei, gărzii de corp, instalării sistemelor de alarmare împotriva efracției și monitorizării acestor sisteme.

Art. 63. -

(1) Măsura retragerii atestatului personalului de pază sau gărzii de corp revine Inspectoratului General al Poliției Române și se ia în mod obligatoriu în următoarele situații: Modificări (1)

a) persoana a săvârșit o infracțiune în legătură cu serviciul; Modificări (1)

b) persoana a fost sancționată contravențional de cel puțin două ori în 6 luni pentru încălcarea dispozițiilor art. 48-50 sau a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

c) persoana și-a pierdut aptitudinile fizice necesare în vederea îndeplinirii funcției de paznic sau gardă de corp ori a fost declarată iresponsabilă, potrivit legii.

(2) Măsura retragerii atestatului se propune de agentul constatator care s-a sesizat că personalul de pază sau gardă de corp se află în vreuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și se dispune de către unitatea din care face parte agentul constatator, comunicându-se de îndată angajatorului și persoanei sancționate. Modificări (1)

(3) Persoana căreia i s-a retras atestatul poate contesta această măsură în justiție, în condițiile legii.

(4) La nivelul Inspectoratului General al Poliției Române va fi organizată o evidență informatizată a tuturor persoanelor care au fost atestate pentru serviciul de pază, precum și a celor cărora le-au fost retrase atestatele de către unitățile competente ale Ministerului de Interne.

Art. 64. -

Săvârșirea într-un interval de 3 luni a cel puțin două dintre contravențiile prevăzute la art. 60 lit. g) și h) atrage suspendarea, pe o perioadă de la o lună la 3 luni, a dreptului societății sancționate de a încheia noi contracte și de a angaja personal.

Art. 65. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta lege se fac de către polițiști, jandarmi, precum și de către primari sau împuterniciți ai acestora, conform competențelor ce le revin, potrivit legii. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 66. -

Contravențiilor prevăzute la art. 60 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 67. - Referințe în jurisprudență (1)

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială s-a săvârșit contravenția.

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 333/2003:
Dispoziții generale
Formele de pază
Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante, precum și a transporturilor cu caracter special
Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției
Selecția, atestarea, angajarea, pregătirea și dotarea personalului de pază și gardă de corp
Atribuțiile personalului de pază și gardă de corp
Obligațiile conducătorilor de unități
Obligațiile Ministerului de Interne
Răspunderi și sancțiuni
Dispoziții finale
;
se încarcă...