Art 48 Atribuțiile personalului de pază | Lege 333/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Atribuțiile personalului de pază și gardă de corp - Atribuțiile personalului de pază -
Art. 48.
- Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

În timpul serviciului, personalul de pază este obligat:

a) să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităților păzite;

b) să păzească obiectivul, bunurile și valorile nominalizate în planul de pază și să asigure integritatea acestora;

c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale și cu dispozițiile interne;

d) să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, să oprească și să predea poliției pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracțiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri; Modificări (1)

e) să încunoștințeze de îndată șeful său ierarhic și conducerea unității beneficiare despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului și despre măsurile luate;

f) în caz de avarii produse la instalații, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanțe chimice, la rețelele electrice sau telefonice și în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoștință celor în drept asemenea evenimente și să ia primele măsuri pentru limitarea consecințelor evenimentului; Referințe în jurisprudență (1)

g) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere și de salvare a persoanelor, a bunurilor și a valorilor, să sesizeze pompierii și să anunțe conducerea unității și poliția; Referințe în jurisprudență (1)

h) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor și de evacuare a bunurilor și a valorilor în caz de dezastre;

i) să sesizeze poliția în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unității și să-și dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliției pentru prinderea infractorilor; Modificări (1)

j) să păstreze secretul de stat și cel de serviciu, dacă, prin natura atribuțiilor, are acces la asemenea date și informații;

k) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecție și armamentul cu care este dotat și să facă uz de armă numai în cazurile și în condițiile prevăzute de lege;

l) să poarte uniforma și însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepția locurilor de muncă unde se impune o altă ținută;

m) să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și nici să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului; Referințe în jurisprudență (1)

n) să nu absenteze fără motive temeinice și fără să anunțe în prealabil conducerea unității despre aceasta;

o) să execute întocmai dispozițiile șefilor ierarhici, cu excepția celor vădit nelegale, și să fie respectuos în raporturile de serviciu;

p) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum și orice alte sarcini care i-au fost încredințate, potrivit planului de pază;

q) să respecte consemnul general și particular al postului. Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 333/2003:
Art 38 Selecția și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 39 Selecția și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 40 Selecția și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Art 41 Atestarea și pregătirea personalului de pază și gardă de corp
Art 42 Dotarea personalului de pază
Art 43 Dotarea personalului de pază
Art 44 Dotarea personalului de pază
Art 45 Dotarea personalului de pază
Art 46 Dotarea personalului de pază
Art 47 Atribuțiile personalului de pază
Art 48 Atribuțiile personalului de pază
Art 49 Atribuțiile personalului de pază
Art 50 Atribuțiile gărzii de corp
Art 51 Atribuțiile gărzii de corp
Art 52 Obligațiile conducătorilor de unități
Art 53 Obligațiile conducătorilor de unități
Art 54 Obligațiile Ministerului de Interne
Art 55 Obligațiile Ministerului de Interne
Art 56 Obligațiile Ministerului de Interne
Art 57 Răspunderi și sancțiuni
Art 58 Răspunderi și sancțiuni
Reviste:
Concediere disciplinară. Convocare în scris la cercetare disciplinară
;
se încarcă...