Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 4 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 4.
-

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

a) operațiuni compensatorii - un set de compensații economice utilizate în practica comercială internațională sub denumirea de offset, ca o condiție pentru achiziționarea de produse, lucrări sau servicii de pe piața externă, în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale;

b) operațiuni compensatorii directe - participarea agenților economici români la realizarea de echipamente, tehnică, tehnologie, materiale, produse ce fac obiectul contractului de achiziție sau la prestarea de servicii care contribuie la implementarea și exploatarea în bune condiții a echipamentelor și produselor achiziționate. Operațiunile compensatorii directe se pot realiza în următoarele forme:

- producția sub licență - producția de echipamente, tehnică, tehnologie, materiale, produse sau prestarea de servicii bazate pe transferul de informație tehnică de la contractant către agenți economici români;

- subcontractarea - producerea de către un agent economic român a unei părți sau a unei componente a echipamentului, produsului sau serviciului care face obiectul contractului de achiziție, cu sau fără licență de producție acordată de către contractant;

- cumpărarea de produse rezultate - forma de compensare prin care contractantul se obligă ca în contul obligației compensatorii să cumpere de la agenți economici români produse sau servicii realizate cu echipamentele, tehnica, tehnologia, produsele și materialele livrate;

- transferul de tehnologie - transferarea de cunoștințe, asistență tehnică sau alte activități de transfer tehnologic, care să permită obținerea de noi capacități sau creșterea competitivității pieselor de schimb și a componentelor;

c) operațiuni compensatorii indirecte - compensații economice care nu sunt legate de echipamentele, tehnica, tehnologia, materialele, produsele sau serviciile care fac obiectul contractului de achiziție. Operațiunile compensatorii indirecte se pot realiza în următoarele forme:

- exportul de produse, servicii sau lucrări care nu sunt legate de obiectul contractului de achiziție;

- schimbul de produse sau servicii stabilite de contractant și un agent economic român la o valoare echivalentă;

- cumpărările în avans - formă a operațiunilor compensatorii indirecte, prin care contractantul cumpără produse sau servicii înaintea exportului propriilor produse, servicii sau lucrări ce fac obiectul contractului de achiziție, cu scopul de a crea capacitate de plată în beneficiul autorității contractante, asigurându-se astfel resursele valutare pentru plata avansului la contractul de achiziție;

- asistență în marketing - activități de sprijinire a agenților economici români în pătrunderea pe piețele externe;

- asistență financiară - activități legate de furnizarea sau sprijinirea obținerii de fonduri pentru un agent economic român, în vederea realizării de exporturi;

- alte activități în domenii care nu sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achiziționată, precum: transferul de tehnologie și know-how, cooperare în cercetare și dezvoltare, noi investiții, înființarea de companii mixte, asistență pentru crearea de noi locuri de muncă, asistență pentru întreprinderi mici și mijlocii;

d) contract de achiziție - contractul de achiziție în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, semnat între o autoritate contractantă și un contractant și care depășește pragul valoric prevăzut la art. 5;

e) contractant - orice ofertant care poate fi persoană juridică străină, reprezentant al unei persoane juridice străine în România sau un intermediar pentru produse, servicii sau lucrări importate, căruia i se atribuie contractul de achiziție în urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute de legislația română în vigoare;

f) autoritate contractantă - autoritate publică sau instituție publică, de interes național sau local, astfel cum este definită în legislația română în vigoare, cu care contractantul încheie contractul de achiziție;

g) Agenția de compensare pentru achiziții de tehnică specială, denumită în continuare Agenția - instituție publică autonomă, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, având drept obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pentru executarea operațiunilor compensatorii;

h) entitate eligibilă - orice persoană juridică română sau străină desemnată de contractant pentru a îndeplini, în numele acestuia, obligația de compensare;

i) tranzacție prin compensare - orice acord încheiat între contractant și un agent economic român, avizat de Agenție pentru executarea obligației de compensare;

j) obligație de compensare - obligația contractantului de a face compensații economice în proporție de cel puțin 80% din valoarea contractului de achiziție;

k) valoarea obligației de compensare - valoarea totală a compensației oferite de un contractant pentru a i se atribui un contract de achiziție în România; această valoare rezultă din aplicarea procentului oferit de contractant ca obligație de compensare la valoarea contractului de achiziție;

l) valoarea adăugată local - valoarea totală a exporturilor de produse, servicii sau lucrări produse, prestate ori executate în România, rezultate în urma derulării operațiunilor compensatorii, mai puțin costul tuturor materiilor prime, materialelor și serviciilor importate de contractant și, dacă este cazul, de o parte eligibilă, și profiturile și beneficiile distribuite contractantului și transferate în afara țării;

m) valoarea tranzacției prin compensare - valoarea unei tranzacții individuale prin compensare, avizată de Agenție și calculată ca valoare adăugată local de o tranzacție prin compensare, înmulțită cu multiplicatorul de compensare;

n) multiplicator de compensare - coeficientul maximal utilizat pentru a stimula promovarea unor domenii considerate de importanță majoră pentru economia românească, stabilit prin hotărâre a Guvernului;

o) credit de compensare - partea din valoarea obligației de compensare realizată de contractant la un moment dat, direct sau indirect;

p) creditare - procesul de scădere a valorii creditului de compensare din valoarea obligației de compensare, stabilită prin programul de compensare;

r) contul contractantului - înregistrarea făcută de Agenție a stadiului în care se află îndeplinirea obligațiilor de compensare ale contractantului, prin urmărirea și înregistrarea creditului curent."

Acesta este un fragment din Legea nr. 354/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 354/2003:
Articol unic
Art 2 "
Art 4 "
Art 5 "
Art 6 "
Art 7 "
Art 8 "
Art 9 "
Art 10 "
Art 11 "
Art 12 "
Art 13 "
Art 14 "
;
se încarcă...