Parlamentul României

Legea nr. 358/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale

Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 530 din 23 iulie 2003.

În vigoare de la 23 iulie 2003 până la 31 decembrie 2003, fiind abrogat prin Codul de Procedură Fiscală 2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 39 din 30 ianuarie 2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 2 februarie 2003, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 7 alineatul (1), litera f) se abrogă.

2. La articolul 7 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) administratorii, asociații, acționarii și oricare alte persoane, care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare, prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietate a acesteia ori prin nedeclararea schimbării sediului social."

3. La articolul 7 alineatul (3), partea introductivă și litera a) vor avea următorul cuprins:

"

(3) Pentru obligațiile restante la bugetul local ale societății comerciale debitoare răspund solidar administratorii, directorii și persoanele care exercită sau au exercitat administrarea și conducerea societății și care:

a) au determinat, cu rea-credință, acumularea de obligații restante la bugetul local pe o perioadă de 12 luni într-un interval de 2 ani consecutivi;"

4. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

"

(4) Răspunderea asociaților și acționarilor la societățile comerciale debitoare se stabilește potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

5. La articolul 10, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Garanția prevăzută la alin. (3) poate fi sub formă de scrisoare de garanție bancară, contract de gaj ori ipotecă, precum și orice altă formă de garanție prevăzută de lege. Garanția se restituie sau se ridică, după caz, de către organele competente, numai atunci când contestația a fost admisă sau obligația de plată a fost stinsă."

6. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Pentru neachitarea la termenul scadent a obligațiilor la bugetul local debitorii datorează dobânzi și penalități de întârziere. Dobânzile și penalitățile de întârziere datorate sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil."

7. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Cota penalităților de întârziere se poate modifica anual prin legea bugetului de stat."

8. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"

(11) În cazul în care cererea de compensare sau restituire, după caz, precum și documentația anexată care stă la baza acesteia, depuse de plătitor, sunt incomplete și nu îndeplinesc condițiile prevăzute de reglementările legale în materie, termenul de 30 de zile curge de la data prezentării de către acesta a documentației complete."

9. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"

(3) Veniturile din dobânzile prevăzute la alin. (1) sunt considerate venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil."

10. La articolul 22 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) obligații la bugetul local cu termen de plată în anul curent, expirate;"

11. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) Plata obligației la bugetul local se face prin decontare bancară, mandat poștal, mijloace electronice de plată, în numerar sau prin anulare de timbre fiscale mobile, la termenele stabilite potrivit dispozițiilor legale."

12. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul plății efectuate prin decontare bancară sau prin mandat poștal, pentru obligațiile bugetare locale cu termen de plată fix sau stabilit sub formă de interval, obligația bugetară se consideră plătită la data debitării contului contribuabilului."

13. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

"

Art. 38. -

Dacă valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acoperă integral creanța bugetară locală, măsurile asigurătorii pot fi înființate și asupra bunurilor deținute de debitor în proprietate comună cu terțe persoane, pentru cota-parte deținută de acesta."

14. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

"

Art. 39. -

Împotriva actelor prin care se dispun și se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, cel interesat poate face contestație în conformitate cu prevederile art. 124."

15. La articolul 40, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Prin derogare de la dispozițiile Codului de procedură civilă, executarea silită a creanțelor bugetului local nu se perimează."

16. La articolul 41 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) prin prezentarea celui somat și primirea somației de către acesta sub semnătură, ca urmare a înștiințării prin alte mijloace, cum sunt: fax, telefon, poștă electronică, dacă se asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia."

17. La articolul 55, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 55. -

(1) La cererea organului de executare, băncile, organele de poliție, instituțiile care gestionează registre publice sau altele asemenea, alte persoane juridice sau persoane fizice care exercită profesii libere, desfășurate în mod independent, în condițiile legii, sunt obligate să furnizeze de îndată, în scris, datele și informațiile solicitate, în vederea aplicării procedurii de executare silită, precum și pentru luarea altor măsuri privind stingerea creanțelor bugetare locale, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel, fără perceperea de taxe, tarife, comisioane sau alte sume."

18. La articolul 57, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Procedurile privind transmiterea informațiilor precizate la alin. (1), prevăzute la art. 57 din Ordonanța Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 79/2003, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile în mod similar și organelor de executare ale autorităților administrației publice locale.

(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) vor fi utilizate exclusiv în scopul colectării creanțelor bugetare și cu respectarea obligațiilor prevăzute la art. 214 și 215."

19. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

"

Art. 59. -

În absența debitorului sau dacă acesta refuză accesul în oricare dintre încăperile prevăzute la art. 58 alin. (1), executorul bugetar local poate să pătrundă în acestea, în prezența unui reprezentant al poliției ori al jandarmeriei sau a altui agent al forței publice și a doi martori majori. Dispozițiile art. 58 alin. (2) și (3) sunt aplicabile."

20. La articolul 63 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"

(2) În cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități în valută, băncile sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor în valută, fără consimțământul titularului de cont, la cursul de schimb afișat de acestea pentru ziua respectivă."

21. La articolul 65, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 65. -

(1) Poprirea asupra veniturilor debitorilor, persoane fizice sau persoane juridice, se înființează de către organul de executare printr-o adresă care va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu dovadă de primire terțului poprit, împreună cu o copie certificată de pe titlul executoriu. Totodată va fi înștiințat și debitorul despre înființarea popririi."

22. La articolul 68, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Judecarea contestației se face de urgență și cu precădere."

23. La articolul 93, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Înaintea valorificării bunurilor, acestea vor fi evaluate. În acest scop organul de executare va apela la organe și persoane de specialitate, a căror selectare nu este supusă reglementărilor privind achizițiile publice și care sunt obligate să își îndeplinească atribuțiile ce le revin în acest sens."

24. La articolul 93, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

"

(21) Organul de executare va actualiza prețul de evaluare ținând cont de rata inflației."

25. La articolul 93, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Atunci când se consideră necesar, organul de executare va proceda la o nouă evaluare."

26. La articolul 94 alineatul (2), partea introductivă și litera e) vor avea următorul cuprins:

"

(2) În sensul alin. (1), valorificarea bunurilor sau a unui ansamblu de bunuri mobile și/sau imobile se face prin:

...............................................................................................

e) alte modalități admise de lege, inclusiv valorificarea bunurilor prin case de licitații, agenții imobiliare sau societăți de brokeraj, după caz."

27. La articolul 94, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Vânzarea directă se poate face imediat după sechestrarea bunurilor, dacă acestea sunt supuse pericolului degradării sau alterării, după caz."

28. La articolul 95, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 95. -

(1) Valorificarea bunurilor, potrivit înțelegerii părților, se realizează de debitorul însuși, cu acordul organului de executare, astfel încât să se asigure încasarea corespunzătoare a creanțelor bugetare. Debitorul este obligat să prezinte în scris organului de executare propunerile ce i s-au făcut și nivelul de acoperire a creanțelor bugetare, indicând numele și adresa potențialului cumpărător, precum și termenul în care acesta din urmă va achita prețul propus."

29. La articolul 96, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 96. -

(1) Valorificarea bunurilor prin vânzare directă se poate realiza în următoarele cazuri:

a) pentru bunurile prevăzute la art. 94 alin. (4);

b) înaintea începerii procedurii de valorificare prin licitație, dacă se recuperează integral creanța bugetară;

c) pe parcursul procedurii de valorificare prin licitație sau după finalizarea acesteia, dacă bunul nu a fost vândut și o persoană oferă cel puțin prețul de evaluare."

30. La articolul 97, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Publicitatea vânzării se realizează prin afișarea anunțului privind vânzarea la sediul organului de executare, al primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la sediul și domiciliul debitorului, la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se află bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vânzare, în cazul vânzării bunurilor imobile, și prin anunțuri într-un cotidian național de largă circulație, într-un cotidian local, în pagina de Internet, după caz, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și prin alte modalități prevăzute de lege.

(3) Vor fi înștiințați despre data, ora și locul licitației și debitorul, custodele, administratorul-sechestru, precum și titularii drepturilor reale și ai sarcinilor care grevează bunul urmărit."

31. La articolul 101, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 101. -

(1) Prețul de pornire al licitației este prețul de evaluare pentru prima licitație, diminuat cu 25% pentru a doua licitație și cu 50% pentru a treia licitație."

32. La articolul 107, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) La a treia licitație creditorii urmăritori sau intervenienți nu pot să adjudece bunurile oferite spre vânzare la un preț mai mic de 50% din prețul de evaluare."

33. La articolul 116, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

"

(5) În cazul în care bunurile imobile trecute în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale, conform prezentei ordonanțe, au fost revendicate și restituite, potrivit legii, terțelor persoane, debitorul va fi obligat la plata sumelor stinse prin această modalitate."

34. Articolul 126 va avea următorul cuprins:

"

Art. 126. -

Contestația se introduce la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul organului de executare și se judecă în procedură de urgență."

35. La articolul 131, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

"

(4) Pentru obligațiile bugetare ale debitorilor declarați în stare de insolvabilitate conducătorul organului de executare dispune scoaterea creanței din evidența curentă și trecerea ei într-o evidență separată."

36. La articolul 133, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 133. -

(1) Organul de executare este obligat ca, pentru creanțele bugetului local, datorate de comercianții societății comerciale, cooperative de consum ori cooperative meșteșugărești sau persoane fizice, să ceară instanțelor judecătorești competente începerea procedurii reorganizării judiciare și a falimentului, în condițiile legii."

37. La articolul 136 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"

(2) Cheltuielile generate de comunicarea somației prin poștă sunt suportate de fiecare creditor bugetar."

38. La articolul 140, litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de plată a obligației prevăzute în titlul executoriu ori a recunoașterii în orice alt mod a datoriei;"

39. La articolul 151, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 151. - Jurisprudență

(1) Toate persoanele fizice sau juridice, române și străine, definite contribuabili potrivit Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 36/2002, trebuie să întocmească și să depună declarații, declarații de impunere, declarații speciale de impunere, deconturi, deconturi de impunere sau declarații-deconturi de impunere, după caz, denumite în continuare declarații de impunere."

40. Articolul 153 va avea următorul cuprins:

"

Art. 153. -

Declarația de impunere, întocmită pentru fiecare fel de impozit sau taxă, se depune de contribuabil la termenul stabilit prin Ordonanța Guvernului nr. 36/2002. În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, stabilită potrivit legii, declarația de impunere se consideră a fi depusă în termen dacă se prezintă în ziua lucrătoare imediat următoare termenului de depunere."

41. La articolul 162, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Penalitățile aplicate potrivit alin. (1) lit. a)-c) nu pot să depășească suma de 50.000.000 lei, sumă ce se actualizează în condițiile prevăzute la art. 67 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002."

42. La articolul 183, alineatul (23) va avea următorul cuprins:

"

(23) Procesul-verbal de constatare a contravențiilor se încheie pentru acele fapte ale căror constatare și sancționare sunt de competența compartimentului de specialitate, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

43. La articolul 191, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) contravențiile constatate și amenzile aplicate prin acte ale compartimentelor de specialitate ale autorităților administrației publice locale, care se soluționează în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

44. Articolul 193 va avea următorul cuprins:

"

Art. 193. -

Contribuabilul nemulțumit de modul în care au fost soluționate obiecțiunile se poate adresa cu contestație, în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării răspunsului, primarului/primarului general al municipiului București/primarilor sectoarelor municipiului București/președintelui consiliului județean, în funcție de competența acestora în stabilirea impozitelor și taxelor locale."

45. La articolul 198, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 198. -

(1) Împotriva dispoziției primarului/primarului general al municipiului București/primarilor sectoarelor municipiului București/președintelui consiliului județean contribuabilul nemulțumit se poate adresa, în condițiile legii, judecătoriei sau, după caz, tribunalului, cu acțiune pentru anularea actului respectiv."

46. Denumirea titlului XII va avea următorul cuprins:

"

Infracțiuni și contravenții"

47. După articolul 199 se introduce articolul 1991 cu următorul cuprins:

"

Art. 1991. -

Constituie infracțiune sustragerea, substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terțe persoane a bunurilor sechestrate, în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) și ale art. 76 alin. (3), și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei."

48. La articolul 203, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Dispozițiile prezentei ordonanțe se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

49. La articolul 212, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"

(2) În condițiile alin. (1), se aprobă modificări și completări la formularele tipizate prevăzute în anexa nr. IV la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002."

50. Articolul 218 va avea următorul cuprins:

"

Art. 218. -

În tot cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, și al Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 4 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc, corespunzător prevederilor din prezenta ordonanță, trimiterile la:

a) Ordonanța Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire și de depunere a declarațiilor de impozite și taxe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, cu modificările și completările ulterioare, precum și la Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire și de depunere a declarațiilor de impozite și taxe, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 2.690/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999, cu modificările ulterioare;

b) Ordonanța Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 64/1999, cu modificările și completările ulterioare, precum și la Instrucțiunile de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 8 noiembrie 1999;

c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/1999 privind soluționarea obiecțiunilor și contestațiilor formulate împotriva actelor de control și de impunere având ca obiect constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităților, precum și a altor sume și măsuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 30 aprilie 1999, aprobată prin Legea nr. 392/2001;

d) Ordonanța Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 79/2003, cu modificările ulterioare."

Art. II. -

În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordonanța Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 2 februarie 2003, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 11 iulie 2003.

Nr. 358.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...