Parlamentul României

Legea nr. 253/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 iunie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 23 iulie 1999, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Se înființează Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul București, piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1."

2. După articolul 1 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților se constituie și funcționează în sistem tripartit și are în componență reprezentanți ai administrației publice centrale, ai organizațiilor sindicale și ai asociațiilor patronale reprezentative la nivel național."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților are rol consultativ în fundamentarea și promovarea politicilor și strategiilor de formare profesională a adulților.

(2) Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților coordonează și controlează la nivel național următoarele activități:

a) autorizarea furnizorilor de formare profesională, prin comisiile de autorizare județene, respectiv a municipiului București;

b) elaborarea standardelor ocupaționale;

c) evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite de adulți prin formare profesională continuă."

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților are următoarele atribuții principale:

a) avizează proiectele de acte normative care au ca obiect formarea profesională a adulților;

b) colaborează în scopul realizării obiectului său de activitate cu ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autorități administrative autonome, cu organizații neguvernamentale naționale și internaționale, cu furnizorii de formare profesională și cu alte instituții publice;

c) participă la proiecte și programe naționale și internaționale în domeniul formării profesionale a adulților;

d) participă la elaborarea criteriilor și procedurilor de evaluare a furnizorilor de formare profesională a adulților, a regulamentelor, metodologiilor și instrucțiunilor de lucru pentru comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, secretariatele tehnice ale acestora și pentru comisiile de examinare;

e) stabilește tarifele pentru serviciile de asistență tehnică pentru elaborarea, verificarea și aprobarea standardelor ocupaționale și a serviciilor de formare, evaluare, asistență tehnică și autorizare a centrelor de evaluare a competențelor profesionale;

f) întocmește și actualizează Registrul național al furnizorilor autorizați de formare profesională a adulților;

g) elaborează criterii specifice și proceduri unitare privind realizarea și utilizarea standardelor ocupaționale;

h) aprobă noi standarde ocupaționale și le actualizează pe cele existente, conform evoluțiilor pe piața muncii;

i) elaborează metodologia de evaluare și certificare a competențelor profesionale a adulților pe baza standardelor ocupaționale, care va fi aprobată prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației și cercetării;

j) tipărește și gestionează certificatele de competență profesională, eliberate de centrele de evaluare autorizate persoanelor care solicită să fie evaluate;

k) autorizează centrele de evaluare a competențelor profesionale și certifică evaluatorii de competențe profesionale;

l) dezvoltă bănci de date care includ standarde ocupaționale, centrele de evaluare autorizate și certificatele de competență profesională;

m) efectuează activități de pregătire, transfer de cunoștințe și asistență tehnică în domeniul său de activitate.

(2) Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate, care se stabilesc, în condițiile legii, prin regulamentul de organizare și funcționare.

(3) Modalitățile de realizare a atribuțiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților poate solicita autorităților și instituțiilor publice informații, date statistice și studii elaborate în domeniul formării profesionale, iar acestea au obligația să i le pună la dispoziție."

5. După articolul 3 se introduc articolele 31 și 32 cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației și Cercetării exercită controlul asupra modului în care este organizată și se desfășoară formarea profesională a adulților, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002.

Art. 32. -

În cadrul Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților se înființează un compartiment specializat propriu de audit public intern, care funcționează în mod independent."

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților este constituit din 15 membri, după cum urmează:

a) 5 membri numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii și solidarității sociale și a ministrului educației și cercetării;

b) 5 membri desemnați prin consens de asociațiile patronale reprezentative la nivel național;

c) 5 membri desemnați prin consens de organizațiile sindicale reprezentative la nivel național.

(2) Sunt reprezentative la nivel național organizațiile sindicale și asociațiile patronale care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege."

7. Alineatele (2) și (8) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

"

(2) Președintele este numit din rândul membrilor Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, prin decizie a primului-ministru, la propunerea comună a ministrului muncii și solidarității sociale și a ministrului educației și cercetării.

............................................................................................

(8) Revocarea președintelui se decide de către primul-ministru, la propunerea comună a ministrului muncii și solidarității sociale și a ministrului educației și cercetării."

8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Pentru exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților este ajutat de un secretariat tehnic a cărui structură organizatorică, cuprinzând 25 de posturi, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Secretariatul tehnic este condus de un director general, numit de președintele Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, pe bază de concurs organizat în condițiile legii, care are și calitatea de ordonator terțiar de credite.

(3) În cadrul secretariatului tehnic funcționează și Direcția pentru standarde ocupaționale și atestare, care preia pe bază de concurs sau examen, după caz, personalul încadrat la unitatea de cercetare și servicii tehnice, din cadrul Consiliului pentru Standarde Ocupaționale și Atestare, care se desființează.

(4) Statul de funcții pentru Secretariatul tehnic al Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților se aprobă de către plenul Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, cu avizul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale."

9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Salarizarea personalului secretariatului tehnic se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din instituțiile publice centrale."

10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Finanțarea cheltuielilor Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli de personal;

b) cheltuieli de întreținere și funcționare și cheltuieli de capital;

c) indemnizațiile președintelui și ale membrilor Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților;

d) cheltuieli de transport, diurnă și cazare, în țară și în străinătate, pentru membrii Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților și pentru personalul secretariatului tehnic al acestuia;

e) constituirea unui fond de protocol, la dispoziția directorului general, similar cu cuantumul prevăzut de legislația în vigoare la nivelul organelor de specialitate ale administrației publice centrale;

f) cheltuieli cu taxele de participare a membrilor Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților și a personalului secretariatului tehnic la conferințe, seminarii și alte manifestări interne organizate în domeniul de activitate al acestuia.

(2) Finanțarea cheltuielilor Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților se asigură și din surse externe, care provin din proiecte cu finanțare externă, gestionarea acestora fiind reglementată prin lege, prin hotărâri ale Guvernului sau prin prevederile acordurilor internaționale la care România este parte.

(3) Finanțarea cheltuielilor pentru plata indemnizațiilor membrilor comisiilor de autorizare județene și a municipiului București, precum și ale specialiștilor pe domenii ocupaționale, folosiți de aceste comisii, cheltuielile pentru funcționarea comisiilor de autorizare, cheltuielile cu salarizarea personalului secretariatelor tehnice, cheltuielile materiale pentru servicii și cheltuielile de capital se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, de către direcțiile generale de muncă și solidaritate socială județene și a municipiului București.

(4) Veniturile provenite din contravaloarea serviciilor de asistență tehnică pentru elaborarea, verificarea, actualizarea și aprobarea standardelor ocupaționale, precum și contravaloarea serviciilor de formare profesională, evaluare, asistență tehnică, autorizare a centrelor de evaluare se varsă la bugetul de stat."

11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților este aprobat prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației și cercetării, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi."

12. În cuprinsul legii, sintagma director executiv se înlocuiește cu sintagma director general.

13. Anexa va avea următorul cuprins:

                                     "ANEXĂ

  CONSILIUL NAȚIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR

                         Numărul maxim de posturi = 25

              STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
              a secretariatului tehnic

               !||||||||||||||||||¬
               §   DIRECTOR   §
               §   GENERAL   §
               ¡|||||||||`||||||||±
                    §   !||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                    —|||||¯Compartiment audit public intern§
                    §   ¡||||||||||||||||||||||||||||||||±
      !||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||¬
 !||||||||||°|||||||||¬  !||||||||||||°||||||||||||¬  !|||||||||°|||||||||¬
 §Direcția metodologie§  §Direcția pentru standarde§  §Direcția economico-§
 §          §  §ocupaționale și atestare §  §  financiară"  §
 ¡||||||||||||||||||||±  ¡|||||||||||||||||||||||||±  ¡|||||||||||||||||||±

Art. II. -

(1) Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților preia toate drepturile și obligațiile legale și contractuale ale Consiliului pentru Standarde Ocupaționale și Atestare.

(2) Activele și pasivele Consiliului pentru Standarde Ocupaționale și Atestare, inclusiv dotările achiziționate în cadrul proiectului 3724-RO care face obiectul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la reforma învățământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 24/1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările ulterioare, se preiau pe bază de protocol de predare-primire de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 779/1999 privind aprobarea constituirii Consiliului pentru Standarde Ocupaționale și Atestare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 septembrie 1999, și punctul IX al literei A din anexa nr. 2 "Consilii consultative ale Ministerului Educației și Cercetării" la Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Toate angajamentele contractuale ale Consiliului pentru Standarde Ocupaționale și Atestare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile, fiind preluate de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, iar certificatele de competență emise sub sigla acestuia sunt recunoscute pe piața muncii.

Art. IV. -

Legea nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 23 iulie 1999, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...