Parlamentul României

Legea nr. 230/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 iulie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 78 din 24 august 2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România, adoptată în temeiul art. 1 lit. F pct. 6 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Vehiculele rutiere pot fi înmatriculate pentru circulația pe drumurile publice din România numai după omologarea acestora de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Pentru vehiculele rutiere supuse înmatriculării pentru circulația pe drumurile publice din România documentul care atestă omologarea este cartea de identitate a vehiculului, prevăzută cu elemente de securizare, eliberată de R.A.R."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Omologarea pentru circulația pe drumurile publice este de tip sau individuală, după cum urmează:

a) omologarea de tip reprezintă procedura prin care R.A.R. certifică conformitatea unui anumit tip de vehicul rutier nou, fabricat, importat sau introdus în țară de regulă pentru comercializare, cu cerințele prevăzute în reglementările și normele tehnice specifice privind admiterea acestui tip în circulație pe drumurile publice din România;

b) omologarea individuală reprezintă procedura prin care R.A.R. atestă că un vehicul rutier fabricat, importat sau introdus în țară, prezentat pentru omologare, respectă reglementările și normele tehnice privind admiterea acestuia în circulație pe drumurile publice din România.

(2) Pentru vehiculele rutiere omologate de tip în una dintre țările Uniunii Europene, prezentate pentru omologare de tip în România, în condițiile alin. (1) lit. a), procedura de omologare cuprinde numai certificarea conformității tipului de vehicul rutier prezentat cu tipul de vehicul omologat în Uniunea Europeană, pe baza documentației respective privind omologarea de tip existentă sau prezentată la R.A.R.

(3) Prin vehicule rutiere noi, în sensul prezentei ordonanțe, se înțelege vehiculele rutiere fabricate, importate sau introduse în țară, aflate înaintea primei înmatriculări."

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Omologarea individuală se efectuează la cererea deținătorului, persoană fizică sau juridică română, persoană fizică străină care are sau își stabilește reședința în România, pentru:

a) vehiculele rutiere noi, fabricate, importate sau introduse în România, în număr de cel mult 10 bucăți de același tip, de către aceeași persoană juridică sau fizică;

b) vehiculele rutiere la care ultima înmatriculare a fost înregistrată în altă țară;

c) vehiculele rutiere construite din piese, echipamente și/sau subansambluri detașate;

d) vehiculele rutiere înmatriculate în România, dar care au suferit modificări constructive semnificative față de varianta originală.

(2) Vehiculele rutiere omologate individual, de regulă, nu pot face obiectul comercializării înainte de înmatriculare."

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Omologarea de tip și extinderea omologării de tip se acordă de către R.A.R.

(2) Omologarea individuală se acordă de către R.A.R. prin reprezentanțele județene sau a municipiului București, după caz, în funcție de localitatea în care își are domiciliul sau sediul persoana care solicită omologarea.

(3) Vehiculele rutiere vor fi destinate comercializării numai cu condiția existenței omologării de tip, a extinderii omologării de tip sau a omologării individuale, după caz, solicitată de constructorii români sau de reprezentanții autorizați ai acestora, de reprezentanții autorizați ai constructorilor străini, precum și ai importatorilor autorizați, persoane juridice române.

(4) Extinderea omologării de tip se acordă de R.A.R. pentru vehiculele rutiere anterior omologate de tip în România.

(5) Persoanele juridice care au obținut omologarea de tip sau extinderea omologării de tip vor fi numite în continuare solicitanți."

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Dacă, în urma efectuării procedurii de omologare de tip, vehiculul rutier corespunde normelor tehnice de siguranță a circulației și de protecție a mediului, precum și folosinței căreia îi este destinat sau, după caz, este conform cu tipul omologat în Uniunea Europeană, R.A.R. eliberează un certificat de omologare de tip pentru circulație, cu valabilitate națională, conținând descrierea sumară a elementelor care caracterizează acest tip de vehicul."

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Solicitantul omologării de tip sau, după caz, al extinderii omologării de tip pentru fiecare vehicul rutier comercializat va furniza cumpărătorului o copie a certificatului de omologare de tip sau a extinderii omologării de tip, pe care se va atesta conformitatea vehiculului rutier livrat cu tipul omologat."

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Eliberarea certificatelor de omologare internațională pentru vehiculele rutiere și componentele acestora se face în conformitate cu Acordul de la Geneva din 1958 privind adoptarea de prescripții tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roți, echipamentelor și componentelor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roți, la care România a aderat prin Decretul nr. 371/1976. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și R.A.R. sunt desemnate de Guvernul României, parte la Acordul din 1958, ca departament administrativ și, respectiv, serviciu tehnic."

9. Articolul 9 se abrogă.

10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Cartea de identitate a vehiculului conține date despre vehicul și proprietarii pe numele cărora acesta a fost înmatriculat succesiv.

(2) Datele despre vehicul se înscriu de către R.A.R.

(3) Datele despre proprietari se înscriu de către autoritatea competentă care efectuează înmatricularea, potrivit legii.

(4) Autoritatea competentă care efectuează înmatricularea înscrie proprietarul vehiculului la rubrica "deținători" din cartea de identitate a vehiculului.

(5) La înstrăinarea vehiculului ultimul proprietar al acestuia are obligația de a transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului."

11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Eliberarea cărții de identitate se face în următoarele condiții:

a) în cazul omologării individuale, precum și în cazul vehiculelor rutiere deja înmatriculate în România, dacă vehiculul poate fi identificat, corespunde normelor tehnice de siguranță a circulației, de protecție a mediului, precum și folosinței căreia îi este destinat;

b) în cazul omologării de tip sau al extinderii omologării de tip, în baza documentului prevăzut la art. 7 și a verificării conformității vehiculului prezentat cu tipul omologat."

12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Vehiculele rutiere care nu pot fi identificate de către R.A.R. datorită alterării sau lipsei numerelor de identificare a acestora, așa cum au fost ele prevăzute de către constructor, nu vor fi omologate pentru circulație.

(2) Vehiculele rutiere înmatriculate în România, care nu pot fi identificate, nu pot obține eliberarea sau modificările în cartea de identitate a vehiculului.

(3) Pentru identificarea vehiculelor rutiere în cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), R.A.R. solicită expertizarea de către serviciile specializate ale Ministerului de Interne."

13. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) La înmatriculare deținătorii vehiculelor rutiere vor face dovada certificării autenticității vehiculelor sau a identificării acestora, după caz.

(2) Certificarea autenticității unui vehicul rutier reprezintă atestarea de către R.A.R. sau de către reprezentanții autorizați ai acesteia a faptului că vehiculul respectiv și principalele sale elemente de identificare sunt originale și/sau nu au fost supuse unor modificări neautorizate, precum și a faptului că documentele de proveniență a vehiculului, eliberate de autoritățile competente străine, sunt autentice. La certificarea autenticității se atestă și faptul că vehiculul nu este reclamat ca fiind furat din țară sau din străinătate, la data solicitării, potrivit bazelor de date la care R.A.R. are acces.

(3) Identificarea unui vehicul rutier în vederea înmatriculării acestuia se efectuează de către R.A.R. și constă în verificarea și atestarea identității vehiculului în raport cu datele menționate în cartea de identitate a acestuia, coroborate cu verificarea conformității componentelor principale ale vehiculului cu numărul de identificare a acestuia.

(4) Prevederile alin. (1) referitoare la certificarea autenticității nu se aplică vehiculelor rutiere noi, care dețin omologare de tip, extindere de omologare de tip sau omologare individuală, iar cele referitoare la identificare nu se aplică vehiculelor rutiere noi, care dețin omologare de tip sau extindere de omologare de tip.

(5) Pentru vehiculele rutiere aflate la prima înmatriculare în România certificarea autenticității sau identificarea este inclusă în procedura de omologare individuală, după caz.

(6) Certificarea autenticității unui vehicul rutier sau dovada de identificare a acestuia este valabilă timp de 30 de zile de la data efectuării acestora."

14. După articolul 13 se introduce articolul 131 cu următorul cuprins:

"

Art. 131. -

R.A.R. are acces la baza de date necesare, referitoare la evidența vehiculelor rutiere înmatriculate în țară sau în străinătate, pe bază de protocoale încheiate cu deținătorii acestor baze de date."

15. Articolul 14 se abrogă.

16. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Pe lângă atribuțiile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, prin R.A.R., îndeplinește următoarele atribuții referitoare la omologarea de tip:

a) controlează la solicitantul omologării de tip, respectiv la solicitantul extinderii omologării de tip, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere comercializate cu tipul omologat pentru circulație și retrage, în caz de neconformitate, omologarea de tip;

b) impune solicitanților prevăzuți la lit. a) remedierea defecțiunilor de fabricație constatate în mod repetat la mai multe vehicule rutiere de același tip și care pun sau pot pune în pericol siguranța circulației ori protecția mediului.

(2) În funcție de neconformitățile constatate, R.A.R. poate impune solicitanților omologării de tip, respectiv extinderii omologării de tip, măsuri privind sistarea comercializării și/sau retragerea lotului respectiv de vehicule, cu interdicția comercializării sau a folosirii până la remediere ori retragerea din circulație a vehiculelor.

(3) Cheltuielile datorate retragerii din circulație, remedierii neconformităților și repunerii în circulație a vehiculelor sau, după caz, a lotului de vehicule se suportă de către solicitanții omologării de tip și ai extinderii omologării de tip."

17. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) Cărțile de identitate sunt și rămân valabile pe toată durata existenței vehiculului.

(2) La epuizarea spațiului destinat înscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori a datelor de identitate a deținătorilor, R.A.R. este obligat să elibereze un duplicat.

(3) Pentru situații speciale, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței poate aproba eliberarea cărților de identitate cu valabilitate limitată în timp, dar nu mai mult de un an."

18. După articolul 16 se introduc articolele 161 și 162, cu următorul cuprins:

"

Art. 161. -

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii cărții de identitate a vehiculului, R.A.R. poate emite un duplicat la cartea de identitate, cu avizul autorității competente care a efectuat înmatricularea.

Art. 162. -

Pierderea, furtul sau distrugerea cărții de identitate a vehiculului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a."

19. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va emite reglementările și normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România.

(2) Reglementările și normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere, eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere și certificarea autenticității vehiculelor rutiere, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România, se reactualizează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și se aprobă prin ordin al ministrului, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.

(3) Instrucțiunile privind completarea cărții de identitate la înmatricularea vehiculelor se reactualizează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Ministerul Finanțelor Publice și de autoritatea competentă care efectuează înmatricularea și se aprobă prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, ministrului finanțelor publice și ministrului autorității competente care efectuează înmatricularea, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.

(4) Reglementările, normele tehnice și instrucțiunile prevăzute la alin. (1), (2) și (3) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se actualizează ori de câte ori este nevoie."

Art. II. -

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. -

Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 23 mai 2003.

Nr. 230.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...