Parlamentul României

Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Modificări (...), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (7)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 909 din 19 decembrie 2003.

În vigoare de la 22 decembrie 2003 până la 01 iulie 2004, fiind înlocuit prin Lege 291/2004;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2003 și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2004, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Ratificarea unor acorduri, memorandumuri, protocoale și alte înțelegeri internaționale sau, după caz, aderarea la acestea, cu excepția tratatelor încheiate în numele României.

II. Economia și finanțele publice:

1. măsuri privind restructurarea și redresarea economico-financiară a unor companii naționale, societăți naționale, regii autonome și societăți comerciale;

2. organizarea și funcționarea inspecției fiscale;

3. reglementarea unor măsuri financiare și contabile;

4. modificarea și completarea reglementărilor privind auditul intern;

5. Codul de procedură fiscală; Respingeri de neconstituționalitate (1)

6. aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2004;

7. reglementări privind transferurile transfrontaliere;

8. reglementări privind anumite contracte de garanție financiară;

9. reglementarea procedurii reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit;

10. modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare - proceduri;

11. scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe aferente activelor din domeniul utilităților, precum și a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral neamortizate, aparținând agenților economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului;

12. măsuri de unificare a activității de transport țiței și produse petroliere prin conducte și de instituire a drepturilor cuvenite acționarilor societăților comerciale deținute public cu capital de stat;

13. măsuri pentru recuperarea unor creanțe ale furnizorilor de utilități din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului;

14. măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice;

15. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor și organismelor pentru evaluarea conformității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2002;

16. proceduri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni ale societăților comerciale din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului;

17. constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic;

18. modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, aprobată cu modificări prin Legea nr. 449/2001;

19. scutirea de la plata drepturilor de import a materialelor, utilajelor, instalațiilor și know-how care se importă pentru realizarea investiției "Reabilitarea Grupului nr. 4 de 150 MW din CET Paroșeni";

20. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, republicată, cu completările ulterioare;

21. trecerea unui teren din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor în domeniul privat al statului și în administrarea Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș;

22. autorizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societății Comerciale "Melana IV" - S.A. Săvinești;

23. măsuri pentru privatizarea unor societăți comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului aflate în dificultate;

24. reglementări privind transferul fără plată al unor pachete de acțiuni din proprietatea statului și administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale locale;

25. perfecționarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor în vederea alinierii la legislația comunitară;

26. amenajarea, conservarea și dezvoltarea teritorială durabilă, relansarea activității în domeniul construcțiilor;

27. organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Intervenții și Salvare Navală - ARISN;

28. trecerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Constanța-Sud și a Zonei Libere Basarabi" și a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Sulina" la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța;

29. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 243/2001;

30. măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național;

31. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 210/2003;

32. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

III. Agricultură:

1. organizarea activității veterinare;

2. constituirea, recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători pentru comercializarea produselor agricole, silvice și piscicole;

3. reglementări privind producerea, comercializarea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere;

4. înființarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare;

5. modificarea și completarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură.

IV. Administrația publică centrală și locală:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, cu modificările ulterioare, referitoare la Autoritatea Națională de Control;

2. măsuri privind integrarea socială a străinilor care beneficiază de protecție în România;

3. modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor;

4. organizarea activității de consultanță juridică în administrația publică;

5. prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege;

6. modificarea și completarea Legii nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată;

7. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 285/2003;

8. modificarea și completarea unor dispoziții legale privind serviciile publice de gospodărie comunală.

V. Sănătate, solidaritate socială și familie:

1. modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările ulterioare;

2. modificarea și completarea Legii spitalelor nr. 270/2003, cu modificările ulterioare;

3. măsuri pentru îmbunătățirea activității medicale în unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;

4. modificarea și completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare;

5. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 783/2001, cu modificările și completările ulterioare;

6. măsuri pentru stimularea personalului de specialitate medico-sanitar care își desfășoară activitatea în localități cu condiții grele din mediul rural și în localități cu acoperire deficitară;

7. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările ulterioare.

VI. Apărare națională, ordine publică și siguranță națională:

1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003;

2. modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, cu modificările și completările ulterioare;

3. acordarea unor drepturi de transport personalului civil din armată;

4. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările și completările ulterioare;

5. acordarea de facilități fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicații și informatică ale NATO în România;

6. compensarea unor datorii ale Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. către Ministerul Administrației și Internelor.

VII. Educație și cercetare:

- modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 2. -

(1) În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Senatului și Camerei Deputaților, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2004. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

(2) Ordonanțele adoptate de Guvern potrivit art. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.

Art. 3. -

În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de una dintre Camerele Parlamentului ori dacă au fost elaborate și depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanțelor.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 18 decembrie 2003.

Nr. 559.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...