Parlamentul României

Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului montan Superschi în Carpați

Modificări (5), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 decembrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Modificări (1)

Se aprobă Programul național de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpați", ca program de interes național pentru dezvoltarea turismului montan, cu componenta principală "turism pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă", denumit în continuare program.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Programul se va aplica în etape potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) La solicitarea justificată a autorităților administrației publice locale, etapele de aplicare a programului se pot modifica prin hotărâre a Guvernului pentru obiectivele turistice cuprinse în zonele din anexă.

Art. 3. - Modificări (1)

Acțiunile care se vor desfășura pentru fiecare etapă din cadrul programului au în vedere următoarele:

a) realizarea unui studiu integrat privind dezvoltarea turismului montan pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă în zonele și localitățile prevăzute în anexă; studiul va fi realizat de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism, în colaborare cu societăți de proiectare și consultanță în domeniu, a căror desemnare se va face în condițiile legii; Modificări (2)

b) stabilirea terenurilor care vor fi incluse pentru practicarea schiului și a sporturilor de iarnă;

c) elaborarea planului de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru zonele cuprinse în program, care vor fi avizate și aprobate conform legii;

d) amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea infrastructurii generale: căi de acces, alimentări cu apă, gaze, curent electric, canalizări, stații de pompare și stații de epurare a apelor uzate, parcări, drumuri forestiere și alte utilități necesare;

e) amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor de schi, cu instalațiile de transport pe cablu aferente, instalațiile și echipamentele de producere a zăpezii artificiale și de întreținere a pârtiilor și instalațiile pentru iluminatul pârtiilor de schi;

f) amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă: biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină, a patinoarelor și echiparea cu instalațiile și echipamentele corespunzătoare;

g) construirea, dezvoltarea sau reabilitarea structurilor de primire turistică.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Terenurile prevăzute la art. 3 lit. b) vor trece, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, din proprietatea publică sau privată a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale respective și în administrarea consiliilor locale pe raza cărora se află. Aceste terenuri vor fi exceptate de la plata taxelor pentru scoaterea definitivă din fondul forestier. Modificări (2)

(2) Schimbarea destinației pășunilor și fânețelor care vor fi incluse în program, potrivit studiului integrat, va fi exceptată de la plata taxelor aferente.

(3) Terenurile prevăzute la alin. (1) și (2), aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, precum și instalațiile de transport pe cablu sunt declarate de utilitate publică și vor fi exploatate în conformitate cu legislația în vigoare. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (3)

(1) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va supune spre aprobare Guvernului studiul privind implementarea programului.

(2) Studiul prevăzut la alin. (1) va fi supus în prealabil spre avizare autorităților administrației publice centrale interesate, Academiei Române și autorităților administrației publice locale pe a căror rază teritorială se află zonele înscrise în anexă.

(3) Studiul se finanțează de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului din sumele alocate derulării programelor de cercetare de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Agenția Națională pentru Sport. Autoritățile administrației publice locale implicate în program pot hotărî, în condițiile legii, participarea cu resurse financiare din bugetele proprii.

Art. 6. - Modificări (1)

Implementarea programului pe etape va fi coordonată de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în colaborare cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și cu Agenția Națională pentru Sport și se va realiza pentru fiecare etapă de către autoritățile administrației publice centrale și locale în parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 7. -

Sursele de finanțare pentru realizarea programului se constituie, după caz, din:

a) sume alocate de la bugetul de stat și bugetele locale, în limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație;

b) credite interne sau externe;

c) ajutoare financiare interne sau externe nerambursabile;

d) resurse ale sectorului privat;

e) alte surse atrase.

Art. 8. -

Programul devine program de importanță zonală pentru autoritățile administrației publice locale implicate, beneficiind de prioritate la finanțarea din bugetele locale.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 11 decembrie 2003.

Nr. 526.

ANEXĂ Modificări (2)

ETAPELE
Programului național de dezvoltare a turismului
montan "Superschi în Carpați"
Modificări (1)

Etapa I cuprinde stațiunile din zona Valea Prahovei cu localitățile: Sinaia, Bușteni, Azuga, zona Predeal-Râșnov, stațiunea Poiana Brașov, zona Padina-Peștera-Valea Ialomiței, zona Valea Superioară a Teleajenului - stațiunea Cheia, zona Bran-Moeciu. Modificări (1)

Etapa a II-a cuprinde stațiunile și localitățile turistice: Izvoarele, Borșa, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Tihuța, Harghita-Băi, Harghita Mădăraș, Izvorul Mureșului, Lacu Roșu, Lepșa, Covasna, Comandău, Șugaș-Băi, Cheia, Bâlea-Lac, Păltiniș, Parâng, Straja-Pasul Vulcan, Râușor, Muntele Mic, Semenic-Crivaia, Stâna de Vale, Arieșeni, Băișoara, Fântânele-Beliș, zona Leaota, zona Valea Doftanei.

Etapa a III-a cuprinde noi stațiuni sau centre turistice pe amplasamente noi, situate în vecinătatea unor localități sau susținute în prezent numai de o cabană, și anume: Luna Șes, Valea Vaserului, Țibleș (Fiad), Puzdrele, Valea Vinului, Cârlibaba, Leșu, Valea Putnei, Chiril (Zugreni), Broșteni, Borca, Valea Haitii, Colibița, Lăpușna, Ardeluța, Durău, Slănic-Moldova, Vetrești-Herăstrău, Valea Dâmboviței (Pecineagu), Iezer, Piscul Negru, Moliviș, Lotrioara, Mălaia, Obârșia Lotrului, Vidra, Gâtu Berbecului, Poarta Raiului (Șureanu), Petrimanu, Câmpușel, Baleia, Râul Șes (Godeanu), Gura Zlata, Olteana (Țarcu), Rogojel (Vlădeasa), Lunca Vișagului (Vlădeasa), Steaua (Someșul Rece), Valea Ierii, Mogoșa, Cavnic.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...