Parlamentul României

Legea energiei electrice nr. 318/2003

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 august 2003 până la 21 februarie 2007, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 13/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 7

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Domeniul de reglementare

Art. 1. -

(1) Prezenta lege creează cadrul de reglementare pentru desfășurarea activităților în sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare, în condiții de securitate și la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului.

(2) Nu se supun dispozițiilor prezentei legi:

a) acumulatorii electrici, grupurile electrogene mobile, instalațiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel;

b) sursele staționare de energie electrică în curent continuu;

c) instalațiile energetice amplasate în marea teritorială, care nu sunt racordate la rețeaua electrică;

d) sursele electrice cu o putere activă instalată sub 250 kW.

Obiectivele legii

Art. 2. -

Activitățile în sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare trebuie să se desfășoare pentru realizarea următoarelor obiective de bază:

a) asigurarea dezvoltării durabile a economiei naționale;

b) diversificarea bazei de resurse energetice primare;

c) crearea și asigurarea funcționării piețelor concurențiale de energie electrică;

d) asigurarea accesului nediscriminatoriu și reglementat al tuturor participanților la piața de energie electrică, la rețelele electrice de interes public;

e) transparența tarifelor, prețurilor și taxelor la energie electrică în cadrul unei politici de tarifare, urmărind creșterea eficienței energetice pe ciclul de producere, transport, distribuție și utilizare a energiei electrice;

f) constituirea stocurilor de siguranță la combustibilii necesari pentru producerea energiei electrice și energiei termice produse în cogenerare;

g) asigurarea funcționării interconectate a sistemului electroenergetic național cu sistemele electroenergetice ale țărilor vecine și cu sistemele electroenergetice din Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice (UCTE);

h) promovarea utilizării surselor noi și regenerabile de energie;

i) asigurarea protecției mediului la nivel local și global, în concordanță cu tratatele la care România este parte;

j) asigurarea măsurilor de securitate împotriva actelor de terorism și sabotaj.

Înțelesul unor termeni și expresii

Art. 3. -

În înțelesul prezentei legi, termenii folosiți se definesc după cum urmează:

1. autoproducător de energie electrică - persoana fizică sau juridică producătoare, în afara activităților de bază, a energiei electrice, inclusiv a energiei termice în cogenerare necesare, în principal, consumului propriu.

Autoproducătorul poate participa la piața de energie ca titular de licențe de producere și furnizare sau consumator, în condițiile prezentei legi;

2. acces la rețeaua electrică de interes public - dreptul agenților economici care produc și/sau furnizează energie electrică, precum și al consumatorilor de energie electrică de a se racorda și de a folosi, în condițiile legii, rețelele electrice de transport și distribuție;

3. agent economic din domeniul energiei electrice integrat pe verticală - persoana juridică ce desfășoară două sau mai multe dintre următoarele activități: producere, transport, distribuție și furnizare a energiei electrice;

4. agent economic din domeniul energiei electrice integrat pe orizontală - persoana juridică ce desfășoară, pe lângă alte activități din afara sectorului energiei electrice, cel puțin una dintre următoarele activități: producere, transport, distribuție și furnizare a energiei electrice;

5. autoritate competentă - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE;

6. avarie - eveniment care se manifestă prin abateri periculoase de la parametrii funcționali prevăzuți de normele tehnice în vigoare;

7. capacitate de interconexiune - instalațiile și echipamentele prin care se realizează conectarea a două sau mai multe sisteme electroenergetice;

8. capacitate energetică - instalațiile de producere a energiei electrice sau energiei termice în cogenerare, rețele electrice și alte echipamente electroenergetice; Jurisprudență (1)

9. centrală electrică - ansamblu de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea de energie electrică;

10. centrală electrică de cogenerare (termoficare) - ansamblu de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea combinată de energie electrică și termică;

11. client - persoana fizică sau juridică cu care se tranzacționează energie electrică; Jurisprudență (1)

12. consumator de energie electrică - persoana fizică sau juridică ce cumpără energie electrică pentru consumul propriu și, eventual, pentru un subconsumator racordat la instalațiile sale; Jurisprudență (1)

13. consumator eligibil de energie electrică - consumatorul care poate să aleagă furnizorul și să contracteze direct cu acesta energia necesară, având acces la rețelele de transport și/sau de distribuție; Jurisprudență (1)

14. consumator captiv - consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul;

15. culoar de trecere (de funcționare) a liniei electrice - suprafața terestră situată de-a lungul liniei electrice și spațiului aerian de deasupra sa în care se impun restricții din punct de vedere al coexistenței liniei cu elementele naturale, obiectele, construcțiile, instalațiile etc.; culoarul de trecere include zona de protecție și zona de siguranță;

16. distribuție - transmiterea energiei electrice prin rețele de distribuție de la rețelele de transport sau de la producători către instalațiile consumatorilor;

17. exploatare comercială a unei capacități energetice - ansamblul activităților desfășurate de un agent economic în sectorul energiei pentru obținerea profitului;

18. furnizor - persoana juridică, titulară a unei licențe de furnizare, care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori, în baza unui contract de furnizare; Jurisprudență (1)

19. furnizare - activitatea de comercializare a energiei electrice și/sau termice către clienți; Jurisprudență (1)

20. linie directă - linia prin care se transmite energia electrică de la producător către un singur utilizator; linia directă este complementară sistemului electroenergetic;

21. monopol natural în domeniul energiei electrice - situația de piață în care serviciile de transport și de distribuție a energiei electrice se asigură de către un singur agent economic pentru consumatorii de pe un teritoriu delimitat;

22. operator al pieței de energie electrică - persoana juridică ce asigură tranzacționarea cantităților de energie pe piața de energie electrică și care determină prețurile pe piața spot;

23. operator de distribuție - persoana juridică, titulară a unei licențe de distribuție, care deține, exploatează, întreține, modernizează și dezvoltă rețeaua electrică de distribuție; Jurisprudență (1)

24. operator de transport și de sistem - persoana juridică, titulară de licență pentru transportul energiei electrice și servicii de sistem;

25. ordinea de merit - ordinea în care un producător de energie electrică este luat în considerare pe baza prețului ofertat pentru acoperirea necesarului de energie electrică în SEN;

26. piața de energie electrică - cadrul de organizare înăuntrul căruia se tranzacționează energia electrică și serviciile asociate;

27. plan de perspectivă - planificarea pe termen lung a necesarului de investiții în capacități de producere, transport și distribuție, în vederea acoperirii cererii de electricitate a sistemului și a asigurării livrărilor către clienți;

28. plan de apărare a sistemului electroenergetic național împotriva perturbațiilor majore - documentul conținând măsuri tehnice și organizatorice, cu rolul de a împiedica extinderea perturbațiilor în sistem și de a limita consecințele acestora;

29. producător de energie electrică - persoana fizică sau juridică, titulară de licență, având ca specific activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare;

30. producător independent de energie electrică - producătorul de energie electrică ce nu îndeplinește funcții de transport sau de distribuție pe teritoriul în care se situează rețeaua electrică la care este racordat;

31. reabilitare - ansamblul operațiunilor efectuate asupra unor echipamente și/sau instalații energetice care, fără modificarea tehnologiei inițiale, restabilesc starea tehnică și de eficiență a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viață;

32. retehnologizare - ansamblul operațiunilor de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral și/sau fizic, cu tehnologii moderne, bazate pe concepții tehnice de dată recentă, de vârf, în scopul creșterii producției, reducerii consumurilor specifice de energie, reducerii emisiilor poluante etc.;

33. rețea electrică - ansamblul de linii, inclusiv elementele de susținere și de protecție a acestora, stațiile electrice și alte echipamente electroenergetice conectate între ele. Rețeaua electrică poate fi rețea de transport sau rețea de distribuție;

34. rețea electrică de transport - rețeaua electrică de interes național și strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV;

35. rețea electrică de distribuție - rețeaua electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv; Jurisprudență (1)

36. rețea electrică de interes public - rețeaua electrică la care se pot racorda cel puțin doi utilizatori;

37. sectorul energiei electrice - ansamblul activităților și instalațiilor de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare, transport, servicii de sistem, distribuție și furnizare a energiei electrice, inclusiv importul și exportul energiei electrice, precum și schimburile naturale și/sau de avarie cu sistemele electroenergetice ale țărilor vecine;

38. serviciu de transport - serviciul asigurat de operatorul de transport și de sistem, care constă în asigurarea transmiterii unei cantități de energie electrică între două sau mai multe puncte ale rețelei de transport, cu respectarea standardelor de calitate;

39. serviciu de sistem - serviciul asigurat, pentru menținerea nivelului de siguranță în funcționare a sistemului electroenergetic, precum și a calității energiei electrice conform reglementărilor în vigoare;

40. serviciu tehnologic de sistem - serviciul de sistem asigurat, de regulă, de către producători, la cererea operatorului de transport și de sistem;

41. sistem electroenergetic - ansamblul instalațiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativă, distribuția, furnizarea și utilizarea energiei electrice;

42. Sistem Electroenergetic Național, denumit în continuare SEN - sistemul electroenergetic situat pe teritoriul național. SEN constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participanții la piața de energie electrică;

43. sistem electroenergetic izolat - sistemul local de producere, distribuție și furnizare a energiei electrice care nu este interconectat cu SEN;

44. subconsumator - persoana fizică sau juridică ale cărei instalații electrice sunt racordate în aval de grupul de măsură al consumatorului.

45. transportul energiei electrice - transmiterea energiei electrice de la producători până la instalațiile de distribuție sau la instalațiile consumatorilor racordați direct la rețelele electrice de transport;

46. utilizator de rețea electrică - producător, operator de transport și de sistem, operator de distribuție, furnizor, consumator eligibil sau consumator captiv;

47. UCTE - Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice;

48. zona de protecție - zona adiacentă capacității energetice, extinsă în spațiu, în care se introduc interdicții privind accesul persoanelor și regimul construcțiilor;

49. zona de siguranță - zona adiacentă capacităților energetice, extinsă în spațiu, în care se instituie restricții și interdicții în scopul asigurării funcționării normale și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului; zona de siguranță cuprinde și zona de protecție.

CAPITOLUL II Autorități și competențe

Strategia și politica energetică

Art. 4. - Jurisprudență (1)

(1) Strategia energetică națională definește obiectivele sectorului energiei electrice și modalitățile optime de realizare a acestora, în condițiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naționale pe termen mediu și lung. Strategia energetică se elaborează de către Guvern, cu consultarea organizațiilor neguvernamentale și se aprobă prin lege.

(2) Politica energetică, urmărind direcțiile stabilite prin strategia energetică, este elaborată de ministerul de resort pe baza programului de guvernare, cu consultarea organizațiilor neguvernamentale, pentru un interval de timp mediu și cu considerarea evoluțiilor probabile pe termen lung, având în vedere, în principal: Jurisprudență (1)

a) constituirea cadrului instituțional corespunzător, prin definirea organismelor și a autorităților competente pentru realizarea acestei politici;

b) asigurarea securității în aprovizionarea cu combustibili;

c) asigurarea importurilor și exporturilor de combustibili și energie electrică;

d) asigurarea protecției mediului, reconstrucția ecologică a siturilor afectate de activități energetice;

e) transparența prețurilor și tarifelor la combustibili și energie;

f) creșterea eficienței în utilizarea combustibililor și energiei;

g) dezvoltarea surselor regenerabile de energie, cu acordarea de priorități energiei electrice pentru așezările izolate;

h) dezvoltarea cooperării energetice internaționale.

(3) Sursele de finanțare utilizate pentru aplicarea strategiei și politicii Guvernului în sectorul energetic se asigură din sursele proprii ale agenților economici în domeniu, bugetul de stat, bugetele locale, împrumuturi rambursabile și nerambursabile. Jurisprudență (1)

Programul energetic

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Politica energetică se concretizează într-un program cuprinzând măsuri de stimulare a activităților de investiții, cercetare-dezvoltare etc., aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Guvernul, ministerul de resort, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale iau măsuri pentru realizarea obiectivelor înscrise în programul prevăzut la alin. (1) și examinează, anual sau ori de câte ori este necesar, stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia.

Atribuțiile ministerului de resort

Art. 6. -

Ministerul de resort elaborează politica energetică națională și asigură ducerea la îndeplinire a acesteia, în condițiile prevederilor prezentei legi, având următoarele atribuții principale:

a) elaborează programe și planuri de măsuri pentru aplicarea politicii Guvernului în sectorul energiei electrice, inclusiv a programelor de eficiență energetică și de promovare a surselor regenerabile de energie;

b) elaborează proiecte de acte normative pentru sectorul energiei electrice;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...