Parlamentul României

Legea nr. 294/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr. 137/1995

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 iulie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91 din 20 iunie 2002 pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr. 137/1995, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 5, litera b1) a articolului 4 va avea următorul cuprins:

"

b1) obligativitatea efectuării unei evaluări de mediu înaintea aprobării planurilor și programelor;"

2. La articolul I punctul 9, alineatul 2 al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"

Autoritățile administrației publice centrale și locale prevăd în bugetele proprii fonduri pentru programe de protecție a mediului și colaborează cu autoritățile teritoriale pentru protecția mediului pentru realizarea acestora."

3. La articolul I punctul 10, articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Coordonarea și controlul activității de protecție a mediului revin autorității publice centrale pentru protecția mediului, autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, precum și instituțiilor abilitate prin prezenta lege pentru domeniile lor de responsabilitate."

4. La articolul I, partea introductivă a punctului 11, titlul capitolului I1 și articolele 71 și 72 vor avea următorul cuprins:

"

11. După articolul 7 se introduce capitolul I1 cu articolele 71-74 cu următorul cuprins:

CAPITOLUL I1 Evaluarea de mediu pentru planuri și programe

Art. 71. -

Evaluarea de mediu are ca scop integrarea obiectivelor și cerințelor de protecție a mediului în pregătirea și adoptarea planurilor și programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Art. 72. -

Fac obiectul evaluării de mediu planurile și programele definite în anexă.

Sunt supuse evaluării de mediu planurile și programele din următoarele domenii: amenajarea teritoriului și urbanism, utilizarea terenurilor, agricultură, silvicultură, pescuit, transport, telecomunicații, turism, energie, industrie, inclusiv activitatea de extracție a substanțelor minerale utile, gospodărirea deșeurilor, gospodărirea apelor.

Raportul de mediu, care cuprinde și rezultatul evaluării de mediu pentru planurile și programele prevăzute la alin. 1 și 2, se anexează la planul sau la programul înaintat spre aprobare la nivel național, regional sau local.

Autoritățile competente emit aviz de mediu pentru planuri și programe, ca urmare a efectuării evaluării de mediu și a analizării raportului de mediu. Avizul de mediu pentru planuri și programe are aceeași perioadă de valabilitate ca și planul sau programul pentru care a fost emis, în cazul în care nu intervin modificări ale respectivului plan sau program.

Procedura de evaluare de mediu, structura raportului de mediu și condițiile de emitere a avizului de mediu pentru planuri și programe, inclusiv cele cu efecte transfrontieră, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Aprobarea planurilor și programelor prevăzute la alin. 2, la orice nivel ierarhic, este condiționată de existența avizului de mediu pentru respectivul plan sau program."

5. La articolul I punctul 12, alineatele 3, 5 și 7 ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

"

Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private de investiții noi ori de modificare a celor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, aferente activităților cu impact semnificativ asupra mediului.

...............................................................................................

Solicitarea și obținerea autorizației de mediu sunt obligatorii atât pentru desfășurarea activităților existente, cât și la începerea activităților noi, numai pentru acele activități stabilite prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

...............................................................................................

Instalațiile noi și cele existente folosite în anumite categorii de activități industriale se supun procedurii de autorizare în vederea obținerii acordului/autorizației integrate de mediu, cu luarea în considerare a celor mai bune tehnici disponibile, fără antrenarea unor costuri excesive conform reglementărilor specifice în vigoare."

6. La articolul I punctul 14, alineatul 2 al articolului 10 va avea următorul cuprins:

"

Acordul și autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acestora sau ale programelor pentru conformare, după o somație prealabilă, cu termen; suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Autoritatea competentă pentru protecția mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea acordului și autorizației de mediu, după caz, și oprirea execuției proiectului sau încetarea activității atunci când nu s-au îndeplinit condițiile stabilite în somație. Dispozițiile de suspendare, precum și cele de încetare a proiectului sau activității sunt executorii."

7. La articolul I punctul 15, articolul 101 va avea următorul cuprins:

"

Art. 101. -

Litigiile generate de eliberarea, revizuirea, anularea sau de suspendarea avizului, acordului ori a autorizației de mediu se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare."

8. La articolul I punctul 18, alineatul 2 al articolului 13 va avea următorul cuprins:

"

Taxele prevăzute la alin. 1 se fac venit la Fondul pentru mediu."

9. În articolul I punctul 19, la articolul 14, alineatul 3 se modifică și se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:

"

Sumele încasate din tarife se utilizează de autoritățile publice pentru protecția mediului pentru finanțarea unor cheltuieli materiale, inclusiv pentru constituirea fondului pentru stimularea personalului, costul abonamentelor telefonice, expertize tehnice, dotări și investiții specifice. Acestea se evidențiază într-un cont distinct și se gestionează în regim extrabugetar.

Autoritățile publice pentru protecția mediului constituie un fond de stimulare a personalului prin utilizarea unui procent de 25% obținut din încasarea tarifelor prevăzute la alin. 1 și prin utilizarea sumelor prevăzute la art. 83 alin. 5. Metodologia de utilizare a fondului de stimulare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității centrale pentru protecția mediului."

10. La articolul I punctul 20, alineatele 1 și 2 ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

La modificarea sau încetarea activităților cu impact asupra mediului, precum și la schimbarea titularului unei activități, inclusiv prin vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmată de lichidare, lichidare în condițiile legii, este obligatorie efectuarea bilanțului de mediu de către titularul activității, în scopul stabilirii obligațiilor și costurilor privind refacerea calității mediului în zona de impact a activităților desfășurate pe amplasament.

Pe baza bilanțului de mediu și a propunerii de program pentru conformare, prezentate de titularul activității, autoritatea competentă pentru protecția mediului emite avizul de mediu."

11. La articolul I punctul 22, articolul 16 va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

Activitățile privind fabricarea, introducerea pe piață, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul intern, eliminarea, manipularea, precum și introducerea și scoaterea din țară a substanțelor și preparatelor chimice periculoase sunt supuse unui regim special de reglementare și gestionare."

12. La articolul I, punctul 23, respectiv articolul 17, se abrogă.

13. La articolul I, punctul 24 va avea următorul cuprins:

"

24. După articolul 17 se introduc articolele 171 și 172 cu următorul cuprins:

Art. 171. -

Transportul internațional și tranzitul substanțelor și preparatelor chimice periculoase se realizează conform acordurilor și convențiilor privind transportul internațional al mărfurilor periculoase, la care România este parte.

Art. 172. -

Importul și exportul substanțelor și preparatelor chimice periculoase restricționate sau interzise la utilizare de către anumite state sau de către România se realizează în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.»"

14. La articolul I punctul 26, articolul 19 va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

Autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și cele pentru protecția mediului sunt obligate să ia măsuri de prevenire și limitare a impactului substanțelor și preparatelor chimice periculoase asupra sănătății populației și mediului."

15. La articolul I punctul 28, litera a) a articolului 21 va avea următorul cuprins:

"

a) să aplice reglementările legale privind substanțele și preparatele chimice periculoase, stabilite conform art. 16;"

16. La articolul I punctul 34, articolul 25 va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

Autoritățile administrației publice locale, persoanele fizice și juridice care au în profilul lor activități de gestionare a deșeurilor au atribuții și obligații în conformitate cu prevederile prezentei legi și cele specifice din domeniul gestionării deșeurilor."

17. La articolul I punctul 45, partea introductivă și literele a-c) și f) ale articolului 34 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

Persoanele fizice și juridice autorizate care desfășoară activități în domeniul nuclear au următoarele obligații:

a) să evalueze, direct sau prin forurile organizate, riscul potențial, să efectueze bilanțul de mediu pentru activitățile existente și să solicite și să obțină autorizație de mediu;

b) să aplice procedurile și să prevadă echipamentele pentru activitățile noi, care să permită realizarea nivelului rațional cel mai scăzut al dozelor și riscurilor asupra populației și mediului, și să solicite și să obțină acord și autorizație de mediu;

c) să aplice, prin sisteme proprii, programe de supraveghere a contaminării radioactive a mediului, care să asigure respectarea condițiilor de eliminare a substanțelor radioactive prevăzute în autorizație și menținerea dozelor radioactive în limitele admise;

...............................................................................................

f) să verifice continuu corectitudinea presupunerilor făcute prin evaluările probabilistice privind consecințele radiologice ale eliberărilor radioactive."

18. La articolul I punctul 46, alineatul 5 al articolului 35 va avea următorul cuprins:

"

Deținătorii cu orice titlu, care aplică măsurile prevăzute la alin. 4 sunt scutiți de impozit; deținătorii particulari vor fi compensați în raport cu valoarea lucrărilor de refacere întreprinse."

19. La articolul I punctul 48, după litera d) a articolului 40 se introduc literele e), f) și g) cu următorul cuprins:

"

e) să nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafață;

f) să nu deverseze în apele de suprafață sau subterane ape uzate, fecaloid menajere, substanțe petroliere sau periculoase, ape cu conținut toxic care conțin substanțe periculoase;

g) să nu arunce și să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor și în zonele umede deșeuri de orice fel și să nu introducă în acestea explozibile, tensiune electrică, narcotice sau alte substanțe periculoase."

20. La articolul I punctul 50, partea introductivă a articolului 43 va avea următorul cuprins:

"

Art. 43. -

Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, cu consultarea celorlalte autorități publice centrale competente, elaborează normele tehnice și regulamentele de aplicare privind:"

21. La articolul I punctul 51, partea introductivă a articolului 47 va avea următorul cuprins:

"

Art. 47. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...