Parlamentul României

Legea nr. 268/2003 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 iunie 2003 până la 08 februarie 2011, fiind abrogat prin Lege 1/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea învățământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Învățământul obligatoriu este de 10 clase. Frecventarea obligatorie a învățământului de 10 clase, forma de zi, încetează la vârsta de 18 ani."

2. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"

(2) În fiecare localitate se organizează și funcționează unități de învățământ sau formațiuni de studiu cu limba de predare română și, după caz, cu predarea în limbile minorităților naționale ori se asigură școlarizarea în limba maternă în cea mai apropiată localitate în care este posibil."

3. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Sistemul național de învățământ este constituit din ansamblul unităților și instituțiilor de învățământ de diferite tipuri, niveluri și forme de organizare a activității de instruire și educare.

(2) Sistemul național de învățământ cuprinde unități și instituții de învățământ de stat și particulare.

(3) Privatizarea instituțiilor și a unităților de învățământ de stat este interzisă.

(4) Învățământul este organizat pe niveluri, asigurând coerența și continuitatea instruirii și educației, în concordanță cu particularitățile de vârstă și individuale.

(5) Sistemul național de învățământ cuprinde următoarele niveluri:

a) învățământ preșcolar: grupa mică; grupa mijlocie; grupa mare, pregătitoare pentru școală;

b) învățământ primar: clasele I-IV;

c) învățământ secundar, care cuprinde:

1. învățământ secundar inferior, organizat în două cicluri care se succed: gimnaziu, clasele V-VIII, și ciclul inferior al liceului sau școala de arte și meserii, clasele IX-X;

2. învățământ secundar superior: ciclul superior al liceului, clasele XI-XII/XIII, precedat, după caz, de anul de completare;

d) învățământ postliceal;

e) învățământ superior: învățământ universitar și învățământ postuniversitar.

(6) Sistemul național de învățământ cuprinde și educația permanentă.

(7) Învățământul preșcolar, primar, secundar și postliceal constituie învățământul preuniversitar. Ciclul inferior și ciclul superior al liceului constituie învățământul liceal. Școala de arte și meserii și anul de completare constituie învățământul profesional.

(8) Învățământul primar și secundar inferior constituie învățământul obligatoriu.

(9) Învățământul preuniversitar este subordonat, prin inspectoratele școlare, Ministerului Educației și Cercetării, iar învățământul superior este coordonat de Ministerul Educației și Cercetării, cu respectarea autonomiei universitare.

(10) Formele de organizare a învățământului sunt: învățământ de zi, seral, cu frecvență redusă, la distanță, comasat și, pentru copiii cu nevoi educative speciale, nedeplasabili, cu școlarizare la domiciliu.

(11) Învățământul obligatoriu este învățământ de zi. În mod excepțional, pentru persoanele care au depășit cu mai mult de 2 ani vârsta corespunzătoare clasei, învățământul obligatoriu se poate organiza și în alte forme de învățământ, conform alin. (8), pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației și Cercetării.

(12) În sistemul de învățământ pot funcționa unități-pilot, experimentale și de aplicație.

(13) În raport cu condițiile existente pot funcționa, sub conducere unică, unități de învățământ în care se organizează mai multe niveluri/cicluri de învățământ.

(14) În cadrul sistemului național de învățământ, sub coordonarea și controlul Ministerului Educației și Cercetării se pot înființa și pot funcționa, conform legii, structuri de învățământ organizate prin cooperare între unități și instituții din țară și din străinătate, pe baza unor acorduri interguvernamentale."

4. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

"

(2) În situații justificate, copiilor din grupa mare, pregătitoare pentru școală, și elevilor din învățământul obligatoriu, școlarizați într-o altă localitate, li se asigură, după caz, servicii de transport, masă și internat, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării, al autorităților administrației publice locale, al agenților economici, al comunităților locale, al societăților de binefacere și al altor persoane juridice sau fizice."

5. După alineatul (2) al articolului 17 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"

(3) La cererea părinților și în funcție de resursele locale existente, unitățile de învățământ pot organiza cu elevii, după orele de curs, activități educative și de învățare sub supravegherea personalului didactic și/sau didactic auxiliar."

6. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) Învățământul preșcolar se organizează pentru copii în vârstă de 3-6/7 ani, în grădinițe cu program normal, prelungit și săptămânal."

7. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Pentru asigurarea continuității între învățământul preșcolar și cel primar se generalizează grupa mare, pregătitoare pentru școală.

(2) Administrația locală și inspectoratul școlar vor asigura resursele umane, materiale și financiare, necesare cuprinderii copiilor de vârstă 5-6/7 ani în grupa mare, pregătitoare pentru școală."

8. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) Învățământul primar se organizează și funcționează, de regulă, cu program de dimineață, în cadrul unităților de învățământ cu clasele I-IV, I-VIII, I-X sau I-XII/XIII.

(2) În clasa I sunt înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data începerii anului școlar.

(3) La cererea scrisă a părinților, tutorilor sau a susținătorilor legali, pot fi înscriși în clasa I și copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârșitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

(4) La cererea scrisă a părinților, tutorilor sau a susținătorilor legali, înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data începerii anului școlar va fi amânată cu un an.

(5) Ministerul Educației și Cercetării poate aproba organizarea de cursuri de pregătire în vederea promovării claselor I-IV pentru persoanele care, din diferite motive, nu au absolvit învățământul primar până la vârsta de 14 ani."

9. La capitolul IV, titlul secțiunii 1 va avea următorul cuprins:

Ciclul gimnazial"

10. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Ciclul gimnazial se organizează și funcționează în cadrul unităților de învățământ cu clasele I-VIII, V-VIII, V-X, I-X, I-XII/XIII sau V-XII/XIII."

11. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

(1) Accesul absolvenților clasei a VIII-a în clasa a IX-a a ciclului inferior al liceului sau a școlii de arte și meserii se realizează prin procedura de selecție și repartizare, reglementată conform metodologiei Ministerului Educației și Cercetării, care se dă publicității până la începutul anului școlar.

(2) Procedura de selecție și repartizare se bazează pe rezultatele evaluării competențelor dobândite în cadrul ciclului gimnazial. Evaluarea competențelor se realizează conform standardelor naționale de evaluare."

12. La capitolul IV, titlul secțiunii a 2-a va avea următorul cuprins:

Ciclul inferior al liceului"

13. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) Ciclul inferior al liceului se organizează și funcționează în cadrul unităților de învățământ cu clasele I-X, V-X, I-XII/XIII, V-XII/XIII sau IX-XII/XIII.

(2) Rețeaua liceelor de stat este aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, la propunerea inspectoratelor școlare, cu consultarea altor factori interesați și ca rezultat al evaluării instituționale realizate de Comisia Națională de Evaluare Instituțională. Rețeaua, numărul de locuri și de clase se aprobă anual, în funcție de cerințele locale și naționale, și se dau publicității cu 6 luni înainte de începerea anului școlar.

(3) Învățământul liceal seral, cu frecvență redusă și la distanță, poate funcționa, în condițiile legii, în unități de învățământ stabilite de inspectoratele școlare.

(4) Absolvenții ciclului inferior al liceului dobândesc certificat de absolvire, portofoliu personal pentru educație permanentă și, la cerere, foaia matricolă."

14. Alineatul (3) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

"

(3) Durata studiilor în învățământul liceal poate fi, după caz, de 4 sau de 5 ani și este stabilită de Ministerul Educației și Cercetării."

15. După articolul 24 se introduce secțiunea a 21-a cu următorul titlu:

Ciclul superior al liceului"

16. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Trecerea din ciclul inferior în ciclul superior al liceului este reglementată prin metodologia Ministerului Educației și Cercetării, care se dă publicității la începutul anului școlar precedent admiterii.

(2) Ciclul superior al liceului se organizează și funcționează în cadrul unităților de învățământ cu clasele I-XII/XIII, V-XII/XIII sau IX-XII/XIII.

(3) Înscrierea în ciclul superior al liceului, cursuri de zi, se poate face în primii 2 ani de la absolvirea ciclului inferior, respectiv a anului de completare, dacă la data începerii anului școlar elevul nu a depășit vârsta de 18 ani.

(4) Ciclul superior al liceului, formele seral, cu frecvență redusă și la distanță, poate funcționa, în condițiile legii, în unități de învățământ stabilite de inspectoratele școlare.

(5) Ciclul superior al liceului funcționează cu filierele, profilurile și specializările stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării, în raport cu dinamica profesiunilor, meseriilor și ocupațiilor de pe piața forței de muncă.

(6) În funcție de filieră, de profil și de specializare, durata studiilor în cadrul ciclului superior al liceului este de 2 sau de 3 ani și este stabilită de Ministerul Educației și Cercetării."

17. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Finalizarea studiilor liceale se atestă printr-un certificat de absolvire, care conferă dreptul de acces, în condițiile legii, în învățământul postliceal, dreptul de susținere a examenului național de bacalaureat, respectiv a examenului de certificare/atestare a competențelor profesionale.

(2) Absolvenții ciclului superior al liceului dobândesc și portofoliul personal pentru educație permanentă și, la cerere, foaia matricolă.

(3) Absolvenții ciclului superior al liceului care susțin și promovează examenul național de bacalaureat dobândesc și diplomă de bacalaureat, care le dă dreptul de acces în învățământul superior, în condițiile legii.

(4) Examenul național de bacalaureat constă în susținerea a două, respectiv trei probe comune și a trei probe diferențiate în funcție de filieră și de profil.

A. Probele comune sunt:

a) limba și literatura română, scris și oral;

b) una dintre limbile moderne de circulație internațională studiate în liceu;

c) limba maternă, scris și oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale; limba și literatura într-o limbă de circulație internațională, pentru elevii care au urmat studiile liceale cu limba de predare în limba de circulație internațională respectivă.

B. Probele de examen diferențiate în funcție de filieră, profil, specializare și de opțiunea elevului sunt:

Filiera teoretică:

a) Profil umanist:

1. istorie sau geografie;

2. o probă la alegere din aria curriculară, corespunzător specializării;

3. o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele susținute anterior.

b) Profil real:

1. matematică;

2. o probă la alegere din aria curriculară, corespunzător specializării;

3. o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele susținute anterior.

Filiera tehnologică:

a) matematică, pentru toate profilurile și specializările;

b) o probă la alegere din aria curriculară "tehnologii", în funcție de specializarea aleasă de elev;

c) o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele alese anterior.

Filiera vocațională:

a) istorie sau geografie ori o disciplină socioumană, respectiv matematică sau științe, în funcție de profil;

b) o probă la alegere din ariile curriculare specifice profilului și specializării; ariile curriculare sunt stabilite de comun acord de Ministerul Educației și Cercetării și ministerele interesate;

c) o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele alese anterior.

(5) Pentru anumite filiere, profiluri, respectiv specializări, stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, absolvenții ciclului superior al liceului pot susține un examen de certificare sau, după caz, de atestare a competențelor profesionale, separat de examenul de bacalaureat, în condițiile legii.

(6) Absolvenții ciclului superior al liceului care susțin și promovează examenul de certificare/atestare a competențelor profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3, respectiv atestat de competențe profesionale.

(7) Lista cuprinzând probele de examen, conținutul programelor de examen și modul de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat și a examenului de certificare, respectiv de atestare a competențelor profesionale, se stabilește prin metodologii elaborate și aprobate de Ministerul Educației și Cercetării și se dă publicității până la data începerii anului școlar precedent examenelor.

(8) La întocmirea listei cuprinzând probele de examen și la stabilirea conținutului programelor de bacalaureat pot fi consultate și instituțiile de învățământ superior.

(9) În cazul întreruperii studiilor se recunoaște fiecare an școlar promovat. La cerere, se eliberează un document de certificare a studiilor efectuate și portofoliul personal pentru educație permanentă, completat la zi."

18. Alineatele (5) și (6) ale articolului 27 vor avea următorul cuprins:

"

(5) Candidații proveniți din învățământul de stat pot susține examenul de bacalaureat și examenul de certificare, respectiv atestare a competențelor profesionale, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la aceste examene sunt condiționate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.

(6) Examenul național de bacalaureat se consideră promovat dacă au fost promovate toate probele. În cazul nepromovării examenului național de bacalaureat, probele promovate sunt recunoscute, la cerere, în sesiunile ulterioare."

19. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

(1) În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat. Eliberarea certificatului de calificare profesională și, respectiv, a atestatului de competențe profesionale nu este condiționată de promovarea examenului de bacalaureat.

(2) Absolvenții care au promovat toate clasele din intervalul IX-XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obținut media 10 primesc diplomă de merit."

20. La capitolul IV, titlul secțiunii a 3-a va avea următorul cuprins:

Învățământul din școlile de arte și meserii"

21. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

(1) În școlile de arte și meserii se organizează învățământ pentru profesionalizare, în scopul calificării de nivel 1 pe domenii ocupaționale.

(2) Școlile de arte și meserii pot funcționa independent sau în cadrul unităților de învățământ cu clasele I-X, I-XII/XIII, V-X, V-XII/XIII sau IX-XII/XIII."

22. Alineatele (1) și (2) ale articolului 30 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

(1) Rețeaua de stat a școlilor de arte și meserii este organizată de Ministerul Educației și Cercetării, cu consultarea factorilor interesați.

(2) Rețeaua de stat a școlilor de arte și meserii, meseriile și calificările pentru care se școlarizează și numărul de locuri aferente se dau publicității cu 6 luni înainte de începerea anului școlar."

23. Articolul 31 se abrogă.

24. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

(1) Unitățile de învățământ pot organiza, la cererea factorilor interesați, pe bază de contract, cursuri de calificare și de conversie profesională, cu respectarea standardelor ocupaționale, precum și alte servicii educaționale.

(2) Agenții economici care asigură, după caz, pe bază de contract cu unitățile de învățământ, burse de școlarizare, stagii de instruire practică a elevilor, dotarea spațiilor de instruire, locuri de muncă pentru absolvenți pot beneficia de facilități fiscale, potrivit unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului."

25. Articolul 33 se abrogă.

26. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

(1) Absolvenții școlilor de arte și meserii dobândesc certificat de absolvire și portofoliu personal pentru educație permanentă și, la cerere, foaia matricolă.

(2) Absolvenții care susțin și promovează examenul de certificare a competențelor profesionale dobândesc și certificat de calificare profesională nivel 1.

(3) Sistemul de certificare a nivelului de calificare și a competențelor profesionale dobândite în cadrul învățământului preuniversitar se organizează pe baza reglementărilor comune ale Ministerului Educației și Cercetării și ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale."

27. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

Organizarea învățământului din școlile de arte și meserii și a examenului de certificare a competențelor profesionale se reglementează de Ministerul Educației și Cercetării prin metodologii specifice."

28. După articolul 35 se introduce secțiunea a 4-a cu următorul titlu:

Anul de completare"

29. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

(1) Absolvenții școlilor de arte și meserii cu certificat de absolvire și cu certificat de calificare profesională nivel 1 au dreptul la continuarea studiilor în învățământul secundar superior, în condițiile prezentei legi.

(2) Pentru a avea acces în ciclul superior al liceului, absolvenții prevăzuți la alin. (1) trebuie să urmeze și să absolvească, în condițiile legii, anul de completare.

(3) Absolvenții anului de completare dobândesc certificat de absolvire, portofoliul personal pentru educație permanentă și, la cerere, foaia matricolă.

(4) Absolvenții anului de completare care susțin și promovează examenul de certificare a competențelor profesionale dobândesc și certificat de calificare profesională nivel 2.

(5) Absolvenții anului de completare cu certificat de calificare profesională nivel 2 și certificat de absolvire pot continua studiile în ciclul superior al liceului, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educației și Cercetării și date publicității cu un an înainte de începutul anului școlar.

(6) Rețeaua unităților de învățământ de stat care școlarizează elevi în anul de completare este organizată de Ministerul Educației și Cercetării, cu consultarea factorilor interesați.

(7) Rețeaua unităților de învățământ de stat care școlarizează elevi în anul de completare, meseriile și calificările pentru care se școlarizează și numărul de locuri aferente se dau publicității cu 6 luni înainte de începerea anului școlar.

(8) Organizarea învățământului din anul de completare și a examenului de certificare a competențelor profesionale se reglementează de Ministerul Educației și Cercetării, prin metodologii specifice."

30. Litera b) a articolului 38 va avea următorul cuprins:

"

b) elevii pot fi înscriși numai pe baza testării aptitudinilor specifice;"

31. Litera e) a articolului 38 se abrogă.

32. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

"

Art. 39. -

Absolvenții învățământului de artă și ai învățământului sportiv beneficiază de drepturile prevăzute la art. 23 alin. (4) și la art. 26 alin. (1), (2), (3), (5), (6) și (9)."

33. Alineatul (1) al articolului 40 va avea următorul cuprins:

"

Art. 40. -

(1) Pentru activitatea sportivă și artistică de performanță, Ministerul Educației și Cercetării poate organiza cluburi școlare și unități de învățământ preuniversitar cu program sportiv sau de artă, integrat sau suplimentar."

34. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:

Învățământul pentru copii și tineri
cu cerințe educative speciale"

35. Alineatul (3) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

"

(3) Învățământul special primar și secundar inferior este obligatoriu și are durata, după caz, de 10 sau 11 ani."

36. Articolul 105 va avea următorul cuprins:

"

Art. 105. -

(1) Învățământul particular preuniversitar se organizează și funcționează cu aceleași niveluri și în aceleași tipuri de unități de învățământ ca și învățământul preuniversitar de stat.

(2) Grădinițele, școlile primare și gimnaziale, precum și școlile de arte și meserii se pot înființa cu autorizarea inspectoratului școlar, pe baza documentației de evaluare.

(3) Liceele, inclusiv cele care cuprind anul de completare, precum și școlile postliceale se pot înființa cu avizul inspectoratului școlar și cu aprobarea Ministerului Educației și Cercetării, pe baza documentației de evaluare."

37. Alineatul (2) al articolului 107 va avea următorul cuprins:

"

(2) Acreditarea unităților de învățământ preuniversitar cu autorizație de încredere trebuie solicitată după absolvirea a patru promoții."

38. Alineatul (3) al articolului 110 va avea următorul cuprins:

"

(3) În învățământul particular secundar, cel puțin 40% din numărul personalului didactic trebuie să fie încadrat cu norma de bază în unitatea respectivă."

39. Articolul 122 va avea următorul cuprins:

"

Art. 122. -

În învățământul de stat din școlile de arte și meserii și anul de completare, precum și în învățământul liceal și postliceal de specialitate, în care, la cerere și în condițiile legii, predarea se face în limba maternă la disciplinele de specialitate, este obligatorie însușirea terminologiei de specialitate și în limba română."

40. Partea introductivă și litera d) ale articolului 142 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 142. -

Inspectoratele școlare sunt organe descentralizate de specialitate, subordonate Ministerului Educației și Cercetării, având, în principal, următoarele atribuții:

............................................................................................

d) înființează, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării, unități școlare ale învățământului de stat: grădinițe, școli primare, gimnazii, școli de arte și meserii;"

41. Alineatul (7) al articolului 145 va avea următorul cuprins:

"

(7) Directorii și directorii adjuncți ai unităților din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și ai școlilor de arte și meserii, precum și directorii adjuncți din învățământul liceal și postliceal sunt numiți de inspectorul școlar general, conform legii."

42. Literele d) și e) ale alineatului (2) al articolului 151 vor avea următorul cuprins:

"

d) maiștri-instructori - în învățământul secundar și postliceal;

e) profesori - în învățământul primar, secundar și postliceal;"

43. Litera d) a alineatului (1) al articolului 158 va avea următorul cuprins:

"

d) clasa din școala de arte și meserii, anul de completare și învățământul liceal, precum și anul de studiu din învățământul postliceal are în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30."

44. Alineatele (2) și (3) ale articolului 180 vor avea următorul cuprins:

"

(2) Părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal este obligat să ia măsuri pentru asigurarea frecvenței școlare a elevului în învățământul obligatoriu. Nerespectarea acestei prevederi din culpa părintelui, a tutorelui legal instituit sau a susținătorului legal constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 500.000 lei și 2.000.000 lei.

(3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzii se fac de către autoritățile desemnate de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul de Interne, printr-o metodologie comună."

45. Articolul 189 se abrogă.

Art. II. -

Legea învățământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 13 iunie 2003.

Nr. 268.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...