Parlamentul României

Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

Modificări (12), Puneri în aplicare (8), Respingeri de neconstituționalitate (16), Referințe (6), Reviste (7), Modele (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 aprilie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale Puneri în aplicare (1)

Art. 1. - Modificări (2), Jurisprudență

Prevederile prezentei legi reglementează transporturile publice de persoane sau bunuri în regim de taxi sau de persoane în regim de închiriere. Jurisprudență

Art. 2. - Modificări (1)

Reglementarea transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi și a transportului de persoane în regim de închiriere asigură realizarea unei protecții reale a intereselor clienților, taximetriștilor și operatorilor de transport. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (2), Jurisprudență

(1) Transportul public de persoane cu autovehicule se realizează contra cost, pe bază de bon client, în regim de taxi, și pe bază de contract, în regim de închiriere. Jurisprudență

(2) Transportul public de bunuri cu autovehicule în regim de taxi se realizează contra cost, în cuantum stabilit pe bază de bon client. Jurisprudență

(3) Serviciile publice de transport în regim de taxi sau de închiriere pot fi efectuate de către operatorul de transport cu autovehicule deținute cu orice titlu, cu excepția contractului de comodat.

(4) Serviciile publice de transport în regim de taxi pot fi efectuate și de către orice taximetrist independent autorizat, care utilizează în acest scop un singur autovehicul aflat în proprietate.

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Transporturile de persoane sau bunuri în regim de taxi fac parte din categoria serviciilor publice de transport local de interes public și se află sub autoritatea administrațiilor publice locale.

(2) Transportul de persoane în regim de închiriere face parte din categoria transporturilor publice și se află sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței prin Autoritatea Rutieră Română. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Costul transporturilor de persoane și bunuri în regim de taxi se determină prin însumarea tarifelor pe distanța parcursă și/sau timpul de staționare, măsurate de un aparat de taxat aflat în dotarea autovehiculului respectiv, la care se adaugă, după caz, și alte tarife. Jurisprudență

(2) Costul transportului de persoane în regim de închiriere se determină prin aplicarea tarifului pe distanța și/sau timpul, după caz, cât autovehiculul se află la dispoziția clientului, conform contractului.

Art. 6. -

În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) afișaj client - indicator alfanumeric al aparatului de taxat care are rolul de a afișa, în mod lizibil pentru client, în mod succesiv indicații privind costul prestației efectuate până la momentul respectiv și în mod continuu poziția de operare în care este taximetrul în acel moment și tariful aplicat;

b) aparat de taxat - aparat de marcat electronic fiscal montat la loc vizibil, care include un taximetru, calculează automat și indică permanent sumele datorate de client, pentru care, la sfârșitul cursei, emite un bon client, pe baza tarifelor care au fost programate. Aparatul de taxat trebuie să fie dotat cu o memorie electronică fiscală care să asigure înregistrarea, controlul activității și veniturilor realizate și să poată emite alte documente, conform reglementărilor în vigoare;

c) bon client - bonul fiscal emis numai de aparatul de taxat cu ocazia finalizării cursei privind transportul de persoane sau bunuri, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport și care constituie singurul document justificativ pe baza căruia clientul execută plata prestației respective;

d) cheie electronică - cheie dotată cu memorie electronică, folosită pentru identificarea șoferului de taxi, colectarea datelor și pentru programarea tarifelor;

e) client - persoana care a angajat, direct sau prin dispecer, executarea transportului unor persoane sau al unor bunuri, după caz, în numele căreia se execută transportul și care plătește, după efectuarea acestuia, întreaga contravaloare a prestației conform datelor înscrise în bon client sau, în cazul transportului în regim de închiriere, plata serviciului se realizează pe baza documentelor fiscale cu regim special, în conformitate cu contractul de închiriere încheiat cu operatorul de transport;

f) dispecerat taxi (denumit în continuare dispecerat) - activitate conexă transportului în regim de taxi, care preia telefonic și transmite comenzile clientului prin stația radio de emisie-recepție către taximetrist;

g) cursă - deplasarea executată cu taxiul pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care punctul de început este locul îmbarcării sau locul acceptat, după caz, iar punctul de finalizare este locul destinației;

h) fiscalizarea memoriei electronice - identificarea memoriei electronice fiscale și, respectiv, a operatorului de transport sau a taximetristului independent, după caz;

i) lampa taxi - casetă luminată, montată pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinală, care pe laturile față și spate, alături de înscrisul central TAXI, conține lămpi care indică poziția "Liber" sau "Ocupat" a taxiului și care trebuie să fie vizibile de la o distanță de minimum 100 de metri;

j) loc de așteptare a clienților - spațiu special amenajat și semnalizat de către autoritatea administrației publice locale, cu număr de locuri prestabilit, pentru staționarea taxiurilor în așteptare în poziția "Liber";

k) memoria electronică fiscală - componentă a aparatului de taxat, care poate înmagazina, pe bază de program, date privind activitatea taxiului conținute în bonul client, în condiții de neconvertibilitate, inaccesibilitate și securitate;

l) operator de transport taxi - persoană juridică română care deține în condițiile art. 3 alin. (3) un parc de autovehicule din categoria celor prevăzute pentru activitatea de taximetrie, dotate specific pentru efectuarea transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi, după caz, și autorizat, în condițiile art. 9; Modificări (1)

m) operator de transport în regim de închiriere - persoană juridică română autorizată conform Ordonanței Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare; Modificări (1)

n) raportul taximetristului - raport de control nefiscal, conținând date corespunzătoare activității unui taximetrist din raportul fiscal de închidere zilnică, în condițiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi și alți taximetriști;

o) sigiliu fiscal - sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat și pe memoria fiscală în scopul de a nu permite, fără desigilare, accesul la memoria electronică fiscală;

p) sigiliu de protecție - sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protecția cablajului de conectare a aparatului de taxat, protecție ce nu poate fi înlăturată fără desigilare;

q) sigiliu metrologic - sigiliu aplicat pe taximetru în scopul de a nu permite, fără desigilare, accesul la operațiuni privilegiate;

r) taxi - autovehicul din categoria autoturisme pentru transportul de persoane sau de până la 3,5 tone capacitate maximă totală autorizată pentru transportul de bunuri, care, pe baza licenței de execuție pe vehicul, poate executa transporturi în regim de taxi;

s) taximetru - componentă a aparatului de taxat prin intermediul căreia se măsoară timpul și distanța parcursă și care calculează automat sumele datorate de client;

t) taximetrist - conducătorul auto atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi;

u) taximetrist independent - persoană fizică autorizată conform legii, care desfășoară transport de persoane sau bunuri în regim de taxi cu un singur autovehicul aflat în proprietatea sa. În condițiile prezentei legi, taximetristul independent va fi supus aceluiași tratament ca și operatorul de transport în regim de taxi, cu privire la sancționarea și respectarea reglementărilor în vigoare, după caz. Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, taximetristul independent va primi licența taxi eliberată de Autoritatea Rutieră Română, cu respectarea condițiilor prevăzute de prezenta lege;

v) tarif încărcare/descărcare - tarif al activității prestate de taximetrist sau de alți angajați ai operatorului de transport pentru încărcarea, descărcarea și manipularea bunurilor (manual sau mecanizat) în cazul transporturilor de bunuri;

w) tarif de pornire - tarif unic, exprimat în lei, înregistrat automat de aparatul de taxat la începutul cursei, care apare pe afișaj client o dată cu activarea dispozitivului de control din poziția de operare Liber în poziția de operare Ocupat;

x) tarif de staționare - tarif exprimat în lei/oră, aplicat automat de aparatul de taxat pentru perioada cât taxiul a staționat la dispoziția clientului, la cererea acestuia, precum și pentru perioadele în care taxiul, aflat în cursă, s-a deplasat sub limita vitezei de comutare;

y) transport de persoane în regim de închiriere - transport executat cu un autoturism pus la dispoziția unui client, pe bază de contract de închiriere cu titlu oneros, cu sau fără conducător auto, tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a prestației contractate pe bază de documente, conform legii;

z) viteză de comutare - viteza limită cu care se deplasează taxiul, sub care aparatul de taxat comută automat tarifarea distanței parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers, după caz.

CAPITOLUL II Autorizarea și efectuarea transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere Jurisprudență

SECȚIUNEA 1 Autorizarea transportului în regim de taxi Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

Art. 7. - Modificări (2), Jurisprudență, Modele (1)

Transporturile de persoane sau bunuri în regim de taxi se pot executa ca servicii de interes public pentru populație, de regulă, în interiorul unei localități, numai pe baza autorizației pentru transport în regim de taxi, valabilă, emisă de autoritatea administrației publice locale, în condițiile prezentei legi,

Art. 8. - Modificări (1), Jurisprudență

Autorizarea operatorului de transport sau a taximetristului independent pentru efectuarea transportului în regim de taxi se poate realiza pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri, după caz.

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență

Autorizația pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi se emite la cererea operatorului de transport sau a taximetristului independent de către autoritatea administrației publice locale sau a municipiului București pe raza căreia solicitantul își desfășoară activitatea, își are sediul sau o filială, după caz, pe baza unei documentații minime, care trebuie să conțină următoarele: Modificări (1), Jurisprudență

a) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerțului al operatorului de transport respectiv sau, după caz, copie de pe autorizația eliberată taximetristului independent, potrivit legii;

b) copie de pe licența de transport corespunzătoare sau exemplarul de serviciu al acesteia, respectiv licența taxi, după caz, eliberată sau vizată de agenția Autorității Rutiere Române din județul respectiv sau din municipiul București, după caz. Licența de transport pentru operatorul de transport în regim de taxi se va elibera în aceleași condiții în care Autoritatea Rutieră Română o acordă în transportul public local de călători, conform legii. Taximetriștii independenți vor primi licența taxi eliberată de Autoritatea Rutieră Română, în condițiile prezentării certificatului valabil de atestare a pregătirii profesionale eliberat de agențiile Autorității Rutiere Române, a actelor ce dovedesc proprietatea asupra autovehiculului utilizat, precum și a cazierului judiciar; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

c) copiile licențelor de execuție pe vehicul ale taxiurilor utilizate, licențe eliberate de agenția Autorității Rutiere Române din județul respectiv sau din municipiul București, pe baza licenței de transport, a exemplarului de serviciu sau a licenței taxi, după caz. Licența de execuție pe vehicul se eliberează numai pentru autovehiculele înmatriculate în județul pentru care este valabilă licența de transport sau exemplarul de serviciu al acesteia. Licența de execuție pe vehicul se eliberează pe baza prezentării următoarelor documente: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

- certificatul de agreere pentru utilizarea autovehiculului în regim de taxi, eliberat de Registrul Auto Român; Modificări (1)

- copia certificatului de înmatriculare și a cărții de identitate a autovehiculului; Modificări (1)

- talonul anexă la certificatul de înmatriculare, cu inspecția tehnică valabilă;

- asigurarea pasagerilor și bagajelor pentru riscurile ce cad în sarcina operatorilor de transport și a taximetriștilor independenți;

- asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;

- dovada plății taxei către Autoritatea Rutieră Română;

d) dovada că fiecare taximetrist este angajat al operatorului de transport sau că taximetristul independent este proprietarul taxiului, precum și că aceștia dețin certificatul de atestare a pregătirii profesionale eliberat de agenția Autorității Rutiere Române. Jurisprudență

Art. 10. - Modificări (1), Jurisprudență

Autorizația pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi eliberată operatorului de transport sau taximetristului independent este unică. Pe baza acesteia, autoritatea administrației publice locale poate elibera câte o autorizație taxi permanentă sau sezonieră, după caz, pentru fiecare licență de execuție pe vehicul deținută, care conține și numărul de ordine atribuit. Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (1), Jurisprudență

Autorizația pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi, precum și autorizația taxi au valabilitatea egală cu cea a licenței de transport, respectiv cu licența de execuție pe vehicul, după caz. Modificări (1)

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Autorizația se primește sub rezerva prezentării la emitent, până la începerea activității, a dovezii deținerii asigurării pentru riscurile civile la care clienții pot fi supuși în timpul transportului în ceea ce privește integritatea lor fizică sau a bunurilor, riscuri care cad în sarcina operatorului de transport, conform legii. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Prezentarea dovezii condiționează începerea activității și, în aceste condiții, dacă termenul depășește două luni de la data emiterii autorizației, emitentul poate decide suspendarea sau anularea acesteia. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 13. - Modificări (1), Jurisprudență

În cadrul atribuțiilor de coordonare a activităților privind serviciile publice, respectiv transportul în regim de taxi, autoritățile administrației publice locale sau a municipiului București, după caz, emit reglementări referitoare la: Modificări (1)

a) modul de desfășurare a transportului de persoane sau de bunuri pe teritoriul localității respective, în conformitate cu reglementările generale în vigoare;

b) nivelul tarifelor aplicate, astfel cum sunt definite la art. 49 lit. c);

c) programele de lucru obligatorii;

d) interdicțiile și restricțiile privind activitatea în regim de taxi;

e) locurile de așteptare sau de staționare a taxiurilor; Modificări (1)

f) obligațiile operatorilor de transport și ale taximetriștilor independenți privind desfășurarea serviciului de interes public;

g) controlul activității taxiurilor pe traseu;

h) taxele și impozitele locale ce se impun;

i) norma privind gradul de asigurare a numărului de locuri de așteptare a clienților în raport cu numărul de autorizații taxi emise. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 14. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(1) Activitatea de transport public local de persoane realizată în regim de taxi trebuie dimensionată în raport cu gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie sau metrou, după caz. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Autoritățile administrațiilor publice locale și ale municipiului București vor limita numărul maxim de autorizații taxi permanente și sezoniere după următoarele criterii: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

a) gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie sau metrou, după caz;

b) norma cuprinsă la art. 13 lit. i);

c) gradul de poluare;

d) cererea și oferta permanentă și sezonieră;

e) gradul de aglomerație în trafic și altele.

(3) Numărul maxim de autorizații taxi permanente și sezoniere, pentru perioada acordată, se va stabili prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, cu consultarea asociațiilor. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(4) După acordarea numărului maxim de autorizații taxi permanente și sezoniere stabilit, autoritatea administrației publice locale, respectiv a municipiului București, nu va mai elibera nici o autorizație taxi decât în condiția vacantării uneia dintre acestea. Modificări (1), Jurisprudență

(5) Distribuirea numărului de autorizații taxi permanente pentru grupa operatorilor de transport și pentru grupa taximetriștilor independenți se va realiza de către autoritățile administrației publice locale. Distribuirea autorizațiilor taxi pentru taximetriștii independenți se va realiza în proporție de o treime din numărul total al autorizațiilor taxi permanente, aceasta precedând distribuirea pentru grupa operatorilor de transport.

(6) În condițiile în care numărul de autorizații taxi permanente, repartizate conform prevederilor alin. (5), nu este acoperit de către grupa operatorilor de transport, respectiv de către grupa taximetriștilor independenți, autoritatea administrației publice locale va proceda, după caz, astfel: Jurisprudență

a) operatorilor de transport li se vor oferi autorizațiile taxi permanente din cota taximetriștilor independenți, în limita autorizațiilor taxi permanente nesolicitate de aceștia;

b) taximetriștilor independenți li se vor oferi autorizații taxi permanente din cota operatorilor de transport, în limita autorizațiilor taxi permanente nesolicitate de aceștia.

(7) În condițiile în care numărul de autorizații taxi permanente solicitate pentru una dintre grupe este mai mare decât numărul de autorizații stabilit pentru grupa respectivă, autoritatea administrației publice locale va organiza licitație publică pentru oferirea numărului de autorizații stabilit. O autorizație taxi permanentă se acordă operatorului de transport sau taximetristului independent pe o durată de 5 ani, timp în care acesta poate deține autorizația, cu întreruperi din cauze imputabile lui.

(8) În condițiile alin. (6), în care cererea de autorizații taxi permanente a unei grupe este mai mică decât numărul de autorizații repartizate grupei, autorizațiile permanente disponibile vor fi oferite solicitanților celeilalte grupe prin licitație publică, pentru o durată de un an, perioadă după care se va proceda în conformitate cu prevederile alin. (6).

(9) Autoritatea administrației publice locale nu va oferi unui operator de transport în regim de taxi mai mult de 30% din autorizațiile taxi permanente stabilite pentru grupa respectivă.

(10) Autorizațiile sezoniere vor fi acordate cu prioritate taximetriștilor independenți autorizați.

(11) În cazul în care un operator de transport sau un taximetrist independent renunță sau i se anulează, din cauze imputabile, una dintre autorizațiile taxi, autoritatea administrației publice locale o va oferi solicitanților îndreptățiți, incluși în listele de așteptare făcute publice, conform prevederilor alin. (6)-(8). Jurisprudență

(12) În condițiile în care posesorul autorizației taxi permanente înlocuiește din motive justificate autovehiculul cu alt autovehicul agreat, autorizația taxi rămâne valabilă.

Art. 15. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executată numai de o persoană juridică română sau de către un operator de transport în regim de taxi, denumit în continuare operator dispecer, în baza licenței de execuție eliberate de Autoritatea Rutieră Română, pe baza următoarelor documente: Modificări (1)

a) dovada că operatorul deține baza tehnico-materială necesară, respectiv sediul, dotarea și frecvența radio protejată pentru operatorii de transport și taximetriștii independenți deserviți;

b) autorizația pentru rețeaua de comunicații independente eliberată de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației;

c) dovada existenței contractelor privind dispecerizarea, realizate cu toți operatorii de transport și taximetriștii independenți deserviți;

d) lista stațiilor de radio din dotarea taxiurilor, operatorilor de transport și a taximetriștilor independenți deserviți, cu seriile și codurile de apel ale acestora;

e) documentele solicitate de agențiile Autorității Rutiere Române în legătură cu persoana desemnată să conducă activitatea de dispecerat;

f) alte documente stabilite prin normele privind transportul rutier, solicitate de agențiile Autorității Rutiere Române.

(2) Operatorul dispecer deține un registru cu evidența strictă a stațiilor radio de emisie-recepție din dotarea taxiurilor deservite, care cuprinde elementele de identificare și durata de valabilitate a autorizației de funcționare a acestora. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 16. - Modificări (1)

Licența de execuție pentru activitatea de dispecerat poate fi retrasă de către emitent în următoarele cazuri:

a) dispeceratul deservește taxiuri dotate cu stații radio a căror proveniență legală nu poate fi dovedită;

b) dispeceratul deservește operatori de transport în regim de taxi sau taximetriști independenți, neautorizați;

c) dispeceratul deservește autoturisme care realizează transporturi în regim de închiriere, cărora le este interzisă folosirea stațiilor radio de emisie-recepție.

SECȚIUNEA a 2-a Executarea transporturilor în regim de taxi Puneri în aplicare (1)

Art. 17. -

Transportul în regim de taxi se poate executa numai la solicitarea clientului și pe orice traseu deschis circulației publice.

Art. 18. - Modificări (1), Jurisprudență

În raport cu localitatea unde operatorul de transport sau taximetristul independent este autorizat, acesta poate executa transportul în regim de taxi în următoarele situații:

a) de regulă, în interiorul localității de autorizare, în trafic local;

b) ocazional, între localitatea de autorizare și alte localități sau puncte de interes, în trafic interurban, numai la cererea expresă a clientului, cu acordul taximetristului; Respingeri de neconstituționalitate (1)

c) ocazional, între localitatea de autorizare aflată într-o zonă administrativ-teritorială limitrofă cu una din frontiere și alte localități similare de peste frontieră, în trafic internațional de frontieră, dacă acordurile bilaterale permit aceasta. În acest caz licențele vor fi acordate în condițiile executării transporturilor publice internaționale de persoane, conform normelor privind transportul rutier, în vigoare.

Art. 19. - Referințe (1)

Este interzis transportul persoanelor în regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist, care depășesc localitatea de autorizare.

Art. 20. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Taxiurile au acces în condiții egale și nediscriminatorii în locurile de așteptare a clienților, în limita locurilor vacante.

(2) Accesul în locurile de așteptare a clienților poate fi gratuit sau autoritatea administrației publice locale poate institui o taxă generală, plătită de fiecare taxi autorizat.

(3) În lipsa locurilor de așteptare a clienților, taxiurile pot staționa numai în locurile permise pentru autovehicule.

Art. 21. - Modificări (1)

(1) Orice persoană are acces egal și nediscriminatoriu în angajarea serviciilor unui taxi aflat în poziția Liber, staționar sau în mișcare.

(2) Angajarea serviciilor unui taxi aflat în mișcare în poziția Liber se poate realiza de către client semnalizând vizibil.

(3) Angajarea serviciilor unui taxi se poate realiza telefonic prin intermediul unui dispecerat al cărui operator este deținător de licență de execuție.

(4) Pentru angajarea sau realizarea transportului persoanelor cu handicap locomotor, cu copii sub doi ani, al persoanelor bolnave sau aflate în imposibilitatea de a se deplasa, taxiul poate opri și circula în regim special în zone unde circulația este restricționată, fără a afecta siguranța celorlalți participanți la trafic.

Art. 22. - Modificări (1), Jurisprudență

Se interzice transportul pe o singură cursă a mai mult de un client, astfel cum acesta este definit la art. 6 lit. e).

Art. 23. - Modificări (1)

(1) Timpul în care se desfășoară o cursă este cel cuprins între momentul începerii cursei și momentul finalizării acesteia.

(2) Momentul începerii cursei este acela în care între client și taximetrist s-a convenit executarea acesteia și coincide cu momentul trecerii de la poziția Liber la poziția Ocupat.

(3) Momentul finalizării cursei taxiului este acela al eliberării sale la destinație de către client, care coincide cu trecerea de la poziția Ocupat la poziția Liber, după emiterea bonului client de către aparatul de taxat în poziția Plată.

(4) Dacă taxiul nu se deplasează de la trecerea în poziția Ocupat, aparatul de taxat va trebui să înceapă înregistrarea în regim de staționare la dispoziția clientului, după afișarea tarifului de pornire.

Art. 24. -

În cazul angajării taxiului printr-un dispecer, locul și momentul începerii cursei sunt locul și momentul preluării clientului.

SECȚIUNEA a 3-a Executarea transportului de persoane în regim de închiriere a autoturismului Puneri în aplicare (1)

Art. 25. - Modificări (1)

(1) Transportul de persoane în regim de închiriere se execută de către operatorii de transport în condițiile existenței licenței de transport și a licențelor de execuție pe vehicul, eliberate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) În cazul autoturismului pus la dispoziție fără șofer, costurile realizate cu carburanții, cu taxele de drum, de parcare sau de acces sunt în sarcina clientului.

(3) Pentru executarea acestui transport, la bordul autoturismului trebuie să existe: licența de execuție pe vehicul, documentul fiscal cu regim special valabil privind modul de plată a întregului transport, contractul încheiat între operator și client, asigurarea pentru vehicul și pentru client, precum și certificatul de înmatriculare cu talonul având inspecția periodică valabilă.

(4) Este interzis a se executa transport în regim de taxi cu autoturisme destinate transportului în regim de închiriere; acestea nu trebuie să aibă în dotare aparate de taxat sau stații radio de emisie-recepție.

(5) Autoturismele trebuie să aibă la vedere, pe parbriz și pe lunetă, câte un ecuson cu textul RENT A CAR, asigurat contra cost de către agenția Autorității Rutiere Române o dată cu acordarea licenței de execuție pentru vehicul.

(6) Operatorul este obligat să asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta în timpul transportului, pentru cauze imputabile operatorului de transport. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 4-a Atestarea profesională a taximetriștilor Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 26. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Pentru a putea practica activitatea de taximetrist în transportul în regim de taxi, conducătorul auto trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Jurisprudență

a) să aibă permis de conducere categoria B valabil și o vechime de cel puțin 3 ani sau permis de conducere categoria C valabil și o vechime de cel puțin 2 ani; Jurisprudență

b) să dețină certificat de atestare a pregătirii profesionale valabil; Modificări (1), Jurisprudență

c) să facă dovada că este angajat al operatorului de transport care deține taxiul pe care îl conduce sau că este proprietarul mijlocului de transport respectiv, în cazul taximetristului independent;

d) să fie apt din punct de vedere medical și psihologic. Jurisprudență

(2) Certificatul de atestare se eliberează de către agenția Autorității Rutiere Române pe raza căreia conducătorul auto activează, în urma promovării unui test-grilă.

(3) Pentru a susține testul-grilă conducătorul auto trebuie să prezinte la agenția Autorității Rutiere Române următoarele documente:

a) dovada absolvirii unui curs de pregătire profesională pentru practicarea taximetriei, cu o durată de maximum 3 luni;

b) dovada plății în contul agenției Autorității Rutiere Române a taxei privind testarea și costul certificatului de atestare a pregătirii profesionale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(4) Testul-grilă, care este aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, se consideră promovat în cazul obținerii a cel puțin 70% din punctajul maxim.

(5) În caz de nepromovare a testului-grilă, conducătorul auto are dreptul la o nouă testare după maximum 15 zile, în condițiile respectării prevederilor alin. (3) lit. b).

(6) După un al doilea test nepromovat conducătorul auto mai poate solicita o nouă testare numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesională.

Art. 27. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

(1) Condițiile de pregătire profesională a conducătorilor auto în vederea obținerii certificatului de atestare a pregătirii profesionale, necesar practicării activității de taximetrist se vor stabili de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Modificări (1)

(2) Pregătirea profesională va fi asigurată, de regulă, în județul respectiv, printr-o unitate de școlarizare a conducătorilor auto, autorizată pe baza unei programe de școlarizare, aprobată de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(3) Pentru a putea urma cursurile de pregătire profesională, conducătorii auto solicitanți vor prezenta următoarele documente: Jurisprudență

a) cerere-tip;

b) copie de pe permisul de conducere valabil;

c) cazierul judiciar; Modificări (1), Jurisprudență

d) copie de pe cartea de muncă, dacă există;

e) copie de pe actul de identitate;

f) dovada că este apt medical și psihologic pentru transportul de persoane;

g) adeverința eliberată de Serviciul Poliției Rutiere, din care să rezulte că în ultimul an nu a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul și nu a fost implicat în accidente rutiere;

h) dovada plății taxei de școlarizare, a taxei privind testul-grilă și a costului certificatului de atestare a pregătirii profesionale.

Art. 28. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se eliberează pentru 5 ani și poate fi prelungit pentru încă 3 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil cu vizarea anuală gratuită și susținerea testului-grilă o dată la 2 ani la agenția Autorității Rutiere Române, precum și cu dovada că taximetristul este apt din punct de vedere medical și psihologic. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Neacordarea vizei anuale în termen poate fi contestată de taximetrist la Autoritatea Rutieră Română - sediul central. Contestația se rezolvă în maximum 15 zile.

(4) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil și în alt județ, cu condiția preluării evidenței și vizării atestatului de către agenția Autorității Rutiere Române din județul unde va activa taximetristul.

Art. 29. -

(1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se reține de către organele de control în drept dacă se constată că transportul s-a efectuat fără aparatul de taxat în funcțiune sau cu aparat de taxat și/sau stație radio de emisie-recepție a căror proveniență legală nu poate fi justificată, precum și în alte cazuri stabilite de prezenta lege.

(2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale reținut, împreună cu o copie de pe documentul de constatare a cauzei care a determinat reținerea, se depune la agenția Autorității Rutiere Române, care va decide suspendarea sau anularea acestuia, în termen de 3 zile de la reținere.

(3) Împotriva măsurii de anulare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale conducătorul auto poate face contestație la Autoritatea Rutieră Română - sediul central, care va soluționa cazul în maximum 30 de zile de la data depunerii contestației. În cazul menținerii măsurii de anulare, acesta se poate adresa instanței de judecată, potrivit legii.

(4) Regimul suspendării sau anulării permisului de conducere se aplică și certificatului de atestare a pregătirii profesionale.

CAPITOLUL III Autovehiculele taxi

Art. 30. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri în regim de taxi vor fi agreate de către Registrul Auto Român ca taxiuri numai autoturisme și, respectiv, autovehicule care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt dotate cu aparat de taxat cu aprobare de model și verificate de Biroul Român de Metrologie Legală, în stare de funcționare, și avizate conform prevederilor prezentei legi și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată;

b) sunt dotate legal cu stații radio de emisie-recepție și alarmă șofer, în stare de funcționare; dotarea cu stații radio de emisie-recepție este opțională pentru taximetriștii independenți care dețin autorizații taxi sezoniere; Respingeri de neconstituționalitate (1)

c) sunt dotate cu lampă taxi în stare de funcționare, conform prevederilor prezentei legi, omologată de către Registrul Auto Român;

d) aparatul de taxat intră în funcțiune doar în momentul în care a fost activat de dispozitivul de comandă fixat în una dintre pozițiile de operare autorizate;

e) autoturismul, respectiv autovehiculul, are însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei și dotările stabilite conform prevederilor prezentei legi.

(2) Pentru taxiul destinat transportului de persoane trebuie ca autoturismul agreat să fie dotat cu portiere de acces și evacuare în dreptul fiecărei banchete sau scaun pentru clienți, după caz, precum și cu spațiu corespunzător transportului bagajelor de mână și nu poate transporta mai mult de 4 persoane în afara conducătorului auto.

(3) Pentru taxiul destinat transportului de bunuri, autovehiculul, cu sau fără remorcă, trebuie să fie destinat în exclusivitate transportului de bunuri.

(4) Alte categorii de autovehicule sunt interzise a fi agreate pentru transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi.

Art. 31. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Taxiul trebuie să ofere în exterior prin însemne, înscrisuri, elemente de caroserie de culoare stabilită și dotări, vizibile de la distanță, informații privind tarifele de transport aplicate, necesare atât clientului potențial, cât și organelor de control și supraveghere autorizate.

(2) Linia mediană orizontală a caroseriei, de regulă sub nivelul geamului, va fi marcată pe părțile laterale de o bandă dublă de carouri tip șah, de culori alternative alb și negru, de dimensiuni 3 x 3 cm la autoturisme și 5 x 5 cm la celelalte vehicule.

(3) În cazul taxiurilor cu autorizație taxi permanentă, cel puțin deasupra benzii duble tip șah caroseria va avea obligatoriu culoarea stabilită prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, cu consultarea asociațiilor. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(4) Pe portierele din spate se va aplica vizibil un indicator marcat, detașabil, care să reprezinte numărul de autorizație taxi atribuit operatorului de transport de către autoritatea administrației publice a localității de autorizare, data expirării acesteia, precum și localitatea de autorizare. Modelul indicatorului marcat detașabil și al sistemului de prindere a acestuia este stabilit de autoritatea administrației publice locale. Indicatorul marcat detașabil se montează și se demontează de către o persoană desemnată de autoritatea administrației publice locale. Indicatorul marcat detașabil se aplică pentru întreaga perioadă de valabilitate a autorizației taxi. Jurisprudență

(5) Dotarea exterioară a taxiului constă într-o lampă taxi, de culoare galbenă, cu înscrisul TAXI pe față și spate, aprinsă permanent în timpul programului de lucru și care conține două lămpi suplimentare, de culori diferite, a căror semnificație, văzute din față, este următoarea:

a) în stânga, o lampă de culoare roșie care, atunci când este aprinsă, indică poziția Ocupat a taxiului, respectiv există comandă client și prestația se tarifează;

b) în dreapta, o lampă de culoare verde care, atunci când este aprinsă, indică poziția Liber a taxiului, respectiv nu există comandă client.

(6) În cazul taxiurilor aparținând operatorilor de transport în regim de taxi, persoane juridice, lampa taxi poate fi astfel dimensionată încât pe părțile laterale ale lămpii taxi să se poată înscrie vizibil datele de identificare a operatorului de transport și numărul de apel telefonic al operatorului dispecer care îl deservește.

(7) Modelul lămpii taxi va fi omologat de Registrul Auto Român.

Art. 32. -

Indicațiile lămpii taxi trebuie să aibă corespondent, vizibil pentru client, în afișajul client al aparatului de taxat.

Art. 33. - Modificări (1)

Pozițiile de operare autorizate ale taxiului sunt următoarele:

a) poziția Liber - este aprinsă permanent lampa de culoare verde din lampa taxi. În această poziție vor fi șterse și resetate la zero toate indicațiile de preț ale ultimei călătorii de pe afișajul client;

b) poziția Ocupat - este aprinsă permanent lampa de culoare roșie din lampa taxi;

c) poziția Plată - la trecerea în această poziție se stinge lampa roșie, se aprinde lampa verde, iar afișajul client indică suma finală ce trebuie plătită de client. Din poziția Plată nu se poate trece în poziția Ocupat sau Liber decât după emiterea bonului client de aparatul de taxat;

d) poziția Măsurare - se aplică în sistemul dublu de tarifare distanță-timp, în care cantitățile măsurate parcurse se afișează.

Art. 34. - Modificări (1)

În cazul în care taxiul este folosit de operatorul de transport sau de taximetrist în alte scopuri decât transportul în regim de taxi, se instituie poziția de operare Privat, caz în care aparatul de taxat este scos din funcțiune. În poziția Privat lampa taxi va fi scoasă de pe cupolă.

Art. 35. - Modificări (1)

(1) Taxiul trebuie să aibă afișate pe portierele din față valoarea tarifelor pe kilometru și pe oră și tariful de pornire, astfel încât acestea să fie vizibile de la 5 metri.

(2) Taxiul trebuie să aibă afișat în interior, la loc vizibil, un ecuson cuprinzând numele și fotografia conducătorului auto. Jurisprudență

Art. 36. - Modificări (1)

(1) Un taxi poate avea ca dotare, pe lângă stația radio de emisie-recepție, un dispozitiv GPS de monitorizare și apel.

(2) Un taxi poate avea dotări opționale, cum ar fi: dispozitivul de înregistrare a precizărilor făcute de client, perete despărțitor între conducătorul auto și clienți, climatizator, cititor de carduri, precum și altele.

Art. 37. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Pe toată durata activității taxiurile pot fi supuse controlului în ceea ce privește respectarea prevederilor prezentei legi de către reprezentanții organelor de control autorizate, respectiv:

a) administrația publică locală;

b) organele fiscale locale și județene;

c) organele de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice, precum și din unitățile sale teritoriale;

d) Autoritatea Rutieră Română; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

e) Biroul Român de Metrologie Legală;

f) structurile poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române;

g) Registrul Auto Român;

h) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

(2) În traficul rutier controlul autovehiculelor se va efectua de către reprezentanții autorităților menționate la alin. (1), numai împreună cu poliția rutieră.

(3) Principalele obiective ale controlului efectuat asupra taxiurilor sunt cele stabilite de reglementările specifice, emise de organismele prevăzute la alin. (1), precum și următoarele:

a) controlul existenței și valabilității exemplarului de serviciu al autorizației la bordul taxiului;

b) controlul funcționării aparatului de taxat și al integrității sigiliilor;

c) controlul corespondenței dintre indicațiile furnizate în exterior de lampa taxi și indicațiile și înregistrările aparatului de taxat;

d) controlul respectării prevederilor privind aplicarea tarifelor și a nivelului acestora;

e) când a fost descărcat în memorie ultimul raport fiscal de închidere zilnică sau ultimul bon client;

f) dacă clienții primesc bonul client și dacă conținutul acestuia este conform cu prevederile legii;

g) preluarea spre analiză și control a datelor din memoria fiscală.

(4) Controlul efectuat în condițiile alin. (1), în timpul deplasării taxiului în poziția Ocupat, se efectuează, de regulă, în cazul de flagrant.

CAPITOLUL IV Aparatul de taxat

Art. 38. - Modificări (1)

Aparatul de taxat trebuie să îndeplinească toate condițiile și funcțiile prevăzute de normele legale în vigoare.

Art. 39. - Modificări (1)

Funcțiile interzise aparatelor de taxat sunt cele prevăzute în normele legale în vigoare, precum și următoarele funcții:

a) înregistrarea tarifelor doar valoric, fără identificarea felului serviciului tarifat;

b) funcționarea aparatului în condițiile deconectării dispozitivelor de imprimare și afișaj client, a memoriei electronice fiscale și a lămpii taxi;

c) modificarea tarifelor sau a cotei T.V.A. înainte de obținerea raportului fiscal de golire zilnică;

d) modificări ale ceasului de timp real, altele decât trecerea de la ora de vară la ora de iarnă și invers sau variații mai mari de ±10 minute.

Art. 40. - Modificări (1)

Aparatul de taxat trebuie să se blocheze automat în condițiile prevăzute de normele legale în vigoare, precum și în următoarele condiții:

a) nu este conectat sistemul de imprimare, afișajul client sau lampa taxi;

b) capacitatea de înmagazinare a memoriei electronice fiscale s-a epuizat;

c) dacă după 24 de ore de la emiterea ultimului raport fiscal de închidere zilnică se încearcă tipărirea primului bon client fără emiterea automată a raportului fiscal de închidere zilnică pentru perioada respectivă;

d) dacă la încărcarea memoriei dedicate bonurilor client sau înainte de închiderea fiscală zilnică nu se emite automat rola jurnal ce va conține copiile bonurilor client din ziua respectivă.

Art. 41. - Modificări (1)

Condițiile minimale tehnice pe care trebuie să le îndeplinească în funcționarea lor aparatele de taxat sunt cele prevăzute în normele legale în vigoare, precum și următoarele condiții:

a) să furnizeze informații reale și autentice privind serviciile de transport în regim de taxi efectuate la nivelul unei perioade de lucru de 24 de ore și pe o perioadă mai lungă, prin citirea memoriei fiscale; Jurisprudență

b) să asigure, prin intermediul tastaturii, al imprimantei sau al cheii electronice, accesul la datele privind serviciile prestate;

c) să asigure posibilitatea de a controla suma de control a programului, buna funcționare a memoriei electronice fiscale și a funcțiilor asociate;

d) să asigure accesul la regimul de lucru programare, numai după îndepărtarea sigiliului fiscal aplicat aparatului de taxat;

e) să asigure prin programare posibilitatea de a lucra cu două tarife, tarif de zi și tarif de noapte, în transportul de persoane. Tariful de zi se percepe între orele 6,00-22,00, iar tariful de noapte între orele 22,00-6,00;

f) să asigure automat, prin program, decizia de schimbare a orei de vară și a orei de iarnă, precum și a anilor bisecți;

g) să asigure ca viteza de comutare limită să fie de 10 km pe oră;

h) să tipărească bonul client cu datele de pe afișajul client și să șteargă automat aceste date o dată cu trecerea din poziția Plată;

i) să tipărească raportul șoferului, raportul fiscal de închidere zilnică, raportul memoriei fiscale sau să permită citirea înregistrărilor din memoria electronică fiscală prin intermediul cheii electronice; Jurisprudență

j) să introducă în memoria fiscală datele prevăzute de normele legale în vigoare, precum și următoarele date: Jurisprudență

- numărul de înmatriculare a autovehiculului taxi;

- numărul aprobării metrologice de model a aparatului de taxat;

- setul de tarife de lucru și modificările lor;

- coeficientul aparatului de taxat K;

- numărul și data fiecărui raport de închidere zilnică, care va cuprinde minimum următoarele informații: parcursul total (km), parcursul total cu călători (km), valoarea totală încasată, valoarea T.V.A., numărul fiecărei curse efectuate;

- numărul de telefon și fax al operatorului de transport;

- numărul de înmatriculare a vehiculului;

- data, ora și minutul introducerii în exploatare;

- componentele antetului;

k) să funcționeze normal la temperaturi cuprinse între -30°C și +55°C.

Art. 42. - Modificări (1), Jurisprudență

Bonul client trebuie să conțină elementele precizate în normele legale în vigoare, precum și următoarele elemente:

- numărul de telefon și fax al operatorului de transport;

- numărul bonului client, data și ora;

- codul fiscal al operatorului de transport;

- numărul cursei;

- numele taximetristului;

- numărul de înmatriculare a autovehiculului taxi și numărul autorizației taxi;

- numărul aprobării metrologice de model al aparatului de taxat;

- tariful de pornire;

- tariful pe kilometru parcurs;

- distanța parcursă și valoarea;

- tariful pe oră/minut de staționare;

- durata staționării și valoarea;

- tariful orar pentru încărcare/descărcare, dacă este cazul;

- durata prestației pentru încărcare/descărcare, dacă este cazul;

- costul total al serviciului;

- valoarea și cota T.V.A. aferente.

Art. 43. - Modificări (1), Jurisprudență

Este interzisă efectuarea unui transport în regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa taxi scoasă din funcțiune sau fără eliberarea bonului client respectiv la finalul cursei.

Art. 44. - Modificări (1)

(1) Producătorul sau, după caz, importatorul de aparate de taxat furnizează o dată cu aparatul dotarea tehnică și procedeul tehnic sau programul după care se realizează tarifarea și se pot obține informațiile conținute în memoria electronică fiscală.

(2) Perioada de garanție este de minimum un an.

Art. 45. - Modificări (1)

(1) Aplicarea sau înlăturarea sigiliului fiscal al aparatului de taxat, precum și introducerea programului privind modul de tarifare și tarifele se realizează numai de către reprezentantul autorizat, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată.

(2) Filiala județeană a Biroului Român de Metrologie Legală, prin reprezentantul său autorizat, verifică și testează aparatul de taxat și aplică sigiliul de protecție și sigiliul metrologic după montarea sa pe taxi, ocazie cu care eliberează buletinul metrologic.

(3) Unitatea service autorizată instalează aparatele de taxat pe taxi, introduce, testează și verifică programele de lucru necesare. În caz de intervenție asupra aparatului de taxat, unitatea service are dreptul să înlăture și să aplice sigiliul de protecție.

Art. 46. -

În situația funcționării taxiului cu mai mulți șoferi alternativ, în cadrul unui program zilnic de lucru, fiecare șofer începe activitatea prin accesarea identității sale în programul aparatului de taxat, prin introducerea unei chei electronice, prin intermediul căreia se poate executa și controlul asupra activității depuse de acesta.

CAPITOLUL V Tarife privind transportul în regim de taxi Modificări (1)

Art. 47. - Modificări (1)

Evaluarea costului transportului în regim de taxi poate fi realizată în una dintre următoarele modalități:

a) în funcție de distanța parcursă;

b) în funcție de timpul cronometrat consumat;

c) în funcție de distanța și timpul realizate pe cursă în cazul unor transporturi de bunuri.

Art. 48. - Modificări (1)

Costul total al unui transport în regim de taxi se compune, de regulă, din următoarele elemente:

1. În cazul transportului de persoane:

a) tariful de pornire;

b) costul total privind distanța parcursă, calculat automat în funcție de tariful pe kilometru programat;

c) costul total privind timpul consumat în staționări la dispoziția clientului, la care se adaugă timpul consumat în parcurgerea unor distanțe cu viteza sub viteza de comutare de 10 km/oră, calculat automat în funcție de tariful pe timp programat.

2. În cazul transportului de bunuri sunt posibile două variante:

a) aplicabilă, de regulă, la toate taxiurile respective, la care costul total calculat la pct. 1 se suplimentează, dacă este cazul, cu costul privind prestația efectuată de taximetrist, manual sau mecanizat, în activitatea de încărcare/descărcare a bunurilor transportate. Acest cost suplimentar se introduce de către taximetriști prin tastarea numerică programabilă existentă, în funcție de tariful pentru încărcare/descărcare stabilit, și se adaugă prin acționarea tastaturii respective;

b) aplicabilă opțional pentru taxiuri a căror capacitate de transport totală maximă autorizată depășește o tonă, pentru care se poate folosi tariful dublu, distanță-timp, simultan, la al cărui cost se suplimentează costul total privind prestația efectuată de taximetrist în activitatea de încărcare/descărcare, dacă este cazul, calculată conform prevederilor lit. a).

Art. 49. - Modificări (1)

Regulile generale privind modul de stabilire a tarifelor sunt următoarele:

a) tariful pe distanță, lei/km, și tariful pe timp, lei/oră, se stabilesc în funcție de caracteristicile tehnice și de capacitatea de transport maximă autorizată ale autovehiculelor respective. În cazul taxiurilor pentru transportul persoanelor se va ține seama și de nivelul confortului oferit;

b) costul transportului nu este condiționat de numărul persoanelor sau de cantitatea de bunuri transportate, atâta timp cât acestea nu depășesc capacitatea de transport autorizată a taxiului;

c) nivelul tarifelor excesive și de ruinare, așa cum sunt ele definite la art. 6 lit. f) din Legea concurenței nr. 21/1996, pe distanță și timp, stabilite prin hotărâri ale autorității administrației publice locale sau a municipiului București, după caz, cu consultarea filialelor locale ale asociațiilor definite la art. 54; Jurisprudență

d) pentru circulația în afara localității autorizate, tariful pe distanță poate fi cu maximum 80% mai mare decât tariful aplicat în localitate, dacă clientul nu utilizează taxiul pe parcursul de întoarcere; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

e) în cazul localităților mari și foarte mari și în mod special al celor în componența cărora intră și suburbii, consiliile locale pot stabili niveluri tarifare diferențiate între zonele centrale și zonele de margine;

f) în stabilirea tarifului pe distanță și tarifului pe timp pentru fiecare taxi se va ține cont de următoarea relație: raportul dintre tariful pe timp, exprimat în lei/h, și tariful pe distanță, exprimat în lei/km, trebuie să fie egal cu 10, care este valoarea limită a vitezei de comutare, exprimată în km/h;

g) în cazul evaluării pe afișajul client a costului călătoriei în funcție de distanță, pentru toate categoriile de tarife, după trecerea în poziția Ocupat afișarea tarifului de pornire este prima modificare a indicatorului, următoarea având loc după parcurgerea unei distanțe inițiale de 400 de metri. Modificările ulterioare ale indicatorului trebuie să aibă loc din 200 în 200 de metri, interval definit ca distanță ulterioară;

h) în cazul evaluării pe afișajul client a costului călătoriei în funcție de timp, pentru toate categoriile de tarife, după trecerea în poziția Ocupat afișarea tarifului de pornire este prima modificare a indicatorului care are loc după o perioadă inițială însumând 72 de secunde staționare sau circulație sub viteza de comutare. Modificările ulterioare ale indicatorului trebuie să aibă loc din 36 în 36 de secunde, interval definit ca timp ulterior;

i) în stabilirea distanțelor și timpilor prevăzuți la lit. g) și h) trebuie respectată următoarea relație: raportul dintre distanța inițială și distanța ulterioară trebuie să fie egal cu raportul dintre timpul inițial și timpul ulterior; Jurisprudență

j) în cazul tarifării duble simultane, în poziția Măsurare, aplicând tariful pe oră și tariful pe kilometru în cadrul transportului de bunuri în regim de taxi, costul prestației crește simultan pe baza distanței parcurse și a timpului consumat. În acest caz tariful aplicat este tarif unic pe întreaga cursă, din momentul trecerii taximetrului din poziția de operare Liber în poziția Ocupat și până în momentul revenirii în poziția inițială Liber. Tarifarea dublă se poate aplica, de regulă, pentru autovehicule cu capacitate de transport mai mare, la care timpul în staționare la dispoziția clientului este cel puțin de două ori mai mare decât timpul în circulație;

k) tariful de pornire nu poate depăși valoric tariful pe kilometru aplicat;

l) tariful pentru încărcare/descărcare poate fi compus din tariful pentru operațiunile de încărcare/descărcare, mecanice sau manuale, și operațiunile de manipulare a bunurilor de către taximetriști sau de către manipulanți, angajați ai operatorului de transport. Lucrările mecanizate de încărcare/descărcare trebuie să aibă un tarif prestabilit pe operațiune, iar tariful pentru operațiunile manuale se convine înainte de executare cu clientul, pe baza unui tarif orar prestabilit. Întregul cost al încărcării/descărcării și manipulării bunurilor, dacă acestea sunt executate de către angajații operatorului de transport, se regăsește în bonul client pe care acesta îl plătește la închiderea prestației;

m) comutarea înregistrării costului pe distanță în înregistrarea costului pe timp sau invers se realizează la trecerea de la viteza de circulație la valori sub limita vitezei de comutare ori la oprire, respectiv de la starea de oprire sau de la viteza sub limita vitezei de comutare la viteza de circulație, după caz.

Art. 50. - Modificări (1)

Dacă în derularea cursei, conform indicațiilor afișajului client, se constată încetarea înregistrării valorilor în modulul fiscal, taximetristul va solicita clientului plata serviciului în limita valorii afișate de aparatul de taxat.

Art. 51. -

Corectarea indicațiilor ceasului electronic se poate realiza în limita a maximum ±3 minute, cumulat la nivelul unei luni.

CAPITOLUL VI Obligațiile operatorului de transport, ale taximetristului
și ale clientului cu privire la desfășurarea operațiunii
de transport în regim de taxi
Modificări (1)

Art. 52. - Modificări (1)

În vederea realizării transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi, în condiții de siguranță, calitate și legalitate, operatorul de transport, taximetristul și clientul trebuie să respecte următoarele obligații:

A. Obligațiile operatorului de transport sau ale taximetristului independent, după caz:

a) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiții de legalitate, siguranță și calitate;

b) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri autorizate și având însemnele de identificare proprii;

c) să angajeze ca taximetriști numai conducători auto care dețin certificate de atestare a pregătirii profesionale și corespund Standardului ocupațional al taximetristului;

d) să asigure dispecerizarea activității și posibilitatea monitorizării poziției taxiurilor în activitate;

e) să asigure clientului și celorlalte persoane beneficiul asigurării lor sau a bunurilor acestora pe toată durata transportului, chiar dacă taximetristul nu a eliberat bonul client;

f) să asigure posibilitatea ca taximetristul să poată transmite la societate orice informație referitoare la întreruperea efectuării unei curse sau alte evenimente referitoare la siguranța transportului sau a sa personală;

g) să anunțe autoritatea de poliție, fiscală, de metrologie și agenția service de care depinde, în caz de furt sau dispariție, în orice mod, a aparatului de taxat sau a stației radio de emisie-recepție de pe taxi;

h) să înștiințeze în scris asociația din care face parte taximetristul în legătură cu întreruperea contractului individual de muncă sau cu sancțiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;

i) să prezinte în termen aparatul de taxat la verificarea metrologică periodică.

B. Obligațiile taximetristului:

a) să aibă un comportament civilizat și preventiv în relația cu clientul, respectând conduita de bună practică, conform prevederilor din Cartea taximetristului;

b) să respecte solicitările legale ale clientului;

c) să oprească pe traseu, la semnul clientului, când se află în poziția de operare Liber, cu excepția cazului când se deplasează să preia un client la comanda dispecerului sau condițiile de trafic nu permit această manevră;

d) să elibereze bonuri client la finalul cursei, pe baza cărora va încasa contravaloarea prestației efectuate;

e) să nu pretindă ca plată pentru prestația efectuată decât suma prevăzută pe bonul client;

f) să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activități cu caracter infracțional sau alte acte antisociale;

g) să anunțe organele de poliție în cel mai scurt timp și cu prioritate despre orice eveniment grav la care a participat sau a fost martor;

h) să asigure protecție clientului cât timp acesta se găsește în taxi;

i) să transporte clientul la destinație pe traseul optim sau pe traseul solicitat de acesta;

j) să nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;

k) în cazul transportului de persoane, să transporte bagajele clienților în limitele spațiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;

l) să prezinte informațiile cerute sau să faciliteze accesul organelor de control împuternicite la aparatul de taxat, pentru verificare;

m) să nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului, portierelor și a geamurilor;

n) să nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate sau aflat în stare de a dezvolta o situație conflictuală;

o) să nu execute activitatea de transport în regim de taxi fără a avea sigiliile corespunzătoare la aparatul de taxat;

p) să nu transporte clienți pe bancheta din față decât în cazul când pe bancheta din spate nu mai este loc;

r) să nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat și lampa taxi în funcțiune pentru poziția de operare respectivă;

s) să poată prezenta la control, în timpul activității, următoarele documente:

- permisul de conducere;

- certificatul de atestare a pregătirii profesionale;

- autorizația taxi;

- licența de execuție pentru vehicul;

- certificatul de înmatriculare cu inspecția periodică valabilă;

- asigurarea pentru persoane și bagajul acestora;

t) să poarte obligatoriu centura de siguranță când circulă fără client, în restul cazurilor portul centurii fiind opțional.

C. Obligațiile clientului:

a) să solicite, să preia și să păstreze bonul client la coborârea din taxi;

b) să nu plătească serviciile pe care i le-a realizat taximetristul, decât în limita sumei totale prevăzute în bonul client;

c) să nu provoace sau să nu dezvolte stări conflictuale cu taximetristul în timpul desfășurării cursei respective;

d) să nu oblige sau să nu impună, sub orice modalitate, taximetristului să execute transporturi prevăzute la lit. B.f);

e) să acorde sprijin taximetristului în cazul agresării acestuia în timpul efectuării transportului și să anunțe imediat organele de poliție în legătură cu aceste evenimente;

f) să sesizeze primăria localității de autorizare și filiala județeană a Oficiului de Protecție a Consumatorilor, după caz, în legătură cu practici neconforme ale taximetristului sau care au creat prejudicii ori rabat de la calitatea serviciilor;

g) să nu ocupe scaunul de lângă taximetrist dacă există loc disponibil pe bancheta din spate.

Art. 53. -

În situații critice justificate taximetristul poate transmite apel de urgență prin mijloacele specifice de comunicare aflate în dotarea autovehiculului taxi. Serviciile specializate de intervenție rapidă vor acționa în regim de urgență, pe baza localizării realizate prin sistemul național unic pentru apeluri de urgență.

Art. 54. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Reprezentarea și protecția intereselor profesionale ale operatorilor de transport și ale taximetriștilor independenți se realizează prin camerele taximetriștilor și asociațiile profesionale reprezentative, constituite conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, denumite asociații în prezenta lege.

(2) Asociațiile asigură reprezentarea intereselor profesionale ale taximetriștilor în relațiile cu autoritățile administrației publice, cu alte autorități și cu organisme interne și internaționale.

(3) Asociațiile participă, cu caracter consultativ, la întocmirea de către autoritățile administrației publice a reglementărilor de organizare a serviciului de interes public de transport în regim de taxi și în regim de închiriere.

(4) Asociațiile promovează, împreună cu Consiliul pentru Standarde Ocupaționale și Atestare, Standardul ocupațional al taximetristului, pe baza căruia vor elabora Cartea taximetristului, ghid de bună practică a profesiei respective.

CAPITOLUL VII Sancțiuni și contravenții

Art. 55. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:

- nerespectarea prevederilor art. 19, art. 52 lit. A.i), lit. B.a), c), e), g), h), j), l), m), n), p) și s) și ale art. 67 alin. (1); Modificări (1)

- nerespectarea prevederilor art. 30 alin. (4), art. 34 și 35;

b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei:

- nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (4), art. 52 lit. A.b) și c);

- nerespectarea prevederilor art. 43, mai puțin cele privitoare la eliberarea bonului client, și ale art. 52 lit. B.o) și r); Jurisprudență

- nerespectarea prevederilor art. 45;

c) cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei: Jurisprudență

- nerespectarea prevederilor art. 52 lit. A.a) și e); Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

- nerespectarea prevederilor art. 52 lit. B.f);

- nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) și ale art. 49;

d) cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 7, art. 15 alin. (1) și ale art. 25 alin. (1).

Art. 56. - Modificări (1), Referințe (1)

(1) Pe lângă sancțiunile prevăzute la art. 55 se dispune și suspendarea sau anularea autorizației taxi în următoarele situații: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) suspendarea autorizației taxi pentru o perioadă cuprinsă între 1-3 luni în următoarele cazuri:

- când una dintre condițiile acordării autorizației taxi nu mai este îndeplinită;

- când perioada de valabilitate a autorizației taxi a expirat cu mai mult de 10 zile; Respingeri de neconstituționalitate (1)

- la a doua sancțiune privind încălcarea prevederilor art. 52 lit. B.r);

b) anularea autorizației taxi în următoarele cazuri:

- când se anulează licența de transport, exemplarul de serviciu al acesteia sau licența de execuție pe vehicul, din cauze imputabile;

- la a treia suspendare a autorizației taxi în decurs de 2 ani consecutivi; Respingeri de neconstituționalitate (1)

- când se constată că taxiul este dotat cu aparat de taxat sau stație radio de emisie-recepție a căror proveniență legală nu poate fi dovedită;

- când organele fiscale autorizate constată abateri repetate în ceea ce privește utilizarea defectuoasă a aparatului de taxat în scopul evaziunii fiscale;

- în cazul implicării taxiului în acțiuni prevăzute la art. 52 lit. B.f).

(2) Indicatorul marcat detașabil al taxiului se demontează de pe acesta de persoana desemnată de administrația publică locală, o dată cu aplicarea sancțiunii de suspendare sau anulare a autorizației taxi, și nu va fi remontat decât în cazul ridicării sancțiunii respective.

Art. 57. - Reviste (1)

Dispozițiile prezentului capitol se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 58. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac, după caz, de reprezentanții împuterniciți ai autorităților prevăzute la art. 37 alin. (1).

CAPITOLUL VIII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 59. -

(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, până la data de 1 ianuarie 2004 toți operatorii de transport în regim de taxi și taximetriștii independenți vor finaliza dotarea și pregătirea taxiurilor în vederea autorizării, conform prevederilor art. 30 alin. (1) și art. 31. Modificări (2)

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi autoritățile administrației publice locale, împreună cu reprezentanți ai direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau, după caz, a municipiului București, precum și ai asociațiilor, vor întocmi, de comun acord, programe de dotare eșalonată trimestrial, până la data de 1 ianuarie 2004, a taxiurilor autorizate cu aparate de taxat, lămpi taxi și stații radio de emisie-recepție, conform prezentei legi. În funcție de aceste eșalonări se vor stabili termenele de valabilitate a autorizațiilor prevăzute la art. 62 alin. (2).

Art. 60. -

Dispozițiile art. 4 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, se vor aplica corespunzător și în cazul lămpilor taxi și stațiilor radio de emisie-recepție.

Art. 61. -

Comisia de avizare a distribuției și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale va autoriza distribuitorii care trebuie să îndeplinească suplimentar următoarele condiții:

a) să aibă reprezentanți legali în județe și în municipiul București pentru distribuția și service-ul aparatelor de taxat și să asigure piesele de schimb pentru perioada de garanție și postgaranție pe perioada normală de funcționare a aparatelor, conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările ulterioare;

b) reprezentanții legali de service ai distribuitorilor trebuie să fie dotați cu aparatura necesară programării și testării funcționării echipamentelor respective.

Art. 62. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) În termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritățile administrațiilor publice locale își vor reactualiza propriile regulamente privind activitatea de transport în regim de taxi, în conformitate cu prevederile prezentei legi. În același termen Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Industriei și Resurselor și Ministerul Administrației Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi sau își vor modifica normele existente, după caz.

(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) vor fi verificate toate autorizațiile taxi emise pentru operatori și taximetriști independenți și vor fi prelungite temporar, până la 31 decembrie 2003, acelea care corespund prevederilor legale ale autorităților administrațiilor publice locale în ceea ce privește autorizarea.

Art. 63. -

(1) Atestatele pregătirii profesionale ale taximetriștilor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt valabile până la data de 31 decembrie 2003.

(2) Aparatele de taxat și stațiile radio din dotarea taxiurilor, care nu corespund prevederilor prezentei legi, vor primi, până la schimbarea acestora, aviz temporar de funcționare până la 31 decembrie 2003, în condițiile prevăzute la art. 59 alin. (2). Până la această dată se va asigura tarifarea pe baza aparatului de taxat existent și evidența integrală a încasărilor zilnice pe bază de chitanță.

Art. 64. -

Aparatele de taxat vor fi avizate de Comisia de avizare a distribuției și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, în baza omologării tehnice a taximetrului, efectuată de Biroul Român de Metrologie Legală, a avizului tehnic privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal, emis de persoana juridică notificată în acest sens de către Ministerul Industriei și Resurselor, precum și în baza celorlalte documente prevăzute de normele legale în vigoare.

Art. 65. - Modificări (1)

Răspunderea operatorului de transport în regim de taxi sau a taximetristului independent pentru daunele produse clienților în timpul transportului din vina sa este integrală și se acoperă pe baza asigurării de răspundere civilă.

Art. 66. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Autoritatea administrației publice locale sau filiala județeană a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor are obligația ca, în maximum 3 zile de la primirea sesizării clientului, conform art. 52 lit. C.f), să analizeze, să ia măsurile ce se impun sau, după caz, să sesizeze organul de poliție, agenția Autorității Rutiere Române, direcția finanțelor publice, Biroul Român de Metrologie Legală, după caz, pentru ca acestea să aplice măsurile ce se impun în termen de maximum 15 zile, termen în care clientul va primi și răspunsul cuvenit.

Art. 67. - Modificări (1)

(1) Orice înscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioară a taxiului, care reprezintă publicitate pentru terți, nu se pot menține sau realiza fără avizul administrației publice locale și nu vor fi admise dacă afectează înscrisurile și însemnele de pe taxi prevăzute de lege.

(2) În cazul taxiurilor Registrul Auto Român nu va elibera certificatul de agreare, dacă acestea nu au geamuri transparente sau le au acoperite cu înscrisuri, colante ori alte dotări, care atenuează vizibilitatea atât dinăuntru, cât și din afară.

Art. 68. -

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 9 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 20 ianuarie 2003.

Nr. 38.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Suspendarea executării actului administrativ. Condiții
Reglementări recente privind contravențiile
Ministerul Transporturilor clarifică sancțiunile pentru taximetriști
Jurisprudență referitoare la aplicarea avertismentului pentru contravențiile în care legea specială nu prevede această sancțiune
Despre sistemul ablațiunii în dreptul contravențional: o politică inconsecventă cu efecte stranii
Modele:
Sesizare poliție taximetrie ilegală
;
se încarcă...