Parlamentul României

Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

Modificări (11), Puneri în aplicare (8), Acțiuni respinse (14), Referințe (5), Reviste (1), Modele (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 aprilie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale Puneri în aplicare (1)

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Prevederile prezentei legi reglementează transporturile publice de persoane sau bunuri în regim de taxi sau de persoane în regim de închiriere. Jurisprudență (1)

Art. 2. - Modificări (1)

Reglementarea transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi și a transportului de persoane în regim de închiriere asigură realizarea unei protecții reale a intereselor clienților, taximetriștilor și operatorilor de transport.

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Transportul public de persoane cu autovehicule se realizează contra cost, pe bază de bon client, în regim de taxi, și pe bază de contract, în regim de închiriere. Jurisprudență (1)

(2) Transportul public de bunuri cu autovehicule în regim de taxi se realizează contra cost, în cuantum stabilit pe bază de bon client. Jurisprudență (2)

(3) Serviciile publice de transport în regim de taxi sau de închiriere pot fi efectuate de către operatorul de transport cu autovehicule deținute cu orice titlu, cu excepția contractului de comodat.

(4) Serviciile publice de transport în regim de taxi pot fi efectuate și de către orice taximetrist independent autorizat, care utilizează în acest scop un singur autovehicul aflat în proprietate.

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Transporturile de persoane sau bunuri în regim de taxi fac parte din categoria serviciilor publice de transport local de interes public și se află sub autoritatea administrațiilor publice locale.

(2) Transportul de persoane în regim de închiriere face parte din categoria transporturilor publice și se află sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței prin Autoritatea Rutieră Română.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Costul transporturilor de persoane și bunuri în regim de taxi se determină prin însumarea tarifelor pe distanța parcursă și/sau timpul de staționare, măsurate de un aparat de taxat aflat în dotarea autovehiculului respectiv, la care se adaugă, după caz, și alte tarife. Jurisprudență (1)

(2) Costul transportului de persoane în regim de închiriere se determină prin aplicarea tarifului pe distanța și/sau timpul, după caz, cât autovehiculul se află la dispoziția clientului, conform contractului.

Art. 6. -

În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) afișaj client - indicator alfanumeric al aparatului de taxat care are rolul de a afișa, în mod lizibil pentru client, în mod succesiv indicații privind costul prestației efectuate până la momentul respectiv și în mod continuu poziția de operare în care este taximetrul în acel moment și tariful aplicat;

b) aparat de taxat - aparat de marcat electronic fiscal montat la loc vizibil, care include un taximetru, calculează automat și indică permanent sumele datorate de client, pentru care, la sfârșitul cursei, emite un bon client, pe baza tarifelor care au fost programate. Aparatul de taxat trebuie să fie dotat cu o memorie electronică fiscală care să asigure înregistrarea, controlul activității și veniturilor realizate și să poată emite alte documente, conform reglementărilor în vigoare;

c) bon client - bonul fiscal emis numai de aparatul de taxat cu ocazia finalizării cursei privind transportul de persoane sau bunuri, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport și care constituie singurul document justificativ pe baza căruia clientul execută plata prestației respective;

d) cheie electronică - cheie dotată cu memorie electronică, folosită pentru identificarea șoferului de taxi, colectarea datelor și pentru programarea tarifelor;

e) client - persoana care a angajat, direct sau prin dispecer, executarea transportului unor persoane sau al unor bunuri, după caz, în numele căreia se execută transportul și care plătește, după efectuarea acestuia, întreaga contravaloare a prestației conform datelor înscrise în bon client sau, în cazul transportului în regim de închiriere, plata serviciului se realizează pe baza documentelor fiscale cu regim special, în conformitate cu contractul de închiriere încheiat cu operatorul de transport;

f) dispecerat taxi (denumit în continuare dispecerat) - activitate conexă transportului în regim de taxi, care preia telefonic și transmite comenzile clientului prin stația radio de emisie-recepție către taximetrist;

g) cursă - deplasarea executată cu taxiul pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care punctul de început este locul îmbarcării sau locul acceptat, după caz, iar punctul de finalizare este locul destinației;

h) fiscalizarea memoriei electronice - identificarea memoriei electronice fiscale și, respectiv, a operatorului de transport sau a taximetristului independent, după caz;

i) lampa taxi - casetă luminată, montată pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinală, care pe laturile față și spate, alături de înscrisul central TAXI, conține lămpi care indică poziția "Liber" sau "Ocupat" a taxiului și care trebuie să fie vizibile de la o distanță de minimum 100 de metri;

j) loc de așteptare a clienților - spațiu special amenajat și semnalizat de către autoritatea administrației publice locale, cu număr de locuri prestabilit, pentru staționarea taxiurilor în așteptare în poziția "Liber";

k) memoria electronică fiscală - componentă a aparatului de taxat, care poate înmagazina, pe bază de program, date privind activitatea taxiului conținute în bonul client, în condiții de neconvertibilitate, inaccesibilitate și securitate;

l) operator de transport taxi - persoană juridică română care deține în condițiile art. 3 alin. (3) un parc de autovehicule din categoria celor prevăzute pentru activitatea de taximetrie, dotate specific pentru efectuarea transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi, după caz, și autorizat, în condițiile art. 9; Modificări (1)

m) operator de transport în regim de închiriere - persoană juridică română autorizată conform Ordonanței Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare; Modificări (1)

n) raportul taximetristului - raport de control nefiscal, conținând date corespunzătoare activității unui taximetrist din raportul fiscal de închidere zilnică, în condițiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi și alți taximetriști;

o) sigiliu fiscal - sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat și pe memoria fiscală în scopul de a nu permite, fără desigilare, accesul la memoria electronică fiscală;

p) sigiliu de protecție - sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protecția cablajului de conectare a aparatului de taxat, protecție ce nu poate fi înlăturată fără desigilare;

q) sigiliu metrologic - sigiliu aplicat pe taximetru în scopul de a nu permite, fără desigilare, accesul la operațiuni privilegiate;

r) taxi - autovehicul din categoria autoturisme pentru transportul de persoane sau de până la 3,5 tone capacitate maximă totală autorizată pentru transportul de bunuri, care, pe baza licenței de execuție pe vehicul, poate executa transporturi în regim de taxi;

s) taximetru - componentă a aparatului de taxat prin intermediul căreia se măsoară timpul și distanța parcursă și care calculează automat sumele datorate de client;

t) taximetrist - conducătorul auto atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi;

u) taximetrist independent - persoană fizică autorizată conform legii, care desfășoară transport de persoane sau bunuri în regim de taxi cu un singur autovehicul aflat în proprietatea sa. În condițiile prezentei legi, taximetristul independent va fi supus aceluiași tratament ca și operatorul de transport în regim de taxi, cu privire la sancționarea și respectarea reglementărilor în vigoare, după caz. Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, taximetristul independent va primi licența taxi eliberată de Autoritatea Rutieră Română, cu respectarea condițiilor prevăzute de prezenta lege;

v) tarif încărcare/descărcare - tarif al activității prestate de taximetrist sau de alți angajați ai operatorului de transport pentru încărcarea, descărcarea și manipularea bunurilor (manual sau mecanizat) în cazul transporturilor de bunuri;

w) tarif de pornire - tarif unic, exprimat în lei, înregistrat automat de aparatul de taxat la începutul cursei, care apare pe afișaj client o dată cu activarea dispozitivului de control din poziția de operare Liber în poziția de operare Ocupat;

x) tarif de staționare - tarif exprimat în lei/oră, aplicat automat de aparatul de taxat pentru perioada cât taxiul a staționat la dispoziția clientului, la cererea acestuia, precum și pentru perioadele în care taxiul, aflat în cursă, s-a deplasat sub limita vitezei de comutare;

y) transport de persoane în regim de închiriere - transport executat cu un autoturism pus la dispoziția unui client, pe bază de contract de închiriere cu titlu oneros, cu sau fără conducător auto, tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a prestației contractate pe bază de documente, conform legii;

z) viteză de comutare - viteza limită cu care se deplasează taxiul, sub care aparatul de taxat comută automat tarifarea distanței parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers, după caz.

CAPITOLUL II Autorizarea și efectuarea transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere Jurisprudență (1)

SECȚIUNEA 1 Autorizarea transportului în regim de taxi Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

Art. 7. - Modificări (2), Jurisprudență (13), Modele (1)

Transporturile de persoane sau bunuri în regim de taxi se pot executa ca servicii de interes public pentru populație, de regulă, în interiorul unei localități, numai pe baza autorizației pentru transport în regim de taxi, valabilă, emisă de autoritatea administrației publice locale, în condițiile prezentei legi,

Art. 8. - Modificări (1), Jurisprudență (6)

Autorizarea operatorului de transport sau a taximetristului independent pentru efectuarea transportului în regim de taxi se poate realiza pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri, după caz.

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență (7)

Autorizația pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi se emite la cererea operatorului de transport sau a taximetristului independent de către autoritatea administrației publice locale sau a municipiului București pe raza căreia solicitantul își desfășoară activitatea, își are sediul sau o filială, după caz, pe baza unei documentații minime, care trebuie să conțină următoarele: Jurisprudență (1)

a) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerțului al operatorului de transport respectiv sau, după caz, copie de pe autorizația eliberată taximetristului independent, potrivit legii;

b) copie de pe licența de transport corespunzătoare sau exemplarul de serviciu al acesteia, respectiv licența taxi, după caz, eliberată sau vizată de agenția Autorității Rutiere Române din județul respectiv sau din municipiul București, după caz. Licența de transport pentru operatorul de transport în regim de taxi se va elibera în aceleași condiții în care Autoritatea Rutieră Română o acordă în transportul public local de călători, conform legii. Taximetriștii independenți vor primi licența taxi eliberată de Autoritatea Rutieră Română, în condițiile prezentării certificatului valabil de atestare a pregătirii profesionale eliberat de agențiile Autorității Rutiere Române, a actelor ce dovedesc proprietatea asupra autovehiculului utilizat, precum și a cazierului judiciar; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

c) copiile licențelor de execuție pe vehicul ale taxiurilor utilizate, licențe eliberate de agenția Autorității Rutiere Române din județul respectiv sau din municipiul București, pe baza licenței de transport, a exemplarului de serviciu sau a licenței taxi, după caz. Licența de execuție pe vehicul se eliberează numai pentru autovehiculele înmatriculate în județul pentru care este valabilă licența de transport sau exemplarul de serviciu al acesteia. Licența de execuție pe vehicul se eliberează pe baza prezentării următoarelor documente: Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

- certificatul de agreere pentru utilizarea autovehiculului în regim de taxi, eliberat de Registrul Auto Român; Modificări (1)

- copia certificatului de înmatriculare și a cărții de identitate a autovehiculului; Modificări (1)

- talonul anexă la certificatul de înmatriculare, cu inspecția tehnică valabilă;

- asigurarea pasagerilor și bagajelor pentru riscurile ce cad în sarcina operatorilor de transport și a taximetriștilor independenți;

- asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;

- dovada plății taxei către Autoritatea Rutieră Română;

d) dovada că fiecare taximetrist este angajat al operatorului de transport sau că taximetristul independent este proprietarul taxiului, precum și că aceștia dețin certificatul de atestare a pregătirii profesionale eliberat de agenția Autorității Rutiere Române. Jurisprudență (1)

Art. 10. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Autorizația pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi eliberată operatorului de transport sau taximetristului independent este unică. Pe baza acesteia, autoritatea administrației publice locale poate elibera câte o autorizație taxi permanentă sau sezonieră, după caz, pentru fiecare licență de execuție pe vehicul deținută, care conține și numărul de ordine atribuit.

Art. 11. - Modificări (1), Jurisprudență (3)

Autorizația pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi, precum și autorizația taxi au valabilitatea egală cu cea a licenței de transport, respectiv cu licența de execuție pe vehicul, după caz.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Autorizația se primește sub rezerva prezentării la emitent, până la începerea activității, a dovezii deținerii asigurării pentru riscurile civile la care clienții pot fi supuși în timpul transportului în ceea ce privește integritatea lor fizică sau a bunurilor, riscuri care cad în sarcina operatorului de transport, conform legii. Jurisprudență (1)

(2) Prezentarea dovezii condiționează începerea activității și, în aceste condiții, dacă termenul depășește două luni de la data emiterii autorizației, emitentul poate decide suspendarea sau anularea acesteia. Modificări (1)

Art. 13. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

În cadrul atribuțiilor de coordonare a activităților privind serviciile publice, respectiv transportul în regim de taxi, autoritățile administrației publice locale sau a municipiului București, după caz, emit reglementări referitoare la:

a) modul de desfășurare a transportului de persoane sau de bunuri pe teritoriul localității respective, în conformitate cu reglementările generale în vigoare;

b) nivelul tarifelor aplicate, astfel cum sunt definite la art. 49 lit. c);

c) programele de lucru obligatorii;

d) interdicțiile și restricțiile privind activitatea în regim de taxi;

e) locurile de așteptare sau de staționare a taxiurilor;

f) obligațiile operatorilor de transport și ale taximetriștilor independenți privind desfășurarea serviciului de interes public;

g) controlul activității taxiurilor pe traseu;

h) taxele și impozitele locale ce se impun;

i) norma privind gradul de asigurare a numărului de locuri de așteptare a clienților în raport cu numărul de autorizații taxi emise. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Art. 14. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (8)

(1) Activitatea de transport public local de persoane realizată în regim de taxi trebuie dimensionată în raport cu gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie sau metrou, după caz.

(2) Autoritățile administrațiilor publice locale și ale municipiului București vor limita numărul maxim de autorizații taxi permanente și sezoniere după următoarele criterii: Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

a) gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie sau metrou, după caz;

b) norma cuprinsă la art. 13 lit. i);

c) gradul de poluare;

d) cererea și oferta permanentă și sezonieră;

e) gradul de aglomerație în trafic și altele.

(3) Numărul maxim de autorizații taxi permanente și sezoniere, pentru perioada acordată, se va stabili prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, cu consultarea asociațiilor. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (2)

(4) După acordarea numărului maxim de autorizații taxi permanente și sezoniere stabilit, autoritatea administrației publice locale, respectiv a municipiului București, nu va mai elibera nici o autorizație taxi decât în condiția vacantării uneia dintre acestea. Modificări (1), Jurisprudență (2)

(5) Distribuirea numărului de autorizații taxi permanente pentru grupa operatorilor de transport și pentru grupa taximetriștilor independenți se va realiza de către autoritățile administrației publice locale. Distribuirea autorizațiilor taxi pentru taximetriștii independenți se va realiza în proporție de o treime din numărul total al autorizațiilor taxi permanente, aceasta precedând distribuirea pentru grupa operatorilor de transport.

(6) În condițiile în care numărul de autorizații taxi permanente, repartizate conform prevederilor alin. (5), nu este acoperit de către grupa operatorilor de transport, respectiv de către grupa taximetriștilor independenți, autoritatea administrației publice locale va proceda, după caz, astfel: Jurisprudență (1)

a) operatorilor de transport li se vor oferi autorizațiile taxi permanente din cota taximetriștilor independenți, în limita autorizațiilor taxi permanente nesolicitate de aceștia;

b) taximetriștilor independenți li se vor oferi autorizații taxi permanente din cota operatorilor de transport, în limita autorizațiilor taxi permanente nesolicitate de aceștia.

(7) În condițiile în care numărul de autorizații taxi permanente solicitate pentru una dintre grupe este mai mare decât numărul de autorizații stabilit pentru grupa respectivă, autoritatea administrației publice locale va organiza licitație publică pentru oferirea numărului de autorizații stabilit. O autorizație taxi permanentă se acordă operatorului de transport sau taximetristului independent pe o durată de 5 ani, timp în care acesta poate deține autorizația, cu întreruperi din cauze imputabile lui.

(8) În condițiile alin. (6), în care cererea de autorizații taxi permanente a unei grupe este mai mică decât numărul de autorizații repartizate grupei, autorizațiile permanente disponibile vor fi oferite solicitanților celeilalte grupe prin licitație publică, pentru o durată de un an, perioadă după care se va proceda în conformitate cu prevederile alin. (6).

(9) Autoritatea administrației publice locale nu va oferi unui operator de transport în regim de taxi mai mult de 30% din autorizațiile taxi permanente stabilite pentru grupa respectivă.

(10) Autorizațiile sezoniere vor fi acordate cu prioritate taximetriștilor independenți autorizați.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...