Parlamentul României

Legea nr. 352/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1999 privind înființarea Academiei Române de Aviație

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 iulie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 15 din 28 ianuarie 1999 privind înființarea Academiei Române de Aviație, emisă în temeiul art. 1 pct. 9 lit. d) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 1999, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

ORDONANȚĂ
privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Se înființează Școala Superioară de Aviație Civilă prin reorganizarea Centrului de Perfecționare a Personalului din Aviația Civilă - București.

(2) Școala Superioară de Aviație Civilă, denumită în continuare Școala, este instituție publică având personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Școala se constituie și funcționează conform prevederilor prezentei ordonanțe, în baza Ordonanței Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2001, și a reglementărilor și recomandărilor emise de organizațiile internaționale ale aviației civile la care România este parte.

(2) Școala realizează pregătirea de specialitate a personalului pentru prestarea activităților aeronautice civile, precum și pregătirea periodică, specializarea și perfecționarea profesională a personalului aeronautic în funcție, în conformitate cu cerințele specifice ale organizațiilor internaționale ale aviației civile și ale Comunității Europene în domeniul aviației civile. Nomenclatorul specializărilor pentru aviația civilă se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

(3) Școala poate desfășura și alte operațiuni aeriene civile cu respectarea prevederilor legale specifice, activități de cercetare științifică și prestări de servicii pentru necesitățile proprii sau pentru terți, pe bază de contract, precum și editare, traducere, multiplicare, tipărire și comercializare de reglementări tehnice, publicații și lucrări proprii, specifice domeniului său de activitate, pe bază de tarife stabilite în condițiile legii.

(4) Școala se finanțează din venituri proprii, surse atrase și din fonduri alocate de la bugetul de stat.

(5) Școala are sediul în municipiul București, Str. Grațioasă nr. 13, sectorul 1."

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Patrimoniul inițial al Școlii se constituie prin preluarea activului și pasivului Centrului de Perfecționare a Personalului din Aviația Civilă - București, conform datelor din bilanțul contabil al acestuia la data de 31 decembrie 1998, cu modificările acestuia pe perioada cât centrul a funcționat sub denumirea «Academia Română de Aviație», conform anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță."

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Conducerea Școlii este asigurată de consiliul de conducere. Consiliul de conducere, denumit în continuare consiliu, este compus din 7-9 persoane. Președintele consiliului este și directorul general al Școlii.

(2) Membrii consiliului și președintele acestuia se numesc și se revocă prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

(3) Durata mandatului membrilor consiliului Școlii este de 4 ani și acesta poate fi prelungit pe durate de câte 4 ani.

(4) Indemnizațiile membrilor consiliului și salariul directorului general se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului."

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Școala întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, care se aprobă de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, la propunerea consiliului."

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Finanțarea cheltuielilor pentru funcționarea Școlii, precum și a cheltuielilor de investiții, retehnologizare și achiziționare material aeronautic se asigură din surse proprii, surse atrase și, în completare, din fonduri alocate cu destinație specială de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(2) Excedentele anuale rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii se reportează în anul următor."

8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Prestațiile și serviciile specifice asigurate de către Școală se fac pe bază de tarife aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, la propunerea consiliului."

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Școala se organizează și funcționează potrivit regulamentului de organizare și funcționare, aprobat de ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului."

10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Personalul de instruire al Școlii are calitatea de instructor și asigură instruirea teoretică și practică, în conformitate cu cerințele organizațiilor internaționale ale aviației civile la care România este parte.

(2) Instructorii care asigură instruirea teoretică trebuie să fie absolvenți ai învățământului superior de lungă durată, cu diplomă, și să aibă experiență în domeniul de referință. Instructorii care asigură instruirea în zbor sintetic și în zbor pe aeronave trebuie să fie atestați în conformitate cu reglementările aeronautice în vigoare.

(3) Pentru desfășurarea procesului de instruire și perfecționare profesională Școala poate folosi, în condițiile legii, cadre didactice universitare, precum și alți specialiști români și străini."

11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Salarizarea personalului Școlii se stabilește potrivit reglementărilor privind salarizarea personalului din instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii."

12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Durata cursurilor de pregătire de specialitate a personalului în vederea atestării acestuia pentru efectuarea activităților aeronautice civile se propune de către consiliul Școlii în baza standardelor, cerințelor și recomandărilor organizațiilor internaționale ale aviației civile privind instruirea personalului la care România este parte și se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

(2) În fiecare an ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, la propunerea consiliului Școlii, aprobă numărul de cursanți stabilit în funcție de necesitățile aviației civile, pe baza studiilor statistice și a propunerilor agenților aeronautici."

13. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Admiterea în Școală se face pe baza criteriilor și condițiilor stabilite prin regulament, aprobat de ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, la propunerea consiliului.

(2) Înscrierea la cursurile de perfecționare profesională se face în baza cererilor agenților aeronautici sau la solicitarea persoanei interesate, în condițiile îndeplinirii criteriilor stabilite de reglementările aeronautice în vigoare."

14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Candidații admiși la cursurile de pregătire de specialitate pentru efectuarea activităților aeronautice civile au calitatea de cursanți.

(2) Cursanții care au cetățenie română și încheie cu Școala un contract prin care se obligă că vor lucra cel puțin 5 ani în sistemul aviației românești pot beneficia de o bursă acordată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care să asigure acoperirea tuturor cheltuielilor de instruire teoretică și practică."

15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Personalului aeronautic admis la cursurile de pregătire periodică, de specializare sau de perfecționare profesională i se asigură, pe toată durata cursurilor, de către agenții aeronautici la care sunt angajați, drepturile cuvenite pentru funcțiile deținute, potrivit contractului individual de muncă și contractului colectiv de muncă.

(2) Cheltuielile pentru instruirea teoretică și practică a personalului aeronautic înscris la cursurile prevăzute la alin. (1) se suportă de către agenții aeronautici care au solicitat instruirea acestora sau de către persoanele fizice, dacă instruirea se face la cererea lor."

16. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Cheltuielile de instruire se aprobă de ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, la propunerea consiliului Școlii, pe baza calculației de cheltuieli curente și de capital, după caz, necesare executării fiecărui program de instruire."

17. Articolul 16 se abrogă.

18. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) La încheierea cursurilor de specialitate pentru efectuarea activităților aeronautice civile se va susține un examen de absolvire, iar la terminarea cursurilor de perfecționare profesională se va prezenta și se va susține o lucrare de absolvire.

(2) Probele teoretice și practice, precum și criteriile de apreciere pentru examenul de absolvire se stabilesc de către consiliul Școlii pe baza reglementărilor aeronautice.

(3) Stagiile de practică se vor efectua în cadrul Școlii și/sau al agenților aeronautici, potrivit contractelor încheiate de Școală cu aceștia.

(4) Tematica lucrării de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională se stabilește de către consiliul Școlii, în colaborare cu agenții aeronautici care au desemnat cursanții respectivi."

19. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

Absolvenților cursurilor de pregătire de specialitate pentru efectuarea activităților aeronautice civile li se eliberează un atestat, iar absolvenților cursurilor de pregătire periodică, specializare și perfecționare profesională li se eliberează un certificat. Modelul atestatului și al certificatului se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului."

20. Alineatul (1) a articolului 19 va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Personalul preluat la înființarea Școlii, existent la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, se consideră transferat în interes de serviciu și păstrează salariile avute până la negocierea acestora conform reglementărilor în vigoare."

21. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

Școala nu face parte din sistemul național de învățământ și educație și nu este supusă dispozițiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor."

22. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Punctul 26 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2001*) privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, va avea următorul cuprins:"

*) Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 740/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003.

"26. Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă Extrabugetară şi alocaţii de la bugetul de stat Bucureşti."

23. Ordonanța Guvernului se completează cu o anexă care va avea următorul cuprins:

"

ANEXĂ

PATRIMONIUL
Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă
Denumirea Valoarea
- mii lei -
A. Mijloace fixe, terenuri şi obiecte de inventar 89.699.922
Mijloace fixe 87.341.880
Construcţii, din care: 5.156.523
- clădire bloc şcoală, teren (Str. Graţioasă nr. 13, sectorul 1, Bucureşti) 2.966
- împrejmuire, infrastructură şi reţele 87.517
- containere pentru personal şi materiale 1.566.040
- atelier dotări specifice (hangar) 3.500.000
Echipamente tehnologice, din care: 11.677.536
- staţii radio pentru comunicaţii 408.850
- simulator de zbor FRASCA 242 8.163.860
- echipamente pentru mentenanţa aeronavelor 2.600.095
- sistem de navigaţie aeriană 272.873
- centrală telefonică 231.858
Aparate şi instalaţii de măsurare, din care: 4.433.750
- laborator multimedia pentru instruire teoretică 1.115.461
- boroscop cu fibră optică flexibilă 217.062
- sistem electronic pentru determinarea elementelor meteo 201.234
- echipamente pentru teste aviatice 638.366
- server reţea, calculatoare şi conexe 2.261.627
Mijloace de transport, din care: 55.498.630
- avioane monomotor tip CESSNA 172 S (4 buc.) 16.742.659
- avioane bimotor tip PIPER SENECA V (2 buc.) 37.543.048
- avioane tip BN-2 (3 buc.) 10.410
- suport mobil pentru echipamente de zbor 536.623
- mijloace de transport auto 665.890
Mobilier, aparatură birotică 10.379.136
Imobilizări necorporale 196.305
Obiecte de inventar 2.358.042
B. Mijloace băneşti, decontări, cheltuieli şi materiale 43.371.485
Disponibilităţi băneşti 309.229
Mijloace băneşti şi alte valori 57.457
Decontări şi debitori 1.483.776
Cheltuieli 40.441.249
Materiale 1.079.774
TOTAL GENERAL (A+B) 133.071.407"

Art. II. -

Ordonanța Guvernului nr. 15/1999 privind înființarea Academiei Române de Aviație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 1999, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 10 iulie 2003.

Nr. 352.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...