Parlamentul României

Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Modificări (...), Referințe (6)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 26 iunie 2003.

În vigoare de la 26 iunie 2003 până la 22 decembrie 2003, fiind înlocuit prin Lege 559/2003;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituție, Guvernul este abilitat ca de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2003, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2003 să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Aderarea și ratificarea unor acorduri și înțelegeri internaționale, cu excepția tratatelor încheiate în numele României

II. Economia și finanțele publice:

1. reglementări privind rectificarea bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, pe baza indicatorilor macroeconomici în semestrul I al anului 2003 și a actelor normative adoptate în anul 2003, cu influențe asupra cheltuielilor bugetare;

2. reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală;

3. măsuri pentru recuperarea fondurilor comunitare utilizate necorespunzător și a fondurilor de cofinanțare aferente;

4. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările și completările ulterioare;

5. măsuri pentru tranzacționarea creanțelor comerciale și prin intermediul piețelor reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate;

6. măsuri pentru reglementarea derulării procesului de privatizare/postprivatizare a unor societăți comerciale la care Ministerul Industriei și Resurselor este instituție publică implicată;

7. măsuri pentru reglementarea pregătirii aprovizionării cu gaze pentru programul de iarnă 2003-2004;

8. măsuri pentru reglementarea liberei circulații a mărfurilor, prin modificarea și completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor;

9. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 468/2002, cu modificările și completările ulterioare;

10. măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale rămase în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului;

11. recapitalizarea Băncii de Export-Import a României "EXIMBANK" - S.A.;

12. perfecționarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor, în vederea alinierii la legislația comunitară;

13. măsuri privind amenajarea, conservarea și dezvoltarea teritorială durabilă, relansarea activității în domeniul construcțiilor;

14. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 211/2003;

15. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile, republicată;

16. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările ulterioare;

17. aprobarea punctelor de inspecție a frontierei (PIF) organizate în punctele de trecere a frontierei, stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție de frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenite din țările terțe.

III. Administrația publică centrală și locală:

1. modificarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002;

3. organizarea activității de consultanță juridică în administrația publică;

4. organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale;

5. reglementări privind concediul de odihnă și alte concedii ale aleșilor locali;

6. modificarea art. 23 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările și completările ulterioare;

7. prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege;

8. modificarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 631/2001;

9. înființarea Agenției Naționale pentru Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor;

10. organizarea și funcționarea structurilor de control în cadrul autorităților administrației publice centrale;

11. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2002.

IV. Muncă și solidaritate socială:

1. măsuri pentru protecția maternității la locurile de muncă expuse riscurilor profesionale;

2. măsuri pentru protecția familiilor monoparentale;

3. reglementări privind serviciile sociale.

V. Sănătate și familie:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 336/2002;

2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările ulterioare.

VI. Educație și cercetare:

1. reglementări privind evaluarea, autorizarea și acreditarea în învățământul preuniversitar;

2. reglementări privind evaluarea calității în învățământul superior, constituirea de structuri și stabilirea criteriilor de evaluare;

3. măsuri privind sprijinirea și protecția persoanelor supradotate;

4. măsuri privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a unităților de învățământ preuniversitar de stat;

5. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002;

6. recunoașterea calificărilor profesionale în conformitate cu directivele Uniunii Europene privind sistemul general de recunoaștere.

VII. Apărare națională, ordine publică și siguranță națională:

1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 216/1998, cu modificările ulterioare;

2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare ai soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2002;

3. modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) În conformitate cu dispozițiile art. 114 alin. (3) din Constituția României, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Camerei Deputaților și Senatului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2003. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

(2) Ordonanțele adoptate de Guvern potrivit art. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.

Art. 3. -

În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de una dintre Camerele Parlamentului ori dacă au fost elaborate și depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanțelor.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 24 iunie 2003.

Nr. 279.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...