Parlamentul României

Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003

Modificări (2), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 528 din 23 iulie 2003.

În vigoare de la 23 iulie 2003
Publicare aplicabilă de la 23 iulie 2003 până la 14 noiembrie 2006, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 927 din 15 noiembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

Prezenta lege reglementează regimul juridic general, clasificarea și principiile organizării și funcționării muzeelor și colecțiilor publice, precum și colecțiilor private accesibile publicului.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei legi, următorii termeni sunt definiți astfel:

a) muzeu - instituția publică de cultură, aflată în serviciul societății, care colecționează, conservă, cercetează, restaurează, comunică și expune, în scopul cunoașterii, educării și recreării, mărturii materiale și spirituale ale existenței și evoluției comunităților umane, precum și ale mediului înconjurător; Modificări (1)

b) colecție - ansamblul de bunuri culturale și naturale, constituit în mod sistematic și coerent de către persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat.

Art. 3. -

(1) În sensul prezentei legi, colecțiile publice sunt colecțiile accesibile publicului și specialiștilor, indiferent de titularul dreptului de proprietate, care reunesc bunuri semnificative prin valoarea lor artistică, documentară, istorică, științifică, culturală și memorialistică.

(2) Colecțiile private accesibile publicului sunt colecțiile aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la care publicul și specialiștii au acces numai cu acordul deținătorilor.

Art. 4. -

Funcțiile principale ale muzeului sunt:

a) constituirea, conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal; Modificări (1)

b) evidența, protejarea, cercetarea și dezvoltarea patrimoniului muzeal; Modificări (1)

c) punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoașterii, educării și recreării. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

Funcțiile principale ale colecțiilor publice sunt:

a) gestionarea, evidența, cercetarea, dezvoltarea, protejarea, conservarea și restaurarea patrimoniului propriu;

b) punerea în valoare a patrimoniului propriu.

Art. 6. -

Statul, prin autoritățile administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației publice locale, protejează muzeele, colecțiile publice și colecțiile private accesibile publicului, garantează libera lor funcționare și dezvoltare și poate acorda proprietarilor și titularilor de alte drepturi reale sprijin financiar și logistic, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL II Patrimoniul muzeal

Art. 7. -

Cultele susțin propriile muzee și colecții publice și pot beneficia în acest scop de sprijin financiar și logistic din partea autorităților administrației publice centrale și locale, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 8. -

(1) Patrimoniul muzeal reprezintă totalitatea bunurilor, a drepturilor și obligațiilor cu valoare patrimonială ce aparțin unui muzeu sau, după caz, unei colecții publice. Modificări (1)

(2) Bunurile care se află în patrimoniul muzeal pot face obiectul dreptului de proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, al dreptului de proprietate privată. Modificări (1)

(3) Regimul juridic al dreptului de proprietate publică și/sau privată asupra bunurilor care se află în patrimoniul muzeal este reglementat conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 9. - Modificări (1)

Pot face obiectul unui patrimoniu muzeal, conform legii:

a) bunurile clasate în patrimoniul cultural național mobil, de valoare excepțională, istorică, arheologică, etnografică, artistică, documentară, științifică și tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică și epigrafică, reprezentând mărturii materiale și spirituale ale evoluției comunităților umane, ale mediului înconjurător și ale potențialului creator uman;

b) bunurile imobile de valoare excepțională, istorică, arheologică, etnografică, artistică, documentară, științifică și tehnică;

c) siturile și rezervațiile care au caracter arheologic, istoric, artistic, etnografic, tehnic și arhitectural, constituite din terenuri, parcuri naturale, grădini botanice și zoologice, precum și construcțiile aferente;

d) alte bunuri care au rol documentar, educativ, recreativ, ilustrativ și care pot fi folosite în cadrul expozițiilor și al altor manifestări muzeale.

Art. 10. -

(1) Proprietarii și titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor și colecțiilor publice au, potrivit Codului civil și prezentei legi, următoarele obligații:

a) să asigure integritatea, securitatea, conservarea și restaurarea bunurilor clasate în patrimoniul cultural național mobil care fac obiectul patrimoniului muzeal;

b) să realizeze evidența și, după caz, clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului muzeal; Modificări (1)

c) să pună în valoare patrimoniul muzeal;

d) să asigure și să garanteze accesul publicului și al specialiștilor la bunurile care constituie patrimoniul muzeal;

e) să asigure cercetarea sau, după caz, punerea la dispoziție, pentru cercetare, a bunurilor din patrimoniul muzeal;

f) să prevină folosirea patrimoniului muzeal în alte scopuri decât cele prevăzute de reglementările legale în vigoare;

g) să obțină autorizarea funcționării, acreditarea și, după caz, reacreditarea muzeului sau a colecției publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

h) să asigure prevenirea, localizarea și stingerea incendiilor;

i) să asigure paza muzeului sau a colecțiilor publice și dotarea acestora cu sisteme de protecție eficiente;

j) să ia măsuri pentru prevenirea și diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal, în caz de calamitate naturală sau conflict armat.

(2) Proprietarii și titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor și colecțiilor publice de importanță națională sunt obligați să încheie contracte de asigurare parțială sau integrală, în funcție de obligațiile ce le revin potrivit prevederilor Codului civil, pentru bunurile mobile și imobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Proprietarii și titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor și colecțiilor publice de importanță regională, județeană și locală sunt obligați să încheie contracte de asigurare parțială sau integrală pentru bunurile mobile și imobile clasate în patrimoniul cultural național, categoria Tezaur, respectiv, monumente istorice din clasele A și B, care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispozițiilor legale în vigoare. Modificări (1)

(4) Încheierea contractelor de asigurare prevăzute la alin. (2) și (3) se face treptat, acordându-se prioritate bunurilor clasate în categoria Tezaur. Modificări (1)

(5) Autoritățile administrației publice centrale sau locale, după caz, prevăd în bugetele proprii fondurile necesare pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria Tezaur, precum și a imobilelor clasate în categoriile A și B, potrivit legii. Modificări (1)

(6) Sumele alocate de persoanele fizice și juridice de drept privat, pentru asigurarea bunurilor mobile clasate în categoria Tezaur, sunt deductibile din impozitul pe profit sau, după caz, din impozitul pe venit.

Art. 11. -

Autoritățile administrației publice centrale și locale și instituțiile publice de specialitate subordonate acestora, precum și proprietarii și titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor și colecțiilor publice pot coopera, după caz, cu organizații neguvernamentale, în vederea dezvoltării, protejării, conservării, restaurării, cercetării și punerii în valoare a patrimoniului muzeal, în interes științific sau cultural-turistic.

CAPITOLUL III Clasificarea, înființarea și acreditarea muzeelor
și a colecțiilor publice

SECȚIUNEA 1 Clasificarea

Art. 12. -

(1) În funcție de forma de proprietate, de constituire și de modul de administrare a patrimoniului muzeal, muzeele și colecțiile publice se pot afla în proprietate publică sau privată.

(2) Muzeele și colecțiile aflate în proprietate publică se înființează și se organizează în subordinea autorităților administrației publice centrale sau locale, a altor autorități publice ori instituții și funcționează potrivit regulamentelor proprii de organizare și funcționare, aprobate de autoritățile sau instituțiile tutelare.

(3) Muzeele și colecțiile publice aflate în proprietate privată se înființează, se organizează și funcționează în subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.

(4) După forma de organizare, muzeele și colecțiile publice au personalitate juridică; prin excepție de la regulă, se pot organiza muzee și colecții publice fără personalitate juridică.

Art. 13. -

În funcție de aria de acoperire teritorială, de mărimea și de importanța patrimoniului, muzeele și colecțiile publice se clasifică astfel:

a) muzee și colecții publice de importanță națională;

b) muzee și colecții publice de importanță regională;

c) muzee și colecții publice de importanță județeană;

d) muzee și colecții publice de importanță locală.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Muzeele și colecțiile publice de importanță națională sunt muzeele și colecțiile publice de drept public sau de drept privat, care dețin în patrimoniul lor muzeal bunuri de valoare excepțională, semnificative în plan național pentru istorie, arheologie, etnologie, artă, arhivistică, știință, tehnică, literatură, cinematografie, numismatică, filatelie, heraldică, bibliofilie, cartografie și epigrafie; muzeele și colecțiile publice de importanță națională sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Muzeele și colecțiile publice de importanță regională sunt muzeele și colecțiile publice de drept public sau de drept privat, care dețin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în plan regional; muzeele și colecțiile publice de importanță regională sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Muzeele și colecțiile publice de importanță județeană sunt muzeele și colecțiile publice de drept public sau de drept privat, care dețin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în plan județean; muzeele și colecțiile publice de importanță județeană sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(4) Muzeele și colecțiile publice de importanță locală sunt muzeele și colecțiile publice de drept public sau de drept privat, care dețin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în plan municipal, orășenesc sau comunal.

Art. 15. -

(1) Acordarea titulaturii din muzeu sau, după caz, de colecție publică de importanță națională altor muzee sau colecții publice decât cele prevăzute în anexa nr. 1 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Culturii și Cultelor, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. Modificări (1)

(2) Clasificarea și/sau schimbarea clasei din care fac parte muzeele și colecțiile publice, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (1), se realizează prin ordin al ministrului culturii și cultelor, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, la propunerea autorității în subordinea căreia se află muzeul sau colecția publică. Modificări (1)

(3) Muzeele și colecțiile publice, indiferent de constituire și de forma de proprietate și administrare a patrimoniului muzeal, funcționează în concordanță cu normele metodologice privind muzeele și colecțiile publice, elaborate de Ministerul Culturii și Cultelor, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, și aprobate prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

SECȚIUNEA a 2-a Înființarea și acreditarea

Art. 16. -

(1) Înființarea muzeelor și a colecțiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate și administrare a patrimoniului, este reglementată prin prezenta lege.

(2) Pentru înființarea muzeelor și a colecțiilor publice este necesar avizul prealabil al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.

(3) Obligația obținerii avizului prealabil revine, de drept, persoanei fizice sau juridice care solicită înființarea unui muzeu sau a unei colecții publice.

Art. 17. -

(1) Funcționarea muzeelor și a colecțiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate și administrare a patrimoniului, este condiționată de acreditarea acestora.

(2) Autoritățile prevăzute la art. 12 alin. (2), altele decât Ministerul Culturii și Cultelor, care au în subordine muzee și colecții publice, sunt obligate să solicite Ministerului Culturii și Cultelor acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor.

(3) Persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat, care au înființat sau înființează muzee și colecții publice în baza avizului prealabil prevăzut la art. 16 alin. (2), sunt obligate să solicite Ministerului Culturii și Cultelor acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială se află sediul muzeului sau al colecției publice respective.

(4) Acreditarea muzeelor și a colecțiilor publice se aprobă, la propunerea Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

(5) Acreditarea temporară poate conține condiții sau recomandări în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 18. -

(1) Revocarea acreditării muzeelor și a colecțiilor publice are loc în cazul nerespectării prevederilor legale în vigoare sau a condițiilor de acreditare.

(2) Revocarea acreditării muzeelor și a colecțiilor publice se face la propunerea Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, prin ordin al ministrului culturii și cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Din momentul revocării acreditării, proprietarul sau titularii de alte drepturi reale sunt obligați să respecte prevederile privind protejarea patrimoniului muzeal.

Art. 19. -

(1) Ordinul ministrului culturii și cultelor de revocare a acreditării muzeelor și colecțiilor publice poate fi contestat în termen de 15 zile de la publicare; contestația se depune la Ministerul Culturii și Cultelor.

(2) Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestația prevăzută la alin. (1) se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Art. 20. -

(1) În subordinea muzeelor și a colecțiilor publice pot funcționa, ca unități fără personalitate juridică, secții și filiale, organizate în aceeași localitate sau în alte localități decât cea în care își au sediul muzeele și colecțiile publice respective.

(2) Secțiile și filialele muzeelor și colecțiilor publice pot fi denumite muzee sau colecții, cu obligația precizării muzeului sau a colecției publice în a cărei subordine se află și a obținerii, pentru secțiile sau filialele respective, a avizului prealabil prevăzut la art. 16 alin. (2) și a acreditării prevăzute la art. 17.

(3) Organizarea și funcționarea secțiilor și filialelor teritoriale ale muzeelor și colecțiilor publice se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a muzeului sau a colecției publice în a cărei subordine se află.

CAPITOLUL IV Finanțarea muzeelor și a colecțiilor publice

Art. 21. -

(1) Activitatea muzeelor și a colecțiilor publice de drept public se finanțează din venituri proprii și din alocații acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz. Modificări (1)

(2) Veniturile proprii provin din tarifele pentru serviciile oferite de muzee și colecții publice, din donații și sponsorizări, din alte activități specifice.

(3) Veniturile prevăzute la alin. (2) sunt gestionate în regim extrabugetar, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 22. -

(1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru succesiunile prin care se transmite un patrimoniu muzeal sau o colecție, în care persoanele fizice sau juridice au calitatea de moștenitori, numai dacă persoanele respective își asumă obligația, printr-o convenție încheiată cu direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județeană, respectiv a municipiului București, să mențină la dispoziția publicului, spre vizitare, patrimoniul muzeal respectiv, în condițiile prezentei legi.

(2) În cazul în care moștenitorii nu îndeplinesc obligația asumată prin convenția prevăzută la alin. (1), taxa de timbru se recuperează pe baza notei de constatare întocmite de direcția generală a finanțelor publice județeană, respectiv a municipiului București, la sesizarea direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București.

(3) Se consideră neîndeplinire a obligației asumate potrivit alin. (1) cazul în care accesul publicului este interzis pe o perioadă mai mare de 60 de zile într-un an calendaristic, cu excepția situațiilor în care obligația respectivă a devenit imposibil de executat pentru cauze neimputabile.

Art. 23. -

(1) Prețurile și tarifele pentru serviciile oferite de muzee și colecții publice sunt stabilite de conducerea acestora.

(2) În cazul muzeelor și al colecțiilor publice de drept public, tarifele stabilite de acestea sunt aprobate de autoritatea în a cărei subordine se află, conform dispozițiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL V Conducerea, organizarea și funcționarea muzeelor
și a colecțiilor publice de drept public

Art. 24. -

(1) Muzeele și colecțiile publice de drept public sunt organizate și funcționează conform prevederilor prezentei legi și ale regulamentului de organizare și funcționare propriu, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Personalul de specialitate al muzeelor și al colecțiilor publice cuprinde funcțiile de muzeograf, cercetător, conservator, restaurator și tehnician de muzeu, respectiv arhitect, acolo unde este cazul. Modificări (1)

(3) Pentru personalul muzeelor care lucrează în condiții speciale de muncă se va acorda un spor de toxicitate la salariu. Modificări (1)

(4) Pentru personalul de specialitate și tehnic care lucrează în depozite și la organizarea unor expoziții cu bunuri clasate în categoria Tezaur se va acorda un spor de confidențialitate. Modificări (1)

Art. 25. -

(1) În cadrul muzeelor și al colecțiilor publice de drept public sunt organizate și funcționează consilii de administrație, ca organe deliberative de conducere.

(2) Componența, atribuțiile, organizarea și funcționarea consiliului de administrație se stabilesc prin regulament de organizare și funcționare, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află muzeele și colecțiile publice de drept public, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 26. - Modificări (1)

(1) Conducerea executivă a muzeelor și a colecțiilor publice de drept public este exercitată de către un director general sau, după caz, de către un director, angajat prin concurs de autoritatea în subordinea căreia se află muzeele și colecțiile publice de drept public respective, potrivit legii.

(2) Autoritățile prevăzute la alin. (1) pot revoca directorul general sau, după caz, directorul, potrivit legii.

Art. 27. -

(1) În cadrul muzeelor și al colecțiilor publice de drept public pot funcționa consilii științifice, ca organe de specialitate alcătuite din specialiști de profil, cu rol consultativ în domeniul cercetării științifice, organizării sau structurării serviciilor, colecțiilor muzeale și activităților culturale.

(2) În cadrul muzeelor și al colecțiilor publice de drept public de importanță națională, regională și județeană funcționarea consiliilor științifice este obligatorie.

(3) Componența, atribuțiile, organizarea și funcționarea consiliului științific se stabilesc prin regulament de organizare și funcționare, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află muzeele și colecțiile publice de drept public, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

(4) Membrii consiliului științific sunt numiți, prin decizie, de directorul general sau, după caz, de directorul muzeului sau al colecției publice de drept public.

Art. 28. -

(1) În cadrul muzeelor și al colecțiilor publice de drept public funcționează comisii de evaluare și/sau comisii de achiziții de bunuri culturale.

(2) Membrii comisiilor menționate la alin. (1) sunt numiți, prin decizie, de directorul general sau, după caz, de directorul muzeului sau al colecției publice de drept public.

CAPITOLUL VI Instituții și organisme cu atribuții în domeniul muzeelor
și al colecțiilor publice

Art. 29. -

(1) Ministerul Culturii și Cultelor elaborează și asigură aplicarea strategiei naționale și urmărește respectarea prevederilor legale, a normelor și metodologiilor din domeniul muzeelor și al colecțiilor publice.

(2) Ministerul Culturii și Cultelor reprezintă statul în relațiile internaționale din domeniul muzeelor și al colecțiilor publice.

Art. 30. -

În domeniul muzeelor și al colecțiilor publice Ministerul Culturii și Cultelor exercită, prin direcția sa de specialitate sau prin instituțiile sale subordonate, următoarele atribuții:

a) organizează sistemul național de cercetare, evidență, conservare, restaurare și protejare a patrimoniului, de inspecție și clasificare a muzeelor și a colecțiilor publice și avizează reglementările tehnice aplicabile în domeniu;

b) aprobă normele metodologice de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice;

c) aprobă criteriile de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice;

d) acordă și revocă, în condițiile prezentei legi, acreditarea funcționării muzeelor și a colecțiilor publice;

e) propune acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colecție publică de importanță națională;

f) aprobă clasificarea muzeelor și a colecțiilor publice;

g) verifică respectarea condițiilor de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice aflate în subordinea autorităților administrației publice centrale și locale;

h) acordă asistență științifică și de specialitate muzeelor, colecțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniu;

i) colaborează cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, respectiv cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, în vederea pregătirii specialiștilor și a personalului auxiliar din domeniul muzeelor și al colecțiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

j) colaborează cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor și cu celelalte autorități ale administrației publice cu atribuții în domeniu, în vederea stabilirii măsurilor speciale de protejare a patrimoniului muzeal în caz de conflict armat, tulburări civile și catastrofe naturale;

k) avizează programele de dezvoltare muzeală;

l) sprijină și inițiază cooperarea cu instituții și organizații din străinătate cu activitate în domeniul muzeelor și al colecțiilor publice;

m) finanțează activitatea editorială a Revistei muzeelor, publicată de Centrul pentru Formare, Educație Permanentă și Management în Domeniul Culturii.

Art. 31. -

Direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, au, în domeniul muzeelor și al colecțiilor publice, următoarele atribuții:

a) propun Ministerului Culturii și Cultelor acreditarea colecțiilor publice de drept privat;

b) verifică respectarea condițiilor de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice aflate în subordinea autorităților administrației publice locale, precum și a muzeelor și a colecțiilor publice de drept privat;

c) constată contravenții și aplică sancțiuni în domeniul muzeelor și al colecțiilor publice de pe raza lor de competență teritorială, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 32. -

(1) Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor este, potrivit legii, organismul științific consultativ și de avizare în domeniu al Ministerului Culturii și Cultelor.

(2) În domeniul muzeelor și al colecțiilor, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor are următoarele atribuții:

a) propune reglementări de specialitate privind domeniul muzeelor și al colecțiilor publice, obligatorii pentru întreaga rețea de instituții muzeale și colecții publice, indiferent de forma de proprietate, administrare și finanțare;

b) acordă aviz consultativ pentru aprobarea strategiei naționale de cercetare-dezvoltare din domeniul muzeelor și al colecțiilor publice;

c) elaborează criteriile de acordare a avizului prealabil în vederea înființării muzeelor și a colecțiilor publice;

d) emite avize prealabile în vederea înființării muzeelor și a colecțiilor publice;

e) elaborează normele de clasificare a muzeelor și a colecțiilor publice;

f) propune Ministerului Culturii și Cultelor clasificarea muzeelor și a colecțiilor publice;

g) propune revocarea acreditării muzeelor și a colecțiilor publice;

h) avizează acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colecție publică de importanță națională;

i) avizează prioritățile de dezvoltare a muzeelor și a colecțiilor publice aflate în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor;

j) avizează programele de pregătire a specialiștilor din domeniul muzeelor și al colecțiilor publice;

k) propune Ministerului Culturii și Cultelor acordarea unor distincții și recompense persoanelor care au adus contribuții deosebite la dezvoltarea, cercetarea, evidența, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului muzeal.

CAPITOLUL VII Contravenții și sancțiuni

Art. 33. -

Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală.

Art. 34. - Modificări (1)

Constituie infracțiune degradarea, aducerea în stare de neîntrebuințare sau distrugerea bunurilor din patrimoniul muzeelor și al colecțiilor publice și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.

Art. 35. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) încălcarea normelor de conservare a patrimoniului muzeal;

b) înființarea de muzee și colecții publice fără obținerea avizului prealabil și/sau funcționarea acestora fără obținerea acreditării;

c) împiedicarea, prin orice mijloace, a accesului publicului la patrimoniul muzeal, cu excepția cazurilor în care aceasta este generată de cauze neimputabile;

d) schimbarea titulaturii muzeului sau, după caz, a colecției publice, cu nerespectarea procedurii prevăzute la art. 15 alin. (1) și (2);

e) neîncheierea contractelor de asigurare prevăzute la art. 10 alin. (2) și (3).

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(3) Cuantumul amenzilor poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 36. - Modificări (1)

Infracțiunea și contravențiile prevăzute la art. 34 și, respectiv, la art. 35 se constată, iar sancțiunile se aplică de către specialiști din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor și ai direcțiilor pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, împuterniciți ca atare prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

Art. 37. -

Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și contravențiilor prevăzute în prezenta lege.

CAPITOLUL VIII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 38. -

Proprietarii și titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor și colecțiilor publice de importanță națională, care nu au încheiat contractul prevăzut la art. 10 alin. (2), precum și proprietarii și titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor și colecțiilor publice de importanță regională, județeană și locală, care nu au încheiat contractul prevăzut la art. 10 alin. (3), au obligația ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să încheie aceste contracte.

Art. 39. -

(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor va elabora criteriile de acordare a avizului prealabil necesar pentru înființarea muzeelor și a colecțiilor publice, criteriile și normele metodologice de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice, precum și normele de clasificare a muzeelor și colecțiilor publice, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii și cultelor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii și Cultelor, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, va elabora normele metodologice cu privire la funcționarea muzeelor și colecțiilor publice, precum și normele de securitate și protejare a patrimoniului muzeal, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii și cultelor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 40. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 8 iulie 2003.

Nr. 311.

ANEXA Nr. 1

LISTA
muzeelor de importanță națională

1. Muzeul Național de Artă al României din București, Ministerul Culturii și Cultelor

2. Muzeul Național de Istorie a României din București, Ministerul Culturii și Cultelor

3. Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti", Ministerul Culturii și Cultelor

4. Muzeul Țăranului Român din București, Ministerul Culturii și Cultelor

5. Muzeul Național de Artă Contemporană al României, Ministerul Culturii și Cultelor

6. Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, Ministerul Culturii și Cultelor

7. Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din București, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

8. Muzeul Militar Național - București, Ministerul Apărării Naționale

9. Muzeul Național al Pompierilor - București, Ministerul Administrației și Internelor

10. Muzeul Național Geologic - București, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

11. Muzeul Național Tehnic "Prof. ing. Dimitrie Leonida" - București, Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București

12. Muzeul Național Cotroceni - București, Administrația Prezidențială

13. Muzeul Național "George Enescu" - București, Consiliul General al Municipiului București

14. Muzeul Național al Literaturii Române - București, Consiliul General al Municipiului București

15. Muzeul Național Peleș din Sinaia, Ministerul Culturii și Cultelor

16. Muzeul Național al Petrolului - Ploiești, Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A.

17. Muzeul Național "Brukenthal" din Sibiu, Ministerul Culturii și Cultelor

18. Complexul Național Muzeal "ASTRA" - Sibiu, Consiliul Județean Sibiu

19. Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, Ministerul Culturii și Cultelor

20. Complexul Muzeal Național "Moldova" din Iași, Ministerul Culturii și Cultelor

21. Muzeul Bran din Bran, Ministerul Culturii și Cultelor

22. Muzeul Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, Ministerul Culturii și Cultelor

23. Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii "Mihai Eminescu" - Ipotești, Consiliul Județean Botoșani

24. Muzeul Național al Unirii - Alba Iulia, Consiliul Județean Alba

25. Muzeul Viticulturii și Pomiculturii - Golești, Consiliul Județean Argeș

26. Muzeul Național al Agriculturii - Slobozia, Consiliul Județean Ialomița

27. Muzeul Național al Poliției - Târgoviște, Ministerul Administrației și Internelor

28. Muzeul Marinei Române - Constanța, Ministerul Apărării Naționale.

ANEXA Nr. 2

LISTA
muzeelor de importanță regională

1. Muzeul Țării Crișurilor - Oradea

2. Muzeul Regiunii Porților de Fier - Drobeta-Turnu Severin

3. Muzeul Etnografic al Transilvaniei - Cluj-Napoca

4. Muzeul de Artă - Cluj-Napoca

5. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie - Constanța

6. Muzeul Național Secuiesc - Sfântu Gheorghe

7. Muzeul Civilizației Dacice și Romane - Deva

8. Muzeul Olteniei - Craiova

9. Muzeul Maramureșan - Sighetu Marmației

10. Muzeul de Istorie Naturală al Universității Iași - Iași

11. Muzeul Literaturii Române - Iași

12. Complexul Muzeal Bucovina - Suceava

13. Muzeul Banatului - Timișoara

14. Institutul de Cercetări Eco-Muzeale - Muzeul Deltei Dunării - Tulcea.

ANEXA Nr. 3

LISTA
muzeelor de importanță județeană

1. Complexul Muzeal - Arad

2. Muzeul Județean Argeș - Pitești

3. Complexul Muzeal de Științele Naturii "Ion Borcea" - Bacău

4. Muzeul Județean de Artă și Etnografie - Bacău

5. Muzeul Județean de Istorie și Arheologie "Iulian Antonescu" - Bacău

6. Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud - Bistrița

7. Muzeul Județean - Botoșani

8. Muzeul de Etnografie - Brașov

9. Muzeul de Artă - Brașov

10. Muzeul Județean de Istorie - Brașov

11. Muzeul Brăilei - Brăila

12. Muzeul Județean - Buzău

13. Muzeul Dunării de Jos - Călărași

14. Muzeul Banatului Montan - Reșița

15. Muzeul de Artă Populară - Constanța

16. Complexul Muzeal de Științele Naturii - Constanța

17. Muzeul de Artă - Constanța

18. Muzeul Județean de Istorie - Galați

19. Complexul Muzeal de Științele Naturii - Galați

20. Muzeul de Artă Vizuală - Galați

21. Muzeul Județean "Teohari Antonescu" - Giurgiu

22. Muzeul Județean "Alexandru Ștefulescu" - Târgu Jiu

23. Muzeul Secuiesc al Ciucului - Miercurea-Ciuc

24. Muzeul Județean Ialomița - Slobozia

25. Centrul de Cultură "Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului" - Mogoșoaia

26. Muzeul de Mineralogie - Baia Mare

27. Muzeul Județean Maramureș - Baia Mare

28. Muzeul Județean Mureș - Târgu Mureș

29. Complexul Muzeal Județean Neamț - Piatra-Neamț

30. Muzeul Județean Olt - Slatina

31. Muzeul Județean de Artă - Ploiești

32. Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova - Ploiești

33. Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova - Ploiești

34. Muzeul Județean de Istorie și Artă - Zalău

35. Muzeul Județean - Satu Mare

36. Muzeul Județean Teleorman - Alexandria

37. Muzeul Satului Bănățean - Pădurea Verde - Timișoara

38. Muzeul Județean Vâlcea - Râmnicu Vâlcea

39. Muzeul Județean "Ștefan cel Mare" - Vaslui

40. Muzeul Vrancei - Focșani

41. Muzeul Municipiului București.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...