Supravegherea și controlul | Lege 129/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VII Supravegherea și controlul Puneri în aplicare (1)

Art. 26. - Reviste (1)

(1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se supraveghează și se controlează, în cadrul atribuțiilor de serviciu, de următoarele autorități și organisme: Reviste (2)

a) Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru categoriile de entități supuse supravegherii conform prevederilor art. 27, respectiv art. 28;

b) Agenția Națională de Administrare Fiscală și alte autorități de control financiar/fiscal controlează entitățile raportoare, cu excepția celor supravegheate de autoritățile prevăzute la lit. a), cu privire la îndeplinirea obligațiilor de raportare prevăzute la art. 7 alin. (1), (3) și (5);

c) Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d);

d) Oficiul, pentru toate entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii autorităților prevăzute la lit. a);

e) organismele de autoreglementare, pentru entitățile raportoare pe care le reprezintă și coordonează.

(2) Autoritățile și organismele competente prevăzute la alin. (1) vor informa de îndată Oficiul, după caz:

a) atunci când, în exercitarea atribuțiilor specifice, descoperă fapte care ar putea avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului;

b) cu privire la alte încălcări ale dispozițiilor prezentei legi cu impact semnificativ asupra expunerii la riscul de spălare a banilor și finanțare a terorismului, constatate conform atribuțiilor specifice.

(3) Oficiul poate efectua controale la persoane juridice și la entități fără personalitate juridică, altele decât cele aflate sub supravegherea autorităților prevăzute la alin. (1) lit. a), atunci când din datele deținute de Oficiu există suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului cu privire la tranzacțiile efectuate de acestea.

(4) Entitățile raportoare ce fac obiectul supravegherii sau controlului au obligația de a pune la dispoziția reprezentanților împuterniciți, anume desemnați, ai autorităților prevăzute la alin. (1) datele și informațiile solicitate de către aceștia pentru realizarea atribuțiilor specifice. Reprezentanții împuterniciți ai autorităților prevăzute la alin. (1), în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control, pot reține copii ale documentelor verificate. Puneri în aplicare (1)

(5) Entitățile raportoare au obligația de a duce la îndeplinire măsurile dispuse de autoritățile prevăzute la alin. (1) în termenul indicat, conform actului de control sau altor documente emise în acest sens. Puneri în aplicare (1)

(6) Autoritățile prevăzute la alin. (1), în funcție de aria de competență, vor asigura supravegherea respectării de către entitățile supravegheate și controlate pe teritoriul României de alte entități dintr-un stat membru a dispozițiilor prezentei legi.

(7) Autoritățile prevăzute la alin. (1) cooperează cu autoritățile competente dintr-un alt stat membru, în vederea asigurării supravegherii eficiente a îndeplinirii cerințelor prezentei legi. Autoritățile prevăzute la alin. (1) cooperează cu autoritățile competente dintr-un alt stat membru pe teritoriul căruia entitatea cu sediul social în România realizează activități economice, în vederea asigurării supravegherii eficiente a îndeplinirii cerințelor impuse prin acte normative care transpun Directiva (UE) 2015/849, cu modificările și completările ulterioare. Cooperarea poate cuprinde furnizarea de informații din activitatea de supraveghere și inspecții comune.

(8) Atunci când aplică o abordare bazată pe risc în ceea ce privește supravegherea, autoritățile competente prevăzute la alin. (1) se asigură că:

a) înțeleg clar riscurile de spălare de bani și de finanțare a terorismului;

b) au acces la toate informațiile relevante privind riscurile specifice interne și internaționale legate de clienții, produsele și serviciile entităților raportoare;

c) stabilesc frecvența și intensitatea supravegherii în funcție de profilul de risc al entităților raportoare și riscurilor de spălare de bani și de finanțare a terorismului, care se revizuiește în mod periodic, precum și atunci când există evenimente sau schimbări majore în conducerea entităților raportoare.

Art. 27. -

(1) Banca Națională a României deține atribuții exclusive privind supravegherea și controlul, pe bază de risc, al respectării dispozițiilor prezentei legi de către următoarele categorii de entități, ce desfășoară activitate și au prezență fizică pe teritoriul României:

a) instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine;

b) instituțiile de plată persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de plată din alte state membre;

c) instituțiile emitente de monedă electronică persoane juridice române și sucursalele instituțiilor emitente de monedă electronică din alte state membre;

d) instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special și instituțiile financiare nebancare înscrise numai în Registrul general care au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică.

(2) În cazul instituțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) -c) persoane juridice române, Banca Națională a României supraveghează și controlează activitatea prestată de acestea în mod direct pe teritoriul unui alt stat membru.

(3) Entitățile supravegheate și controlate de Banca Națională a României îi transmit, conform legii, orice informații deținute, la solicitarea acesteia, în scopul supravegherii respectării dispozițiilor prezentei legi sau îndeplinirii altor atribuții legale. Puneri în aplicare (1)

(4) Banca Națională a României poate realiza supravegherea atât pe baza informațiilor furnizate de aceste entități potrivit solicitărilor Băncii Naționale a României, cât și prin inspecții efectuate la sediul și la unitățile teritoriale ale acestora și al entităților către care acestea au externalizat activități, inclusiv agenți și distribuitori, prin personalul împuternicit în acest sens sau prin auditori financiari sau experți numiți de Banca Națională a României, ori de câte ori consideră necesar.

(5) Banca Națională a României poate face recomandări entităților prevăzute la alin. (1), în vederea adoptării de măsuri corespunzătoare de către acestea pentru îmbunătățirea cadrului de administrare, a politicilor, procedurilor și controalelor implementate pentru a atenua și a gestiona cu eficacitate riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Entitatea are obligația de a comunica Băncii Naționale a României măsurile întreprinse, în termenele stabilite de aceasta.

(6) Independent de formularea unor recomandări, Banca Națională a României poate să dispună entităților prevăzute la alin. (1) care încalcă dispozițiile prezentei legi sau nu implementează o recomandare în scopul reducerii riscurilor sau al înlăturării deficiențelor și a cauzelor acestora următoarele măsuri de supraveghere:

a) să solicite entității îmbunătățirea cadrului de administrare, a politicilor, procedurilor și controalelor implementate pentru a atenua și a gestiona cu eficacitate riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, cu indicarea aspectelor ce trebuie îmbunătățite;

b) să impună obligația de aplicare a măsurilor standard de cunoaștere a clientelei pentru produse, operațiuni și/sau clienți în cazul cărora politicile și procedurile interne ale entității stabilesc aplicarea de măsuri simplificate sau/și impunerea obligației de aplicare a măsurilor suplimentare pentru operațiuni ori clienți în cazul cărora acestea stabilesc aplicarea de măsuri standard sau simplificate de cunoaștere a clientelei;

c) să restricționeze sau să limiteze activitatea, operațiunile sau rețeaua de sucursale, agenți și distribuitori, inclusiv prin retragerea aprobării acordate pentru înființarea sucursalelor din alte state membre sau state terțe, după caz, suspendarea activității sau încetarea activității unora dintre sucursale până la eliminarea deficiențelor;

d) să dispună încetarea prestării serviciului de plată sau de distribuție de monedă electronică prin intermediul unui agent sau distribuitor;

e) să solicite entității reducerea riscurilor aferente operațiunilor, produselor, serviciilor și sistemelor informatice ale acesteia, cu menționarea riscurilor ce au fost identificate și trebuie reduse;

f) să dispună entității înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea compartimentelor și/sau a sucursalelor care au responsabilități pe linia aplicării politicilor și procedurilor de cunoaștere a clientelei, diminuare și gestionare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

(7) Prin excepție de la prevederile art. 43 și 44, Banca Națională a României poate aplica sancțiuni administrative și/sau măsuri sancționatoare, potrivit prezentei legi, în cazurile în care constată că o entitate prevăzută la alin. (1) și/sau oricare dintre administratorii sau directorii entității sau persoanele desemnate să asigure conducerea compartimentelor sau a sucursalelor acesteia se fac vinovate, după caz, vinovați de următoarele fapte:

a) nerespectarea măsurilor de supraveghere dispuse de Banca Națională a României;

b) nefurnizarea, furnizarea cu întârziere sau furnizarea de date și informații eronate către Banca Națională a României, în cadrul exercitării atribuțiilor acesteia de supraveghere și control;

c) încălcarea gravă, repetată, sistematică - sau o combinație a acestora - a prevederilor art. 6 alin. (1) - (3), art. 7 alin. (1) - (5) și (7), art. 8 alin. (1), (3), (4), (9), (12) și (14), art. 9 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 13 alin. (1) și (3), art. 14-16, art. 17 alin. (1) - (3), alin. (6) - (14), art. 18 alin. (2), (3), (6) și (8), art. 19 alin. (4), art. 21 alin. (1) - (3), art. 23 alin. (1), (3), (5) și (6), art. 24 alin. (1) - (7) și (9), art. 25, art. 26 alin. (5) și (6) și art. 33 alin. (1) - (3);

d) obstrucționarea persoanelor împuternicite de conducerea Băncii Naționale a României să efectueze acțiuni de supraveghere și control;

e) inițierea sau continuarea relației de afaceri sau executării unor tranzacții cu încălcarea prevederilor prezentei legi.

(8) În cazurile prevăzute la alin. (7), Banca Națională a României poate aplica următoarele sancțiuni administrative:

a) avertisment scris;

b) avertisment public, ce va fi publicat pe pagina de internet a Băncii Naționale a României, prin care se indică persoana fizică, entitatea responsabilă și fapta săvârșită;

c) amendă aplicabilă entității raportoare de până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, calculată pe baza ultimelor situații financiare disponibile, aprobate de organul de conducere, sau până la 23.000.000 lei;

d) amendă aplicabilă persoanei fizice responsabile, cuprinsă între 10.000 lei și 23.000.000 lei;

e) retragerea aprobării acordate directorilor și/sau administratorilor entității.

(9) Măsurile sancționatoare care pot fi aplicate potrivit prezentei legi sunt:

a) ordin de încetare a conduitei ilicite a persoanei fizice sau juridice și de abținere de la repetarea acesteia;

b) interzicerea temporară a exercitării unor funcții într-o instituție de către persoanele prevăzute la alin. (7), responsabile de săvârșirea faptei;

c) retragerea autorizației acordate entității.

(10) Sancțiunile administrative și măsurile sancționatoare prevăzute la alin. (8) și (9) pot fi aplicate concomitent cu emiterea de recomandări sau dispunerea de măsuri de supraveghere conform prevederilor alin. (5) și (6) sau independent de acestea. Aplicarea sancțiunilor sau măsurilor sancționatoare se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârșirii faptei.

(11) Prin excepție de la dispozițiile art. 45, la stabilirea tipului sancțiunii administrative sau a măsurii sancționatoare și a cuantumului amenzii, Banca Națională a României are în vedere toate circumstanțele reale și personale relevante ale săvârșirii faptei, inclusiv următoarele aspecte, după caz:

a) gravitatea și durata faptei;

b) gradul de vinovăție a persoanei fizice sau juridice responsabile;

c) soliditatea financiară a persoanei fizice sau juridice responsabile, astfel cum rezultă, de exemplu, din venitul anual al persoanei fizice responsabile sau din cifra de afaceri totală a persoanei juridice responsabile;

d) importanța profiturilor realizate de către persoana entitatea responsabilă, în măsura în care acestea pot fi determinate;

e) gradul de cooperare a persoanei fizice sau juridice responsabile cu Banca Națională a României;

f) încălcările săvârșite anterior de persoana fizică sau juridică responsabilă;

g) orice consecințe potențial sistemice ale faptei săvârșite.

(12) Sancțiunile administrative prevăzute la alin. (8) lit. c) și d) și măsura sancționatoare prevăzută la alin. (9) lit. b) se aplică, distinct de sancțiunea aplicabilă persoanei juridice, persoanelor având această calitate cărora le poate fi imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective și-ar fi exercitat în mod corespunzător responsabilitățile care decurg din îndatoririle funcției lor stabilite conform legislației aplicabile societăților, reglementărilor emise în aplicarea prezentei legi și cadrului de reglementare intern.

(13) Actele prin care sunt dispuse măsurile de supraveghere, sancțiunile administrative și măsurile sancționatoare prevăzute la alin. (6), (8) și (9) se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorul Băncii Naționale a României, cu excepția retragerii aprobării acordate directorilor și/sau administratorilor entității, interzicerii temporare a exercitării unor funcții într-o instituție de către persoanele prevăzute la alin. (7), responsabile de săvârșirea faptei, și retragerii autorizației acordate entității, a căror aplicare este de competența Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.

(14) Actele prevăzute la alin. (13) trebuie să cuprindă descrierea faptei și a circumstanțelor acesteia și temeiul de drept al dispunerii măsurii de supraveghere, sancțiunii administrative sau măsurii sancționatoare.

(15) Actele adoptate de Banca Națională a României conform dispozițiilor prezentei legi, inclusiv cele cu privire la retragerea aprobării acordate directorilor și/sau administratorilor entității, interzicerea temporară a exercitării unor funcții într-o instituție de către persoanele prevăzute la alin. (7), responsabile de săvârșirea faptei, și retragerea autorizației acordate entității, pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, care se pronunță prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării. Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României poate fi atacată la Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în termen de 15 zile de la comunicare. Banca Națională a României este singura autoritate în măsură a se pronunța asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor și analizelor calitative și cantitative care stau la baza emiterii actelor sale.

(16) Banca Națională a României supraveghează, pe bază de risc, dacă agenții și distribuitorii din România ai instituțiilor emitente de monedă electronică și instituțiilor de plată din alte state membre asigură respectarea prevederilor legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și, în cazul unor deficiențe grave care necesită soluții imediate, poate lua măsuri adecvate și proporționale prevăzute la alin. (17).

(17) În cazul identificării la agenții și distribuitorii prevăzuți la alin. (16) a unor deficiențe grave care necesită soluții imediate, Banca Națională a României poate lua următoarele măsuri temporare de remediere a situației:

a) plafonarea volumului tranzacționat total la nivel de agent sau distribuitor, pe client sau pe produs/suspendarea derulării activității distribuitorului instituției emitente de monedă electronică sau agentului instituției de plată sau instituției emitente de monedă electronică din alt stat membru;

b) dispunerea prezentării unui plan de restabilire a conformității cu cerințele legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;

c) solicitarea îmbunătățirii cadrului de administrare a riscurilor, a procedurilor, proceselor și controalelor implementate în vederea respectării dispozițiilor legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;

d) transmiterea informațiilor relevante către autoritatea competentă din statul membru de origine al instituției financiare care derulează activitatea prin agent sau distribuitor;

e) plafonarea valorii maxime a transferurilor/monedei electronice vândute unui client/unitate de timp.

(18) Măsurile prevăzute la alin. (17) lit. a) și e) pot fi impuse până la remedierea deficiențelor identificate, dar fără a depăși un an.

(19) Amenzile încasate se fac venituri la bugetul de stat, în cazul celor aplicate persoanelor juridice, și, respectiv, la bugetul local, în cazul celor aplicate persoanelor fizice. Executarea se realizează în condițiile prevăzute de dispozițiile legale privind executarea silită a creanțelor fiscale.

Art. 28. -

(1) Autoritatea de Supraveghere Financiară are atribuții exclusive de reglementare, supraveghere și control în ceea ce privește respectarea dispozițiilor prezentei legi de către instituțiile financiare aflate sub supravegherea sa, potrivit legislației proprii, inclusiv de către sucursalele instituțiilor financiare străine ce desfășoară activitate și au prezență fizică pe teritoriul României.

(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) transmit Autorității de Supraveghere Financiară orice informații solicitate în scopul supravegherii și controlului respectării dispozițiilor prezentei legi sau îndeplinirii altor atribuții legale.

(3) Supravegherea și controlul sunt realizate atât pe baza informațiilor și raportărilor furnizate de entitățile prevăzute la alin. (1), cât și prin acțiuni de control efectuate la sediul și la unitățile teritoriale ale acestora, prin personalul împuternicit în acest sens, ori de câte ori se consideră necesar.

(4) Atunci când se consideră necesar, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate solicita ca anumite verificări să fie efectuate de către auditorii entităților prevăzute la alin. (1), concluziile verificărilor urmând a fi puse la dispoziția Autorității de Supraveghere Financiară, în termenele stabilite de către aceasta.

(5) Pentru aplicarea prezentei legi, Autoritatea de Supraveghere Financiară este singura autoritate în măsură a se pronunța asupra oportunității, a evaluărilor și analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.

(6) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate să dispună entităților prevăzute la alin. (1) care încalcă dispozițiile prezentei legi, ale reglementărilor ori ale altor acte emise în aplicarea prezentei legi recomandări, măsuri de remediere și/sau de sancționare prin reglementările emise potrivit competențelor statutare ale acesteia, în scopul reducerii riscurilor sau al înlăturării deficiențelor și al cauzelor acestora.

(7) Recomandările sau măsurile de remediere se pot emite/dispune independent sau concomitent cu aplicarea unor sancțiuni.

(8) Deciziile de sancționare sau de dispunere de măsuri sunt adoptate de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, sub semnătura președintelui Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 29. -

(1) În aplicarea Regulamentului (UE) 2015/847 se desemnează în calitate de autorități responsabile cu supravegherea și controlul respectării dispozițiilor privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri:

a) Banca Națională a României, pentru entitățile pe care aceasta le supraveghează potrivit prevederilor art. 26;

b) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pentru furnizorii de servicii poștale care prestează servicii de plată potrivit cadrului legislativ național aplicabil.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea Regulamentului (UE) 2015/847 transferurile de fonduri prevăzute la art. 2 alin. (5) din regulament, care îndeplinesc condițiile cumulative enumerate de respectivele prevederi.

(3) Banca Națională a României exercită competențele de supraveghere și control prevăzute la alin. (1) lit. a) cu aplicarea, în mod corespunzător, a dispozițiilor art. 27 alin. (3) - (19).

Art. 30. - Jurisprudență

(1) Autorizarea sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele ce fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României conform prezentei legi, se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice, prin Comisia de autorizare a activității de schimb valutar, denumită în continuare Comisia.

(2) Dispozițiile legale referitoare la procedura aprobării tacite nu se aplică în cadrul procedurii de autorizare și/sau înregistrare a entităților prevăzute la alin. (1).

(3) Componența Comisiei prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului afacerilor interne și al președintelui Oficiului, din structura acesteia făcând parte cel puțin câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, al Ministerului Afacerilor Interne și al Oficiului.

(4) Procedura de autorizare și/sau de înregistrare se stabilește prin hotărâre a Guvernului, elaborată de Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și cu avizul Oficiului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5) Conversia valutară efectuată de intermediarii de pe piața de capital în numele clienților proprii, ca serviciu conex asociat serviciilor principale de tranzacționare, nu se încadrează în activitatea prevăzută alin. (1).

Art. 31. -

(1) Este interzisă desfășurarea activităților fără autorizare sau înregistrare de către următoarele entități: case de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, furnizorii de servicii definiți conform art. 2 lit. l), precum și furnizori de servicii de jocuri de noroc.

(2) Autoritățile competente prevăzute la art. 26 alin. (1) au obligația de a verifica dacă persoanele care dețin o funcție de conducere în cadrul entităților prevăzute la alin. (1) și persoanele care sunt beneficiarii reali ai acestor entități sunt persoane potrivite și competente, care pot proteja entitățile respective împotriva utilizării lor abuzive în scopuri infracționale.

(3) Autoritățile competente prevăzute la art. 26 alin. (1) au obligația de a adopta măsurile necesare, în ceea ce privește entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e), f) și h), pentru a împiedica persoanele condamnate definitiv pentru infracțiunea de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului să dețină o funcție de conducere în cadrul acestor entități sau să fie beneficiarii reali ai acestora.

Art. 32. -

(1) În situațiile prevăzute de standardele tehnice de reglementare emise de Autoritatea bancară europeană, emitenții de monedă electronică și prestatorii de servicii de plată autorizați în alte state membre care desfășoară activitate pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire sub altă formă decât prin intermediul unei sucursale, potrivit legislației aplicabile, stabilesc un punct unic de contact pe teritoriul României.

(2) Punctul unic de contact este mandatat de entitatea obligată din alte state membre să asigure respectarea, de către toate persoanele din România care prestează servicii în numele acesteia, a cerințelor în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și facilitează exercitarea de către Banca Națională a României a funcției de supraveghere, inclusiv prin furnizarea, la cerere, de documente și informații.

(3) În aplicarea dispozițiilor alin. (2), punctul unic de contact îndeplinește funcțiile prevăzute în standardele tehnice de reglementare elaborate de Autoritatea bancară europeană.

Acesta este un fragment din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 129/2019:
Dispoziții generale
Entități raportoare
Obligații de raportare
Măsuri de cunoaștere a clientelei
Persoana desemnată și proceduri interne
Obligația de evaluare a riscurilor
Supravegherea și controlul
Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Răspunderi și sancțiuni
Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Obligațiile entităților raportoare prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
Răspunderea contravențională pentru încălcarea obligațiilor prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului
;
se încarcă...