Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative | Lege 129/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL XI Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative

Art. 53. -

Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (2), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) datele de identificare ale membrilor asociați: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate și, după caz, domiciliul sau reședința ori adresa sediului social;

. . . . . . . . . .

c) denumirea asociației: denumirea va conține în mod obligatoriu cuvântul «asociație». Denumirea exprimată într-o limbă străină va cuprinde și traducerea în limba română."

2. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) În cazul în care din asociație fac parte persoane ale căror nume sau ale căror denumiri sunt redactate într-o altă grafie decât cea latină, numele sau denumirile sunt transliterate în grafia latină, conform actelor de identitate, respectiv actelor de înființare emise de autoritățile statului de apartenență ori statului român și sunt folosite în forma astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane sunt prevăzute în documentele oficiale ale asociației."

3. La articolul 7 alineatul (2), după litera c) se introduc două noi litere, literele c1) și c2), cu următorul cuprins:

"

c1) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității membrilor asociați;

c2) declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei care, în temeiul alin. (1), formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociației, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința;".

4. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) și c1) sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat."

5. La articolul 13, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociației depune la judecătoria în a cărei circumscripție urmează să își aibă sediul filiala cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial ale acesteia, precum și copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității membrilor filialei. Dispozițiile art. 6, art. 7 alin. (21) și ale art. 9-12 sunt aplicabile în mod corespunzător."

6. La articolul 131, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Sucursalele își pot desfășura activitatea numai după înscrierea lor în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Cererea de înscriere, însoțită de hotărârea adunării generale, se va depune la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul asociația, prevederile art. 8-12 aplicându-se în mod corespunzător."

7. La articolul 15, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Activul patrimonial inițial al fundației trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puțin 100 de ori salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, la data constituirii fundației.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul fundațiilor al căror scop exclusiv, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operațiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziția altor asociații sau fundații, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial inițial poate avea o valoare totală de cel puțin 20 de ori salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată."

8. La articolul 16 alineatul (2), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) datele de identificare ale fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscală a persoanei juridice și, după caz, domiciliul/reședința ori adresa sediului social;

. . . . . . . . . .

c) denumirea fundației: denumirea va conține în mod obligatoriu cuvântul «fundație». Dispozițiile art. 6 alin. (2) lit. c) teza a II-a se aplică în mod corespunzător."

9. La articolul 16, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

"

(21) În cazul în care numele sau denumirile fondatorilor sunt redactate într-o altă grafie decât cea latină, acestea sunt transliterate în grafia latină, conform actelor de identitate, respectiv actelor de înființare emise de autoritățile statului de apartenență ori statului român și sunt folosite în forma astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane sunt prevăzute în documentele oficiale ale fundației.

(22) Dispozițiile alin. (21) se aplică în mod corespunzător în cazul membrilor consiliului director al fundației."

10. La articolul 17 alineatul (2), după litera c) se introduc două noi litere, literele c1) și c2), cu următorul cuprins:

"

c1) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității fondatorilor și membrilor consiliului director;

c2) declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. h), care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai fundației, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Dispozițiile art. 16 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința;".

11. La articolul 17, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Dispozițiile art. 7 alin. (1), (21), (3)-(35) și (4), ale art. 8-12 și ale art. 14 se aplică în mod corespunzător."

12. La articolul 272, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) verifică, cel puțin o dată pe an, modul în care este administrat patrimoniul asociației;".

13. După articolul 272 se introduce un nou articol, articolul 273, cu următorul cuprins:

"

Art. 273. -

Asociațiile au obligația de a păstra cel puțin 5 ani registrele tranzacțiilor efectuate."

14. La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Dispozițiile art. 27-273 se aplică în mod corespunzător."

15. Titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL IV Modificarea actului constitutiv, a statutului ori a beneficiarului real al asociației sau fundației. Fuziunea și divizarea"

16. După articolul 343 se introduc două noi articole, articolele 344 și 345, cu următorul cuprins:

"

Art. 344. -

(1) Anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociația sau fundația are obligația de a comunica Ministerului Justiției datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor.

(2) În acest scop, consiliul director al asociației sau fundației împuternicește o persoană fizică pentru a comunica, printr-o declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, datele de identificare ale beneficiarului real.

(3) Declarația anuală prevăzută la alin. (1) se comunică Ministerului Justiției până la data de 15 ianuarie.

(4) Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 30 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Art. 345. -

(1) Nerespectarea de către o asociație sau fundație a obligației prevăzute la art. 344 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 2.500 lei.

(2) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) se face de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor prin agenți constatatori proprii.

(3) Contravenientul are obligația ca în termen de 30 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției prevăzute la alin. (1) să comunice datele de identificare ale beneficiarului real.

(4) În procesul-verbal de constatare a contravenției se înscrie o mențiune privind obligația prevăzută la alin. (3).

(5) Procesul-verbal se comunică contravenientei, precum și Ministerului Justiției în vederea înregistrării în evidența privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor.

(6) Necomunicarea de către o asociație sau fundație a datelor de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor, dacă aceasta a fost anterior sancționată pentru nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 344, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei.

(7) Contravenientul sancționat potrivit alin. (6) are obligația ca în termen de 30 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției prevăzute la alin. (6) să comunice datele de identificare ale beneficiarului real.

(8) În procesul-verbal de constatare a contravenției prevăzute la alin. (6) se înscrie o mențiune privind obligația prevăzută la alin. (7), precum și sancțiunea aplicabilă în cazul necomunicării datelor de identificare ale beneficiarului real, în termen de 30 zile de la momentul comunicării acestuia, respectiv dizolvarea asociației sau fundației potrivit art. 56 alin. (11) sau, după caz, art. 59. Dispozițiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

(9) Contravențiilor prevăzute de prezenta ordonanță le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

17. La articolul 38 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

"

d1) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori în parte este cel puțin egală cu valoarea patrimoniului inițial/de 3 ori valoarea salariului brut pe țară garantat în plată;".

18. La articolul 39 alineatul (11), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) datele de identificare ale persoanelor fizice: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, respectiv denumirea, sediul și codul de identificare fiscală a persoanelor juridice, cu care asociația sau fundația colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate pentru care aceasta solicită recunoașterea statutului de utilitate publică;".

19. La articolul 56, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 56. -

(1) Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate:".

20. La articolul 56, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) În cazul necomunicării datelor de identificare ale beneficiarului real în termenul prevăzut la art. 345 alin. (7), asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor."

21. La articolul 56, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Cauza de dizolvare prevăzută la alin. (11) poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond."

22. La articolul 60, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) În cazul în care asociația sau fundația a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a)-c) sau art. 56 alin. (11), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, sau, după caz, de comuna sau orașul în a cărui rază teritorială asociația sau fundația își avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local."

23. La articolul 73, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Registrul național se ține de Ministerul Justiției prin direcția de specialitate, în format electronic."

24. La articolul 74, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 74. -

(1) În scopul constituirii și funcționării Registrului național, instanțele judecătorești sunt obligate ca, din oficiu, să comunice electronic Ministerului Justiției copii de pe hotărârile judecătorești rămase definitive privind constituirea, modificarea și încetarea oricărei asociații, fundații sau federații, precum și de pe înscrisurile doveditoare, în termen de 3 zile de la data rămânerii definitive a fiecărei hotărâri judecătorești. În același termen, instanțele judecătorești vor efectua transferul înscrierilor cuprinse în registrele speciale ținute de acestea către serverul central instalat la sediul Ministerului Justiției."

25. La articolul 75, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 75. -

(1) Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial este public, cu excepția datelor care se supun reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal și a datelor din evidența privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor.

(2) Ministerul Justiției eliberează, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul național și de pe înscrisurile doveditoare, cu excepția datelor care se supun reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal."

Art. 54. -

Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) numărul și valoarea nominală a acțiunilor;".

2. Articolul 91 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 91. -

(1) În societatea pe acțiuni, capitalul social este reprezentat prin acțiuni nominative emise de societate.

(2) Felul acțiunilor va fi determinat prin actul constitutiv. Acțiunile nominative pot fi emise în formă materială, pe suport hârtie, sau în formă dematerializată, caz în care se înregistrează în registrul acționarilor."

3. La articolul 92, alineatele (2) și (4) se abrogă.

4. La articolul 94, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 94. -

(1) Acțiunile trebuie să fie de o egală valoare; ele acordă proprietarilor drepturi egale."

5. La articolul 98, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 98. -

(1) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă materială se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor și prin mențiunea făcută pe titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Prin actul constitutiv se pot prevedea și alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra acțiunilor."

6. Articolul 99 se abrogă.

7. La articolul 991, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 991. -

(1) Constituirea de ipoteci mobiliare asupra acțiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea și categoria acțiunilor cu care se garantează, iar în cazul acțiunilor emise în formă materială, și prin menționarea ipotecii pe titlu, semnată de creditor și debitorul acționar sau de mandatarii acestora."

8. La articolul 100, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul în care nici în urma acestei somații acționarii nu vor efectua vărsămintele, consiliul de administrație, respectiv directoratul va putea decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni."

9. La articolul 102, alineatul (3) se abrogă.

10. La articolul 113, litera i1) se abrogă.

11. La articolul 117, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau, dacă actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar."

12. Articolul 122 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 122. -

În cazul societăților închise, prin actul constitutiv se poate conveni ținerea adunărilor generale și prin corespondență."

13. La articolul 123, alineatul (1) se abrogă.

14. La articolul 177 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) un registru al acționarilor care să arate, după caz, numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzacționate pe o/un piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital;".

15. La articolul 201, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 201. -

(1) Situațiile financiare se întocmesc potrivit normelor prevăzute pentru societatea pe acțiuni, prevederile art. 185 aplicându-se în mod corespunzător."

16. Articolul 270 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 270. -

(1) Sumele cuvenite acționarilor, neîncasate în termen de două luni de la publicarea situației financiare, vor fi depuse la o bancă sau la una dintre unitățile acesteia, cu arătarea numelui și prenumelui acționarului.

(2) Plata se va face persoanei arătate."

17. La articolul 2703, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Contravențiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

18. La articolul 273, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) predă titularului acțiunile înainte de termen sau predă acțiuni liberate în total sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege;".

Art. 55. -

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 61, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor transmite lunar către A.N.A.F. rapoartele pentru tranzacții cu sume în numerar, rapoartele privind transferurile externe în și din conturi și rapoartele privind activitățile de remitere de bani primite de la entitățile raportoare care au obligația transmiterii informațiilor respective către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor."

2. După articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 621, cu următorul cuprins:

"

Art. 621. - Accesul organului fiscal central la informații privind combaterea spălării banilor

În vederea implementării prevederilor Directivei (UE) 2016/2.258 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor, entitățile raportoare care intră sub incidența legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pun la dispoziția organului fiscal central, la cerere, în cadrul termenului de păstrare prevăzut de lege, informații și documente privitoare la:

a) mecanismele și procedurile în baza cărora aplică măsurile de precauție privind clientela;

b) identificarea clientului și a beneficiarului real;

c) evaluarea scopului și naturii dorite a relației de afaceri;

d) monitorizarea relației de afaceri;

e) evidențele tranzacțiilor."

Acesta este un fragment din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 129/2019:
Dispoziții generale
Entități raportoare
Obligații de raportare
Măsuri de cunoaștere a clientelei
Persoana desemnată și proceduri interne
Obligația de evaluare a riscurilor
Supravegherea și controlul
Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Răspunderi și sancțiuni
Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...