Art 54 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative | Lege 129/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative -
Art. 54. -

Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) numărul și valoarea nominală a acțiunilor;".

2. Articolul 91 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 91. -

(1) În societatea pe acțiuni, capitalul social este reprezentat prin acțiuni nominative emise de societate.

(2) Felul acțiunilor va fi determinat prin actul constitutiv. Acțiunile nominative pot fi emise în formă materială, pe suport hârtie, sau în formă dematerializată, caz în care se înregistrează în registrul acționarilor."

3. La articolul 92, alineatele (2) și (4) se abrogă.

4. La articolul 94, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 94. -

(1) Acțiunile trebuie să fie de o egală valoare; ele acordă proprietarilor drepturi egale."

5. La articolul 98, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 98. -

(1) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă materială se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor și prin mențiunea făcută pe titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Prin actul constitutiv se pot prevedea și alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra acțiunilor."

6. Articolul 99 se abrogă.

7. La articolul 991, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 991. -

(1) Constituirea de ipoteci mobiliare asupra acțiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea și categoria acțiunilor cu care se garantează, iar în cazul acțiunilor emise în formă materială, și prin menționarea ipotecii pe titlu, semnată de creditor și debitorul acționar sau de mandatarii acestora."

8. La articolul 100, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul în care nici în urma acestei somații acționarii nu vor efectua vărsămintele, consiliul de administrație, respectiv directoratul va putea decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni."

9. La articolul 102, alineatul (3) se abrogă.

10. La articolul 113, litera i1) se abrogă.

11. La articolul 117, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau, dacă actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar."

12. Articolul 122 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 122. -

În cazul societăților închise, prin actul constitutiv se poate conveni ținerea adunărilor generale și prin corespondență."

13. La articolul 123, alineatul (1) se abrogă.

14. La articolul 177 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) un registru al acționarilor care să arate, după caz, numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzacționate pe o/un piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital;".

15. La articolul 201, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 201. -

(1) Situațiile financiare se întocmesc potrivit normelor prevăzute pentru societatea pe acțiuni, prevederile art. 185 aplicându-se în mod corespunzător."

16. Articolul 270 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 270. -

(1) Sumele cuvenite acționarilor, neîncasate în termen de două luni de la publicarea situației financiare, vor fi depuse la o bancă sau la una dintre unitățile acesteia, cu arătarea numelui și prenumelui acționarului.

(2) Plata se va face persoanei arătate."

17. La articolul 2703, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Contravențiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

18. La articolul 273, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) predă titularului acțiunile înainte de termen sau predă acțiuni liberate în total sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege;".

Acesta este un fragment din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 129/2019:
Art 50 Răspunderi și sancțiuni
Art 51 Răspunderi și sancțiuni
Art 52 Răspunderi și sancțiuni
Art 53 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative
Art 27^3 "
Art 34^4 "
Art 34^5 "
Art 56 "
Art 74 "
Art 75 "
Art 54 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative
Art 91 "
Art 94 "
Art 98 "
Art 99^1 "
Art 122 "
Art 201 "
Art 270 "
Art 55 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative
Accesul organului fiscal central la informații privind combaterea spălării banilor
Art 56 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...