Art 27 Supravegherea și controlul | Lege 129/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Supravegherea și controlul -
Art. 27. -

(1) Banca Națională a României deține atribuții exclusive privind supravegherea și controlul, pe bază de risc, al respectării dispozițiilor prezentei legi de către următoarele categorii de entități, ce desfășoară activitate și au prezență fizică pe teritoriul României:

a) instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine;

b) instituțiile de plată persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de plată din alte state membre;

c) instituțiile emitente de monedă electronică persoane juridice române și sucursalele instituțiilor emitente de monedă electronică din alte state membre;

d) instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special și instituțiile financiare nebancare înscrise numai în Registrul general care au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică.

(2) În cazul instituțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) -c) persoane juridice române, Banca Națională a României supraveghează și controlează activitatea prestată de acestea în mod direct pe teritoriul unui alt stat membru.

(3) Entitățile supravegheate și controlate de Banca Națională a României îi transmit, conform legii, orice informații deținute, la solicitarea acesteia, în scopul supravegherii respectării dispozițiilor prezentei legi sau îndeplinirii altor atribuții legale. Puneri în aplicare (1)

(4) Banca Națională a României poate realiza supravegherea atât pe baza informațiilor furnizate de aceste entități potrivit solicitărilor Băncii Naționale a României, cât și prin inspecții efectuate la sediul și la unitățile teritoriale ale acestora și al entităților către care acestea au externalizat activități, inclusiv agenți și distribuitori, prin personalul împuternicit în acest sens sau prin auditori financiari sau experți numiți de Banca Națională a României, ori de câte ori consideră necesar.

(5) Banca Națională a României poate face recomandări entităților prevăzute la alin. (1), în vederea adoptării de măsuri corespunzătoare de către acestea pentru îmbunătățirea cadrului de administrare, a politicilor, procedurilor și controalelor implementate pentru a atenua și a gestiona cu eficacitate riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Entitatea are obligația de a comunica Băncii Naționale a României măsurile întreprinse, în termenele stabilite de aceasta.

(6) Independent de formularea unor recomandări, Banca Națională a României poate să dispună entităților prevăzute la alin. (1) care încalcă dispozițiile prezentei legi sau nu implementează o recomandare în scopul reducerii riscurilor sau al înlăturării deficiențelor și a cauzelor acestora următoarele măsuri de supraveghere:

a) să solicite entității îmbunătățirea cadrului de administrare, a politicilor, procedurilor și controalelor implementate pentru a atenua și a gestiona cu eficacitate riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, cu indicarea aspectelor ce trebuie îmbunătățite;

b) să impună obligația de aplicare a măsurilor standard de cunoaștere a clientelei pentru produse, operațiuni și/sau clienți în cazul cărora politicile și procedurile interne ale entității stabilesc aplicarea de măsuri simplificate sau/și impunerea obligației de aplicare a măsurilor suplimentare pentru operațiuni ori clienți în cazul cărora acestea stabilesc aplicarea de măsuri standard sau simplificate de cunoaștere a clientelei;

c) să restricționeze sau să limiteze activitatea, operațiunile sau rețeaua de sucursale, agenți și distribuitori, inclusiv prin retragerea aprobării acordate pentru înființarea sucursalelor din alte state membre sau state terțe, după caz, suspendarea activității sau încetarea activității unora dintre sucursale până la eliminarea deficiențelor;

d) să dispună încetarea prestării serviciului de plată sau de distribuție de monedă electronică prin intermediul unui agent sau distribuitor;

e) să solicite entității reducerea riscurilor aferente operațiunilor, produselor, serviciilor și sistemelor informatice ale acesteia, cu menționarea riscurilor ce au fost identificate și trebuie reduse;

f) să dispună entității înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea compartimentelor și/sau a sucursalelor care au responsabilități pe linia aplicării politicilor și procedurilor de cunoaștere a clientelei, diminuare și gestionare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

(7) Prin excepție de la prevederile art. 43 și 44, Banca Națională a României poate aplica sancțiuni administrative și/sau măsuri sancționatoare, potrivit prezentei legi, în cazurile în care constată că o entitate prevăzută la alin. (1) și/sau oricare dintre administratorii sau directorii entității sau persoanele desemnate să asigure conducerea compartimentelor sau a sucursalelor acesteia se fac vinovate, după caz, vinovați de următoarele fapte:

a) nerespectarea măsurilor de supraveghere dispuse de Banca Națională a României;

b) nefurnizarea, furnizarea cu întârziere sau furnizarea de date și informații eronate către Banca Națională a României, în cadrul exercitării atribuțiilor acesteia de supraveghere și control;

c) încălcarea gravă, repetată, sistematică - sau o combinație a acestora - a prevederilor art. 6 alin. (1) - (3), art. 7 alin. (1) - (5) și (7), art. 8 alin. (1), (3), (4), (9), (12) și (14), art. 9 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 13 alin. (1) și (3), art. 14-16, art. 17 alin. (1) - (3), alin. (6) - (14), art. 18 alin. (2), (3), (6) și (8), art. 19 alin. (4), art. 21 alin. (1) - (3), art. 23 alin. (1), (3), (5) și (6), art. 24 alin. (1) - (7) și (9), art. 25, art. 26 alin. (5) și (6) și art. 33 alin. (1) - (3);

d) obstrucționarea persoanelor împuternicite de conducerea Băncii Naționale a României să efectueze acțiuni de supraveghere și control;

e) inițierea sau continuarea relației de afaceri sau executării unor tranzacții cu încălcarea prevederilor prezentei legi.

(8) În cazurile prevăzute la alin. (7), Banca Națională a României poate aplica următoarele sancțiuni administrative:

a) avertisment scris;

b) avertisment public, ce va fi publicat pe pagina de internet a Băncii Naționale a României, prin care se indică persoana fizică, entitatea responsabilă și fapta săvârșită;

c) amendă aplicabilă entității raportoare de până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, calculată pe baza ultimelor situații financiare disponibile, aprobate de organul de conducere, sau până la 23.000.000 lei;

d) amendă aplicabilă persoanei fizice responsabile, cuprinsă între 10.000 lei și 23.000.000 lei;

e) retragerea aprobării acordate directorilor și/sau administratorilor entității.

(9) Măsurile sancționatoare care pot fi aplicate potrivit prezentei legi sunt:

a) ordin de încetare a conduitei ilicite a persoanei fizice sau juridice și de abținere de la repetarea acesteia;

b) interzicerea temporară a exercitării unor funcții într-o instituție de către persoanele prevăzute la alin. (7), responsabile de săvârșirea faptei;

c) retragerea autorizației acordate entității.

(10) Sancțiunile administrative și măsurile sancționatoare prevăzute la alin. (8) și (9) pot fi aplicate concomitent cu emiterea de recomandări sau dispunerea de măsuri de supraveghere conform prevederilor alin. (5) și (6) sau independent de acestea. Aplicarea sancțiunilor sau măsurilor sancționatoare se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârșirii faptei.

(11) Prin excepție de la dispozițiile art. 45, la stabilirea tipului sancțiunii administrative sau a măsurii sancționatoare și a cuantumului amenzii, Banca Națională a României are în vedere toate circumstanțele reale și personale relevante ale săvârșirii faptei, inclusiv următoarele aspecte, după caz:

a) gravitatea și durata faptei;

b) gradul de vinovăție a persoanei fizice sau juridice responsabile;

c) soliditatea financiară a persoanei fizice sau juridice responsabile, astfel cum rezultă, de exemplu, din venitul anual al persoanei fizice responsabile sau din cifra de afaceri totală a persoanei juridice responsabile;

d) importanța profiturilor realizate de către persoana entitatea responsabilă, în măsura în care acestea pot fi determinate;

e) gradul de cooperare a persoanei fizice sau juridice responsabile cu Banca Națională a României;

f) încălcările săvârșite anterior de persoana fizică sau juridică responsabilă;

g) orice consecințe potențial sistemice ale faptei săvârșite.

(12) Sancțiunile administrative prevăzute la alin. (8) lit. c) și d) și măsura sancționatoare prevăzută la alin. (9) lit. b) se aplică, distinct de sancțiunea aplicabilă persoanei juridice, persoanelor având această calitate cărora le poate fi imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective și-ar fi exercitat în mod corespunzător responsabilitățile care decurg din îndatoririle funcției lor stabilite conform legislației aplicabile societăților, reglementărilor emise în aplicarea prezentei legi și cadrului de reglementare intern.

(13) Actele prin care sunt dispuse măsurile de supraveghere, sancțiunile administrative și măsurile sancționatoare prevăzute la alin. (6), (8) și (9) se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorul Băncii Naționale a României, cu excepția retragerii aprobării acordate directorilor și/sau administratorilor entității, interzicerii temporare a exercitării unor funcții într-o instituție de către persoanele prevăzute la alin. (7), responsabile de săvârșirea faptei, și retragerii autorizației acordate entității, a căror aplicare este de competența Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.

(14) Actele prevăzute la alin. (13) trebuie să cuprindă descrierea faptei și a circumstanțelor acesteia și temeiul de drept al dispunerii măsurii de supraveghere, sancțiunii administrative sau măsurii sancționatoare.

(15) Actele adoptate de Banca Națională a României conform dispozițiilor prezentei legi, inclusiv cele cu privire la retragerea aprobării acordate directorilor și/sau administratorilor entității, interzicerea temporară a exercitării unor funcții într-o instituție de către persoanele prevăzute la alin. (7), responsabile de săvârșirea faptei, și retragerea autorizației acordate entității, pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, care se pronunță prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării. Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României poate fi atacată la Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în termen de 15 zile de la comunicare. Banca Națională a României este singura autoritate în măsură a se pronunța asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor și analizelor calitative și cantitative care stau la baza emiterii actelor sale.

(16) Banca Națională a României supraveghează, pe bază de risc, dacă agenții și distribuitorii din România ai instituțiilor emitente de monedă electronică și instituțiilor de plată din alte state membre asigură respectarea prevederilor legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și, în cazul unor deficiențe grave care necesită soluții imediate, poate lua măsuri adecvate și proporționale prevăzute la alin. (17).

(17) În cazul identificării la agenții și distribuitorii prevăzuți la alin. (16) a unor deficiențe grave care necesită soluții imediate, Banca Națională a României poate lua următoarele măsuri temporare de remediere a situației:

a) plafonarea volumului tranzacționat total la nivel de agent sau distribuitor, pe client sau pe produs/suspendarea derulării activității distribuitorului instituției emitente de monedă electronică sau agentului instituției de plată sau instituției emitente de monedă electronică din alt stat membru;

b) dispunerea prezentării unui plan de restabilire a conformității cu cerințele legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;

c) solicitarea îmbunătățirii cadrului de administrare a riscurilor, a procedurilor, proceselor și controalelor implementate în vederea respectării dispozițiilor legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;

d) transmiterea informațiilor relevante către autoritatea competentă din statul membru de origine al instituției financiare care derulează activitatea prin agent sau distribuitor;

e) plafonarea valorii maxime a transferurilor/monedei electronice vândute unui client/unitate de timp.

(18) Măsurile prevăzute la alin. (17) lit. a) și e) pot fi impuse până la remedierea deficiențelor identificate, dar fără a depăși un an.

(19) Amenzile încasate se fac venituri la bugetul de stat, în cazul celor aplicate persoanelor juridice, și, respectiv, la bugetul local, în cazul celor aplicate persoanelor fizice. Executarea se realizează în condițiile prevăzute de dispozițiile legale privind executarea silită a creanțelor fiscale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 129/2019:
Art 17 Măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei
Art 18 Execuția de către terți
Art 19 Informații privind beneficiarul real
Art 20 Informații privind beneficiarul real
Art 21 Păstrarea documentelor
Art 22 Păstrarea documentelor
Art 23 Persoana desemnată și proceduri interne
Art 24 Persoana desemnată și proceduri interne
Art 25 Obligația de evaluare a riscurilor
Art 26 Supravegherea și controlul
Art 27 Supravegherea și controlul
Art 28 Supravegherea și controlul
Art 29 Supravegherea și controlul
Art 30 Supravegherea și controlul
Art 31 Supravegherea și controlul
Art 32 Supravegherea și controlul
Art 33 Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
Art 34 Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
Art 35 Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
Art 36 Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
Art 37 Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
;
se încarcă...