Art 26 Supravegherea și controlul | Lege 129/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Supravegherea și controlul -
Art. 26. -
Reviste (1)

(1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se supraveghează și se controlează, în cadrul atribuțiilor de serviciu, de următoarele autorități și organisme: Reviste (2)

a) Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru categoriile de entități supuse supravegherii conform prevederilor art. 27, respectiv art. 28;

b) Agenția Națională de Administrare Fiscală și alte autorități de control financiar/fiscal controlează entitățile raportoare, cu excepția celor supravegheate de autoritățile prevăzute la lit. a), cu privire la îndeplinirea obligațiilor de raportare prevăzute la art. 7 alin. (1), (3) și (5);

c) Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d);

d) Oficiul, pentru toate entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii autorităților prevăzute la lit. a);

e) organismele de autoreglementare, pentru entitățile raportoare pe care le reprezintă și coordonează.

(2) Autoritățile și organismele competente prevăzute la alin. (1) vor informa de îndată Oficiul, după caz: Modificări (1)

a) atunci când, în exercitarea atribuțiilor specifice, descoperă fapte care ar putea avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului;

b) cu privire la alte încălcări ale dispozițiilor prezentei legi cu impact semnificativ asupra expunerii la riscul de spălare a banilor și finanțare a terorismului, constatate conform atribuțiilor specifice.

(3) Oficiul poate efectua controale la persoane juridice și la entități fără personalitate juridică, altele decât cele aflate sub supravegherea autorităților prevăzute la alin. (1) lit. a), atunci când din datele deținute de Oficiu există suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului cu privire la tranzacțiile efectuate de acestea.

(4) Entitățile raportoare ce fac obiectul supravegherii sau controlului au obligația de a pune la dispoziția reprezentanților împuterniciți, anume desemnați, ai autorităților prevăzute la alin. (1) datele și informațiile solicitate de către aceștia pentru realizarea atribuțiilor specifice. Reprezentanții împuterniciți ai autorităților prevăzute la alin. (1), în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control, pot reține copii ale documentelor verificate. Puneri în aplicare (1)

(5) Entitățile raportoare au obligația de a duce la îndeplinire măsurile dispuse de autoritățile prevăzute la alin. (1) în termenul indicat, conform actului de control sau altor documente emise în acest sens. Puneri în aplicare (1)

(6) Autoritățile prevăzute la alin. (1), în funcție de aria de competență, vor asigura supravegherea respectării de către entitățile supravegheate și controlate pe teritoriul României de alte entități dintr-un stat membru a dispozițiilor prezentei legi.

(7) Autoritățile prevăzute la alin. (1) cooperează cu autoritățile competente dintr-un alt stat membru, în vederea asigurării supravegherii eficiente a îndeplinirii cerințelor prezentei legi. Autoritățile prevăzute la alin. (1) cooperează cu autoritățile competente dintr-un alt stat membru pe teritoriul căruia entitatea cu sediul social în România realizează activități economice, în vederea asigurării supravegherii eficiente a îndeplinirii cerințelor impuse prin acte normative care transpun Directiva (UE) 2015/849, cu modificările și completările ulterioare. Cooperarea poate cuprinde furnizarea de informații din activitatea de supraveghere și inspecții comune.

(8) Atunci când aplică o abordare bazată pe risc în ceea ce privește supravegherea, autoritățile competente prevăzute la alin. (1) se asigură că:

a) înțeleg clar riscurile de spălare de bani și de finanțare a terorismului;

b) au acces la toate informațiile relevante privind riscurile specifice interne și internaționale legate de clienții, produsele și serviciile entităților raportoare;

c) stabilesc frecvența și intensitatea supravegherii în funcție de profilul de risc al entităților raportoare și riscurilor de spălare de bani și de finanțare a terorismului, care se revizuiește în mod periodic, precum și atunci când există evenimente sau schimbări majore în conducerea entităților raportoare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 129/2019:
Art 16 Măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei
Art 17 Măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei
Art 18 Execuția de către terți
Art 19 Informații privind beneficiarul real
Art 20 Informații privind beneficiarul real
Art 21 Păstrarea documentelor
Art 22 Păstrarea documentelor
Art 23 Persoana desemnată și proceduri interne
Art 24 Persoana desemnată și proceduri interne
Art 25 Obligația de evaluare a riscurilor
Art 26 Supravegherea și controlul
Art 27 Supravegherea și controlul
Art 28 Supravegherea și controlul
Art 29 Supravegherea și controlul
Art 30 Supravegherea și controlul
Art 31 Supravegherea și controlul
Art 32 Supravegherea și controlul
Art 33 Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
Art 34 Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
Art 35 Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
Art 36 Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
Reviste:
Obligațiile entităților raportoare prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
Răspunderea contravențională pentru încălcarea obligațiilor prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului
;
se încarcă...