Art 2 Definiții | Lege 129/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Definiții -
Art. 2. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) prin spălarea banilor se înțelege infracțiunea prevăzută la art. 49; Jurisprudență

b) prin finanțarea terorismului se înțelege infracțiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare;

c) bunuri înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobile ori imobile, tangibile sau intangibile, precum și documentele juridice sau instrumentele sub orice formă, inclusiv electronică sau digitală, care atestă un titlu ori un drept sau interese cu privire la acestea;

d) relație de corespondent reprezintă:

1. furnizarea de servicii bancare de către o instituție de credit în calitate de corespondent pentru o altă instituție de credit în calitate de respondent, inclusiv servicii de cont curent sau de depozit și servicii conexe, precum gestionarea numerarului, transferuri transfrontaliere de fonduri, compensarea cecurilor, servicii de conturi de corespondent accesibile direct clienților și servicii de schimb valutar;

2. relația dintre o instituție de credit și o instituție financiară ori dintre două instituții financiare, în vederea prestării de servicii similare celor de la pct. 1 de către instituția corespondentă pentru instituția respondentă, inclusiv relațiile stabilite pentru tranzacții cu titluri de valoare sau transferuri de fonduri;

e) transferuri externe în și din conturi bancare înseamnă transferurile transfrontaliere, precum și operațiunile de plăți și încasări efectuate pe teritoriul României de către un client nerezident;

f) instituție de credit înseamnă o instituție astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, inclusiv sucursalele situate într-un stat membru ale unei astfel de instituții, indiferent dacă sediul central este situat într-un stat membru sau într-un stat terț;

g) instituție financiară înseamnă:

1. întreprinderea, alta decât o instituție de credit, care efectuează una sau mai multe dintre activitățile enumerate la art. 18 alin. (1) lit. b) -1), n) și n1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv furnizorii de servicii poștale care prestează servicii de plată și entitățile specializate care desfășoară activități de schimb valutar;

2. asigurătorii, asigurătorii compozit, asigurătorii captivi, asigurătorii micști, reasigurătorii, astfel cum sunt definiți la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, și intermediarii de asigurări și/sau reasigurări, astfel cum sunt definiți la art. 3 alin. (1) pct. 11 și 13 din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, cu excepția intermediarilor secundari, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 16 din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare;

3. depozitarii centrali, administratorii de fonduri alternative de investiții, contrapărțile centrale, societățile de servicii de investiții financiare și alte entități autorizate în baza legislației naționale în vederea prestării serviciilor și activităților de investiții, societățile de administrare a investițiilor, societățile de investiții, entitățile care administrează un loc de tranzacționare, Fondul de compensare a investitorilor, așa cum sunt definiți potrivit prevederilor legale;

4. administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu și pentru fondurile de pensii private pe care le administrează;

5. sucursale situate într-un stat membru ale instituțiilor financiare prevăzute la pct. 1-4, indiferent dacă sediile lor reale sunt situate într-un stat membru sau într-un stat terț;

6. o întreprindere de investiții astfel cum este definită în legislația națională privind piețele de instrumente financiare;

7. un organism de plasament colectiv care își comercializează unitățile sau acțiunile;

h) prin sucursală a unei instituții de credit sau financiare se înțelege un punct de lucru care reprezintă o parte dependentă din punct de vedere juridic de o instituție de credit sau de o instituție financiară și care desfășoară direct toate sau unele dintre activitățile specifice acestora;

i) prin relație de afaceri se înțelege relația profesională legată de activitățile prestate de entitățile raportoare prevăzute la art. 5 și despre care, la momentul stabilirii contactului, se consideră a fi de o anumită durată;

j) prin tranzacție ocazională se înțelege tranzacția desfășurată în afara unei relații de afaceri, așa cum aceasta este definită la lit. i);

k) bancă fictivă înseamnă o instituție de credit, instituție financiară sau o altă instituție care desfășoară activități echivalente celor desfășurate de o instituție de credit sau financiară, care este înregistrată într-o jurisdicție în care aceasta nu are o prezență fizică prin care să se exercite efectiv conducerea și gestiunea instituției și care nu este afiliată unui grup financiar reglementat și supus efectiv unei supravegheri consolidate;

l) prin furnizori de servicii pentru societăți și alte entități sau construcții juridice se înțelege orice persoană fizică sau juridică ce prestează cu titlu profesional oricare dintre următoarele servicii pentru terți:

1. constituie societăți sau alte persoane juridice;

2. exercită funcția de director ori administrator al unei societăți sau are calitatea de asociat al unei societăți de persoane sau al unei asocieri în participație ori o calitate similară în cadrul altor persoane juridice sau intermediază ca o altă persoană să exercite aceste funcții ori calități;

3. furnizează un sediu social, un domiciliu ales sau orice alt serviciu legat de o societate sau orice altă persoană juridică ori construcție juridică similară;

4. exercită calitatea de fiduciar într-o fiducie sau într-o construcție similară acesteia sau intermediază ca o altă persoană să exercite această calitate;

5. acționează sau intermediază ca o altă persoană să acționeze ca acționar pentru o persoană juridică, alta decât o societate ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată care este supusă unor cerințe de publicitate în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau cu standarde fixate la nivel internațional;

m) grup înseamnă un grup de întreprinderi format dintr-o societate-mamă, filialele acesteia și entități în cadrul cărora societatea-mamă sau filialele acesteia dețin o participație, precum și întreprinderile care au obligația depunerii situațiilor financiare consolidate, conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

n) organism de autoreglementare înseamnă uniunile, corpurile profesionale sau alte forme asociative ale profesiilor reglementate, care au competențe de reglementare a activității membrilor lor, prin emiterea de regulamente și instrucțiuni privind activitatea și conduita etică a membrilor, de control și supraveghere a exercitării atribuțiilor legale ale acestora;

o) conducere de rang superior înseamnă orice persoană care deține cunoștințe suficiente privind expunerea entității la riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și care ocupă o funcție suficient de înaltă pentru a lua decizii cu efect asupra acestei expuneri, fără a fi necesar să fie întotdeauna un membru al organului colectiv de conducere și administrare;

p) servicii de jocuri de noroc înseamnă orice serviciu care presupune o miză cu valoare monetară în jocuri de noroc, inclusiv în cele cu un element de abilitate, cum ar fi loteriile, jocurile de cazinou, jocurile de poker și pariurile, furnizate într-un sediu fizic sau prin orice fel de mijloace la distanță, pe cale electronică sau cu ajutorul oricărui alt tip de tehnologii care facilitează comunicarea și la solicitarea individuală a destinatarului serviciilor;

r) client/clientelă înseamnă orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică cu care entitățile raportoare desfășoară relații de afaceri ori cu care desfășoară alte operațiuni cu caracter permanent sau ocazional. Se consideră client al unei entități raportoare orice persoană cu care, în desfășurarea activităților sale, entitatea raportoare a negociat o tranzacție, chiar dacă respectiva tranzacție nu s-a finalizat, precum și orice persoană care beneficiază sau a beneficiat, în trecut, de serviciile unei entități raportoare;

s) termenii: prestator de servicii de plată, instituție de plată, agent, remitere de bani au semnificațiile prevăzute la art. 2 și art. 5 pct. 1, 16 și 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare;

t) termenii: emitent de monedă electronică, instituție emitentă de monedă electronică, monedă electronică, distribuitor au semnificațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) și art. 4 alin. (1) lit. d) -f) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare;

u) sediu real - sediul definit la art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;

v) stat membru reprezintă un stat membru al Spațiului Economic European.

Acesta este un fragment din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 129/2019:
Art 1 Sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului
Art 2 Definiții
Art 3 Definiții
Art 4 Definiții
Art 5 Entități raportoare
Art 6 Raportul pentru tranzacții suspecte
Art 7 Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune
Art 8 Reguli privind raportarea
Art 9 Reguli privind raportarea
Art 10 Măsuri de cunoaștere a clientelei
Art 11 Măsuri de cunoaștere a clientelei
Art 12 Măsuri de cunoaștere a clientelei
;
se încarcă...