Parlamentul României

Legea nr. 205/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/1998 privind constituirea Fondului de susținere a bibliotecilor din învățământ

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 aprilie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 84 din 25 august 1998 privind constituirea Fondului de susținere a bibliotecilor din învățământ, emisă în temeiul art. 1 pct. 10 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Fondul se constituie din sponsorizări și donații, din împrumuturi externe contractate în condițiile legii de Ministerul Educației și Cercetării și garantate de Ministerul Finanțelor Publice în condițiile legii, precum și din veniturile prevăzute la art. 3."

2. La articolul 3, alineatul 1 litera a) va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Susținerea bibliotecilor din învățământ se poate realiza și din alte venituri provenind din:

a) tarife percepute de la utilizatorii prevăzuți în regulamentele proprii de organizare și funcționare de către bibliotecile centrale universitare, bibliotecile din învățământul superior, Biblioteca Pedagogică Națională «I.C. Petrescu» și de către bibliotecile caselor corpului didactic pentru servicii care depășesc nivelul folosirii colecțiilor;"

3. La articolul 3 alineatul 1, după litera a) se introduce litera a1) cu următorul cuprins:

"

a1) tarife percepute de la alte categorii de utilizatori pentru toate tipurile de servicii oferite;"

4. La articolul 3 alineatul 1, literele b), e) și g) vor avea următorul cuprins:

"

b) venituri obținute de biblioteci din valorificarea lucrărilor bibliografice și de informare documentară publicate, precum și a altor tipuri de lucrări elaborate de acestea;

................................................................................

e) sume încasate de la beneficiari, reprezentând contravaloarea taxelor poștale necesare să se achite pentru împrumutul de documente;

................................................................................

g) alte venituri și tarife."

5. Alineatul 2 al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"

Tarifele prevăzute la alin. 1 se stabilesc de conducerea fiecărei biblioteci, acordându-se reduceri de minimum 50% pentru elevi, studenți, doctoranzi și personalul didactic și de cercetare debutant."

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Constituirea și gestionarea Fondului obținut din împrumuturi externe se realizează de Ministerul Educației și Cercetării, din care acesta repartizează sume bibliotecilor și celorlalți ordonatori de credite din rețeaua învățământului care au în structură biblioteci.

Constituirea și gestionarea Fondului obținut din sponsorizări, donații și din veniturile prevăzute la art. 3 se realizează de bibliotecile cu personalitate juridică sau de celelalte instituții cu personalitate juridică din sistemul învățământului care au în structură biblioteci."

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Conducerile instituțiilor de învățământ superior, inspectoratele școlare, bibliotecile cu personalitate juridică și alte instituții din sistemul învățământului, care au în structură biblioteci, vor raporta Ministerului Educației și Cercetării modul de utilizare a Fondului constituit potrivit prevederilor art. 4 alin. 1, în baza metodologiei specifice elaborate de Ministerul Educației și Cercetării."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 19 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 20 aprilie 2001.

Nr. 205.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...