Parlamentul României

Legea nr. 225/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 mai 2001 până la 30 aprilie 2004, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 23/2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 296 din 30 decembrie 2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Autoritatea pentru Privatizare pune în aplicare strategia Guvernului privind procesul de privatizare pentru societățile comerciale din portofoliul propriu.

(2) În acest scop Autoritatea pentru Privatizare va exercita, în principal, următoarele atribuții:

a) administrarea ca acționar, cu toate drepturile ce decurg din această calitate, a societăților comerciale aflate în portofoliul propriu, la care statul deține acțiuni;

b) vânzarea către sectorul privat sau către agenții economici la care participarea statului nu depășește 33%, prin metodele prevăzute de lege, a pachetelor de acțiuni deținute de stat în societățile comerciale;

c) controlul cu privire la modul în care sunt respectate clauzele din contractele de privatizare, inclusiv în cazul celor încheiate de Fondul Proprietății de Stat, precum și supravegherea societăților comerciale în cauză în ceea ce privește gradul de realizare a performanțelor economice și financiare asumate prin contractul de privatizare, în cazul nerespectării acestora făcându-se apel la soluții legale: cale amiabilă, arbitraj, instanțe;

d) restructurarea societăților comerciale și acordarea asistenței financiare necesare în vederea retehnologizării și modernizării acestora;

e) acordă ministerelor și autorităților administrației publice locale, la solicitarea acestora, asistență privind procesul de privatizare;

f) alte atribuții prevăzute de lege."

2. Alineatele (2), (3) și (4) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

"

(2) Pe lângă Autoritatea pentru Privatizare funcționează Consiliul Interministerial format din 9-11 membri, reprezentanți ai ministerelor economice.

(3) Atribuțiile președintelui, vicepreședinților, secretarului general și ale Consiliului Interministerial, precum și reprezentarea în cadrul acestuia vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității pentru Privatizare, ce va fi elaborat și supus spre aprobare Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Până la adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității pentru Privatizare atribuțiile fostului Consiliu de administrație al Fondului Proprietății de Stat vor fi îndeplinite de președinte, vicepreședinți și de secretarul general ai Autorității pentru Privatizare."

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Patrimoniul și personalul Fondului Proprietății de Stat vor fi preluate de Autoritatea pentru Privatizare în structura existentă, prin protocol de predare-primire. Personalul astfel preluat se consideră transferat în interes de serviciu."

4. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"

(1) În baza bilanțului încheiat la 31 decembrie 2000, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, fostul Consiliu de administrație al Fondului Proprietății de Stat va prezenta raportul de gestiune, însoțit de raportul cenzorilor, care va fi înaintat Guvernului de către Autoritatea pentru Privatizare".

5. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"

(2) În toate actele normative în care apare sintagma «Fondul Proprietății de Stat» aceasta se înlocuiește cu sintagma «Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului», începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 30 aprilie 2001.

Nr. 225.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...