Răspunderea juridică | Lege 127/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL VI Răspunderea juridică

Art. 133. -

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea juridică, potrivit legii.

CAPITOLUL I Contravenții

Art. 134. -

Constituie contravenție următoarele fapte:

a) refuzul persoanei juridice de a transmite CNPP și caselor teritoriale de pensii, la solicitarea acestora, documentele justificative în vederea aplicării prevederilor art. 147;

b) nerespectarea prevederilor art. 110.

Art. 135. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 134 se sancționează după cum urmează: Jurisprudență

a) cele prevăzute la lit. a) cu 2-3 puncte-amendă;

b) cele prevăzute la lit. b) cu 0,25-0,50 puncte-amendă.

(2) Valoarea unui punct-amendă este egală cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

Art. 136. -

Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 134 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 135 alin. (1) se fac de către CNPP, prin casele teritoriale de pensii de către personalul împuternicit în acest sens.

Art. 137. -

Procedura privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 135 alin. (1) se stabilește prin ordin al președintelui CNPP, în condițiile legii.

Art. 138. -

(1) Sumele de bani provenite din amenzile contravenționale, aplicate potrivit prevederilor art. 135 și 136, constituie venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravențiilor prevăzute la art. 134 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

CAPITOLUL II Jurisdicția asigurărilor sociale

Art. 139. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(1) Deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța judecătorească competentă. Jurisprudență

(2) Deciziile emise de casele teritoriale de pensii în intervalul cuprins între data intrării în vigoare a prezentului articol și data intrării în vigoare a prezentei legi se contestă potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Deciziile necontestate în termenul prevăzut la alin. (1) sunt definitive. Jurisprudență

Art. 140. - Jurisprudență

Jurisdicția asigurărilor sociale se realizează prin tribunale și curți de apel.

Art. 141. - Jurisprudență

Tribunalele soluționează în primă instanță litigiile privind:

a) drepturi și obligații născute în temeiul contractului de asigurare socială;

b) deciziile de pensionare emise de casele teritoriale de pensii; Jurisprudență

c) deciziile medicale emise de Comisia Superioară de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă din cadrul INEMRCM, precum și de comisiile medicale regionale;

d) plângerile împotriva proceselor-verbale de contravenție încheiate în baza prezentei legi;

e) deciziile de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale;

f) alte drepturi și obligații născute în temeiul prezentei legi. Jurisprudență

Art. 142. - Jurisprudență

(1) Cererile îndreptate împotriva CNPP sau împotriva caselor teritoriale de pensii, având ca obiect drepturile de pensie și alte drepturi prevăzute de legi cu caracter special, se adresează instanței în a cărei rază teritorială își are domiciliul ori sediul reclamantul. Jurisprudență

(2) Celelalte cereri, inclusiv cele prevăzute la art. 141 lit. d), se adresează instanței în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul pârâtul. Jurisprudență

Art. 143. - Jurisprudență

(1) Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face numai apel la curtea de apel competentă. Jurisprudență

(2) Hotărârile curților de apel, precum și hotărârile tribunalelor neatacate cu apel în termen sunt definitive. Jurisprudență

Art. 144. - Jurisprudență

Cererile formulate în fața oricăror organe sau a instanțelor judecătorești, precum și toate actele procedurale în legătură cu litigiile, având ca obiect drepturi sau obligații de asigurări sociale, sunt scutite de taxă de timbru.

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Observații CSM referitoare la înlăturarea procedurii de examinarea a deciziilor contestate la Comisia Centrală de Contestații - Marian Orzață
Potrivit avizui favorabil al CSM, pronunțat prin Hotărârea Plenului nr. 903 din 13 septembrie 2018, au fost emise observații cu privire la prevederile art. 140 din proiectul de act normativ, prevederi preluate ulterior în art. 139 din forma oficială, și cu privire la înlăturarea procedurii de examinare a deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, supuse contestării la Comisia Centrală de Contestații, conform art. art. 149 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/2010.
Sub un prim aspect. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că modificarea propusă în privința jurisdicției asigurărilor sociale nu este în niciun fel justificată în expunerea de motive, nefiind arătate motivele pentru care se impune înlăturarea procedurii administrative prealabile obligatorii din actuala reglementare.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 127/2019:
Dispoziții generale
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Contribuția de asigurări sociale
Prestații de asigurări sociale în sistemul public de pensii
Casa Națională de Pensii Publice
Răspunderea juridică
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Noua lege a pensiilor
;
se încarcă...