Organizarea CNPP | Lege 127/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Casa Națională de Pensii Publice -
CAPITOLUL I
Organizarea CNPP

Art. 124. - Jurisprudență

(1) Conducerea CNPP este asigurată de un președinte și consiliul de administrație.

(2) Președintele CNPP este numit prin decizie a prim- ministrului, la propunerea ministrului muncii și justiției sociale, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Președintele CNPP este și președintele consiliului de administrație.

(3) Președintele exercită o funcție asimilată funcțiilor de demnitate publică.

(4) Președintele are rang de secretar de stat și este salarizat la nivelul prevăzut de lege pentru această funcție.

(5) Consiliul de administrație este compus din 19 membri, respectiv președintele CNPP și alte 18 persoane, care sunt reprezentanți ai Guvernului, patronatelor, sindicatelor și pensionarilor, după cum urmează:

a) președintele CNPP;

b) 5 reprezentanți ai Guvernului, câte unul din partea: Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Sănătății și Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, propuși de conducătorii respectivelor ministere și numiți de către Guvern;

c) 5 reprezentanți ai patronatelor, desemnați de organizațiile patronale reprezentative la nivel național;

d) 5 reprezentanți ai sindicatelor, desemnați de organizațiile sindicale reprezentative la nivel național;

e) 3 reprezentanți ai pensionarilor, desemnați de organizațiile naționale ale pensionarilor.

(6) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați potrivit prevederilor alin. (5) pe o perioadă de 4 ani.

(7) Consiliul de administrație funcționează în mod legal în prezența a cel puțin 13 dintre membrii săi.

(8) Pe durata exercitării mandatului, membrii consiliului de administrație pot fi revocați de către cei care i-au numit, respectiv desemnat.

(9) În cazul încetării mandatului, ca urmare a revocării, a demisiei sau a decesului, vor fi numite, respectiv desemnate, alte persoane.

(10) Activitatea de secretariat a consiliului de administrație este asigurată de un secretar, numit de președintele CNPP din cadrul personalului acestei instituții.

Art. 125. -

(1) Membrii consiliului de administrație prevăzuți la art. 124 alin. (5) beneficiază de o indemnizație de ședință în cuantum de 10% din nivelul de salarizare prevăzut la art. 124 alin. (4).

(2) Indemnizația de ședință a secretarului consiliului de administrație se stabilește în cuantum de 50% din indemnizația de ședință a unui membru al consiliului, stabilită potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administrație, ca urmare a participării la ședințe, nu poate depăși într-o lună 20% din nivelul de salarizare prevăzut la art. 124 alin. (4).

(4) Indemnizațiile de ședință stabilite potrivit alin. (1) - (3) se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, cu respectarea prevederilor art. 128.

Art. 126. - Jurisprudență

(1) CNPP își elaborează Statutul de organizare și funcționare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului muncii și justiției sociale.

(2) Statutul prevăzut la alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu atribuțiile consiliului de administrație, ale președintelui CNPP, precum și modul de organizare și funcționare a CNPP.

(3) Numărul de personal al structurilor CNPP, la nivel central și local, nu poate fi mai mic decât numărul corespunzător raportului de un salariat la 2.000 de asigurați și beneficiari de prestații de asigurări sociale. Reviste (1)

(4) Modul de organizare și funcționare a S.C. TBRCM - S.A., prevăzută la art. 122 alin. (8), se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea președintelui CNPP.

Art. 127. -

(1) Ministrul muncii și justiției sociale este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) Ministrul muncii și justiției sociale poate delega atribuțiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare, președintelui CNPP.

(3) Directorii executivi ai caselor teritoriale de pensii sunt ordonatori terțiari de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 128. -

Cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 101 referitoare la transmiterea către beneficiar a drepturilor, cheltuielile privind organizarea și funcționarea sistemului public de pensii se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat în limita unui procent de până la 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevăzute prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 127/2019:
Pensii
Calculul prestațiilor de asigurări sociale
Stabilirea și plata pensiilor
Alte prestații de asigurări sociale
Organizarea CNPP
Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii
Contravenții
Jurisdicția asigurărilor sociale
Dispoziții tranzitorii
Dispoziții finale
Reviste:
Noua lege a pensiilor
;
se încarcă...