Contribuția de asigurări sociale | Lege 127/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL III Contribuția de asigurări sociale

Art. 25. - Jurisprudență

(1) Contribuabilii la sistemul public de pensii sunt:

a) persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum și din indemnizații de asigurări sociale de sănătate, pentru care angajatorii sau entitățile asimilate acestora au obligația, potrivit Codului fiscal, de a calcula, de a reține la sursă și de a vira contribuția de asigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat; Jurisprudență

b) persoanele fizice care realizează venituri din activități independente sau drepturi de proprietate intelectuală și care, potrivit Codului fiscal, pe baza declarației individuale de asigurare, datorează și plătesc contribuția de asigurări sociale; Jurisprudență

c) angajatorii sau entitățile asimilate acestora care, potrivit Codului fiscal, au obligația de a plăti contribuția de asigurări sociale datorată pentru condiții deosebite și/sau speciale de muncă, precum și eventuale diferențe de contribuții de asigurări sociale pe care legislația le pune în seama angajatorului;

d) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin structurile teritoriale și unitățile trimițătoare, care, potrivit legislației specifice, au obligația de a suporta din bugetele proprii contribuția de asigurări sociale datorată pentru persoanele care beneficiază de drepturi acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv pentru personalul român trimis în misiune temporară sau permanentă în străinătate.

(2) Sunt contribuabili ai sistemului public de pensii și persoanele fizice care sunt asigurate, conform prezentei legi, pe baza contractului de asigurare socială.

Art. 26. -

Condițiile de muncă în care se desfășoară activitatea asiguraților din sistemul public de pensii pot fi normale, deosebite și speciale.

Art. 27. - Jurisprudență

Sunt încadrate în condiții deosebite locurile de muncă stabilite în baza criteriilor și metodologiei prevăzute de legislația în vigoare la data încadrării acestora. Jurisprudență

Art. 28. - Jurisprudență

(1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiții speciale sunt cele din: Jurisprudență

a) unitățile miniere, pentru personalul care își desfășoară activitatea în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă; Jurisprudență

b) activitățile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiații; Jurisprudență

c) aviația civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1;

d) activitățile și unitățile prevăzute în anexele nr. 2 și 3; Jurisprudență

e) activitatea artistică desfășurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Alte locuri de muncă în condiții speciale decât cele prevăzute la alin. (1) pot fi stabilite prin lege. Metodologia și criteriile de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Periodic, din 5 în 5 ani, locurile de muncă în condiții speciale prevăzute la alin. (1) lit. d) sunt supuse procedurii de reevaluare a încadrării în condiții speciale, stabilită prin hotărâre a Guvernului. Jurisprudență

(4) Perioada cuprinsă între data expirării avizului și data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale constituie stagiu de cotizare în condiții speciale de muncă, pentru care angajatorii datorează și plătesc, cota de contribuție de asigurări sociale pentru condiții speciale de muncă.

(5) Constituie stagiu de cotizare realizat în condiții speciale de muncă și perioadele în care un asigurat care își desfășoară activitatea în condiții speciale de muncă se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă și/sau în concediu de odihnă, dacă cel puțin în ziua premergătoare concediului a lucrat în locuri de muncă încadrate în astfel de condiții de muncă și pentru care angajatorii datorează și plătesc contribuția de asigurări sociale.

Art. 29. - Jurisprudență

În situația contractului de asigurare socială contribuția de asigurări sociale se datorează de la data încheierii acestuia, în cota prevăzută în Codul fiscal.

Art. 30. -

(1) Plata contribuției de asigurări sociale datorate de asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (2) se face lunar de către aceștia sau, în numele lor, de către orice altă persoană, în contul casei teritoriale de pensii la care sunt asigurați, în baza contractului de asigurare.

(2) Plata contribuției de asigurări sociale, în cazul asiguraților prevăzuți la art. 6 alin. (2), se poate face și anticipat, pentru perioada de până la sfârșitul anului calendaristic. În aceste situații, stagiul de cotizare este corespunzător timpului scurs în interiorul perioadei pentru care s-a efectuat plata.

Art. 31. -

(1) Plata contribuției de asigurări sociale datorate de asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (3) se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, în termen de un an de la data încheierii contractului de asigurare socială.

(2) Contractul de asigurare socială încheiat conform prevederilor art. 6 alin. (3) își încetează aplicabilitatea la data la care contribuția de asigurări sociale datorată în baza acestuia este achitată în întregime.

(3) În situația în care la expirarea termenului de un an, prevăzut la alin. (1), contribuția de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuate.

Art. 32. - Jurisprudență

(1) Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul asiguraților sistemului public de pensii, cu excepția acelora care sunt asigurați în baza contractului de asigurare socială, este prevăzută de Codul fiscal.

(2) Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor juridice și fizice care au calitatea de angajatori, precum și al entităților asimilate angajatorilor, este prevăzută de Codul fiscal.

Art. 33. - Jurisprudență

(1) Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, care nu poate fi mai mic decât câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (3) o constituie cel puțin câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Art. 34. - Jurisprudență

Veniturile pentru care nu se datorează contribuția de asigurări sociale nu se iau în considerare la stabilirea prestațiilor din sistemul public de pensii.

Art. 35. -

(1) Contribuția de asigurări sociale prevăzută de lege pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale conform Codului fiscal, se plătește lunar/trimestrial de către angajator împreună cu contribuția de asigurări sociale pe care acesta o datorează, după caz, în calitate de contribuabil, bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Contribuția la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contribuția de asigurări sociale prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați și pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, datorată și plătită la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP fondurilor de pensii administrate privat.

(3) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care plătitorii au depus declarația nominală de asigurare, CNPP transmite fiecărui administrator lista nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe care acesta îl administrează.

(4) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care angajatorul a depus declarația nominală de asigurare, CNPP virează către fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat, suma reprezentând contribuțiile datorate acestor fonduri.

Art. 36. - Jurisprudență

(1) În cazul asiguraților prevăzuți la art. 6 alin. (2), termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuția.

(2) Pentru ceilalți asigurați ai sistemului public de pensii, alții decât cei prevăzuți la alin. (1) și art. 6 alin. (3), termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este prevăzut de Codul fiscal.

Art. 37. -

Activitatea privind administrarea creanțelor provenind din contribuții de asigurări sociale, datorate de persoanele fizice, contribuabili ai sistemului public de pensii, cu excepția celor prevăzute la art. 6 alin. (2) și (3), și de persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajator sau entitățile asimilate angajatorilor, precum și constatarea și sancționarea contravențiilor, se realizează de organul fiscal central, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 38. -

Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) și (3) activitatea de colectare a contribuțiilor de asigurări sociale se realizează de CNPP, prin casele teritoriale de pensii.

Art. 39. -

(1) În situația asiguraților prevăzuți la art. 6 alin. (2), plata cu întârziere a contribuției de asigurări sociale generează obligația de plată a unor dobânzi și penalități de întârziere. Cotele dobânzilor și penalităților de întârziere, precum și modul de calcul al acestora sunt cele stabilite prin Codul de procedură fiscală.

(2) Sumele reprezentând dobânzi și penalități de întârziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.

(3) Calculul dobânzilor și penalităților de întârziere se efectuează de către casa teritorială de pensii cu care s-a încheiat contractul de asigurare socială.

Art. 40. -

(1) În sistemul public de pensii stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat și plătit contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat de către asigurat și, după caz, de către angajator.

(2) În situația asiguraților prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. IV care au depus declarația individuală de asigurare, dacă la definitivarea anului fiscal se constată că, la sfârșitul anului, în funcție de categoria de venit, venitul net anual determinat sau, după caz, venitul brut anual realizat ori normele anuale de venit determinate potrivit Codului fiscal sunt mai mici decât suma reprezentând 12 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată și aceștia au plătit contribuție de asigurări sociale, stagiul de cotizare se determină prin raportarea venitului la care s-a achitat contribuția de asigurări sociale la salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data depunerii declarației fiscale.

(3) În situația persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (2), asigurate pe baza contractului de asigurare socială, stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat și plătit, conform legii, contribuția de asigurări sociale, inclusiv dobânzile și penalitățile de întârziere aferente.

(4) Dobânzile și penalitățile de întârziere datorate de persoanele prevăzute la alin. (3) se încasează de către casa teritorială de pensii competentă.

Art. 41. -

(1) Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) poate fi reziliat la inițiativa oricăreia dintre părți, conform clauzelor prevăzute în contract.

(2) Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) se reziliază, din inițiativa casei teritoriale de pensii, în cazul neplății contribuției de asigurări sociale pentru o perioadă de 3 luni consecutive.

(3) Rezilierea contractului de asigurare socială potrivit alin. (2) se face începând cu ziua următoare celei pentru care s-a plătit contribuția de asigurări sociale.

(4) În cazul rezilierii contractului de asigurare socială, contribuțiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare astfel realizat se determină prin raportarea sumelor plătite la cota de contribuție de asigurări sociale aplicată asupra câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 42. -

(1) Contractul de asigurare socială încetează de drept la data decesului asiguratului.

(2) Eventualele sume neachitate până la data decesului, reprezentând contribuții de asigurări sociale și, după caz, dobânzi și penalități, nu se mai urmăresc. Stagiul de cotizare se constituie numai din perioadele pentru care s-au plătit sumele reprezentând contribuția de asigurări sociale și, după caz, dobânzile și penalitățile calculate.

(3) În situațiile în care, conform prevederilor art. 30 alin. (2), sunt efectuate plăți anticipate pentru perioade ulterioare datei decesului, sumele plătite pentru aceste perioade, reprezentând contribuție de asigurări sociale, se restituie, la cerere, persoanelor prevăzute la art. 111 alin. (1), în termenul general de prescripție de 3 ani, calculat de la data decesului.

(4) În situațiile prevăzute la alin. (3), constituie stagiu de cotizare perioada pentru care s-a plătit contribuția de asigurări sociale până la data decesului.

Art. 43. -

În sistemul public de pensii stagiul de cotizare realizat de asigurați, precum și perioadele asimilate se determină în ani, luni și zile calendaristice.

Art. 44. -

Stagiul de cotizare se certifică, la cererea asiguratului sistemului public de pensii, prin adeverință emisă de către CNPP, prin casele teritoriale de pensii.

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 127/2019:
Dispoziții generale
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Contribuția de asigurări sociale
Prestații de asigurări sociale în sistemul public de pensii
Casa Națională de Pensii Publice
Răspunderea juridică
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...