ADEVERINȚĂ | Lege 127/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 9 -
ADEVERINȚĂ

Se adeverește prin prezenta că doamna/domnul . . . . . . . . . ., născută/născut la data de . . . . . . . . . . în localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., având C.N.P. . . . . . . . . . ., a fost angajată/angajat cu contract individual de muncă la societatea*) . . . . . . . . . ., în perioada de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . .

În perioada de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . ., având meseria/funcția de . . . . . . . . . ., a fost încadrată/încadrat în grupa**) . . . . . . . . . . de muncă, în procent de . . . . . . . . . .%, conform . . . . . . . . . . .***)

Temeiul juridic al încadrării în grupa**) . . . . . . . . . . de muncă îl reprezintă . . . . . . . . . . .****)

OBSERVAȚII: . . . . . . . . . .

Menționăm că prezenta adeverință s-a eliberat în baza documentelor verificabile, aflate în arhiva societății (ale căror copii pot fi puse la dispoziția caselor teritoriale de pensii la solicitarea acestora), cunoscându-se atât prevederile Codului penal, referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât și prevederile legislației de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea și corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Conducătorul unității,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura și ștampila)
Întocmit
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătura)
Direcția/Serviciul/Compartimentul/Persoana
cu atribuții de salarizare-personal/resurse umane
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătura)

*) Se completează denumirea societății sau, după caz, eventualele denumiri anterioare.

**) Se completează I sau II.

***) Se completează cu documentele verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001, care pot fi: actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă sau, în lipsa acestuia, actul administrativ privind încadrarea locurilor de muncă/activităților/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă; contractul individual de muncă; contractul colectiv de muncă; decizii interne; act administrativ de modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu; extras din statele de plată din care să rezulte secția/atelierul/locul de muncă, precum și orice alte documente justificative.

****) Se completează actul normativ (nr. , dată, poziție, anexă etc.) care, anterior datei de 1 aprilie 2001, a constituit temei juridic pentru încadrarea în grupă superioară de muncă:

• pentru perioada anterioară datei de 18 martie 1969, încadrarea în grupa I sau II de muncă s-a făcut cu respectarea Instrucțiunilor nr. 1.040/1967 pentru aplicarea Legii nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat și pensia suplimentară și a Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 252/1967 care cuprind meseriile și funcțiile prevăzute în grupele I și II de muncă;
• pentru perioada lucrată după data de 18 martie 1969 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupe superioare de muncă s-a făcut conform Ordinului ministrului muncii și ocrotirilor sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării, ordin care a înlocuit ordinele Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății nr. 59/1969 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării, nr. 105/1976 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării și nr. 210/1977 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării;
• pentru perioada lucrată după data de 1 martie 1990 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupele I și II de muncă s-a făcut conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii nr. 125/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale cu condiții deosebite, care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării, pentru perioada lucrată după 1 martie 1990;

• conform altor acte normative în vigoare la data respectivă.

OBSERVAȚII:

Se va completa cu precizări suplimentare, după caz, în situația persoanelor care au lucrat în aceleași condiții cu muncitorii. Completarea câmpurilor marcate cu asterisc este obligatorie.

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 127/2019:
LISTA cuprinzând personalul navigant din aviația civilă ale cărui locuri de muncă se încadrează în condiții speciale
LISTA cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiții speciale în care se desfășoară următoarele activități
LISTA cuprinzând unitățile care au obținut hotărârea de menținere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr 1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale prevăzute la art 30 alin (1) lit e) din Legea nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
LISTA cuprinzând profesiile din activitatea artistică ale căror locuri de muncă se încadrează în condiții speciale
VÂRSTE STANDARD DE PENSIONARE, stagii complete și stagii minime de cotizare
ADEVERINȚĂ
CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU
SALARIUL MINIM PE ȚARĂ
ADEVERINȚĂ
;
se încarcă...